جواب بازی جدولانه 212

جواب بازی جدولانه 212
جواب بازی جدولانه 212

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه 212

آرامش:سکینهآلیاژِ از آهن:چدنآینده:آتیاثر از مریم معجونی:آخرین پناه

اثر از امیرخسرو دهلوی:نه سپهراثر فریدون مشیری:سه دفترادامه دار:مستمراز شهرهای گیلان:فومناستان شمالی عراق:دهوکاستنطاق:بازپرسی  به هوش باش:هانبی شک:هماناپایتخت کشور اوگاندا:کامپالاپایتخت کشور توگو:لومهپروردگار:ایزدپسوند آلودگی:ینپسوند زمان:گاهتنها:تکتیرگی چشم:تمتیز:برانجای خلوت و آرام:دنجچالاک:فرزچنگ در زدن:استمساکچیستان:بردکحیوان نجیب:اسبخاندان:آلخوب:نکودرس نخوانده:امیرشد:نموسخت نیست:آسانسری:نهانیسفید با خال های سیاه:شهبا

سوراخ:رزونهسوریه قدیم:شامسیاره زهره:ناهیدشهرک غرب تهران:اکباتانشهری در آلمان:کلنشوهر:زوجصدای شادمانی:هلهلهصمغ گون:کتیراعالم هستی:کایناتعلامت مفعولی:راغیر مستقل:وابستهفرخنده:همایونفیلمی با بازی ایرج تهماسب:رفیق بدقلعه حکومتی:ارگقمر برجیس:یوگوش کمیاب:شنوالاف و گزاف:بلوفلیکن:امامایه حیات:آبمحل خرید فروش سهام:بورسمرطوب:نمناکمن و شما:مامهر و نشانه حکاکی:استامپمهمان:ایرماننسیان:فراموشینشانه ها:آیاتنظر:رایهادی برق:رسانا

هم نبرد:هماوردواحد پول چین:یوانوزیر افراسیاب:ویسهکالبدشناس یونان باستان:هروفیلوسکشوری در شمال تهران:ارمنستانکوی:برزنیک خودمانی:یه


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه 212

اثر حسینقلی مستعان:رابعهارباب و سرمایه دار:بورژوا

ارجمندی:عزاز میوه ها:سیباندازه و مناسب:فیتای مردم:ایها الناسبازگشتن:عودتبطن:شکمتباه:ضایعتوانایی:قوت  جایز:رواجراحت:زخمجعبه جادویی:تلویزیون

چای فرنگی:تیچراگاه ایلات:یورتچین و چروک پوست:یراحرف فاصله:تاحرف ندا:یاحرف همراهی:باخدمتکاران:خدمخراب کردن کسی در جمع:ضایع کردنخوش قد و قامت:رعنادستگاه دریافت امواج:گیرندهدستورالعمل غذا خوردن:رژیمدشمن سرسخت:لددیه:خونبهارنج:دردروز عرب:یومروستا:دهزشت:شنیع

زیرک:هژیرسوغات اصفهان:گزشهرها:مدنصاحب اختیار:مختارعدد روستا:دهعمود:ستونعمیق:ژرفعوض:بدلعکسبرداری می کند:عکاسفیلمی با بازی منوچهر نوذری:لاله آتشینقلب:دلگرداگرد دهان:نسگیاه خوردنی:سبزیمادر عرب:امماشین:خودروماه عرب:شهرمروارید:درنشان و علامت:انگنیرو و انرژی:قوههوشیاری:زیرکیکارگاه نقاشی:نگارستان


آرامش:سکینه

آلیاژِ از آهن:چدن

آینده:آتی

اثر از مریم معجونی:آخرین پناه

اثر از امیرخسرو دهلوی:نه سپهر

جواب بازی جدولانه 212

اثر فریدون مشیری:سه دفتر

ادامه دار:مستمر

از شهرهای گیلان:فومن

استان شمالی عراق:دهوک

استنطاق:بازپرسی  

به هوش باش:هان

بی شک:همانا

پایتخت کشور اوگاندا:کامپالا

پایتخت کشور توگو:لومه

پروردگار:ایزد

پسوند آلودگی:ین

پسوند زمان:گاه

تنها:تک

تیرگی چشم:تم

تیز:بران

جای خلوت و آرام:دنج

چالاک:فرز

چنگ در زدن:استمساک

چیستان:بردک

حیوان نجیب:اسب

خاندان:آل

خوب:نکو

درس نخوانده:امی

رشد:نمو

سخت نیست:آسان

سری:نهانی

سفید با خال های سیاه:شهبا

سوراخ:رزونه

سوریه قدیم:شام

سیاره زهره:ناهید

شهرک غرب تهران:اکباتان

شهری در آلمان:کلن

شوهر:زوج

صدای شادمانی:هلهله

صمغ گون:کتیرا

جواب بازی جدولانه 212

عالم هستی:کاینات

علامت مفعولی:را

غیر مستقل:وابسته

فرخنده:همایون

فیلمی با بازی ایرج تهماسب:رفیق بد

قلعه حکومتی:ارگ

قمر برجیس:یو

گوش کمیاب:شنوا

لاف و گزاف:بلوف

لیکن:اما

مایه حیات:آب

محل خرید فروش سهام:بورس

مرطوب:نمناک

من و شما:ما

مهر و نشانه حکاکی:استامپ

مهمان:ایرمان

نسیان:فراموشی

نشانه ها:آیات

نظر:رای

هادی برق:رسانا

هم نبرد:هماورد

واحد پول چین:یوان

وزیر افراسیاب:ویسه

کالبدشناس یونان باستان:هروفیلوس

کشوری در شمال تهران:ارمنستان

کوی:برزن

یک خودمانی:یه


اثر حسینقلی مستعان:رابعه

ارباب و سرمایه دار:بورژوا

ارجمندی:عز

از میوه ها:سیب

اندازه و مناسب:فیت

جواب بازی جدولانه 212

ای مردم:ایها الناس

بازگشتن:عودت

بطن:شکم

تباه:ضایع

توانایی:قوت  

جایز:روا

جراحت:زخم

جعبه جادویی:تلویزیون

چای فرنگی:تی

چراگاه ایلات:یورت

چین و چروک پوست:یرا

حرف فاصله:تا

حرف ندا:یا

حرف همراهی:با

خدمتکاران:خدم

خراب کردن کسی در جمع:ضایع کردن

خوش قد و قامت:رعنا

دستگاه دریافت امواج:گیرنده

دستورالعمل غذا خوردن:رژیم

دشمن سرسخت:لد

دیه:خونبها

رنج:درد

روز عرب:یوم

روستا:ده

زشت:شنیع

زیرک:هژیر

سوغات اصفهان:گز

شهرها:مدن

صاحب اختیار:مختار

عدد روستا:ده

عمود:ستون

عمیق:ژرف

عوض:بدل

عکسبرداری می کند:عکاس

فیلمی با بازی منوچهر نوذری:لاله آتشین

جواب بازی جدولانه 212

قلب:دل

گرداگرد دهان:نس

گیاه خوردنی:سبزی

مادر عرب:ام

ماشین:خودرو

ماه عرب:شهر

مروارید:در

نشان و علامت:انگ

نیرو و انرژی:قوه

هوشیاری:زیرکی

کارگاه نقاشی:نگارستان


موضوع:
موبایل
»
جدولانه 1
 | 4,292 بازدید 

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه ۱

جواب بازی جدولانه 212

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۱


2,382,922


77,813


56,995


39,019


31,098


2,382,922


56,995


39,019


3,264


2,935

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه 212

 

شانساقبالیک نوع خورشت لذیذ‬‫خورش گل کلمعضو پرندهبالکشور ابوظبیامارات‬‫نام حضرت عیسی (ع)‬‫مسیح

انس گیرندهانیسدهانه، مهارزمام‬‫غیربلیغ‬‫نارسایکی از سازهای مضرابی موسیقی‬‫ ایرانیدوتارنوعی گیاه که از آن اسانس‬‫ عطر می‌گیرندوجواحد شمارش درختاصلهنفس چاقهنعنوان امپراتوران‬‫ آلمانرایشفلز قلیاییسدیمبرخورداری‬‫حظنام دخترانهشیمادوستحبیبسبزی ‬‫بی‌ارزش!‬‫ترهبه آن هم سوگند خورده‌اندقلمآن ‬‫که بدهی خود را به موقع ندهدبدحساب‬‫خونریز و ظالم‬‫سفاکچهره را زیباتر می‌کندلبخندچارچوب‬‫ ‬‫عکسقابفرشته محبت‬‫میترامیوه‌ای با خاصیت طبیعنابآرمانیایده آل‬‫‬‫داروی هوشبری‬‫اترراهروهالپیشی گرفتنسبقت‬‫خوش اندام‬‫هوتنجشنواره بین‌المللی فیلمکننوعی نمایش شامل مکالمه و آوازهای سبک دل‌انگیزاپرت‬‬‫ارزان نیستگرانواحد دارویی‬‫دزخداییالهیمخفف اگرگرحومه کاشان‬‫نیاسرراننده کشتیناوبرماه قمریشوالدکل فرستنده و گیرنده‬‫آنتنریاکاردوروخوراکی با بادمجانیتیمچههمبازی تام!‬‫جریغذا و خوراکی برای کودکانژله میوه ایانتقال روح‬تناسخاز شهرهای فرهنگی و سیاحتی شمال استان فارسآبادهاز آثار دیدنی و باستانی‬‫ استان سمنان‬‫قلعه کهن دژاثر ابن سیناقانون

کشور بیروتلبنانمقام طلایی در ورزش‬‫اولپتهبلیتتفنگ قدیمیشمخالماده آلی ازت‌دار که از تجزیه مواد پروتئینی در بدن حاصل‬‫ می‌شود‬‫اورهمرکز استان مازندرانساریبزرگ منشینبجای عکس!‬‫آلبومنت میانیلانام مردانهرامبدآسمان و فلک‬‫سپهرچشیدنمزخاطریادهوای گرفتهابریضمیر انگلیسی‬‫یوساکت و بی صداخاموشسخن درستحقیقتآفت کشتزار‬‫شتهپرحرفوراجرشک ورزیدنحسادتناطق‬‫گویااهلیرامدومین انگشتسبابهعزیز، ارجمند‬‫گرامیپراکندگیشتسخندان‬ و شاعرادیبشهری قدیمی در استان آذربایجان شرقیاهرچهره، رخلچبهره و سهمنصیبتیم انزلیملوانکلاه فرنگیهتپرلمالماز حروف انگلیسیسیکرم کدوتنیاحرکت زیر حرف و علامت آنکسرهگرم و داغتفتانضمیر اشاره به جای دورآنجازبان کشیدنلیسدماحرارتقابل حصولدسترسمعمولاً دست به عصا راه می‌رودمحافظه کارارسنیکزرنیخ

نویسنده :
بازدید : 150
GetBC(267); تاريخ : پنجشنبه
28 ارديبهشت
1396 ساعت: 2:29

جواب بازی جدولانه 212
جواب بازی جدولانه 212
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *