جواب بازی جدولانه مرحله 245

جواب بازی جدولانه مرحله 245
جواب بازی جدولانه مرحله 245

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه مرحله 245

آتشفشانی در پرو:ابی ناسآهنگساز آلمانی:شومان

اتحادیه فوتبال اروپا:یوفااثری از جی جی بالارد:جزیره بتوناز آثار تورگنیف:زن روستاییاز گیاهان رنگرزی:روناساشاره قلبی:الهامبازگشت صوت پس از برخورد به مانع:اکوبالتر از کشیش:اسقببررسی اطلاعات:پردازش  برگه اجرای حکم:اجراییهبندگی:رقبه دنیا آوردن:زابه زغال می ماند:رو سیاهیپایتخت آفریقایی:لیبرویلپایتخت چاد:جامناپایتخت ترکیه:آنکاراپسوند شباهت:وارپلیس فدرال آمریکا:اف بی آیپناه دادن:الجاپول فلزی:سکهترس آور:خوفناکتهیدست:ندارتوان:تابتوسل جوینده:واسلجرثقیل:بالابرجستجو کردن:تجسسجوان و دلیر:نیوچهارپا:بهیمهحیله:ناروحیوان بی افسار:بی لگام

حیوان وحشی:ددخانه ییلاقی:ویلاخط بعد از هیدروگلیف:هیراتیکخمیازه:اساخوب مختصر:خبخوشه پروین:ثریاداد و فریاد:هواردختر عرب:بنتدخل:درآمددرخشنده:زهرادرد:رنجدروازه بان هلندی:وندرساردست روی چیزی کشیدن:مالیدندیکته:املارشته کوهی در اروپا:آلپرشوه دادن:ارشارفع کدورت:آشتیرهبر و پیشوای مذهبی:امامزینت ناخن:لاکسازمان:موسهشازنده آتش:آتشگرسانسور:ممیزی

سخنان بی معنی:یانسه یار همقد:اااشیوه:سبکصفت سیر:بدبوغربال:الکفالگیر:رمالفرشته مقرب:سدرهنفوتبالیست آرژانتینی:مسیفیلمی از جوئل کوئن:فارگوقابل دیدن:مرییقایق:بلمقرینگی:تقارنگرفتن تمام حق:استیفاگل دندان نشین:گل مینالنگه بار:تامجلی شادی:جشنمحموله:بارمخفف آتش:تشمزه اسیدی:ترشیموسسه امداد جهانی:صلیب سرخمکان:جامیل و هوس شدید:ویرنابخرد:ابلهنابود شده:هدرناراخت از کسی:دلخورهر بخش از لشکر:جناحواقعا:الحقکشتی جنگی:ناو


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه مرحله 245

نویسنده”برادران کارمازوف”:فئودور داستایفسکیفیلمی با بازی حامد بهداد:بیتابی بیتاتیرگی:تاریبی صدا:صامتحرف نداری:بیپیمودن:طینوعی پارچه کتانی راه راه:بردکتاب شاعر:دیوانآشکار ساختن معنی:تبیانفیلمی با بازی محمدرضا گلزار:بالای شهر پایین شهر  بدهکار:وامیکمیابی:ندرتجانشین او:ویآزاده کربلا:حر

پول روسیه:روبلتاکنون:هنوزپیشکش ها:هدایادیگ دهان گشاد:تیانبدن:تنرخت:لباسشهر فرانسه:لیونروح:روانساز بادی:نایاز فرشتگان قبر:نکیر

سایه:نشسازمان پیمان آنتلانتیک شمالی:ناتوابزار باز کردن کنسرو:در باز کنغرامت:تاوانحشره گزنده:ساسپایتخت یک تنی:آتنبیسکویت سبک و ترد:ویفریاری رسان:یاورشیرینی سفره هفت سین:سمنوبالاتر از سرهنگ:سرتیپپایتخت تیمور شرقی:دیلیخون عرب:دمعشوه گر:لوندتنیسور زن چینی:لینانقشی بر قالی:ترنجبه جا آوردن عهد:وفاموشک زیر آبی:اژدرشهر رازی:ریرقم سمت راست عدد طبیعی:یکاناسطوره شناسی:میتولوژیخوراکی از شیر و آرد و برنج:فرنیمقبول:پسندباری که به منزل نمیرسد:کجچه چیزی:چیامانت داران:امنامغازه:دکانکمی و نقصان:افت

سکون:آرامشحرف فاصله:تاحرارت و گرمی:تفراه رفتن کودکانه:تاتیمادر خودمانی:ننهواحد سطح:آر


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 1
 | 20,036 بازدید

جواب مرحله ۲۴۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۴ جدولانه ۱

جواب بازی جدولانه مرحله 245

جواب مرحله ۲۴۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۵۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۶۰ جدولانه ۱

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد

آتشفشانی در پرو:ابی ناس

آهنگساز آلمانی:شومان

اتحادیه فوتبال اروپا:یوفا

اثری از جی جی بالارد:جزیره بتون

از آثار تورگنیف:زن روستایی

جواب بازی جدولانه مرحله 245

از گیاهان رنگرزی:روناس

اشاره قلبی:الهام

بازگشت صوت پس از برخورد به مانع:اکو

بالتر از کشیش:اسقب

بررسی اطلاعات:پردازش  

برگه اجرای حکم:اجراییه

بندگی:رق

به دنیا آوردن:زا

به زغال می ماند:رو سیاهی

پایتخت آفریقایی:لیبرویل

پایتخت چاد:جامنا

پایتخت ترکیه:آنکارا

پسوند شباهت:وار

پلیس فدرال آمریکا:اف بی آی

پناه دادن:الجا

پول فلزی:سکه

ترس آور:خوفناک

تهیدست:ندار

توان:تاب

توسل جوینده:واسل

جرثقیل:بالابر

جستجو کردن:تجسس

جوان و دلیر:نیو

چهارپا:بهیمه

حیله:نارو

حیوان بی افسار:بی لگام

حیوان وحشی:دد

خانه ییلاقی:ویلا

خط بعد از هیدروگلیف:هیراتیک

خمیازه:اسا

خوب مختصر:خب

خوشه پروین:ثریا

داد و فریاد:هوار

دختر عرب:بنت

دخل:درآمد

جواب بازی جدولانه مرحله 245

درخشنده:زهرا

درد:رنج

دروازه بان هلندی:وندرسار

دست روی چیزی کشیدن:مالیدن

دیکته:املا

رشته کوهی در اروپا:آلپ

رشوه دادن:ارشا

رفع کدورت:آشتی

رهبر و پیشوای مذهبی:امام

زینت ناخن:لاک

سازمان:موسه

شازنده آتش:آتشگر

سانسور:ممیزی

سخنان بی معنی:یان

سه یار همقد:ااا

شیوه:سبک

صفت سیر:بدبو

غربال:الک

فالگیر:رمال

فرشته مقرب:سدرهن

فوتبالیست آرژانتینی:مسی

فیلمی از جوئل کوئن:فارگو

قابل دیدن:مریی

قایق:بلم

قرینگی:تقارن

گرفتن تمام حق:استیفا

گل دندان نشین:گل مینا

لنگه بار:تا

مجلی شادی:جشن

محموله:بار

مخفف آتش:تش

مزه اسیدی:ترشی

موسسه امداد جهانی:صلیب سرخ

مکان:جا

میل و هوس شدید:ویر

نابخرد:ابله

نابود شده:هدر

ناراخت از کسی:دلخور

هر بخش از لشکر:جناح

واقعا:الحق

کشتی جنگی:ناو
688 – jadvalbaz.blog.ir” title=”جواب بازی جدولانه 688 – jadvalbaz.blog.ir” height=”14″ width=”14″>  لیست مراحل بازی جدولانه

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 688

jadvalbaz.blog.ir

جواب بازی جدولانه مرحله 245

 

آرنجوارنآقای آلمانیهرابزار کبابیسیخاثر آندره ژیدامنتاس

اثر اسماعیل فصیحطشتخوناثر پرویز قاضی سعیدقطره های خوناثر ژولین گریننیمه شباثر صادق چوبکسگمناثر صادق چوبکنفتیاثر عباس معروفیسالبلوااثر علی شریعتینامه هااثر فهیمه رحیمیپریااثر فهیمه رحیمیرزکبوداثر محمد حجازیپری چهراثر مولیرخسیساز سوره های قرآن کریمفاطراز سوره های قرآن کریمکافروناز سوره‌هاطارقاز شهرهای استان البرزنظراباداز شهرهای استان یزدمیبدانتها، پایانمنتها الیهاهریمنشیطانبستگی داشتنربطبه او پادشاه نثر فرانسه گفته‌انداناتول فرانسبه دنیا آوردنزابه طور پراکندهجستهبی صدا می‌کشدسلپارساروحانیپایتخت اتریشوینپایتخت بلغارستانصوفیهپایتخت رومانیبخارستپایتخت سنگالداکارپدرابوپسوند شباهتاساپیامبر کشتی‌باننوحپیچ و تابتاوتکه پارهلتتکه چوبی برای شکافتن کندهگوهتیر پیکان داریبجنگحربجوانشابجوی خونرگچیزشیحکایتافسانهحیوان شیرده مفیدگاودر هم پیچیدنلفدر وقت نامناسببیجادرآمد از فرصت‌هارانتدربنداناسرادلقلبدوربین نجومیتلسکوپرنگفامرود اروپاییرنرودی در سیبریلنازمین پر از سنگسنگلاخزیرکیکیاستسلاح کاشتنیمینسه کیلومنشاعر سده چهار و پنجباباطاهرشانه سربرسشبنمطلشهر همدانرزنشهری در خراسان رضویبردسکنشکمبطنعطوفتمهرعلامت بیماریتب

عمل و کردارکنشغمزهتیبافاقد معنی و ارزشپوچفرانسه قدیمگلقرض و دینوامگفتارقیلگناهبزهلذت بردنحظلطیفهجوکلقب اشرافی انگلیسلردماده ضد عرقزاجمزه ناگوارتلخملسمزموجود نامرئیجنمیوه خوببهنگاه خیرهزلنوشته شدهمکتوبنوعی حلوالونوعی ورزشرزمینویسنده «تذکرهالاولیا»عطارنیروقوهواحد پول ترکمنستانمناتواحد سرعت هواپیماماخویژهخاصکافیبسکالامتاع

نویسنده :
بازدید : 444
GetBC(965); تاريخ : پنجشنبه
24 اسفند
1396 ساعت: 2:14

جواب و پاسخ مرحله 245 بازی آمیرزا دویست و چهل و پنج ۲۴۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

مهدی : اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار.

برای دریافت “جواب مرحله ۲۴۵ بازی آمیرزا 245 دویست و چهل و پنج پاسخ” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.


جواب بازی جدولانه مرحله 245

هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

دسته بندی :
بازیهای موبایل
»
کلماتیک

کلماتیک یک بازی حدس کلمه است که در هر مرحله باید با وصل کردن حروف به هم‌ کلمه سازی کنید. در این بازی یک مادر بزرگ داستان‌هایی برای نوه‌اش از خاطرات دوران جوانی و ماجراجویی‌های خودش و سفرهایش تعریف می کند

نکته: کلیه پاسخ های نسخه جدید بازی، دارای تغییرات کلی بوده، به طور کامل جایگزین پاسخ های قبلی می شود پس حتماً آخرین نسخه بازی را استفاده کنید

 

۱- آب، بابا۲- با، ابا۳- ری، رای، یار۴- بت، تب، تاب۵- لب، بلا، بال۶- شک، کت، کش، تشک۷- زر، ورز، روز، زور۸- نو، ون، نوچ۹- بز، رب، رز، زبر۱۰- دم، کد، مد، کم، کمد۱۱- کم، نم، نمک۱۲- ته، تی، تهی۱۳- نیک، یکی، نیکی۱۴- سال، فال، لاف، سفال۱۵- کته، هتک، تکیه، تیکه۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه، شهیر۱۷- حرص، حریص، حصیر، صریح۱۸- نی، ننگ، نگین۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری۲۰- مچ، مه، چشم، چشمه۲۱- روز، زبر، بروز، برزو۲۲- پر، پا، روا، پارو، پروا۲۳- ارم، آدم، مادر، مدار، درام، دمار، مراد۲۴- امن، نام، نما، امان۲۵- انس، کنس، ساک، ساکن، ناکس۲۶- یک، نیک، عینک۲۷- هوش، هوس، شوسه۲۸- نوا، نان، وان، نانو۲۹- خط، شک، خشک، خطکش۳۰- ایل، یال، اصل، اصیل، اصلی۳۱- کویر، کوری، کروی۳۲- هک، چک، چکه، کوه، کوچ، کوچه۳۳- نیم، نمک، یمن، نمکی، کمین۳۴- آیه، آهن، ناهی، آهنی۳۵- نخ، خان، خانه۳۶- رخت، خرد، ترد، درخت، دختر۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن۳۸- وجد، جلو، ولد، جدل، جلد، جدول۳۹- پشه، هوش، پوشه۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، ارگ، گرما۴۱- آس، سن، سان، آسان، ناسا۴۲- تی، یخ، سیخ، تخس، خیس، سخت، سختی۴۳- اشد، شاد، یاد، شیدا، شاید، شادی، شیاد۴۴- زن، ده، زهد، هند، نزد، زنده۴۵- ورز، شور، روش، وزش، ورزش۴۶- باک، تاک، کتب، کاتب، کتاب۴۷- تر، دف، فر، ترد، فرد، دفتر۴۸- داد، مدد، دام، دما، مداد۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک۵۰- یکه، سکه، کیسه۵۱- بته، بست، بهت، بسته۵۲- بیم، بیمه، مهیب۵۳- اسد، داس، دیس، سید، یاس، اسید۵۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه۵۵- ماه، ماهی، مایه، مهیا۵۶- دل، لب، بدل، بدن، بلد، بند، بلند۵۷- زره، ریه، هرز، هیز، ریز، زهر، زیره۵۸- ساق، یاس، ساقی، قیاس، سیاق۵۹- ابر، شار، برش، بشر، بارش، شراب۶۰- امن، دام، دما، ندا، نمد، دامن، نادم، نماد۶۱- هار، بار، بها، راه، بهار، راهب۶۲- لک، هل، کله، لبه، لکه، کلبه۶۳- ارد، دار، ردا، درک، کار، کدر، راد، کرد، کادر، اردک، راکد، کارد۶۴- تار، تاک، ترک، راکت، کرات، کارت۶۵- مو، مزه، موز، موزه۶۶- سری، سیر، کسر، ریسک، سیرک، کسری، کرسی۶۷- کک، چک، کوچ، کوک، کوچه۶۸- سفر، سرفه، سفره۶۹- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه۷۰- امر، ران، نرم، مار، امن، رام، رمان، منار۷۱- جهل، جمله، مجله۷۲- خر، رخ، خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو، رسوخ۷۳- گوش، گوی، گوشی، گویش۷۴- شل، لش، یل، شلیل۷۵- مو، می، وام، مایو۷۶- نوا، ناو، وان، انس، اونس، سونا۷۷- ساق، سقا، ساقه۷۸- کمر، کرم، مرز، رمز، مرکز۷۹- شب، به، شیب، بیشه، شبیه۸۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر۸۱- ارگ، رنگ، انگ، گران، نگار۸۲- دهم، شهد، مهد، مشهد۸۳- قله، قول، قوه، هلو، قلوه۸۴- حمل، ملی، میل، محل، حلیم، محلی، لحیم، ملیح۸۵- بنا، ناب، انبر، برنا۸۶- نا، نخ، خان، نان، ناخن۸۷- باب، باک، بابک، کباب۸۸- وجه، هجو، جوجه۸۹- شنل، لگن، لنگ، شلنگ، گلشن۹۰- هاگ، گناه، نگاه، آهنگ۹۱- تشک، شیک، کشت، کشتی۹۲- فنس، فنی، نفس، نفیس۹۳- رشد، گرد، شگرد، گردش۹۴- یخ، رخ، خیر، آخر، اخیر، خیار۹۵- شهد، دیه، هدی، شهید۹۶- شیر، شور، روش، روی، رویش، یورش۹۷- پل، لپ، سیل، پلیس۹۸- اسب، بال، بلا، سال، لباس۹۹- ده، نخ، دهن، هند، خنده۱۰۰- پریز، پیرو، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، نجوا، وجین، جوانی۱۰۲- اکو، نوک، نیکو، کیان، یکان، کیوان۱۰۳- ماش، شنا، شام، نیش، میش، شامی، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش۱۰۴- گرو، گاو، ارگ، گور، نور، نوار، واگن، انگور۱۰۵- نقلی، قالی، قلیا، لایق، ناقل، نایل، نقال، قلیان۱۰۶- آلو، بوم، لبو، مبل، وام، بلوا، مولا، وبال، آلبوم۱۰۷- نهی، آیین، آهنی، آینه، نهایی۱۰۸- حوض، حوضه، حوضچه۱۰۹- باغ، چاه، بچه، بها، باغچه۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، یارو، رویا، ورید، وادی، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، زاید، آزادی۱۱۲- تهی، نیت، تنه، نهی، جهت، نتیجه۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی۱۱۴- هوا، ذوق، آهو، قوا، قوه، آذوقه۱۱۵- آرام، آمار، مجرا، ماجرا، اجرام۱۱۶- جوار، ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب۱۱۷- افت، تاب، فتا، بافت، آفات، آفتاب۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله۱۱۹- سود، دست، دیو، سوت، سوتی، دستی، دوست، دوستی۱۲۰- انبه، آمنه، بهمن، منها، نامه، بهنام۱۲۱- پرتو، پستو، پوست، ترسو، پرستو، پوستر۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمد، وسع، عمود، موعد، مسعود۱۲۴- ترنم، تینر، ریتم، نرمی، متین، تمرین۱۲۵- شرم، شمش، یشم، شمشیر۱۲۶- دست، مست، ستم، متد، مدت، مستعد۱۲۷- اپل، پاپ، تپل، لات، آتل، پالت، لپتاپ۱۲۸- تمنا، توان، ناتو، وانت، تومان، مانتو۱۲۹- طاس، وسط، واسط، طاووس۱۳۰- اسیر، سایر، سیار، گاری، گریس، گیرا، سیگار۱۳۱- غنی، منگ، مین، مغنی، غمگین۱۳۲- جرز، جری، جزر، جیر، رجز، زجر، زجه، زهر، جیره، زیره، هجری، جزیره۱۳۳- فکر، کار، کفر، کافر، کفار، افکار۱۳۴- برخی، ریخت، تبخیر، تخریب۱۳۵- ابری، اریب، باری، بایر، بیات، تایر، تیبا، باتری۱۳۶- روال، شورا، لارو، لواش، واشر، شلوار۱۳۷- تشنه، توشه، شهوت، نوشت، نوشته۱۳۸- دافع، دفاع، معاد، معاف، مفاد، مدافع۱۳۹- جام، مهم، هجا، ماه، جامه، مهاجم۱۴۰- ترش، ترم، تیر، تیم، رشت، متر، مشت، ترشی، مشتی، مشتری۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، دهان، نهاد، هادی، ناهید، آدینه، آینده۱۴۲- کاهن، کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان۱۴۳- ریگ، کیف، گری، کفری، کیفر، کفگیر۱۴۴- ناشی، شناس، شانس، شاسی، شانسی۱۴۵- آوا، پرو، پروا، آوار، پارو، اروپا۱۴۶- پتو، توپ، ننو، نپتون۱۴۷- اوره، آهار، آواره، اهورا۱۴۸- کام، کما، کژی، ماژیک۱۴۹- اکو، پاک، پوک، کاپ، کاو، کوژ، اوپک، پژواک۱۵۰- تبر، ترب، ربط، مطب، تمبر، مرتب، مطرب، مرتبط۱۵۱- قاب، عقب، عبا، تابع، عقاب، عاقبت۱۵۲- جاری، جانی، رایج، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان۱۵۳- افق، خان، فاق، فنا، ناف، نفخ، نفاق، خفقان۱۵۴- اطلس، باطل، بساط، طالب، طلاب، طبال، لباس، اسطبل۱۵۵- حنا، حیا، وحی، حاوی، حیوان، نواحی۱۵۶- فرد، دیر، رشد، شرف، فرش، فیش، ردیف، رشید، شریف، فرید، فرشید۱۵۷- قسمت، قیمت، متقی، مستی، تقسیم۱۵۸- آخری، اخیر، اریب، بایر، بخار، خراب، خیار، بخاری۱۵۹- صاف، صنف، نصف، اصناف، انصاف، ناصاف۱۶۰- آلی، ایل، لات، یال، آتل، آلات، آیات، ایلات، ایالت۱۶۱- انگل، گالن، گران، لنگر، نگار، گلنار۱۶۲- حنا، حیا، رای، نیا، حیران، ریحان۱۶۳- بارم، درام، مادر، مبرا، مدار، مدبر، مربا، مرداب۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه۱۶۷- ترک، تور، رکن، کور، نور، نوک، وتر، تنور، نوکر، کنتور۱۶۸- گاز، گدا، هاگ، زاده، زاهد، گدازه۱۶۹- ایل، زال، گلی، لیگ، لیز، ازلی، زگیل، ازگیل۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، نعفن، تنوع، عفونت۱۷۱- اتو، قوا، قوت، قوی، وقت، آتی، وقتی، یاقوت۱۷۲- تنگ، انگ، شنا، شان، گشت، نشا، نشت، آتش، انگشت۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، بهت، همت، ابهت، تابه، تباه، همتا، مهتاب۱۷۴- اجین، ناجی، نجات، جنایت، نتایج۱۷۵- حیا، رای، طرح، طیر، حیاط، طراح، طراحی۱۷۶- بچه، بره، بهت، چتر، چرب، چرت، تره، بهتر، رتبه، تربچه۱۷۷- رفعت، رفیع، فرعی، رعیت، ترفیع، تعریف۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، حجار، رایج، حاجی، جراحی، حراجی۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی۱۸۰- شکل، شوک، کشک، کشو، کلک، کوک، شکلک، کشکول۱۸۱- پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه۱۸۲- بلوا، لابی، والی، وبال، ویلا، یابو، لوبیا۱۸۳- فال، لاف، لال، فلفل، لفاف، فلافل۱۸۴- منور، منیر، مینو، نرمی، نمور، نیرو، ورنی، نیمرو۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه۱۸۶- نایل، والی، اولین، لیوان، وانیل، ویلان۱۸۷- دین، صید، نیل، صندل، صندلی۱۸۸- انور، رانش، روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور۱۸۹- تکرر، راکت، کاتر، کارت، کرات، تکرار۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت۱۹۱- آبی، باج، جیب، عاج، عجب، عیب، عجیب، عجایب۱۹۲- جاز، جزا، هجا، هیز، جایز، جهاز، جایزه۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، سرنگ، سرهنگ، گرسنه۱۹۴- بارز، سراب، سزار، بازرس، سرباز۱۹۵- اخرا، بخار، خراب، اخبار۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی۱۹۷- تراس، راست، ستار، راسته، ستاره۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، وزین، قزوین۱۹۹- تنها، رانت، نهار، ترانه۲۰۰- بلاگ، گلاب، لابی، گلابی۲۰۱- سمن، سمی، سیم، مسن، مین، سینی، نسیم، سیمین۲۰۲- موقت، مقوی، تقویم، قومیت۲۰۳- موز، میز، یوز، یوم، مویز، موزیک۲۰۴- خطی، خیط، خاطی، خیاط، خیاطی۲۰۵- پنیر، پیرو، نیرو، ورنی، پروین۲۰۶- کایت، ماکت، متکا، متکی، یکتا، ماتیک۲۰۷- برنا، برنج، جانب، جبار، جناب، نجار، آرنج، جبران۲۰۸- چال، چنگ، لگن، لنگ، انگل، گالن، چنگال۲۰۹- جیره، مجری، مهیج، هجری، جریمه۲۱۰- تیر، تیز، ریز، زیر، قیر، رزق، تیزر، قرتی، ترقی، تزریق۲۱۱- چاک، کاک، کاو، کوک، چکاوک۲۱۲- نوکر، کورس، سکون، کوسن، نورس، کنسرو۲۱۳- پتو، پیت، تیپ، یون، تیوپ، پوتین۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، کله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل۲۱۵- بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون۲۱۶- گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، آونگ، گونیا۲۱۷- راسو، رسوا، سوار، روستا۲۱۸- اشل، آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال۲۱۹- ریواس، سواری، وارسی، واریس۲۲۰- انگ، منگ، گمان، مژگان۲۲۱- عارف، عرفا، نافع، عرفان۲۲۲- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ۲۲۳- قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان۲۲۴- تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات۲۲۵- نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان۲۲۶- کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک۲۲۷- شکوه، شوکه، شکوفه۲۲۸- گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس۲۲۹- برادر، دربار، بردار۲۳۰- الگو، والد، ولاد، گودال۲۳۱- شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین۲۳۲- خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت۲۳۳- عادت، عادل، تعادل، عدالت۲۳۴- کیف، یکی، کیفی، فیزیک۲۳۵- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش۲۳۶- تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز۲۳۷- آباد، آداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد۲۳۸- پارو، پروا، زوار، آرزو، پرواز۲۳۹- شاکی، شکیب، کاشی، آبکش، آبکی، شکیبا۲۴۰- حلول، محلل، محول، محلول۲۴۱- بهتر، رتبه، هجرت، تجربه۲۴۲- تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا۲۴۳- اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا۲۴۴- تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق۲۴۵- بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه۲۴۶- بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک۲۴۷- پشیز، پیاز، زایش، آشپز، آشپزی۲۴۸- خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو۲۴۹- چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه۲۵۰- ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل۲۵۱- تهوع، ستوه، وسعت، توسعه۲۵۲- تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی۲۵۳- تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت۲۵۴- تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت۲۵۵- دید، دیه، هدی، پدید، پدیده۲۵۶- اجنه، جانی، جهان، ناجی، جهانی، هیجان۲۵۷- املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال۲۵۸- سطل، سنت، تسلط، سلطنت۲۵۹- رکوع، عروس، کورس، عروسک۲۶۰- اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، آرشه، شماره۲۶۱- رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه۲۶۲- خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره۲۶۳- بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ۲۶۴- آسان، امان، آسمان، سامان۲۶۵- درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه۲۶۶- روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون۲۶۷- ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست۲۶۸- دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد۲۶۹- ترسو، رسول، رولت، لوستر۲۷۰- تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف۲۷۱- بلوا، تاول، وبال، تابلو۲۷۲- بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب۲۷۳- عاقل، قلعه، علاقه۲۷۴- دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی۲۷۵- رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم۲۷۶- قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار۲۷۷- قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، تملق، منتقل۲۷۸- ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ۲۷۹- تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت۲۸۰- آتی، پیت، تاپ، تپل، آتل، پالت، تایپ، پاتیل۲۸۱- ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب۲۸۲- پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه۲۸۳- پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن۲۸۴- باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال۲۸۵- سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن۲۸۶- شیار، گاری، گیرا، گرایش۲۸۷- درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه۲۸۸- پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی۲۸۹- تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی۲۹۰- اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، آخرت، خسارت، استخر۲۹۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی۲۹۲- آذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، آذرخش۲۹۳- اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس۲۹۴- اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات۲۹۵- بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید۲۹۶- تیغ، تهی، تیغه، تغذیه۲۹۷- آزار، بارز، ابراز، بازار، ابزار۲۹۸- آمال، مانا، لاما، امان، المان۲۹۹- بنا، ناب، آرا، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران۳۰۰- عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون۳۰۱- ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، آهن، رانت، نهار، ترانه، تهران۳۰۲- نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی۳۰۳- اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت۳۰۴- رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، آرنج، ناجور، جانور۳۰۵- خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده۳۰۶- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده۳۰۷- پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی۳۰۸- انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان۳۰۹- اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان۳۱۰- پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده۳۱۱- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن۳۱۲- راه، شاه، شهر، آرشه، شراره۳۱۳- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف۳۱۴- امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور۳۱۵- بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه۳۱۶- دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه۳۱۷- خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص۳۱۸- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح۳۱۹- الگو، انگل، گالن، واگن، آونگ، النگو۳۲۰- تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین۳۲۱- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت۳۲۲- راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو۳۲۳- بانو، بلوا، وبال، بالون۳۲۴- مبنا، بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک۳۲۵- بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنده، بددهن۳۲۶- راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده۳۲۷- قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی۳۲۸- ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد۳۲۹- پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک۳۳۰- باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی۳۳۱- ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد۳۳۲- رشوه، شوره، شوهر، مشهور۳۳۳- درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد۳۳۴- ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور۳۳۵- اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا۳۳۶- خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، آخور، سوراخ۳۳۷- تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر۳۳۸- لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه۳۳۹- اذن، نای، ذهن، آهن، آذین، آهنی، ذهنی، هذیان۳۴۰- ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور۳۴۱- شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، آویشن۳۴۲- رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ۳۴۳- رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر۳۴۴- شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید۳۴۵- جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک۳۴۶- جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر۳۴۷- شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش۳۴۸- گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه۳۴۹- الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری۳۵۰- برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت۳۵۱- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول۳۵۲- قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل۳۵۳- رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور۳۵۴- اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت۳۵۵- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی۳۵۶- اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت۳۵۷- صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک۳۵۸- پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور۳۵۹- دوا، دوش، شاه، هوا، هود، آهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد۳۶۰- ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار۳۶۱- ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره۳۶۲- تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم۳۶۳- اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه۳۶۴- زمان، منزه، منها، نامه، نماز، آمنه، زمانه۳۶۵- رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی۳۶۶- اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت۳۶۷- ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان۳۶۸- درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار۳۶۹- تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته۳۷۰- دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا۳۷۱- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه۳۷۲- مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده۳۷۳- خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود۳۷۴- ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه۳۷۵- خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس۳۷۶- حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت۳۷۷- تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر۳۷۸- غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی۳۷۹- تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج۳۸۰- پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان۳۸۱- اپرا، پارچ، آچار، چاپار۳۸۲- اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، آجیل، جالیز۳۸۳- تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت۳۸۴- توقف، وقتی، توفیق، توقیف۳۸۵- بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ۳۸۶- جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون۳۸۷- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه۳۸۸- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش۳۸۹- اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، آثار، آریا، ایثار۳۹۰- اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت۳۹۱- حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله۳۹۲- ژانر، ژیان، آژیر، انرژی۳۹۳- توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب۳۹۴- عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی۳۹۵- درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه۳۹۶- آمال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس۳۹۷- خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره۳۹۸- فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی۳۹۹- بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار۴۰۰- ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت۴۰۱- اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان۴۰۲- اساس، سکان، آسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس۴۰۳- باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز۴۰۴- پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت۴۰۵- اندک، بانک، دکان، آکبند، بادکنک۴۰۶- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه۴۰۷- پویا، نوپا، پیانو، پاپیون۴۰۸- شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو۴۰۹- تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی۴۱۰- جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین۴۱۱- تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت۴۱۲- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، آبشش، خشاب، شفابخش۴۱۳- تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت۴۱۴- تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور۴۱۵- پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه۴۱۶- افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس۴۱۷- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق۴۱۸- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس۴۱۹- اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان۴۲۰- تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین۴۲۱- بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات۴۲۲- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، آمپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ۴۲۳- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر۴۲۴- سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه۴۲۵- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین۴۲۶- آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، آبستن، انتساب، باستان۴۲۷- املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، آمال، مالت، حملات، احتمال۴۲۸- خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه۴۲۹- درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی۴۳۰- آواز، زانو، زمان، نماز، نازا، آزمون، آمازون۴۳۱- راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، آرزو، آویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی۴۳۲- عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی۴۳۳- بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب۴۳۴- راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره۴۳۵- بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط۴۳۶- رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره۴۳۷- بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی۴۳۸- اغما، انار، غران، آمار، آرام، آرمان، ارمغان۴۳۹- تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر۴۴۰- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه۴۴۱- استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک۴۴۲- تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، آشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی۴۴۳- تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی۴۴۴- جاه، گیج، هجا، گیاه، آگهی، گیجگاه۴۴۵- ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار۴۴۶- تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل۴۴۷- اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان۴۴۸- قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت۴۴۹- خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید۴۵۰- اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری۴۵۱- بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، آبزی، آبگیر، بیزار، بازیگر۴۵۲- بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی۴۵۳- آجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی۴۵۴- سماور، سرسام، سمسار، سوسمار۴۵۵- تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات۴۵۶- جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر۴۵۷- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه۴۵۸- خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی۴۵۹- کام، کاه، محک، مهم، حکم، آهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه۴۶۰- تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال۴۶۱- اپرا، پارس، دارا، سارا، آدرس، پارسا، سراپا، پاسدار۴۶۲- ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل۴۶۳- اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق۴۶۴- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله۴۶۵- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته۴۶۶- ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله۴۶۷- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ۴۶۸- شانه، شکاک، کاهش، کاهن، آکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان۴۶۹- اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه۴۷۰- ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت۴۷۱- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند۴۷۲- برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان۴۷۳- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری۴۷۴- تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته۴۷۵- قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان۴۷۶- اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو۴۷۷- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه۴۷۸- تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش۴۷۹- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت۴۸۰- تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان۴۸۱- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید۴۸۲- بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند۴۸۳- داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد۴۸۴- شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه۴۸۵- استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان۴۸۶- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی۴۸۷- بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، آنزیم، میزبان۴۸۸- بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین۴۸۹- آنتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت۴۹۰- بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی۴۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی۴۹۲- بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، آباد، ابتدا، دیابت، ابیات، آبادی، ادبیات۴۹۳- قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی۴۹۴- درمان، مدارک، نامرد، کارمند۴۹۵- باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه۴۹۶- جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی۴۹۷- رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر۴۹۸- پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، آشپز، آشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، آشپزی، پیشتاز۴۹۹- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی۵۰۰- جوان، رواج، نجار، واگن، آونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور۵۰۱- پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ۵۰۲- روانی، گرانی، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر۵۰۳- حملات، صلوات، متحول، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات۵۰۴- استاد، سعادت، اعداد، تعداد، سادات، استدعا، استعداد۵۰۵- ارزان، ارگان، بازار، آزگار، بازرگان، گازانبر۵۰۶- درمان، نامرد، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند۵۰۷- سیگار، فارسی، سادگی، فریاد، افسردگی۵۰۸- اسلام، اعلام، اعمال، سلامت، علامت، متعال، التماس، استعلام، استعمال۵۰۹- راهزن، رهنما، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه۵۱۰- الهام، امیال، اهالی، ایهام، علامه، اعلامیه۵۱۱- رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه۵۱۲- آوانس، ایوان، ناقوس، اقیانوس۵۱۳- اشرفی، تشریف، تفتیش، شرافت، تشریفات۵۱۴- اسارت، اسرار، امارت، امرار، راستا، استمرار۵۱۵- طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات۵۱۶- ترمیم، تیمار، ماموت، متورم، میترا، متواری، ماموریت۵۱۷- آشنا، انشا، افشان، ناشتا، آتشفشان۵۱۸- روباه، قواره، آبغوره، قورباغه۵۱۹- اوایل، لوبیا، آلبالو، والیبال۵۲۰- بهیار، ربایش، بیزار، شیرازه، شیربها، شهربازی۵۲۱- اکسیر، سیراب، فریبا، کاسبی، کرباس، باریک، فابریک، بارفیکس۵۲۲- ارکان، انکار، کرانه، کناره، ناکار، کارخانه۵۲۳- امنیت، تمرین، روایت، مانتو، نیمرو، مانیتور۵۲۴- اندوه، خوانا، ناخدا، نواده، آخوند، خانواده۵۲۵- اشعه، عاشق، قانع، عشاق، نقاش، نقشه، عاشقانه۵۲۶- رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فرود، درفش، فروش، فروند، شهروند، فروشنده۵۲۷- درگاه، گردان، گردنه، هجران، هنجار، آهنگر، جهانگرد۵۲۸- تدارک، تراکم، دکترا، کرامت، مختار، خدمتکار۵۲۹- اجسام، اجناس، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام۵۳۰- بومی، سمنو، مبین، مونس، سینی، نسبی، منسوب، مینیبوس۵۳۱- بنگاه، بنیان، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی۵۳۲- زیست، بازی، سبزی، ستیز، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات۵۳۳- خاتم، خادم، خدمت، ستاد، تماس، آدامس، استخدام۵۳۴- آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، کارگشا، شکارگاهجواب بازی جدولانه مرحله 245

 

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی کمک می باشد

جواب بازی جدولانه مرحله 245
جواب بازی جدولانه مرحله 245
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *