جواب بازی جدولانه 214

جواب بازی جدولانه 214
جواب بازی جدولانه 214

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه 214

آب گازی شکل:بخاراثر استاندال:خاطرات یک سیاحاثر جواد مجانی:روزگار عقل سرخاثر سیمین دانشور:کوه سرگرداناثر فرشته ساری:مروارید خاتوناثر موریس مترلینگ:پرنده آبیاز استان ها:مازندراناز حروف یونانی:بتااز مصالح ساختمانی:گچاسب بارکش:یابو  امل:آرزوبحرانی:حادبردن و انتقال دادن:رساندنبه اسیری گرفتن:اسربی سر و پا:لاتبیماری عطش زیاد:استسقاپشت:کولپنج ترک:بشتصدیق عرب:نعمتظاهر:ریاجالیزی آبدار و شیرین:هندوانهجد:نیاچهره:رخحرف زیادی:ورحکومت اشراف و اعیان:اریستوکراسی

خاموش کردن و تسکین دادن:فرونشاندنخداوند:ربخزنده گزنده:مارخودستایی:لافدفعه:باردوستی:وددیگ درهم:یگدرسته:صنفرشوه خوار:نقدبگیرروغنی:چربسر:رازسر هر چیزی:نوکسرگشتگی و حیرت:دهشتسست:کسلسنگر:جان پناهسود حرام:رباشاعر ایتالیایی:دانتهشرمنده و مغموم:متاسفشمال و جنوب کره زمین:قطبصیاد:قناصعامل وراثت:ژنعدد ماه:سیغله پر مصرف:گندمفراخی و گشادی:فراخنافربه:چاقفصیح:لسن

فلز چهره:رویفهم:درکفیلمی از رابرت زمیکس:آنسوی ابرهاقطب مثبت:اندگوشه ای از موسیقی ایرانی:بیاتمادر عرب:اممار عظیم الجثه:بوامایه آبادانی:آبمرده:میتمروارید:درمنسوب به قاجار:قجرمه غلیظ:نزممکر:کیدناشناس:مجهول  الهویهنشانه مفعولی:راهراس انگیز:ابوالهولهمراه گل:خاروحشی:ددوسیله سوراخ کردن:درلکشور آسیایی:ازبکستانکندن قبر:نشریار مت:پتیک حرف و سه حرف:لام

یکدنده:لجیک قاچ از خربزه:کاچ


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه 214

اثر ایوان تورگینوف:رودین

از پوشاک زنانه:روسریاز چاشنی ها:سسافسوس و دریغ:واویلااهل کوفه:کوفیباج سبیل:رشوهبیزاری جستن:برائتبیماری:داپایتخت سودان جنوبی:جوباپایتخت موناکو:موناکوویل  پذیرش:قبولیپرحرفی:ورپرنده دونده:شترمرغتازه:نوتیم فوتبال آلمانی:هانوفرتیم فوتبال اسپانیایی:ویارئالتیم فوتبال ایتالیایی:جنواچیز گرد و گلوله مانند:غلمبه

حرف ندا:آیحرف همراهی:معخانم:بانوخوب یست:بدخود را در آن توان دید:آیینهدردمند:رنجوردومین:ثانویهسرپرست خانواده:نان آورسنجیدن:قیاسشب عرب:لیلشیر بیشه:عباسصدای پاره شدن:جرصمیمی و مخلص:یکدلطریق:راهعلم اشکال:هندسهفیلمی از برادران کوئن:شجاعت واقعیگفتار:قاللازم:بایالاغر و نازک:قلمیمیوه باب گلو:هلوناچیز و کوچک:محقرنخ بافتنی:کاموانور اندک:کورسونوعی ساز زهی:ویولا

وضع ها:احوالکشور آمریکای شمالی:باهاماکشور اروپایی:لهستانیونجه:قت


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

آب گازی شکل:بخار

اثر استاندال:خاطرات یک سیاح

اثر جواد مجانی:روزگار عقل سرخ

اثر سیمین دانشور:کوه سرگردان

اثر فرشته ساری:مروارید خاتون

جواب بازی جدولانه 214

اثر موریس مترلینگ:پرنده آبی

از استان ها:مازندران

از حروف یونانی:بتا

از مصالح ساختمانی:گچ

اسب بارکش:یابو  

امل:آرزو

بحرانی:حاد

بردن و انتقال دادن:رساندن

به اسیری گرفتن:اسر

بی سر و پا:لات

بیماری عطش زیاد:استسقا

پشت:کول

پنج ترک:بش

تصدیق عرب:نعم

تظاهر:ریا

جالیزی آبدار و شیرین:هندوانه

جد:نیا

چهره:رخ

حرف زیادی:ور

حکومت اشراف و اعیان:اریستوکراسی

خاموش کردن و تسکین دادن:فرونشاندن

خداوند:رب

خزنده گزنده:مار

خودستایی:لاف

دفعه:بار

دوستی:ود

دیگ درهم:یگد

رسته:صنف

رشوه خوار:نقدبگیر

روغنی:چرب

سر:راز

سر هر چیزی:نوک

سرگشتگی و حیرت:دهشت

سست:کسل

سنگر:جان پناه

جواب بازی جدولانه 214

سود حرام:ربا

شاعر ایتالیایی:دانته

شرمنده و مغموم:متاسف

شمال و جنوب کره زمین:قطب

صیاد:قناص

عامل وراثت:ژن

عدد ماه:سی

غله پر مصرف:گندم

فراخی و گشادی:فراخنا

فربه:چاق

فصیح:لسن

فلز چهره:روی

فهم:درک

فیلمی از رابرت زمیکس:آنسوی ابرها

قطب مثبت:اند

گوشه ای از موسیقی ایرانی:بیات

مادر عرب:ام

مار عظیم الجثه:بوا

مایه آبادانی:آب

مرده:میت

مروارید:در

منسوب به قاجار:قجر

مه غلیظ:نزم

مکر:کید

ناشناس:مجهول  الهویه

نشانه مفعولی:را

هراس انگیز:ابوالهول

همراه گل:خار

وحشی:دد

وسیله سوراخ کردن:درل

کشور آسیایی:ازبکستان

کندن قبر:نشر

یار مت:پت

یک حرف و سه حرف:لام

یکدنده:لج

یک قاچ از خربزه:کاچ


اثر ایوان تورگینوف:رودین

از پوشاک زنانه:روسری

از چاشنی ها:سس

افسوس و دریغ:واویلا

اهل کوفه:کوفی

جواب بازی جدولانه 214

باج سبیل:رشوه

بیزاری جستن:برائت

بیماری:دا

پایتخت سودان جنوبی:جوبا

پایتخت موناکو:موناکوویل  

پذیرش:قبولی

پرحرفی:ور

پرنده دونده:شترمرغ

تازه:نو

تیم فوتبال آلمانی:هانوفر

تیم فوتبال اسپانیایی:ویارئال

تیم فوتبال ایتالیایی:جنوا

چیز گرد و گلوله مانند:غلمبه

حرف ندا:آی

حرف همراهی:مع

خانم:بانو

خوب یست:بد

خود را در آن توان دید:آیینه

دردمند:رنجور

دومین:ثانویه

سرپرست خانواده:نان آور

سنجیدن:قیاس

شب عرب:لیل

شیر بیشه:عباس

صدای پاره شدن:جر

صمیمی و مخلص:یکدل

طریق:راه

علم اشکال:هندسه

فیلمی از برادران کوئن:شجاعت واقعی

گفتار:قال

لازم:بایا

لاغر و نازک:قلمی

میوه باب گلو:هلو

ناچیز و کوچک:محقر

نخ بافتنی:کاموا

جواب بازی جدولانه 214

نور اندک:کورسو

نوعی ساز زهی:ویولا

وضع ها:احوال

کشور آمریکای شمالی:باهاما

کشور اروپایی:لهستان

یونجه:قت


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 1
 | 12,974 بازدید

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه ۱

جواب بازی جدولانه 214

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۱

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 2
 | 9,970 بازدید 

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه ۲

جواب بازی جدولانه 214

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۲


2,384,763


77,813


57,029


39,104


31,154


2,384,763


57,029


39,104


3,270


2,940

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

جواب بازی جدولانه 214
جواب بازی جدولانه 214
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *