جواب جدولانه مرحله 226

جواب جدولانه مرحله 226
جواب جدولانه مرحله 226

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه مرحله 226

آشکار کردن:ابرازاثر چارلز دیکنز:ماجراهای نیکلاس نیکل بی

اثر چارلز دیکنز:داستان دوشهراحراز:آزادگاناز اجزای دستگاه گوارش:مریاسب ترکی:اتاشک:آب چشماصطلاح سینمایی:پلانالهام شده:ملهمامر از نگفتن:مگو  با سر افتادن:کله پا شدنبازداشت کردن:جلبباغ شداد:ارمبالایی:فوقانیباور قلبی:یقینبرپا داشتن»اقامهبزرگان:اولیابسیار نعمت دهنده:منانبلندی:اوجبه گمان افکندن:ایهامبی باک:نترسبی بند و بار:ولبی درنگ:در دمبیابان خشک:مهمهبیخ:بنپایتخت فراری:رمپایتخت مالزی:کوالالامپورپرزور و نیرومند:تهمپهلو:جنبترکیب چند فلز:آلیاژجالیزی تنبل:کدوچله کمان:زهچین و شکن:یراحرص و طمع:آزحرف تنفر:افحرف فاصله:تاخواننده و نوازنده:رامشگر

در سینما ببینید:فیلمدریافتن و ادراک:حسدستپاچه شدن:هولدستگاه فشار:پرسدستور:امردلیل:برهاندنباله:پیدکان کوچک:دکهرطوبت:نمرمزینه:کدروز پس از دیروز:امروزسم:زهرشخص:فردشخص:کسشمارگان:تیراژشن نرم:ریگشهر ایتالیا:جنواشهر مذهبی:قمطرف:ورطریقه راهبان:رهبانیتعالم:داناعدد ورزشی:دوعدس:مچکعوض و جانشین:بدلفریب دهنده:دجالفلز سنگین:سربقلم فرنگی:پنقیافه:تیپگروه ورزشی:تیمگستاخ و بی شرم:پررولطیف:نرممحله ای در تهران:ونکمعکوس و سرنگون:نگون سار

مقابل زن:مردمنزلت:شانمیان:لانرم افزار کار با تصاویر:فتوشاپنشانه مفعولی:رانیروی نظامی یک کشور:ارتشنیمه گرم:ولرمهم نهاده:سنتزوسیله پرواز بدون موتور:گلیدروسیله نشانه گیری در اسلحه:مگسککشورها:مللکلیپ:نماهنگیازده:اا


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه مرحله 226

فیلمی از علی صادقی:پیک نیک در میدان جنگنویسنده “هفت شاخه سرخ”: میهن بهرامیگریز:هربفیلمی با بازی باران کوثری:خنگ آباد

معروف به بدی:بدنامجست و خیز کننده:جهندهنی میان تهی:نالپسوند دارنده:مندبازیکن آرژانتینی ناپولی:هیگواینحیوان اخمو:کرگدن  تکان دادن:جنباندنجامه حمام:لنگگوارا:نوشینورزش مادر:دوتیم فوتبال آلمانی:شالکهزیرک:باهوشدالان و دهلیز:راهروملی پوش والیبال:فائزیبزرگ داشتن:اکرامعدل:دادرفیق مشهدی:یرهشفا دهنده:شافیرهبر مبارزه بدون خشونت:گاندی

از استان ها:گیلانزنی که عادت ماهانه نشود:یائسهآمریکایی:یانکیناسزا:دشنامفیلمی از فر زیمان:مردانگوش فرا دادن:نیوشیدنمسخرگی و مزاح:هزلنوعی برادر و خواهر:ناتنیدریا:یماثر آگاتا کریستی:نمسیسفراموشی:نسیانساز زهی پر طرفدار:گیتاربی خبر:ناگاهنصف:نیمبرهان:حجتخالق “کمدی الهی”:دانتهدراز شدن،کشیده شدن:تمددوزن انگلیسی:اونس

بشر:انسانعقیده و نظر:رایاز جنس روی:روییندشمن سرسخت:لدزاری کنان:نالاندگرگونی در طول رشد:دگردیسیظلم:ستمامرود:ملدانه خوشبو: هل


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 1
 | 12,494 بازدید 

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۱

جواب جدولانه مرحله 226

جواب مرحله ۲۲۵جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه ۱


2,390,903


77,818


57,108


39,356


31,349


2,390,903


57,108


39,356


3,270


2,941

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 2
 | 17,183 بازدید

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه مرحله 226

جواب مرحله ۲۲۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه ۲

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد

آشکار کردن:ابراز

اثر چارلز دیکنز:ماجراهای نیکلاس نیکل بی

اثر چارلز دیکنز:داستان دوشهر

احراز:آزادگان

از اجزای دستگاه گوارش:مری

جواب جدولانه مرحله 226

اسب ترکی:ات

اشک:آب چشم

اصطلاح سینمایی:پلان

الهام شده:ملهم

امر از نگفتن:مگو  

با سر افتادن:کله پا شدن

بازداشت کردن:جلب

باغ شداد:ارم

بالایی:فوقانی

باور قلبی:یقین

برپا داشتن»اقامه

بزرگان:اولیا

بسیار نعمت دهنده:منان

بلندی:اوج

به گمان افکندن:ایهام

بی باک:نترس

بی بند و بار:ول

بی درنگ:در دم

بیابان خشک:مهمه

بیخ:بن

پایتخت فراری:رم

پایتخت مالزی:کوالالامپور

پرزور و نیرومند:تهم

پهلو:جنب

ترکیب چند فلز:آلیاژ

جالیزی تنبل:کدو

چله کمان:زه

چین و شکن:یرا

حرص و طمع:آز

حرف تنفر:اف

حرف فاصله:تا

خواننده و نوازنده:رامشگر

در سینما ببینید:فیلم

دریافتن و ادراک:حس

دستپاچه شدن:هول

جواب جدولانه مرحله 226

دستگاه فشار:پرس

دستور:امر

دلیل:برهان

دنباله:پی

دکان کوچک:دکه

رطوبت:نم

رمزینه:کد

روز پس از دیروز:امروز

سم:زهر

شخص:فرد

شخص:کس

شمارگان:تیراژ

شن نرم:ریگ

شهر ایتالیا:جنوا

شهر مذهبی:قم

طرف:ور

طریقه راهبان:رهبانیت

عالم:دانا

عدد ورزشی:دو

عدس:مچک

عوض و جانشین:بدل

فریب دهنده:دجال

فلز سنگین:سرب

قلم فرنگی:پن

قیافه:تیپ

گروه ورزشی:تیم

گستاخ و بی شرم:پررو

لطیف:نرم

محله ای در تهران:ونک

معکوس و سرنگون:نگون سار

مقابل زن:مرد

منزلت:شان

میان:لا

نرم افزار کار با تصاویر:فتوشاپ

نشانه مفعولی:را

نیروی نظامی یک کشور:ارتش

نیمه گرم:ولرم

هم نهاده:سنتز

وسیله پرواز بدون موتور:گلیدر

وسیله نشانه گیری در اسلحه:مگسک

کشورها:ملل

کلیپ:نماهنگ

یازده:اا


سلام خواستم بدونم چرا جواب جدولانه 2 از مرحله 204 تا 213 رو نذاشتین؟ لطفا دقیقا بگین کی جواب این مراحلو میذارین؟

این پاسخای جدولانه 1 هستش که تازه گذاشتیم از 214 به بالاانشالا در روزهای آتی ادامه جدولانه 2 رو میزاریم

جواب جدولانه مرحله 226
جواب جدولانه مرحله 226
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *