جواب بازی چیستان ایفون

جواب بازی چیستان ایفون
جواب بازی چیستان ایفون

This app is available only on the App Store for iPhone and iPad.

فکر کنید، چیستان حل کنید و خود را به چالش بکشید و اگر خواستید راهنمایی بگیرید. بازی “چیستان”، بیش از 200 چیستان برای شما طرح می کند که بعضی از آنها آسان هستند و بعضی دیگر کمی فکر می برند که شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد! آیا می توانید همه آنها را حل کنید؟اگر نتوانستید جواب چیستانی را حدس بزنید، می توانید از سه نوع راهنمایی حذف یک حرف، نشان دادن یک حرف از جواب و یا حل چیستان استفاده کنید.

Version 0.0.1

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

33 Ratings

جواب بازی چیستان ایفون

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

English

With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

امروز 140 چیستان (معما) جالب برای شما عزیزان در سایت سیدرضا بازیار قرار گرفته است

لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید تا جواب چیستان برای شما نمایان شود.

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

2- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

جواب بازی چیستان ایفون

3- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

4- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

5- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

6- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

7- -آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

8- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

9- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

10- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

11- آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

12- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

13- آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

14- آن چیست من می روم و او می ماند؟

15- سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

16- آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

17- آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

18- آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

19- آن چیست که همه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

20- آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

21- آن کدام زمین است که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟

22- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که سه تا نمی شود؟

23- چهار حرف است نام مطلوبی. که تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

24- آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

25- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

26- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟

27- آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

28- آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

29- آن کدام سه هست که هرگز چهار نمی شود؟

30- از قول من و تو قصه ها می گوید. آن چیست كه بی زبان سخن می گوید. بی پرده ز كار این و آن می گوید. با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب. بی هدف ره می برد با قلب خون؟

31- چیست آن، كز چشمه ای آید برون. می شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشكی چون برفت. بیرون و درون شهر جایی دارد؟

32- آن چیست كه ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یك پایه نگون؟

33- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست به او نهی زند اندازه فزون. اندر وسطش كشتی قیر اندوده؟

34- جامی است در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. كشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان؟

35- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یكدیگر؟

36- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر كه بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

37- آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

جواب بازی چیستان ایفون

38- -آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

39- آن چیست قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با هزاران سوار می گردد؟

40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یك سوار زرد نقاب. چار پاست، نه كه گاو است؟

41- سخت است نه كه سنگ. بیابان گرد است نه كه مرد است. تخم ریز است نه كه مرغ است. كلید آهنین قفلش گشاید؟

42- كدام است گنبدی كه در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد در شكم بیش. كه ندارد به آشیانه قرار؟

43- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب می گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

44- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ در میان دو كاسه چوبین. رخت سیه و سبز كلاهی دارد؟

45- آن چیست كه در برگ پناهی دارد. من در عجبم كاین چه گناهی دارد؟ پوستش بكنند و سینه اش چاك كنند. گر آب تنی كنی، تنش آب شود؟

46- آن چیست كه در سه و قت كمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه كند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

47- این چه باشد كه پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود به صد مثقال. پرنیان پیكر و آهن دل و فولاد پر است؟

48- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپار است. كاندرین صحرا بدیدم یك عجایب جانور؟

49- یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

50- یك معما با تو دارم، ای حكیم با تمیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

51- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر كه حل كرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا. كه آتش در میان آب می گشت؟

52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلكش دارد؟

54- شیراز پری رخان مهوش دارد. بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نه در دارد نه دیوار و حصاری؟

55- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشكر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویان به بستان تازه دیدم؟

56- عجایب صنعت نادیده دیدم. به یك محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همه چادر سفید سینه بلوری؟

57- از آن بالا میاد یك دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

58- دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

59- دستمال آبی آبی. چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

60- گنبد سرخ چمنی، توش گل سرخ یمنی. لب تا لب آن میان زنجیر است؟

61- در خانه ما درخت انجیر است. آبش بخورم كه گوئیا چون شیر است! خنجر بكشم میانه را پاره كنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

62- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو كشت دولت دروند؟

63- من خود كج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه كنم خم كه و مه. زنده نبود تا نكنی زاتش بریان؟

64- چیزی چه بود مرده به یك كنج نهاده. سرش تا نبری نگوید خبر؟

65- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی به یك پای نگون؟

66- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز كنی تنش ز اندازه فزون. به شباهت نظیر یكدگر است؟

67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است. معدنش در میان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق در دل خاك است؟

68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است. گوشت شیرین و استخوان چاك است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

69- آن چیست كه جا به كوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

70- آن چیست كه پیك عاشقان است. رقص چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

71- چیست گردنده یی كه دم نزند. برف بارد و لیك دم نزند؟ نعره او به سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

72- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

73- این چیست كه تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا كرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

74- یك جفت كبوترند ابلق. از كالبدشان برون نیایند پرواز كنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟

75- اژدری دیدم كه او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هر دختری بنشسته باشد سی پسر. اندر كف مهوشان موزون گردد؟

76- آن چیست كز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همه خون گردد، سبز است تنش تا نرسد آب، بدوكهربا پیكر و آدم دم و فولاد سر است؟

77- آن چیست كه برسینه خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟

78- بار اول كه زاد بی جان بود. در یك گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر كه یخ بست او نبست؟

80- از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره. مكان و منزلش زیر زمینه!؟

81- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش می زاری، یخش می بنده؟

82- كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

83- نه در داره نه دریچه. چار تا داداش تو یه قوطی؟

84- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید كنم لباس و رخت؟

85- یه میخ دارم دو سنگ تخت. فوری میره پای تو؟

86- بالا یك و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

87- لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه؟

88- اشیشه و مشیشه. آقا خوابیده دراز و باریك!؟

89- دالون دراز تنگ و باریك. چل عروس تو یه قوطی؟

90- چل قوطی چل بند قوطی. همه چادر سفید قوم كلونتر!؟

91- از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردكانه!؟

92- زرده، نه زعفرانه. اگه جات داری. یكیشو وردار!؟

93- دستمال انار ، پیش زن سالار. كسی رو ندارم بشمره!؟

94- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

95- خودش دسته ی بیله؟

96- آن چیست كه روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

97- آن چیست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

98- آن چیست كه اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شكند اما اگر در دخمه ای افتد می شكند؟

99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

100- آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وایستاده؟

101- آن چیست كه من یكی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

102- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

103- آن چیست كه تا اسمش را به زبان می رانی می شكند؟

104- آن چیست كه هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟

105- آن چیست كه هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟

106- آن كیست كه برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟

107- آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

108- آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

109- آن چیست كه من می روم و او می ماند؟

110- آن چیست كه بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه كه هست آشكار می سازد؟

111- آن چیست كه تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

112- آن چه كشوری است كه در پیشانی ماست؟

113- آن چه كشوری است كه در چشم ماست؟

114- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟

115- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم بلند تر می شود؟

116- آن چیست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

117- آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

118- آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟

119- آن كدام یك است كه دو نمی شود؟

120- آن كدام دو است كه سه نمی شود؟

121- آن كدام سه است كه چهار نمی شود؟

122- آن كدام چهار است كه پنج نمی شود؟

123- آن كدام پنج است كه شش نمی شود؟

124- آن كدام شش است كه هفت نمی شود؟

125- آن كدام هفت است كه هشت نمی شود؟

126- آن كدام هشت است كه نه نمی شود؟

127-آن كدام نه است كه ده نمی شود؟

128- آن كدام ده است كه یازده نمی شود؟

129- اون چی چیه كه روش نقرس، زیرش طلا؟

130- اون چیه كه مال توهست، اما خودت كمتر ازهمه به كارش می بری؟

131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

132- آن چیست كه در میان (گربه)، ماهی است؟

133- منظور از خروس بیوه چیست؟

134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

135- آن چیست كه پر و خالیش یك وزن دارد؟

136- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود…؟

سلام
چیستان های جالبی بود
اگه میشه بگین چطوری این وب سایت را زدین
من علاقه خیلی خاصی با کامپیوتر و برنامه نویسی دارم
لطفا جوابم رو بده میر

تشکر
لطفا سوالات را از طریق بخش تماس با من بپرسید

جواب این معمارو میخوام؟؟دو چیز هست دراین جهان ، دختر پیر و مادر جوان

سلام اقا رضا میتونم از بعضی از چیستانات وردارم برای وبلاگم

سلام. اگه با ذکر منبع باشه اشکالی نداره

سلام یه چیستان جوابشو میخوام :
۱۰و۱۰نمیشه ۲۰ با ۵۰ میشه ۱۱

ممنون عالی بود

ان چ بچه ايست ك وقتي ب مادرش ميرسد ناپديد ميشود ؟؟mishe ino javab bedi

چشیدنو چریدن به هرکجا رسیدن یکی از اون یکی از این نور خدا را دیدی
ino mishe jvb bedin? :(((

اقا رضا یچپه چیستان فکرمو مشغول کرده . ان کدام برادر هست ک در یک سطل جیش میکنند؟

سلام داداش اگه جواب این معما رو میدونید به بنده بگین ممنون میشم.
اون چیه که دوسر یکی نرو ببینی روز وشب یکی

جواب هاش کجاست

پایین هر چیستان بر روی “پاسخ چیستان” کلیک کنید تا پاسخ چیستان براتون نمایش داده بشه

جواب معمای : در روز پیر و قهوه ای هستم در شب سفید و جوانم ; 9 تا چهره دارم اما سر ندارم آواز میخوانم ولی صدا ندارم چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سیدرضا بازیار می باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می شود که امیدوارم از این پس از طریق تبلیغات تامین شود و همواره سعی می کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

كلیه حقوق این سایت متعلق به سیدرضا بازیار می باشد. کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است


 


همه مطالب در این شاخه >>>

جواب بازی چیستان ایفون

 

 مرا از معدن گرفته اند، و در غلافی چوبی آرام گرفتم، و تا آخر عمر در این غلاف قرار خواهم داشت، مرا تقریبا همه استفاده می کنند.

پاسخ : مغز مداد

آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی هیچگاه آنرا لمس نمی کند؟

پاسخ: خورشید

آن چیست که پس از دادن آن به دیگران می توانید نگهش دارید؟

پاسخ: حرف

آن چیست که همه روز روی سرش راه می رود؟

پاسخ: میخی که روی نعل اسب کار گذاشته شده است.

آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

پاسخ: دستمال کاغذی

آن چیست که به گردی یک تابه است و به گودی یک تشت، ولی با آب اقیانوس هم نمی توان آنرا پر کرد؟

پاسخ: غربال

پنج مرد به سمت کلیسا می رفتند چهار نفر از آنها که دویدند تا وارد کلیسا شوند خیس باران شدند اما یکی از آنها که حرکت نمی کرد خشک مانده بود.

پاسخ: او در تابوت بود

آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.

پاسخ: پول تقلبی

آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

پاسخ: مگس

وقتی که آنرا می بندم راه می رود و وقتی که آنرا باز می کنم از حرکت باز می ایستد. آن چیست؟

پاسخ: سندل

ان چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟

پاسخ: پوست درخت

من در خانه ای کوچک زندگی می کنم که نه پنجره دارد و نه در،  و اگر بخواهم از خانه بیرون روم باید دیوار خانه ام را بشکنم. من چه هستم؟

جوجه در داخل تخم مرغ

ما را به سختی می توانی پدر و پسر بنامی چون کدام پسر است که روی سر پدرش قرار گیرد؟ این پدر و پسر چه هستند؟

پاسخ: آتش و دود

در این دنیا چهار برادر هستند که همه با هم بدنیا آمده اند. اولی در حال حرکت است و هیچگاه خسته نمی شود. دومی می خورد و هیچگاه سیر نمی شود. سومی می نوشد و همیشه تشنه است. و چهارمی آوازی می خواند که خیلی خوشایند نیست. این چهار برادر که هستند؟

پاسخ: آب، آتش، زمین و باد

انگشتانت را در چشمانم فرو کن تا ارواره های مرا باز کنی در این هنگام است که هوس می افتم هر چه کاغذ و پارچه و… هست را به دهان بگیرم. من چه هستم؟

پاسخ: قیچی

جواب بازی چیستان ایفون

همانطور که از پل عبور می کردم مردی را دیدم که باری از چوب حمل می کرد ولی بارش نه راست بود و نه خمیده او چه نوع چوبی را حمل می کرد؟

پاسخ: خاک اره

ان چیست که به شما تعلق دارد ولی دیگران بیش از شما از آن استفاده می کنند.

پاسخ: نام شما

آن چیست که حتی اگر نامش را صدا بزنید می شکند؟

پاسخ: سکوت

آن چیست که فقط یکی از دو نفر را لمس می کند ولی آنها را به هم پیوند می دهد؟

پاسخ: حلقه ازدواج

آن چیست که هر چه بیشتر از آن برمی دارید بزرگتر می شود؟

پاسخ: گودال

آن چیست که آب را نگه می دارد اما پر از سوراخ است؟

پاسخ: اسفنج

آن چیست که شاخ دارد اما گاو نیست، بر پشتش باری سنگین دارد اما الاغ نیست، و هر گاه راه می رود پشت سرش ردی نقره ای به جا می گذارد؟

پاسخ: حلزون

پیرمردی کهنسال است که موی سفیدش یک شب بیشتر عمر ندارد آن چیست؟

پاسخ: درخت کهنسال پس از بارش برف

آن چیست که سرخ وارد آب می شود و سیاه از آن بیرون می آید؟

پاسخ: آهن گداخته

وقتی که نمی دانی آن چیست خوب یک چیزی هست اما وقتی که می دانی آن چیست می فهمی که هیچی نیست. آن چیست؟

پاسخ: چیستان

علی یزدی مقدم

مطالب مرتبط:

 

 

 

 

 

 


 


بسیار جالب بود ممنون از زحمات شما

بد نبد خوبم نبود

ان چيست كه از مادرش دوسال بزرگتر و از پدرش دو سال كوچكتر ويك برادر و دو خواهر و يك دايي و دوعمه داردسالي دوبار به دنيا مي آيد نه انسان است نه حيوان و اسمش هم در قرآن آمده است

سلام خوب بود فقط سارا جواب این چیستان رو بگو

عالي بود ممنون

سارا جوابش چی میشه؟

سلام
فکر می کنم جوابش دب اصغر باشه

هاگبرمی

خوب بو د ممنون

oli bod

خوب بود به دردم خورد .سارا جواب چی میشه؟

بسیار عالی بود

کسی جواب این چیستان و می داند؟ :

آن چیست که بالا می رود و پایین نمی آید؟

فکر کنم جوابش سن یا عمر باشه

آن چيست كه اگر به آن آب هم ندهيم سبز ميشود؟؟؟؟؟؟؟؟

ععععععععععاااااااااااالللللللللیییییییییییی

ان چیست که هر کس آنرا بشکند جایزه می گیرد?

فکر می کنم «رکورد» باشه

آن چیست که اگر به آن آب هم ندهیم سبز میشود؟؟؟؟؟؟؟؟آدم

آن چیست که هر چه بیشتر خشک کند خیس تر میشود؟

آن چیست که از آب درست میشود وبا آب از بین میرود؟

سنگ سفید کهربا نه در زمین نه در هوا

یخ

دستمال کاغذی

چراغ راهنمایی

با سلام خسته نباشید.لطفا به این سوالاتم جواب بدید.با تشکر فراوان
1.آن چیست که بالا میرود و پایین نمی اید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2.آن چیست که اگر به ان آب هم ندهیم سبز میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یه ادم لال چطور به یه ادم کور میتونه بگه که بابات مرده ؟؟؟؟ (فقط هم همین دو نفر هستند)

فک کنم لاله بزنگه ب یکی از آشناهای کوره ک خبرو بش بدن
هه هه جدی نگیرینا شوخی کردم
سارا جان جوابشو بگو لطفا ممنون

مجید جوابش اینه:
اون آدم لال باید سعی کنه با خط *بر یل* به اون آدم کوره بفهمونه*بابات مرده؟*
مجید سوالی از این سخت تر نبود ؟؟؟؟ این مثل آب خوردن میمونه!!!
راستی مجید جوابم وبده!!

خوب بود حالا این رو بگین اون چیه شیرینه اما طعم نداره سنگین ولی وزن نداره؟آسونه

جواب سارا هست:
.
.
.
هست
.
بگم
.
کهکشانی بنام دب اصغر که دوسال زودتر ازماه و دوسال دیرتر ازخورشید پدیدارشده
یک برادر بنام دب اکبر دارد و یک دایی ودو عمه هم دارد و۱۳ بار در قرآن در مورد آن توضیح داده شده

سلام
لطفا به این سوال جواب بدین
جایزه داره
یه روز یه چوپونه که سه تا گوسفند داشته میره تو دشت. گرگه میاد هر سه تا گوسفندارو میخوره. چوپونه عصبانی میشه و شکم گرگه رو پاره میکنه و دو تا از گوسفندا رو در میاره. اون یکی گوسفند دیگه کجاست؟؟؟؟؟

هر چیستانت چند تا جواب داشت. خیلی الکی بود.

دب اصغر دوسال زودتر از ماه پدیدار شده است و دوسال دیر تر از خورشید.

تعدادستارگان تشکیل دهنده ی آن 57 ستاره میباشد.

5 تای آنها جلوه ی کمی دارند

خانواده ی ستاره طبق گفته ی ما 6 نفرند.

1 برادر دارد بنام دب اکبر که جزو ستارگان کم جلوه نمیباشد.

دو خواهر – یک دایی و دو عمه دارد که منظور همان ستارگانیست که جلوه ی کمی دارند.

نه حیوان است

نه انسان است و نه جاندار.

13 بار در قرآن درمورد آن توضیح داده است

اون چیه گرد گردو نیست زرد زردآلو نیست درنده ست شیر نیست برنده ست شمشیر نیست

عالی بوددمت گرم

من جواب چیستان مخواستم اما هیچی نبود

دوست عزیز پاسخ هر چیستان را می توانید در زیر آن مشاهده نمایید

اون چیه که اگر سرشو ببری حرف میزنه

امير جوابت نامه میشه

اون چيه که هرچقدر اون رو بکشـیم کوتاه تر میشه.؟

ان چیست که یک پا دارد و دو دست

دنبال جواب رضام خودمم میخوام زود بگین خواهش

جواب رضا گچ تخته سیاه می شه یا نوک مداد هم می تونه باشه

aliii bood

به ظرفیت و توانایی انجام کار چی میگن؟

خواهشا جواب چیستان اون چیه یک روزدرسال کارمیکند امااخراج نمیشه جوابش چی میشه هشت کلمه س

جواب این چیستان رو می تونید در این آدرس پیدا کنید:
چیستان همراه با پاسخ: http://www.yadbegir.com/new/?p=2496

جواب رضامیشه سیگار

به ظرفیت و توانایی انجام کار چی میگن؟ پتانسیل

ان چیست در تمام عمر 3بار دیده میشود 2بار خورده میشه 8 حرف دارد حرف اول (ز)و حرف اخر(ب) میباشد

به ظرفیت و توان انجام کار چی میگن؟؟؟؟
7 حرفه

بسيار عالى است

آن چیست که از برف سفید تر از شکر شیرین تر از شتر بزرگتر است

اون چیه که از وسط آب میگذره ولی خیس نمیشه؟

ﺟﻮﺍﺏ ﭼﯿﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﭼﯽ ﭼﯽ ﻣﯽ‌ﮔﻨﺪ ﭼﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻪ

امیر جواب چیه

به چیزی که همه گیرباشه چی میگن؟

بسیار عالی بود واسه روزنامه دیواری گروه مدرسمون میخواستم thanks

خوب بود چیز های دیگر هم بگذارید

باپایین آمدن باران بالا میرود

جواب چتر دوست گلم

جواب معمای 12345678910 مشکل از کجاست. lk ;i id

والا مخم داغ کرد یعنی منظورشو نگرفتم

يك چوپون ميخواهد يك گرگ و يك بسته يونجه و يك گوسفنده با قايق ازرود خانه رد كند كه فقط ميتواند هر دفه يكي را ببرد اگر گرگ ببرد گوسفند يونجه ها را ميخورد اگر يونجه هاي ببرد گرگ گوسفند ميخورد حدس بزنيد؟

بسیار متنوع و سرگرم کننده است
با سلام به همه دوستان و تشکر از زحماتتون، دنبال یک چیستان درمورد وفای به عهد میگردم ولی موفق نشدم اگر چیزی به ذهنتون رسید ممنون میشم کمکم کنی

عالی بود

خانم زیبا……..خوب اول گوسفند رو میبره میذاره برمیگرده – یونجه رومیبره میذاره
وگوسفند رو با خودش میاره وگرگ رومیبره اونطرف میذاره وبرمیگرده گوسفند رومیبره.

اونی که از وسط اب رد میشه خیس نمیشه میشه؟
نور

عااااااااااااااااااااااالی بوووووود

خوب بود.

خیلی خیلی خوب بود

عالی بود واقعا

سلام

واقعا خیلی عالی بود

اون چیه که حتی اگر نامش را صدا بزنی می شکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یک معما ساده و ابتدایی

این اتفاق در یک کشتی ژابنی در یک روز طوفانی رخ میدهد
ملوان قصد رفتن به حمام را دارد و انگشتر خود را جلوی میزی که روبه روی حمام است میگذارد بعد از بین امدن متوجه میشود که انگشتر ربوده شده به سه نفر نیز شک میکند

1-تعمیرکار: به تعمیر کار میگوید وقتی من حمام بودم تو کجا بودی???جواب داد من تو موتور خونه مشغول تعمیر بودم

2-به خدمه:به خدمه میگوید زمانی که من حمام بودم تو کجا بودی??? جواب داد در اثز طوفان شدید پرچم برعکس شده بود و به بالای بادبان مشغول درست کردن ان بودم

3-,به دستیار خود:میگوید من وقتی حمام بودم تو کجا بودی??? میگوید کاپیتان مرااحضار کرد به دیدن کاپیتان رفتم

ملوان فورا سارق را یافت چگونه????????

تو رو خدا بگید این چی میشه جوابش هم بی ادبی نیست
وقتی باهش کار میکنی از آب میاد

خیلی خوب بود متشکرم .

یه تشکر دیگه هم از بچه ها بابت کامنتای زیباشون ، حال دادید :))))) ♥

خیلی استفاده کردم دستون درد نکند متشکرم

سلام خیلی خوب بود. آن چیست که بعد از غذا جویده میشود 7 حرفی دو حرف آخر آن الف ر است

بین اعداد 1تا9علامت های جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را طوری قرار دهید که حاصل برابر 100 شود؟؟؟؟؟

بچه ها اون چیه که هر چی بکشیمش کوتاهتر میشه؟؟؟
ناموسا زود جواب بدید…

برنده است ولی اره نیست.ریشه داردولی درخت نیست.سفیداست ولی برف نیست می کشندولی نه باترازو اون چیه؟

سلااام به همگی

اون چه کلیدیه که به هیچ دری نمی خوره؟

جواب كشتي ژاپن خدمه ميشه چون پرچم ژاپن يه دايره وسط يه مستطيله كه برعكس نميشه

آن چیست که شبها در قبرستان است ، روزها در کاخها ، مردها از آن نفرت دارند و زنان دوستش دارند ، پادشاهان از آن میترسند و کودکان با آن بازی میکنند . موهای بلندی دارد و غذای آن خرما و نمک است و نام آن در قرآن ذكرشده است وباحرف م شروع ميشود؟

لطفاجواب

سرخ وارد آب میشه سیاه خارج میشه؟ آهن گداخته

ممنون از همه دوستان عالی بود ، آقا مجتبی لطفا جوابشو بگین

جواب مجتبي : حضرت محمد (ص)

هرچي ميكشي كوچيكتر ميشنه : سيگار فك كنم.

رشيد: كليد دكتر ….

معما
۳سما+کبر۴۶۱بدهش!
تست هوش
کی ميتونه اينو بخونه?

دختری به همراه مادرش توی اتوبوس بود که پسری از او اسمش را پرسید دختر چون مادرش کنارش بود نمیتوانست نام خود را بگويد بنابراین کفش خود را درآورد و به سقف زد
باهوشا جواب بدن نام دختر چيست؟

نیلوفر ، جواب معمای تو خواب هست

جواب معمای طاها چی میشه؟ ؟؟؟

خو کشتیه موتوری که بادبان نداره

جواب معمای کشتی باید بگم که سارق خدمه است چون پرچم کشور ژاپن حتی اگه برعکس هم بشه فرقی نداره.و دروغش سریع بر ملا شده است.

جواب معمای مجتبی:مجنون میشه ب نظرم

حالا اینوجواب بدید

یک شخص مسیحی روز یکشنبه میره کلیسا، وسط مراسم عبادی خوابش میبره ، خواب میبینه جنگ جهانی شده و اون رو اسیر کردن و تن یک چوبه بستن و میخوان اعدامش کنن، همینکه خواستن اعدامش کنن از خواب میپره و بلافاصله بعدش میمیره

حالا نکته انحرافی چیه

کجا جمعه قبل پنجشنبه آمده است
ميشه بگید جوابش چيه

لطفا جواب معمای کیسه امپول و موز یا کلید سه امپول بود موز است را بنویسید

سلام ،، جواب معمای کلید ۳ خون بود موز است چیه؟

سلام ،، جواب معمای بیاینا چیه؟

جواب معماکلیدسه آمپول بودموزاست چی میشه؟

سلام ،، جواب معمای کلید ۳ خون بود موز است چیه؟

سلام جواب چیستان چیه:؟

من چی هستم؟
خیلی از شماها تا حالا صدای منو شنیدین ولی هیچکدومتون منو ندیدین!!تا زمانی که شما ساکت باشین منم ساکت هستم

سلام به این دوتا چیستا لطفا جواب بدید
۱_ان چیست که هر چقدر میکشیم کوتاه تر میشه
۲_ان چیست که مال ماست ولی دیگه از ان استفاده میکنند

جواب معمای کلید سه امپول بود موز چی میشه لطفا بگید ممنون

جواب معمای کلید سه امپول بو موز چی میشه لطفا بگید

مرصاد جواب چیستان اولت سیگار و دومیه هم نام خود فرد است

آن چیست کی
سیاه است شب نیست
شاخ دارد ولی گاو نیست

. ❔❓سوال و معما ❓❔

( به پسری میگن بدون استفاده از الفبا اسمتو بنویس اونم مینویسه. ??

?g☕?

( اسمش چیه؟

میخوام ببینم باهوشترین فرد کیه؟
هرکی جوابشو فهمید واقعا مخه)

جواب معمای کلید سه امپول بو موز چی میشه لطفا بگید

عالی بود ممنونم

ان چیست که یکی است و همیشه با تو است؟ جوابش 3 حرفه هر کی بلده بگه

ان چیست ک از میان اب می گذرد ولی خیس نمی شود؟جواب لطفاااا

چ چیستان هایی میزارین شماهاااا ک برا من یکی مشکله

چقده سخته مخم پوکید

سلام دوستان عزیزم ممنون از سایت خیلی خیلی باحالتون دمتون گرم

جانداری هستم سریع ودرنده درسرمای شدید وگزنده ولی سریع

سلام بچه ها جواب معما چی میشه ؟؟

کسی جواب چیستانی رو که میگم میدونه ؟ عجایب خلقتی دیدم در این دشت که بی جان در پی جان میگشت ؟ اگه میدونین بگین وگرنه زندگیم بر باد میره . من توی کره ی جنوبی زندگی میکنم . خیلی دلم برای ایران تنگ شده ولی 7 سال بعد باید بیایم ایران الان 3 سالی میشه توی کره ی جنوبی هستیم . من ایران را خیلی دوست دارم . هیچ جا بهتر از ایران نمیشه

لاله جواب چیستان تو سایه هست

آناهیتا جوابت می شه:
تیر تفنگ (فشنگ)

جواب چیستان عجایب صنعتی دیدم در این دشت؛
گلوله تفنگ

من جواب این چیستانو نمیدونم ان چیست که از مادرش 2سال بزرگ تر و از پدرش دو سال کوچک تر یک برادر دارد ودو خواهر یک دایی دارد و دو عمه وسالی دو بار به دنیا می اید نه انسان است و نه حیوان و نامش در قران امده است

سلام من یک سوال داشتم که :یک سوم لیوانی را آب گرفته است و یک کلاغ میخواهد آن را بخورد و لیوان به زمین چسبیده است و آن کلاغ به دلیل اینکه سرش بزرگ است نمیتواند آن را بخورد حالا این کلاغ برای خوردن این آب باید چکاری بکند؟؟؟؟؟؟؟/؟؟؟؟؟///؟؟؟؟؟؟؟

سلام
موقع راه رفتن می دود و موقع ایستادن می نشیند؟
چی میتونه باشه؟

بچه ها لطفااااا جوااااب
ان چیست که فلجه با پنبه لجه بینیش کجه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب معمای کلید 3آمپول بود موز است چی میشه

آن چیست از شب سیاه تر از ماه سفیدتر خوردنش حرام و نوشیدنش حلال است
مرد در روز سه بار و زن در طول عمرش یک بار استفاده میکند
آن چیست؟

اون چیه که ارومه، اما بزرگه، مخفیه اما حس میشه، به همه چیز هم قالب میشه..جواب کی میدونه

جواب چیستان را میخواهم دوستان لطف نموده کمک نماید
دو دختر در یک روز ، در یک ماه ، در یک سال از یک مادر به دنیا آمده اما دوگانگی نیست ؟

جواب عباس:خدا

جواب حمید:خب میتونن دوقلو باشن این دوتا دختر

جواب پارسا:باید توی لیوان سنگ بندازه آب بیاد بالا نوشه جون کنه!

جوابه سوال اول لاله:اسم
سوال دومشم ک گفتم:نور

آن چیست رنگش بنفشه اسمش نام یکی از شهرهای ایرانه .اگه یه نقطش برداریم بر مرد حلال میشه اگه یه نقطه بهش اضاف کنیم بر زن حلال میشه .هر روز باهاش روبه رو میشیم .شبا دوسش داریم روزا ازش متنفریم .

Matin:
چیستان .ان چیست رنگش بنفشه اسمش نام یکی از شهرهای ایرانه .اگه یه نقطش برداریم بر مرد حلال میشه اگه یه نقطه بهش اضاف کنیم بر زن حلال میشه .هر روز باهاش روبه رو میشیم .شبا دوسش داریم روزا ازش متنفریم .از اخر اسم یه پرنده گران قیمته .از اول اسم یه ورزش پر طرفداره….
کسی جواب رو بلده 🤔🤔

میشه جواب چیستان ان چیست رنگش بنفش است را بدهید

.اگه یه نقطش برداریم بر مرد حلال میشه اگه یه نقطه بهش اضاف کنیم بر زن حلال میشه .آن چیست که رنگش بنفشه نام یکی از شهرهای ایرانه از آخر اسم پرنده گران قیمته

لطفا این معما‌رو‌جواب بدید مرسی
جواب به ایمیل هم میاد؟
چیستان:آن چیست رنگش بنفشه اسمش نام یکی از شهرهای ایرانه .اگه یه نقطش برداریم بر مرد حلال میشه اگه یه نقطه بهش اضاف کنیم بر زن حلال میشه .هر روز باهاش روبه رو میشیم .شبا دوسش داریم روزا ازش متنفریم

میشه جواب چیستان ان چیست رنگش بنفش است … رو بدید؟؟

میشه لطفا جواب چیستان ان چیست رنگش بنفش است را بدهید

جواب چیستان سارا دب اکبر هستش

خاهش میکنم جواب من رو بدبد
آن چیست ک چهار راننده دارد و یک مسافر؟

انچیست هم زرده هم درازه هم موزه باهوشا جواب بدن؟

من سوال این داشتم که آن چیست روز سه تاست شب دو تاست اگه می شه جوابشو به من ایمیل کنید

آن چیست که هم در آسمان است و هم در زمین. بی رنگ و بوست. نه خوردنیست و نه دیدنی. نه در فضا است و نه در کرات دیگر

ان چیست دریاهست اب نداره شهر هست خونه نداره کوه هست سنگ نداره

آن چیست که .زرد است وزرد میخندد و صد دانه روی یک دانه ایستاده است
ممنون میشم جوابو به ایمیلم بفرستین

جواب کامیار میشه کانگورو

ان چيست كه هميشه مي ايد اما هيچوقت نميرسد؟لطفا كمك كنيد

ان چیست که همیشه می اید اما هیچوقت نمیرسد؟لطفا کمک کنید

پاسخ را در بخش پرسش و پاسخ در این صفحه بیابید:http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=1125&qa_1=%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

سلام ودرود.ممنون ازمعماهای جالبتون.منم یه معما دارم جوابش رونمیدونم اگه لطف کنیدجواب بدید ممنون میشم.اون چیه وقتی میره بالای کوه 3تاپاداره وقتی میادپایین4تا.لطفا جوابش روبهم بگید.سپاس

اون چیه که زن از بازار می خره و به خونه میاره ولی وقتی می پوشه متنفر میشه از اون

خیلی جالب بود و خیلی ممنون

جواب چیستان یکی سنگ ترازو یکی گردیده بدبو یکی معنای سرشار سه تا یک نام در او

اون چیه که رودخونه هاش اب نداره شهراش ساختمون نداره و جنگل هاش درخت نداره؟

سلام.اون چیه که همیشه درحال اومدنه ولی هیچوقت نمیرسه؟

جواب آقای یزدی مقدم میشه:فردا
چون فردا همیشه فرداست ولی هیچوقت نمیرسه.

سلام کسی جواب این معمارو میدونه؟؟؟
ماه و خورشید و قمر ، ناز شیرین شکر ، گیسوی سفیدش تا کمر؟

آن چیست که در تمام عمر سه بار دیده میشود دوبار خورده میشود هشت حرف دارد حرف اول آن”ز”وحرف آ خر آن”ب”است

موقع راه رفتن مي دود موقع ايستادن مي نشيند
جواب لطفاااا ممنون❤️

درون ادمی هست و همیشه در حرکت

آن چیست که راه میرود جاندار نیس صدا دارد پیدایش نیست

آن چیست که اگر لمسش کردی ناپدید میشه و اگر لمسش نکردی ناپدیدت میکنه؟

ان چیست که یکیش میره تو دوتاش بیرون میمونه

آنچیست که وقتی پر است راه می رود و وقتی خالی است می ایستد؟


پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید

* نام  

* ایمیل


شش
 − 
چهار
 = 

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}


تبلیغات اینترنتی در یاد بگیر دات کام


بسته های تبلیغاتی ارزان قیمت

تماس با ما | پست الکترونیکی یا email ما :
<!–
var name = "contact";var domain = "yadbegir.com";document.write('‘);document.write(name + ‘@’ + domain + ”);// –>
| تبلیغات در یاد بگیر دات کام

تمامی حقوق برای یاد بگیر دات کام محفوظ است.
Powerd by: WP

جواب کامل معما شکمش خالی. کارش عالی چیه؟

حل چیستان کارش عالی و پاسخ معماهای سخت شکمش خالی

امروز با چیستان شکمش خالی .کارش عالی در خدمت شما هستیم

جواب در ادامه

جواب بازی چیستان ایفون

به سايت خوش آمديد !

براي مشاهده مطلب اينجا را کليک
کنيد

فکر کنید، چیستان حل کنید و خود را به چالش بکشید و اگر خواستید راهنمایی بگیرید. بازی “چیستان”، بیش از 200 چیستان برای شما طرح می کند که بعضی از آنها آسان هستند و بعضی دیگر کمی فکر می برند که شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد! آیا می توانید همه آنها را حل کنید؟

700 Coins

1500 Coins

4000 Coins

فکر کنید، چیستان حل کنید و خود را به چالش بکشید و اگر خواستید راهنمایی بگیرید. بازی “چیستان”، بیش از 200 چیستان برای شما طرح می کند که بعضی از آنها آسان هستند و بعضی دیگر کمی فکر می برند که شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد! آیا می توانید همه آنها را حل کنید؟اگر نتوانستید جواب چیستانی را حدس بزنید، می توانید از سه نوع راهنمایی حذف یک حرف، نشان دادن یک حرف از جواب و یا حل چیستان استفاده کنید.

کاربران

توسعه‌دهندگان

با مایکت

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

جواب بازی چیستان ایفون

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت هوشمند گستر هوتن پارس (استور اندرویدی مایکت) می باشد

با اجرای فایل دریافتی، ابتدا مایکت بر روی دستگاه اندرویدی شما نصب خواهد شد. بلافاصله پس از باز شدن اپلیکیشن مایکت، دانلود خواهد شد.

مایکت را بر روی دستگاه خود ندارید؟

یک معمای تصویری بسیار ساده این روزها در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شده است. تصویری از بخش شماره‌گیری یک گوشی آیفون که بر سر تعداد 3 در آن دعواست!

سوال بسيار ساده است: چند سه در اين تصوير مي‌بينيد. اين معما به هوش خاصي نياز ندارد و بيشتر دقت مي‌طلبد. اما باز هم درباره آن بحث‌هاي زيادي وجود دارد. اگر جواب‌تان 21،19،15 است شما هم به نتيجه‌ خيلي‌ها رسيده‌ايد.اما واقعا در اين تصوير چند سه وجود دارد؟

در صورتي كه در حال جستجود در تصوير هستيد چند خط پايين‌تر را نبينيد تا جوابش لو نرود!

جواب بازی چیستان ایفون

اگر كمي دقت كنيد متوجه مي‌شود كه در حقيقت 19 عدد سه در اين تصوير ديده مي‌شود. آنهايي كه به نتيجه 15 رسيده‌اند 4 عدد سه را نديده‌اند. اما بسته به اينكه سوال را چطور تفسير كنيد 21 هم مي‌تواند درست باشد. برخي سه نقطه نمايشگر آنتن گوشي و سه خط آنتن واي‌فاي را هم به عنوان عدد سه تلقي كرده‌اند.

5454

علی‌بابا پس از گذشت شش ماه از اعلام دورکاری، تجربه خود در حوزه منابع انسانی، فنی و پشتیبانی را به اشتراک گذاشته است.

چاپ کارت pvc یکی از پر کاربردترین و ارزان ترین راه های احراز هویت و و شناسایی افراد جهت ارائه خدمات گوناگون به صورت با کیفیت و مطمئن است. امروزه کسب و کارهای کوچک و بزرگ، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف از گزینه چاپ کارت پی وی سی استفاده می‌کنند. این قبیل کارت‌ ها که از رایج ترین نمونه های آن ها می‌توان به کارت های شناسایی و پرسنلی، کارت‌های وفادای، کارت عضویت در باشگاه، کارت‌های اعتباری و کارت‌های دسترسی اشاره نمود، که وظیفه بالا بردن امنیت مکان و همچنین سهولت در کنترل تردد را بر عهده دارند.

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

جواب بازی چیستان ایفون
جواب بازی چیستان ایفون
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *