جواب جدولانه کلاسیک 216

جواب جدولانه کلاسیک 216
جواب جدولانه کلاسیک 216

  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

 

جواب جدولانه کلاسیک 216

حکاکی، نگین سازیآبکاریناحیه‌ای جنگلی‬ ‫و کوهستانی در شمال استان آذربایجان شرقی و جنوب‬‫رودخانه ارسارس باراننصف چیزینیمسخنگوگویندهواحدیکتابالکن‬ ‫تراسدکمه ابزار برقیشستینرم و آهستهملایمصندلی دندانپزشکی‬ ‫یونیت

واحد سطحآرگزندآسیبشکم بندگنتیراندازنابلخمیدهدوتاساز‬ ‫شاکینیمدافع موکلوکیلهمراه و یاریگریاورزبان مردم تایلند‬ ‫تایصداآواحرکتی در ژیمناستیکپاراللخاکسپاریدفنترسواهمه‬ ‫پسوند شباهتآساهدایت شدناهتدانام سابق میانماربرمهبتکده‬ ‫معروف هندسومناتمعلقاوندومین مهره گردناسهپیشرفته و‬ ‫مدرننوینعدودشمنشهر رازیریباد خنکایازخواهش و تمنالابه‬ ‫دنبالپیروز عربنهارراندن مزاحمدکجیوهسیمابخلأوکیوممتاعکالا‬ ‫زنده کردناحیانامی که یونانیان به داریوش شاه ایران داده‬ ‫بودندداراورزشگاه باشگاه بارسلوننیوکمپبرنامه پربیننده فوتبالی‬ ‫نوددر دانشگاه تدریس می‌کند و مقامش پایین‌تر از استادیار‬ ‫استآموزشیاربیماری خفقان‬دیفتریکشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب با‬ ‫مرکزیت سنت‌جونزانتیگواوباربوداخارجبیرونتحقیق و بررسیوارسیدهان‬ ‫کامسلاح آرشکمانترسواهمهقدرت و تواننیرولگن ظرفشویی‬ ‫سینکابر سطح زمینمهمرکز استان خوزستاناهوازجوی خونرگ‬ ‫پایتخت تایوانتایپهغلاف شمشیرنیامشهر شمالییوشمصیبت‬ ‫و گرفتاریبلاراکبسوارساز شاکینیجناح لشکریسالخارشترراویز‬ ‫مرزبانکیابوزینهانتراز گل‌های خوشبویاسمنقاضیداوررفوزگیردی‬ ‫راهرودالانپرنده دراز پالک لکعدد خیطیسهتخمکاوولپرداختادا‬ ‫مقابل رفتآمدآقای فرنگیمسترقطع عملیات جنگیآتش بسدنبال‬ ‫پینام قدیم بیت‌المقدسایلیا

عدد روستادهآماده و فراهم‬ ‫مهیاپله اتوبوسرکاباز کوه‌های کشورتفتانرنجمحنتآینده‬ ‫آتیشترمرغ آمریکاییناندوافسر شهربانی قدیمپایورغیرقابل‬ ‫دیدننامرییپادتن‬آنتی بادی


افقی 1 حکاکی، نگین سازی -> ابکاریافقی 1 ناحیه‌ای جنگلی‬ ‫و کوهستانی در شمال استان آذربایجان شرقی و جنوب‬ ‫رودخانه ارس -> ارسبارانافقی 2 نصف چیزی -> نیمافقی 2 سخنگو -> گویندهافقی 2 واحد -> یکتاافقی 3 بالکن‬ ‫ -> تراسافقی 3 دکمه ابزار برقی -> شستیافقی 3 نرم و آهسته -> ملایمافقی 4 صندلی دندانپزشکی‬ ‫ -> یونیتافقی 4 واحد سطح -> ارافقی 4 گزند -> اسیبافقی 5 شکم بند -> گنافقی 5 تیرانداز -> نابلافقی 5 خمیده -> دوتاافقی 5 ساز‬ ‫شاکی -> نیافقی 6 مدافع موکل -> وکیلافقی 6 همراه و یاریگر -> یاورافقی 6 زبان مردم تایلند‬ ‫ -> تایافقی 7 صدا -> اواافقی 7 حرکتی در ژیمناستیک -> پاراللافقی 7 خاکسپاری -> دفنافقی 8 ترس -> واهمهافقی 8 ‬ ‫پسوند شباهت -> اساافقی 8 هدایت شدن -> اهتداافقی 9 نام سابق میانمار -> برمهافقی 9 بتکده‬ ‫معروف هند -> سومناتافقی 9 معلق -> اونافقی 10 دومین مهره گردن -> اسهافقی 10 پیشرفته و‬ ‫مدرن -> نوینافقی 10 عدو -> دشمنافقی 11 شهر رازی -> ریافقی 11 باد خنک -> ایازافقی 11 خواهش و تمنا -> لابهافقی 11 ‬ ‫دنبال -> پیافقی 12 روز عرب -> نهارافقی 12 راندن مزاحم -> دکافقی 12 جیوه -> سیمابافقی 13 خلأ -> وکیومافقی 13 متاع -> کالاافقی 13 ‬ ‫زنده کردن -> احیاافقی 14 نامی که یونانیان به داریوش شاه ایران داده‬ ‫بودند -> داراافقی 14 ورزشگاه باشگاه بارسلون -> نیوکمپافقی 14 برنامه پربیننده فوتبالی‬ ‫ -> نودافقی 15 در دانشگاه تدریس می‌کند و مقامش پایین‌تر از استادیار‬ ‫است -> اموزشیارافقی 15 بیماری خفقان‬ -> دیفتریعمودی 1 کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب با‬ ‫مرکزیت سنت‌جونز -> انتیگواوباربوداعمودی 2 خارج -> بیرونعمودی 2 تحقیق و بررسی -> وارسیعمودی 2 دهان‬ ‫ -> کامعمودی 3 سلاح آرش -> کمانعمودی 3 ترس -> واهمهعمودی 3 قدرت و توان -> نیروعمودی 4 لگن ظرفشویی‬ ‫ -> سینکعمودی 4 ابر سطح زمین -> مهعمودی 4 مرکز استان خوزستان -> اهوازعمودی 5 جوی خون -> رگعمودی 5 ‬ ‫پایتخت تایوان -> تایپهعمودی 5 غلاف شمشیر -> نیامعمودی 6 شهر شمالی -> یوشعمودی 6 مصیبت‬ ‫و گرفتاری -> بلاعمودی 6 راکب -> سوارعمودی 6 ساز شاکی -> نیعمودی 7 جناح لشکر -> یسالعمودی 7 خارشتر -> راویزعمودی 7 ‬ ‫مرزبان -> کیاعمودی 8 بوزینه -> انترعمودی 8 از گل‌های خوشبو -> یاسمنعمودی 8 قاضی -> داورعمودی 9 رفوزگی -> ردیعمودی 9 ‬ ‫راهرو -> دالانعمودی 9 پرنده دراز پا -> لکلکعمودی 10 عدد خیطی -> سهعمودی 10 تخمک -> اوولعمودی 10 پرداخت -> اداعمودی 10 ‬ ‫مقابل رفت -> امدعمودی 11 آقای فرنگی -> مسترعمودی 11 قطع عملیات جنگی -> اتشبسعمودی 11 دنبال‬ ‫ -> پیعمودی 12 نام قدیم بیت‌المقدس -> ایلیاعمودی 12 عدد روستا -> دهعمودی 12 آماده و فراهم‬ ‫ -> مهیاعمودی 13 پله اتوبوس -> رکابعمودی 13 از کوه‌های کشور -> تفتانعمودی 13 رنج -> محنتعمودی 14 آینده‬ ‫ -> اتیعمودی 14 شترمرغ آمریکایی -> ناندوعمودی 14 افسر شهربانی قدیم -> پایورعمودی 15 غیرقابل‬ ‫دیدن -> نامرییعمودی 15 پادتن‬ -> انتیبادی

آخرین راه حل ها

مرحله قبل

مرحله بعد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

موضوع:
موبایل
»
جدولانه کلاسیک
 | 2,355 بازدید 

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه کلاسیک

جواب جدولانه کلاسیک 216

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه کلاسیک


2,382,436


77,813


56,979


39,007


31,078


2,382,436


56,979


39,007


3,264


2,934

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

جواب جدولانه کلاسیک 216
جواب جدولانه کلاسیک 216
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *