جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37
جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 37

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

اختراع واترمن مخترع آمریکاییخود نویسنام دیگر‬ ‫سوره بنی اسرائیلاسراآب گرمکنحمنیکو رویوسیممشاهده‬ ‫کردندیدندچار شدنابتلافرزنداناولادتوانایی خواندن و نوشتن‬‫سوادچاپلوسلیوهاهلی و دست آموزرامچیزهااشیاکشتی جنگی‬‫ تندرورزم ناوکافیبساز انواع شناکرالسر و صدای مرکب سلاطین‬‫دبدبهدانشهاعلومآفرین فرنگیبراووجنس قوینرخواب شیرین‬‫رویاکنایه از شخص بردبار و متینخونسردمحل گذرراهرسم کننده‬‫راسمضربه ای با پالگدستون دیننمازقسمتی از پارانکاسه سراهیانه‬‫زنده شدناحیادهان عربفمخط های پیشانیسگرمهواحد طول ‬‫روسیورستروزانهیومیهشهر صنعتی ایراناراکموضوع و زمینه‬‫تممقروضوامدارفرق سرهباکدیوار بلندتراچرم خوشبوادیماز ‬‫همسران ابراهیم (ع)هاجرگردش روزگاردورانمثل و شبیهمانند‬‫مسلک و آرمانمرامورزش زمستانیاسکینفسدموسیله ای ‬‫ورزشیدمبل

جریده هر روزه‬روزنامهارزاقخواربارایاب و ذهابرفت وآمداندیشه شیطانی‬‫وسواسپاره سنگ ترازوورامخورشاداماز اقوام قدیمی ساکن شمال‬‫ ایراندیلمیقین در دیدارعیانسوگندیمینظاهر ساختماننمااتاق ‬‫درسکلاسمفید و کارآمدسودمندخوردنی مریضدارومواد مذاب ‬‫سیلیکاتی داخل زمینماگماخوندمدست عربیدرفیع و بلند‬‫مرتبهشامخگربه کوچکهریرهشهر مافیاسیسیلطعام عروسیولیمهاز ‬‫شهرهای مازندرانآملدارودواسازمان و موسسهبنگاهدوری و‬‫ فراقهجرمادر ترکاناشهری در آلماندرسدننیکوکارانابرارکاخ‬‫ پادشاهیدربارفریاد شادیهورادرخت انگورموراه بی‌پایانرا‬‫پاک کردنزدودنثابت و بی‌حرکتراکدمیوه‌ای که در اثر فشار‬‫ دادن له شده باشدآبلمبوروبند و نقابماسکحمام تک نفریوانتار‬‫ عنکبوتتینهآسایش و رفاهراحتمسیحیترساشیرینی عزاحلوا

حزب‬‫ هیتلرنازیانباشته شدنتراکمقمر مصنوعیماهواره

از روزنامه‌های‬‫ قدیمی فرانسوی زبان به معنای «بشریت»‬اومانیه


افقی 1 اختراع واترمن مخترع آمریکایی -> خودنویسافقی 1 نام دیگر‬ ‫سوره بنی اسرائیل -> اسراافقی 1 آب گرمکن -> حمافقی 2 نیکو روی -> وسیمافقی 2 مشاهده‬ ‫کردن -> دیدنافقی 2 دچار شدن -> ابتلاافقی 3 فرزندان -> اولادافقی 3 توانایی خواندن و نوشتن‬‫ -> سوادافقی 3 چاپلوس -> لیوهافقی 4 اهلی و دست آموز -> رامافقی 4 چیزها -> اشیاافقی 4 کشتی جنگی‬‫ تندرو -> رزمناوافقی 5 کافی -> بسافقی 5 از انواع شنا -> کرالافقی 5 سر و صدای مرکب سلاطین‬‫ -> دبدبهافقی 6 دانشها -> علومافقی 6 آفرین فرنگی -> براووافقی 6 جنس قوی -> نرافقی 7 خواب شیرین‬‫ -> رویاافقی 7 کنایه از شخص بردبار و متین -> خونسردافقی 7 محل گذر -> راهافقی 8 رسم کننده‬‫ -> راسمافقی 8 ضربه ای با پا -> لگدافقی 8 ستون دین -> نمازافقی 9 قسمتی از پا -> رانافقی 9 کاسه سر -> اهیانهافقی 9 ‬‫زنده شدن -> احیاافقی 10 دهان عرب -> فمافقی 10 خط های پیشانی -> سگرمهافقی 10 واحد طول ‬‫روسی -> ورستافقی 11 روزانه -> یومیهافقی 11 شهر صنعتی ایران -> اراکافقی 11 موضوع و زمینه‬‫ -> تمافقی 12 مقروض -> وامدارافقی 12 فرق سر -> هباکافقی 12 دیوار بلند -> تراافقی 13 چرم خوشبو -> ادیمافقی 13 از ‬‫همسران ابراهیم (ع) -> هاجرافقی 13 گردش روزگار -> دورانافقی 14 مثل و شبیه -> مانندافقی 14 ‬‫مسلک و آرمان -> مرامافقی 14 ورزش زمستانی -> اسکیافقی 15 نفس -> دمافقی 15 وسیله ای ‬‫ورزشی -> دمبلافقی 15 جریده هر روزه‬ -> روزنامهعمودی 1 ارزاق -> خواربارعمودی 1 ایاب و ذهاب -> رفتوامدعمودی 2 اندیشه شیطانی‬‫ -> وسواسعمودی 2 پاره سنگ ترازو -> ورامعمودی 2 خورش -> ادامعمودی 3 از اقوام قدیمی ساکن شمال‬‫ ایران -> دیلمعمودی 3 یقین در دیدار -> عیانعمودی 3 سوگند -> یمینعمودی 4 ظاهر ساختمان -> نماعمودی 4 اتاق ‬‫درس -> کلاسعمودی 4 مفید و کارآمد -> سودمندعمودی 5 خوردنی مریض -> داروعمودی 5 مواد مذاب ‬‫سیلیکاتی داخل زمین -> ماگماعمودی 5 خون -> دمعمودی 6 دست عرب -> یدعمودی 6 رفیع و بلند‬‫مرتبه -> شامخعمودی 6 گربه کوچک -> هریرهعمودی 7 شهر مافیا -> سیسیلعمودی 7 طعام عروسی -> ولیمهعمودی 7 از ‬‫شهرهای مازندران -> املعمودی 8 دارو -> دواعمودی 8 سازمان و موسسه -> بنگاهعمودی 8 دوری و‬‫ فراق -> هجرعمودی 9 مادر ترک -> اناعمودی 9 شهری در آلمان -> درسدنعمودی 9 نیکوکاران -> ابرارعمودی 10 کاخ‬‫ پادشاهی -> دربارعمودی 10 فریاد شادی -> هوراعمودی 10 درخت انگور -> موعمودی 11 راه بی‌پایان -> راعمودی 11 ‬‫پاک کردن -> زدودنعمودی 11 ثابت و بی‌حرکت -> راکدعمودی 12 میوه‌ای که در اثر فشار‬‫ دادن له شده باشد -> ابلمبوعمودی 12 روبند و نقاب -> ماسکعمودی 12 حمام تک نفری -> وانعمودی 13 تار‬‫ عنکبوت -> تینهعمودی 13 آسایش و رفاه -> راحتعمودی 13 مسیحی -> ترساعمودی 14 شیرینی عزا -> حلواعمودی 14 حزب‬‫ هیتلر -> نازیعمودی 14 انباشته شدن -> تراکمعمودی 15 قمر مصنوعی -> ماهوارهعمودی 15 از روزنامه‌های‬‫ قدیمی فرانسوی زبان به معنای «بشریت»‬ -> اومانیه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله ۳۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۴ جدولانه کلاسیک

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

جواب مرحله ۳۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۰ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۴ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۵ جدولانه کلاسیک

گروه:  
بازیهای موبایل
»
جدولانه کلاسیک
 | 3,150 بازدید | 0 دانلود

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

موضوع:
موبایل
»
جدولانه کلاسیک
 | 2,522 بازدید 

جواب مرحله ۲۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۴ جدولانه کلاسیک

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

جواب مرحله ۲۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۰ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۴ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۳۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۴۰ جدولانه کلاسیک


2,388,327


77,817


57,073


39,228


31,261


2,388,327


57,073


39,228


3,270


2,941

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

دسته بندی :
بازیهای موبایل
»
جدولانه کلاسیک

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی کمک می باشد

جواب بازی جدولانـه کلاسیک دو مرحله 28 – اصلاح کشت و زرع امر بـه روفتن امر بـه یـافتن آتش بریـان شده بزرگ‬‫ قلندران و درویشان بوسیله بیـان پدر پنج یـار هم قد پیشى گیرنده تباه شدن تقدیر و سرنوشت جانور درنده چیز تازه آوردن حباب پیرایـه چراغ حرف فاصله رسان دوست و دمساز راه کوتاه زبانى از شاخه زبان‌هاى سامى زنجبیل شامـی ستاره شتر شنا شـهری درون هند علت و سبب شونده عید ویتنامـی‌ها کنسول بازی قدیمـی مطلع و آگاه موضوع هنری ناقص عقل نام پسرانـه نظرات انتخاباتی نقطه اینترنتی نوعی پارچه نازک نوعی مـیمون جواب بازی جدولانـه کلاسیک دو مرحله 28 – پاسخنامـه جدولانـه کلاسیک دو

اصلاح کشت و زرع

اباره

امر بـه روفتن

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

روب

امر بـه یـافتن

یـاب

آتش

اتور

بریـان شده

برشته

بزرگ‬‫ قلندران و درویشان

بابو

بوسیله

با

بیـان

تبیین

پدر

اب

پنج یـار هم قد

ااااا

پیشى گیرنده

بادر

تباه شدن

نتر

تقدیر و سرنوشت

ابخورد

جانور درنده

دد

چیز تازه آوردن

ابداع

حباب پیرایـه چراغ

اباژور

حرف فاصله رسان

تا

دوست و دمساز

الیف

راه کوتاه

ره

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

زبانى از شاخه زبان‌هاى سامى

اشوری

زنجبیل شامـی

ابون

ستاره

اختر

شتر

ابل

شنا

ابتنی

شـهری درون هند

بمبیی

علت و سبب شونده

مسبب

عید ویتنامـی‌ها

تت

کنسول بازی قدیمـی

اتاری

مطلع و آگاه

باخبر

موضوع هنری

ژانر

ناقص عقل

سخیف

نام پسرانـه

فاضل

نظرات انتخاباتی

ارا

نقطه اینترنتی

دات

نوعی پارچه نازک

ژرژت

نوعی مـیمون

بابون

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 12 Nov 2018 08:37:00 +0000
در این قسمت جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم ، جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

اهلی —— پاسخ : رام پاک از گناه —— پاسخ : بری چروک پوست —— پاسخ : یرا زدنی بهانه جو —— پاسخ : نق زورق —— پاسخ : قایق مادر باران —— پاسخ : ابر نازا —— پاسخ : عقیم

از قله ها —— پاسخ : دنا
انسان —— پاسخ : بشر
پراکندن —— پاسخ : نشر
تکبر —— پاسخ : نب
سیما —— پاسخ : صورت
گندیده —— پاسخ : بدبو
هنر انگلیسی —— پاسخ : ارت

آب گازی شکل —— پاسخ : بخار
بدکار —— پاسخ : شرور
پدر ترک —— پاسخ : آتا
تربت —— پاسخ : خاک
جامه صاف کن —— پاسخ : اتو
جوهرمرد —— پاسخ : کار
خرس فلکی —— پاسخ : دبجواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

پنج انگشت با کف دست —— پاسخ : پنجه
جا و محل —— پاسخ : مکان
دسته و گروه —— پاسخ : فوج
رطوبت —— پاسخ : نم
صدا —— پاسخ : آوا
مسیر —— پاسخ : راه
ناسپاسی —— پاسخ : کفر

پاکیزه تر —— پاسخ : مذکی
پشم نرم —— پاسخ : کرک
تلاش —— پاسخ : سعی
شگرد —— پاسخ : فن
غیر اصل —— پاسخ : فرع
قرص روانگردان —— پاسخ : اکس
نفوذ کننده —— پاسخ : نافذ

تیره و تار —— پاسخ : کدر
جدید —— پاسخ : نوین
چینی دیوار —— پاسخ : دای
خودسر —— پاسخ : تک رو
سر —— پاسخ : راز
شهر همدان —— پاسخ : رزن
گفتگوی اینترنتی —— پاسخ : چت

بردار پدر —— پاسخ : عمو
بلوا —— پاسخ : آشوب
بهتر از مسافرخانه —— پاسخ : هتل
جایزه معروف علمی —— پاسخ : نوبل
حیوان باوفا —— پاسخ : سگ
سنگین —— پاسخ : گران
فیل ماقبل تاریخ —— پاسخ : ماموت
لرزیدن —— پاسخ : رعشه

آدمی را لازم است —— پاسخ : آدمیت
اثر کافکا —— پاسخ : مسخ
باهوش —— پاسخ : تیز
زمین پرسود —— پاسخ : زرخیز
شرح ، تفسیر —— پاسخ : وستی
فرستادن —— پاسخ : صدور
فیلم اسپیلبرگ —— پاسخ : راستی

احسان و نیکی —— پاسخ : نعمت
بازرگان —— پاسخ : تاجر
خسران —— پاسخ : ضرر
در معرض فروش گذاشتن —— پاسخ : حراج
زیر —— پاسخ : ته
صاف —— پاسخ : هموار
صدا —— پاسخ : آوا
ناسازگاری —— پاسخ : تعارض

آب دهان —— پاسخ : بزاق
پرچم —— پاسخ : بیرق
توان —— پاسخ : قوت
خدای من —— پاسخ : ربی
راستی و درستی —— پاسخ : حقیقت
وارد کردن —— پاسخ : تزریق
کمان صورت —— پاسخ : ابرو

انجمن ، حزب —— پاسخ : کمیته
پایین تر ، زیرتر —— پاسخ : اسفل
خدا —— پاسخ : اله
شاعر خیمه دوز —— پاسخ : خیام
شیمی قدیم —— پاسخ : کیمیا
فوتبالیست آرژانتینی —— پاسخ : مسی
نوبت کاری —— پاسخ : شیفت

آتشدان —— پاسخ : اجاق
آرامگاه —— پاسخ : قبر
اعتقاد —— پاسخ : باور
تنیسور سوئیسی —— پاسخ : فدرر
چابک —— پاسخ : جلد
دریغ خوردن —— پاسخ : تاسف
روش —— پاسخ : اسلوب
شانه ، کتف —— پاسخ : کت

اصلاح کردن جامه —— پاسخ : رفو
ترسناک —— پاسخ : خوفناک
رمق —— پاسخ : نا
سوی و جانب —— پاسخ : طرف
عظمت —— پاسخ : فر
فیلمی از مسعود طباطبایی —— پاسخ : شرط اول
لوده و مسخره —— پاسخ : دلقک
نااستوار —— پاسخ : لق
وستی —— پاسخ : ولا

از بازیگران دوئل —— پاسخ : راد
از گازها —— پاسخ : ازن
الهه عشق یونان —— پاسخ : ونوس
پرهیزگاری —— پاسخ : زهد
تپانچه —— پاسخ : تس
تلاش کردن خودمانی —— پاسخ : زور زدن
حشره کش قدیم —— پاسخ : ددت
شترمرغ امریکایی —— پاسخ : ناندو
نقاش فرانسوی —— پاسخ : مونه

بیماری —— پاسخ : دا
جستنی در معدن —— پاسخ : رگه
چله کمان —— پاسخ : زه
دامنه کوه —— پاسخ : کوهپایه
شهر لرستان —— پاسخ : الیگودرز
ضمیر انگلیسی —— پاسخ : یو
فرشته —— پاسخ : ملک
گوی فوتبال —— پاسخ : توپ
مخفیانه —— پاسخ : سری

آبادکردن —— پاسخ : عامر
آدم کشی —— پاسخ : قتل
آواز خواندن —— پاسخ : مترنم
اعتراف —— پاسخ : اقرار
تنگه جنوبی —— پاسخ : هرمز
خسارت —— پاسخ : ضرر
سوقات اصفهان —— پاسخ : گز
علامت تجاری —— پاسخ : انگ
مته برقی —— پاسخ : درل

امریکایی —— پاسخ : یانکی
پاک کردن —— پاسخ : زدودن
پدربزرگ —— پاسخ : نیا
تصدیق روسی —— پاسخ : دا
در آب زندگی می کند —— پاسخ : آبزی
درنگ کردن —— پاسخ : تانی
دشنام —— پاسخ : سب
دیوانگی —— پاسخ : مجنون
وسیله احتیاطی —— پاسخ : یدک

از چاشنی ها —— پاسخ : سس
حشره چسبنده —— پاسخ : کنه
رام کننده —— پاسخ : سایس
سخنان بیمارگونه —— پاسخ : یان
شاخه ای از علم فیزیک —— پاسخ : اپتیک
مایه آرامش —— پاسخ : سکینه
محافظ چشم —— پاسخ : پلک
نگهبان فیل —— پاسخ : پیلبان
نوعی امتحان —— پاسخ : کتبی

آب دهان —— پاسخ : تف
از نام های خداوند —— پاسخ : جلیل
برگ برنده —— پاسخ : آس
بی غیرتی —— پاسخ : ریش مالی
پاپوش —— پاسخ : کفش
سال بدون باران —— پاسخ : خشک سالی
غول برفی —— پاسخ : یتی
مرده —— پاسخ : میت
ورزش پهلوانی —— پاسخ : کشتی
ولی —— پاسخ : اما

از خوانندگان رپ —— پاسخ : یاس
از شهرهای برزیل —— پاسخ : ریو
بهشت شداد —— پاسخ : ارم
رنج و محنت —— پاسخ : لگ
فیلمی از آلفرد هیچکاک —— پاسخ : سرگیجه
مخفی —— پاسخ : سربسته
مزد —— پاسخ : اجرت
منطقه ای در آلمان —— پاسخ : رور
نمایشنامه از لومر —— پاسخ : خسیس
کاشف باسیل سل —— پاسخ : کخ
کل —— پاسخ : همه

اثر سعدی —— پاسخ : بوستان
اینجا نیست —— پاسخ : آنجا
پاسخ محکم —— پاسخ : تودهنی
حق ناحق —— پاسخ : وتو
دوست بی زبان —— پاسخ : کتاب
راندن مزاحم —— پاسخ : دک
سنگ انداختن —— پاسخ : رجم
شهربی قانون —— پاسخ : هرت
نیا —— پاسخ : جد
کدر —— پاسخ : مات
کشور مبارک —— پاسخ : یمن

پر —— پاسخ : مملو
پراکندن —— پاسخ : نشر
دام —— پاسخ : تله
سلاح پرتابی —— پاسخ : موشک
طیاره —— پاسخ : هواپیما
غول برفی —— پاسخ : یتی
فلزمادر —— پاسخ : آهن
مرغ انگلیسی —— پاسخ : هن
موسیقی جوانان —— پاسخ : رپ
نظرات —— پاسخ : آرا
وسیله نقلیه حمل بار —— پاسخ : کامیون

آدرس —— پاسخ : نشانی
پسوند آلودگی —— پاسخ : ین
تپه —— پاسخ : تل
خمیر ورنیامده —— پاسخ : فطیر
رنجور —— پاسخ : آزرده
رود اروپایی —— پاسخ : رن
ستاره دنباله دار —— پاسخ : هالی
شرح و تفسیر خبر —— پاسخ : گزارش
علامت جمع —— پاسخ : ان
محکم کردن —— پاسخ : شد
مرغابی —— پاسخ : بط
هزار کیلو —— پاسخ : تن

اعتبار —— پاسخ : وجهه
افسر —— پاسخ : تاج
پهناورترین کشور جهان —— پاسخ : روسیه
جوار —— پاسخ : همسایه
خاک صنعتی —— پاسخ : رس
سرزمین —— پاسخ : دیار
شکم —— پاسخ : لت
عدد ماه —— پاسخ : سی
غلاف شمشیر —— پاسخ : نیام
فراق —— پاسخ : جدایی
فوتبالیست پرتغالی —— پاسخ : رونالدو
من و تو —— پاسخ : ما
همان یک است —— پاسخ : یه

از ابزار بنایی —— پاسخ : شاغول
او —— پاسخ : وی
پسوند شباهت —— پاسخ : جغ
تابلویی از کلود مونه —— پاسخ : سنلازار
جوانمرد —— پاسخ : لوطی
غذاخوردن —— پاسخ : تناول
فیلمی از اسپیلبرگ —— پاسخ : لینکلن
قره قروت —— پاسخ : زج
نوعی جعبه کوچک —— پاسخ : قوطی
وی —— پاسخ : او
کفیل ، ضامن —— پاسخ : رهین

آزادی خواه —— پاسخ : لیبرال
آسان گرفتن —— پاسخ : تساهل
آنی —— پاسخ : زود
اختلال دستگاه گوارش —— پاسخ : رودل
به آن لم می دهند —— پاسخ : پشتی
جوانمرد —— پاسخ : راد
حامی مالی —— پاسخ : اسپانسر
درون —— پاسخ : تو
سو —— پاسخ : جهت
شدیدتر —— پاسخ : اشد
طلا —— پاسخ : زر
کمربند زمین —— پاسخ : استوا

از درندگان جنگل —— پاسخ : پلنگ
بازداشتن —— پاسخ : نهی
باغبان —— پاسخ : گل پیرا
بخشی از فیلم —— پاسخ : پلان
بخیه خیاطان —— پاسخ : کن
پول آسیایی —— پاسخ : ین
خاندان —— پاسخ : ایل
خبر رسواگر —— پاسخ : لو
رمق —— پاسخ : نا
رود فراعنه —— پاسخ : نیل
صدمه —— پاسخ : اک
عضو راهرو —— پاسخ : پا
محبوس —— پاسخ : زندانی
مرزبان —— پاسخ : کیا
همدم —— پاسخ : یار
کریدور —— پاسخ : راهرو

آرامگاه —— پاسخ : مزار
آزرم —— پاسخ : حیا
از بیماری ها —— پاسخ : سل
از مارهای خطرناک —— پاسخ : کفچه مار
اموال وقف شده —— پاسخ : اوقاف
جانداران و محیط زیستشان —— پاسخ : اکوسیستم
سلامتی می آورد —— پاسخ : سلام
صمغ ساقه گون —— پاسخ : کتیرا
عدد روستا —— پاسخ : ده
عدد هندسی —— پاسخ : پی
لغزنده —— پاسخ : لیز
مال دار ، ثروتمند —— پاسخ : دارا
مهارت فردی ورزشکار —— پاسخ : تکنیک
همراه نبات —— پاسخ : نقل

از غدد اصلی بدن —— پاسخ : هیپوفیز
پیشوا —— پاسخ : رهبر
تعبیر کننده خواب —— پاسخ : خواب گزار
حرف بیزاری —— پاسخ : اف
خودروساز آلمانی —— پاسخ : پورشه
در ارتش خدمت می کند —— پاسخ : سرباز
رام —— پاسخ : اهلی
راندن ، دفع کردن —— پاسخ : ذب
رتبه کارمندی —— پاسخ : اشل
ره آور اصفهان —— پاسخ : گز
شاخه ای از زبان ترکی —— پاسخ : آذری
علت —— پاسخ : سبب
لقب داریوش —— پاسخ : دارا
هرگردی نیست —— پاسخ : گردو

آواز دهنده —— پاسخ : هاتف
اثر آلودگی —— پاسخ : لکه
اثر نیکولای گوگل —— پاسخ : شنل
بی کار ، باطل —— پاسخ : علاف
چای فرنگی —— پاسخ : تی
خستگی —— پاسخ : تعب
رستی بی ریشه و برگ —— پاسخ : جلبک
رفیق نامناسب —— پاسخ : ناباب
سلامتی ، تندرستی —— پاسخ : عافیت
سودای ناله —— پاسخ : آه
فیلمی با بازی جانی دپ —— پاسخ : رنجر تنها
فیلمی جنایی با بازی مورگان فریمن —— پاسخ : هفت
ناحیه ای در جنوب شرقی آسیا —— پاسخ : بنگال
همراه بلبل —— پاسخ : گل
واحد سطح —— پاسخ : آر

بلبل —— پاسخ : هزاردستان
بلند ، شیوا —— پاسخ : رسا
جهنم —— پاسخ : دوزخ
حرف دهن کجی —— پاسخ : ی ی
زیاد شدن —— پاسخ : تکثر
شبیه —— پاسخ : مانند
طرف —— پاسخ : ور
علامت —— پاسخ : نشان
عکس العمل —— پاسخ : واکنش
قطعی برای کتاب —— پاسخ : وزیری
متحیر شدن —— پاسخ : یکه خوردن
مدح ، ستایش —— پاسخ : سنا
نوار باریک پایین دیوار —— پاسخ : قرنیز
هم اکنون —— پاسخ : اینک
یک خودمانی —— پاسخ : یه

ابزار احتیاطی —— پاسخ : یدک
از امراض چشمی —— پاسخ : آب سیاه
از چاشنی ها —— پاسخ : رب
از فرآورده های گوشتی —— پاسخ : سوسیس
از هنرها —— پاسخ : تیاتر
افسر —— پاسخ : تاج
بین —— پاسخ : لا
توان —— پاسخ : نیرو
خط کردن —— پاسخ : ریسک
سبزی نارنجی —— پاسخ : هویج
مهارت ، توانایی —— پاسخ : ید طولی
میل شدید —— پاسخ : شهوت
نفوذ کامپیوتری —— پاسخ : هک
هواپیما عجول —— پاسخ : جت
واحد شمارش نفت —— پاسخ : بشکه
کاروانسرا —— پاسخ : رباط

ارجمندی —— پاسخ : عز
از ادات استفهام —— پاسخ : چرا
اعتراف —— پاسخ : اغراق
پول خارجی —— پاسخ : ارز
تنگدستی —— پاسخ : فقر
دست آموز —— پاسخ : اهلی
سرگرمی سودمند —— پاسخ : جدول
عمق —— پاسخ : قعر
فیلمی از داوود نژاد —— پاسخ : هوو
قله ها —— پاسخ : قلل
گرفتن اموال مجرمان —— پاسخ : مصادره
گوهر بی نظیر —— پاسخ : دردانه
محصول آسیاب —— پاسخ : آرد
محکم و استوار —— پاسخ : قرص
مقیاس قدیمی طول —— پاسخ : پا
نیروی زندگی —— پاسخ : جان
وسیله برف روبی —— پاسخ : پارو

آبگیر —— پاسخ : ژی
اثر ویل دورانت —— پاسخ : تاریخ تمدن
باری که به منزل نمی رسد —— پاسخ : کج
بدسیرت —— پاسخ : خبیث
بی غیرت —— پاسخ : دیوث
پارسا و پاکدامن —— پاسخ : بتول
خواری ، فلاکت —— پاسخ : نکبت
ریش سفید قوم —— پاسخ : کدیوار
شبکه جهانی —— پاسخ : وب
صف ، رده —— پاسخ : رج
فیلمی از حمید نعمت الله —— پاسخ : بوتیک
گروه سواران —— پاسخ : خیل
گمان بردن —— پاسخ : ظن
منحرف —— پاسخ : پرت
منش —— پاسخ : خو
یار پت —— پاسخ : مت
یاقوت —— پاسخ : یاکند

انسان ها —— پاسخ : آدمیان
انصاف —— پاسخ : عدل
پارچه باریک بلند —— پاسخ : نوار
پرده در —— پاسخ : هتاک
پهلو —— پاسخ : جنب
پوست گندم —— پاسخ : سبوس
جلد کردن —— پاسخ : تجلید
جمع شعبه —— پاسخ : شعب
رمق —— پاسخ : نا
رونوشت —— پاسخ : کپی
ساز شاکی —— پاسخ : نی
سیال تنفسی —— پاسخ : هوا
محموله —— پاسخ : بار
مصیبت —— پاسخ : بلا
میان تهی —— پاسخ : پوک
نگهبان —— پاسخ : بپا
همسایه مازندران —— پاسخ : گلستان

آمیزش صورت و تصویر —— پاسخ : میکس
از عوامل بیماری زا —— پاسخ : باکتری
از وسایل آشپزخانه —— پاسخ : آبمیوه گیری
امر از گفتن —— پاسخ : گو
بی غیرت —— پاسخ : بی شرف
جاده قطار —— پاسخ : ریل
جان سالم بدر بردن —— پاسخ : قسر در رفتن
چست و چابک —— پاسخ : قبراق
دو رویی —— پاسخ : ریا
دیده شده —— پاسخ : رویت
راهزن —— پاسخ : رهگیر
رفوزه —— پاسخ : رد
صافی —— پاسخ : فیلتر
غزال ، آهو —— پاسخ : جیران

پشت سرهم —— پاسخ : ردیف
پوشش ستور —— پاسخ : جل
ترک دیار —— پاسخ : کوچ
جمع امین —— پاسخ : امنا
خم کاغذ —— پاسخ : تا
درویش —— پاسخ : قلندر
طعم —— پاسخ : مزه
فیلم سیاسی معروف —— پاسخ : زد
متعفن —— پاسخ : بدبو
مرد عرب —— پاسخ : رجل
مرغ می رود —— پاسخ : جا
نگار —— پاسخ : بت
نوعی رو انداز —— پاسخ : پتو
هواپیما سری —— پاسخ : جت
واحد شمارش مغازه —— پاسخ : باب
وارونه —— پاسخ : چپه
وسیله تنیس —— پاسخ : راکت
کرانه آسمان —— پاسخ : افق
کوچ —— پاسخ : مهاجرت
یک دنده —— پاسخ : لجوج

از غزوات پیامبر —— پاسخ : بدر
انتخاب —— پاسخ : گزینش
باب —— پاسخ : پدر
بخشنده —— پاسخ : باذل
جاده قطار —— پاسخ : ریل
چلیپا —— پاسخ : صلیب
چین و شکن —— پاسخ : یرا
خوب نیست —— پاسخ : بد
داستانی از داستایوفسکی —— پاسخ : دزد با شخصیت
زهر —— پاسخ : شرنگ
ساز مولانه —— پاسخ : نی
شاه روسی —— پاسخ : تزار
عامل وراثت —— پاسخ : ژن
فیلمی با بازی راسل کرو —— پاسخ : ذهن زیبا
لوله انتقال آب —— پاسخ : شلنگ
مرغ فرنگی —— پاسخ : هن
مرغ می رود —— پاسخ : جا
کمین —— پاسخ : نخیزجواب جدولانه کلاسیک مرحله 37

از درختان —— پاسخ : شمشاد
بی نظیر —— پاسخ : یکتا
پر —— پاسخ : لبریز
پیمان ناقلا —— پاسخ : ناتو
جلوه ، جلال —— پاسخ : نمود
خزنده گزنده —— پاسخ : مار
خودروساز ایتالیایی —— پاسخ : لامبروگینی
روادید —— پاسخ : ویزا
ستم —— پاسخ : بیداد
شاعر معاصر —— پاسخ : شاملو
فطرت —— پاسخ : سرشت
لنگه بار —— پاسخ : تا
مسلک —— پاسخ : کیش
من و تو —— پاسخ : ما
نخش هنرپیشه —— پاسخ : رل
وهم —— پاسخ : گمان
ویتامین جدولی —— پاسخ : کا

آستانه —— پاسخ : پیش آهنگ
از مقامات ارتشی —— پاسخ : سرتیپ
به دندان گرفتن —— پاسخ : گاز
به هر حال —— پاسخ : باری
پسوند آلودگی —— پاسخ : ین
جدید و نو —— پاسخ : تازه
چاشنی صبحانه —— پاسخ : مربا
چراغ —— پاسخ : سراج
خدای باستان —— پاسخ : را
دهان کجی —— پاسخ : ی ی
زهر خورده —— پاسخ : مسموم
ستاره —— پاسخ : تارا
گرده قارچ —— پاسخ : هاگ
گل سرخ —— پاسخ : ورد
گیافی از طائفه نعنا —— پاسخ : گزنه
مرکز کردستان —— پاسخ : سنندج
مفصل دست —— پاسخ : آرنج
نشانه —— پاسخ : آماج
نگاه کردن —— پاسخ : نگریستن
نیکوکار —— پاسخ : خیر
وضع حمل —— پاسخ : زایمان

بستن ، دوختن —— پاسخ : رتق
پافشاری —— پاسخ : سماجت
توبه اش مرگ است —— پاسخ : گرگ
تیرهای بزرگ چوبی —— پاسخ : الوار
جای بی خطر —— پاسخ : امن
خطاب مؤدبانه —— پاسخ : جناب
زور ، سنگینی —— پاسخ : فشار
سال خورده —— پاسخ : کهن سال
سالک —— پاسخ : رهرو
شرکت هواپیمایی اروپا —— پاسخ : ایرباس
صحیح نیست —— پاسخ : نادرست
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عشق فرنگی —— پاسخ : لاو
گردش در گلزار —— پاسخ : گل گشت
مجاز از شخص همه کاره —— پاسخ : آچار فرانسه
مجاز از کار احمقانه —— پاسخ : بچگانه
مکان —— پاسخ : جا
هنرمند —— پاسخ : آرتیست
یکدیگر را کشتن —— پاسخ : تقاتل

آتش گیر —— پاسخ : انبر
از ادات پرسش —— پاسخ : کجا
از شهرهای استان کردستان —— پاسخ : کامیاران
از مرکبات —— پاسخ : بالنگ
بازدید سپاه —— پاسخ : سان
بنا —— پاسخ : ساختمان
پاکیزه —— پاسخ : زکی
پژواک صدا —— پاسخ : اکو
پول خارجی —— پاسخ : ارز
تیر پیکان دار —— پاسخ : یب
دارای حق —— پاسخ : محق
راه و روش —— پاسخ : اسلوب
مثنوی اوحدی مراغه ای —— پاسخ : جام جم
مدیحه گو —— پاسخ : مداح
ملاطفت —— پاسخ : مدارا
هنگام شب —— پاسخ : شبانگاه
کشور افریقایی —— پاسخ : مراکش
کشور سیگار برگ —— پاسخ : کوبا
کلام پرسشی —— پاسخ : آیا
کیسه بزرگ —— پاسخ : توبره

آبگوشت سبزی —— پاسخ : بزباش
آلبوم داریوش خواجه نوری —— پاسخ : آرزوها
آماده —— پاسخ : مهیا
ابزارها —— پاسخ : لوازم
از حروف یونانی —— پاسخ : امگا
از شهرهای آذری —— پاسخ : اهر
اشاره و کنایه —— پاسخ : ایما
باهوش —— پاسخ : هوشمند
بچه های دوقلو —— پاسخ : همزاد
ترسانیدن —— پاسخ : ارهاب
رطوبت کم —— پاسخ : نم
روش و طریقه —— پاسخ : متد
شهد —— پاسخ : نوش
عید ویتنامی ها —— پاسخ : تت
غارت و چپاول —— پاسخ : تاراج
قرن —— پاسخ : صده
مرکز لرستان —— پاسخ : خرم آباد
معرکه —— پاسخ : هنگامه
نوشیدنی شیرین —— پاسخ : شربت
کوشش کننده —— پاسخ : مجاهد

اثر روسو —— پاسخ : امیل
اجداد —— پاسخ : آل
احمق ، گیج —— پاسخ : گاگول
ادیت —— پاسخ : ویرایش
از پوشاک —— پاسخ : تی شرت
از حشرات انگلی —— پاسخ : شپش
از عارضه های چشمی —— پاسخ : آستیگمات
از مراکز استان ها —— پاسخ : کرج
از مشتقات نفت —— پاسخ : قیر
ایراد —— پاسخ : اشکال
تیم آبی ها —— پاسخ : استقلال
زبان پاکستانی —— پاسخ : اردو
شکاف زمین شناسی —— پاسخ : گسل
شکستن —— پاسخ : کسر
صادق و بی ریا —— پاسخ : یک رنگ
صنم —— پاسخ : بت
مزه دهان جمع کن —— پاسخ : گس
مفلس ، بینوا —— پاسخ : آس و پاس
نامعلوم —— پاسخ : مجهول
نامی برای باغبان —— پاسخ : گل کار
کوفتن —— پاسخ : دق
یاره —— پاسخ : النگو

ابزار فالگیری —— پاسخ : رمل
اثر قلم —— پاسخ : خط
الفت —— پاسخ : انس
بخشنده —— پاسخ : کریم
برگه کاغذ —— پاسخ : ورق
بندگی —— پاسخ : توق
تنها و تک —— پاسخ : یکه
چهره شطرنجی —— پاسخ : رخ
حرف فاصله رسان —— پاسخ : تا
دامنه کوه —— پاسخ : دعن
دستگاه مولد برق —— پاسخ : دینام
دشوار —— پاسخ : صعد
دوا —— پاسخ : دارو
رایگان —— پاسخ : مفت
ردیاب —— پاسخ : رادار
روشنی چشم —— پاسخ : قره
سوختن —— پاسخ : سوز
شامل شدن —— پاسخ : عم
شتر قوی باکش —— پاسخ : لوک
شماره نخستین —— پاسخ : یک
صدای درهم —— پاسخ : همهمه
علم پزشکی —— پاسخ : طب
فراخ و گشاده —— پاسخ : پهن
مدت حیات —— پاسخ : عمر
مراقب —— پاسخ : بپا
مصونیت —— پاسخ : صیانت
ناشنوا —— پاسخ : کر
وصله ناپیدا —— پاسخ : رفو
ول کردن —— پاسخ : ترک
کاشتن —— پاسخ : زرع
یار و صاحب —— پاسخ : قرین

اثر همین گوی —— پاسخ : پیرمرد و دریا
اجداد —— پاسخ : آل
از این پس —— پاسخ : منبعد
اسب چاپار —— پاسخ : یام
بازیگر زن هالیوود —— پاسخ : شارون استون
برآن خنده می نشیند —— پاسخ : لب
بی بند و بار —— پاسخ : ول
پشته —— پاسخ : تل
پیروان ارسطویی —— پاسخ : مشایین
تازه داماد —— پاسخ : نوشاد
چاه جهنم —— پاسخ : ویل
حیوان باربر —— پاسخ : خر
خداوند —— پاسخ : رب
خوب و خوش —— پاسخ : وش
رود فرانسه —— پاسخ : رن
سخنان بیمارگونه —— پاسخ : یان
شما فرانسوی —— پاسخ : وو
شهر —— پاسخ : بلد
شکم و داخل —— پاسخ : جوف
صورت ظاهری —— پاسخ : نما
غیر عرب —— پاسخ : عجم
فراوانی —— پاسخ : بسامد
گمراه کننده —— پاسخ : اماره
ناپیدا —— پاسخ : گم
نهفته —— پاسخ : نهان

از فرشتگان قبر —— پاسخ : نکیر
اقامت کردن —— پاسخ : سکونت
الطاف الهی —— پاسخ : نعمات
بازی کودکانه قدیمی —— پاسخ : اتل متل توتوله
بازیچه دخترانه —— پاسخ : عروسک
بالاتر ، بهتر —— پاسخ : رودست
برج فرانسه —— پاسخ : نل
بین ، میان —— پاسخ : لا
پژواک صدا —— پاسخ : اکو
پیشوای دینی یهود —— پاسخ : خاخام
تا —— پاسخ : خم
جنس کف خیابان —— پاسخ : آسفالت
چاق انگلیسی —— پاسخ : فت
حرف های بی سر و ته —— پاسخ : آسمان و ریسمان
خیال کننده —— پاسخ : متخیل
راه کوتاه —— پاسخ : ره
رها —— پاسخ : ول
مال بعضی ها کوتاه است —— پاسخ : دیوار
ماه فرنگی —— پاسخ : آوریل
مدرک کارشناسی —— پاسخ : لیسانس
منظم و مرتب —— پاسخ : جور
نوعی پوشاک بی آستین —— پاسخ : شنل
نوعی زردآلو —— پاسخ : قیسی
همه دارند —— پاسخ : اسم

آشفتگی —— پاسخ : هرج
آن سوی —— پاسخ : ورا
از ماههای فرنگی —— پاسخ : اوت
اقبال و طالع —— پاسخ : بخت
بچه گوسفند —— پاسخ : بره
برادر پدر —— پاسخ : عم
برملا —— پاسخ : فاش
پرستار کودک —— پاسخ : ل ل ه
تاخت و تازها —— پاسخ : حملات
حکم —— پاسخ : قضا
خلوت کردن —— پاسخ : قرق
خم کاغذ —— پاسخ : تا
درد و رنج —— پاسخ : الم
روکش دندان —— پاسخ : مینا
زشتی —— پاسخ : قبح
زمان ناچیز —— پاسخ : آن
شکوه و بزرگی —— پاسخ : هیبت
عهد و پیمان —— پاسخ : شرط
قریحه شعری —— پاسخ : طبع
گرمسیر —— پاسخ : قشلاق
گریز —— پاسخ : فرار
محل و مکان —— پاسخ : جا
مرد عرب —— پاسخ : رجل
مساوی —— پاسخ : برابر
معبود دورغین —— پاسخ : بت
هجی کردن حروف —— پاسخ : هجا
همانندی —— پاسخ : تشابه
واحد پتانسیل —— پاسخ : ولت
کیهان —— پاسخ : فضا
یادداشت —— پاسخ : نت
یار سوزن —— پاسخ : نخ

آب شدن —— پاسخ : ذوب
آسان —— پاسخ : سهل
آماده رفتن شدن —— پاسخ : شال و کلاه کردن
از جنس فلز —— پاسخ : فلزی
از صیفی جات پرطرفدار —— پاسخ : هندوانه
بخشش —— پاسخ : کرم
به دنبال استخدام —— پاسخ : بیکار
بیماری —— پاسخ : دا
پرنده آبزی —— پاسخ : قو
پس انداز —— پاسخ : اندوخته
تا —— پاسخ : خم
جای بازگشت —— پاسخ : مآب
جای هلاک شدن —— پاسخ : مهلکه
دیه —— پاسخ : سربها
ستاره شناس —— پاسخ : نجمی
سرقت —— پاسخ : دزدی
طبیب یونانی باستان —— پاسخ : جالینوس
عدد منفی —— پاسخ : نه
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
قاره کهن —— پاسخ : آسیا
قفسه میز —— پاسخ : کشو
گوارا —— پاسخ : مهنا
مظهر پلیدی —— پاسخ : دیو
هیئت وزیران —— پاسخ : کابینه
ورزش رزمی —— پاسخ : کاراته
کاندید —— پاسخ : نامزد
یکدنده —— پاسخ : لجباز
یکدنده —— پاسخ : لجوج

از مناطق کشور انگلستان —— پاسخ : ولز
انسان —— پاسخ : بشر
پایتخت روسیه —— پاسخ : مسکو
پر و بال اصلی مرغ —— پاسخ : شاهپر
پست تر —— پاسخ : ارذل
تکرار حرف —— پاسخ : ن ن
ثروتمند —— پاسخ : بای
جنبش و تکان —— پاسخ : نوسان
چهارپا —— پاسخ : بهیره
خشک مزاج —— پاسخ : یبس
دام صیاد —— پاسخ : تله
ده و روستا —— پاسخ : مدر
روش و طریقه —— پاسخ : متد
زمین لرزه —— پاسخ : زلزله
زیرپا مانده —— پاسخ : له
سخن چینی —— پاسخ : نمیم
سوغات گجرات —— پاسخ : تمر
شدیدتر —— پاسخ : اشد
طبقه کارگر —— پاسخ : پرولترایا
علت —— پاسخ : دلیل
فلز پرمصرف —— پاسخ : آهن
گوجه فرنگی —— پاسخ : تمات
گیره جراحی —— پاسخ : پنس
مردمک —— پاسخ : باهک
نژاد ایرانی —— پاسخ : آریا
نگران نیستم —— پاسخ : نیندیشم

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37
جواب جدولانه کلاسیک مرحله 37
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *