جواب جدولانه 2408

جواب جدولانه 2408
جواب جدولانه 2408

 جواب بازی جدولانه دو ،جواب بازی جدولانه 2، 

1

جواب جدولانه 2408

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

جواب جدولانه 2408

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

چرا نمیتونم امتیاز بخرم نیاز دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟

عالیهههه من قشنگ تقلب میکنم


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه 2408

مفصل و با شرح جزییات:با آب و تاببی مروت:نالوتی

ماه خارج:اوتاز اجزای خودرو:لنت ترمزخلاصه کلام:فی الجملهپاک شدن:طهرپایان:انتها

روییدن گیاه:نبتنقش هنرپیشه:رلاز اقوام:داییمیخ چوبی:وتدروی هم جمع شده:متراکم

معدن:کانخواهش های نفسانی:امیالکلروفیل:سبزینه


افقی 1 واحد سنجش کمان و زاویه -> رادیانافقی 1 ‬‫اثری از سینکلر لوئیس‬‫ -> دامانسانافقی 2 سفیه -> ابلهافقی 2 سرمربی پرسپولیس -> داییافقی 2 ‬‫داور ایرانی بین‌المللی فوتبال که در‬‫ ‬‫سال ۱۳۸۹ بازنشسته شد‬‫ -> مرادیافقی 3 گاز سطح خورشید -> هلیومافقی 3 هدیه دادن‬‫ -> اهداافقی 3 سخت، ناگوار‬‫ -> وخیمافقی 4 دست‌افزار باغبان -> بیلافقی 4 علامت‬‫ ‬‫مفعول بی‌واسطه -> راافقی 4 نوعی نارنگی -> یافاافقی 4 ‬‫چغندر پخته‬‫ -> لبوافقی 5 آخرین بازمانده نازی‌ها -> هسافقی 5 روش،‬‫ ‬‫سازمان -> سیستمافقی 5 از غذاهای معروف ایرانی‬‫ -> کوکوافقی 6 زن گندمگون -> سمیراافقی 6 شیدا -> والهافقی 6 آقای‬‫ آلمانی‬‫ -> هرافقی 7 کافه یا رستورانی که در آن مشتریان‬ ‫خود غذاها را از باجه‌های مخصوص‬‫ ‬‫گرفته روی میز می‌چینند و صرف می‌کنند -> تریاافقی 7 فاش و عیان -> اشکاراافقی 7 گهواره‬‫ -> ننوافقی 8 شل -> ابکیافقی 8 سست و بی‌حال -> کسلافقی 8 ‬‬‫نوازش ‌کننده‬‫ -> دلجوافقی 9 مهره شطرنج -> فیلافقی 9 نوعی شیرینی که‬‫از شکر درست می‌کنند و می‌مکند -> ابنباتافقی 9 در آرزوی فرزند‬‫ -> نازاافقی 10 هرگز نه -> لنافقی 10 مفهوم -> مفادافقی 10 جمع نادر‬‫ -> نوادرافقی 11 در هم ریخته -> مختلافقی 11 خانه‌ها -> مساکنافقی 11 خوب یزدی‬‫ -> خشافقی 12 اسب معروف رستم -> رخشافقی 12 احتیاج -> نیازافقی 12 شکوه‌گوی جدایی‌ها -> نیافقی 12 سرحد‬‫ -> مرزافقی 13 دکل فرستنده و گیرنده -> انتنافقی 13 عضو گوش -> نرمهافقی 13 انداختن‬‫ -> پرتابافقی 14 نام سازی -> نیلبکافقی 14 شخص دارای نفوذ و قدرت -> وزنهافقی 14 گذرنامه‬‫ -> ویزاافقی 15 اثر اهلی شیرازی -> ساقینامهافقی 15 مرکز ایرلند جنوبی‬ -> دوبلینعمودی 1 فیلمی به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده و تهیه‌کنندگی محمدتقی انصاری -> راهبهشتعمودی 1 یکی از‬ ‬‫شهرهای تاریخی و بسیار زیبای ایتالیا‬‫ -> فلورانسعمودی 2 اهریمن -> ابلیسعمودی 2 یکی از طویل‌ترین و مهم‌ترین رودهای اروپا -> راینعمودی 2 سرود -> خنیاعمودی 3 علت -> دلیلعمودی 3 نشانه -> سیبلعمودی 3 مژدگانی خوش خبر‬‫ -> مشتلقعمودی 4 ناگهانی -> یهوعمودی 4 ماهی فروش -> سماکعمودی 4 مغز استخوان -> مخعمودی 4 رسول خدا‬‫ -> نبیعمودی 5 چیزی که دیده بشود -> مرییعمودی 5 پیدا کردن -> یافتنعمودی 5 شهر توت‬‫ -> کنعمودی 6 عود -> ندعمودی 6 یک رده‌بندی برای بازی‌های رایانه‌ای ارائه شده توسط ایران -> اسراعمودی 6 بستر‬‫ -> بالینعمودی 7 یک و یک -> ااعمودی 7 مرکز کشور ازبکستان -> تاشکندعمودی 7 بن درخت‬‫ -> ارومعمودی 8 تاج -> دیهیمعمودی 8 حاصل کردن -> کسبعمودی 8 چشیدن‬‫ -> مزمزهعمودی 9 نام اپرای معروفی به نویسندگی وردی -> ایداعمودی 9 ظرفیت شیمیایی -> والانسعمودی 9 نفس خسته‬‫ -> هنعمودی 10 اندیشه‌ها -> افکارعمودی 10 نیرو -> توانعمودی 10 ضربه سر‬ -> هدعمودی 11 مایه -> امعمودی 11 فرزندان -> اولادعمودی 11 گروهی از افراد که کار مشترکی انجام می‌دهند -> اکیپعمودی 12 امر از نرفتن -> نروعمودی 12 از ادات پرسشی -> کهعمودی 12 شهر تیم فوتبال چلسی انگلیس -> لندنعمودی 12 امر به روفتن -> روبعمودی 13 پادگان -> ساخلوعمودی 13 درودگر -> نجارعمودی 13 پارچه‌ای که روی بالش یا لحاف می‌کشند -> متیلعمودی 14 سخندان -> ادیبعمودی 14 تاکنون -> هنوزعمودی 14 مغازه مخصوص فروش لوازم خیاطی -> خرازیعمودی 15 حرکتی در ژیمناستیک -> نیمواروعمودی 15 پرخاشگر -> اتشزبان

به سايت راهنمای حل جدول خوش آمديد !

برای یافتن جواب قسمت های دیگر بازی جدولانه از کادر جستجو استفاده کنید

برای دیدن مطلب اینجا کلیک کنید

پایان امری در بازی جدولانه | جواب پایان امری در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | پایان امری در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

جواب جدولانه 2408

.

.جواب نهایت میباشد


دسته بندی :
سایر

 بازی های حل جدول  و کلمه یابی  یکی از بازی های مورد علاقه بسیاری از مردم در سراسر دنیا می باشد. یکی از دلایل مورد توجه بودن بازیهای حل جدول و کلمه یابی و استفاده بیشتر از آنها جهت سرگرمی در اوقات فراغت مفید بودن این بازی ها برای مغز میباشد. بازی های حل جدول و کلمه یابی به دلیل آن که باعث افزایش اطلاعات عمومی می شود و همچنین  موجب تقویت حافظه و بالا رفتن سطح فعالیت مغز می گردند، علاوه بر آنکه می توانند  به عنوان سرگرمی ساعت ها ذهن ما را درگیر کرده و به چالش بکشد، ورزش مناسبی نیز برای مغز به حساب می آیند. از این رو اینگونه از بازی ها و اپلیکیشن ها می توانند راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از بیماری آلزایمر در دوران پیری باشند.  در بازی های حل جدول و کلمه یابی سوالات متفاوتی در زمینه های گوناگون مطرح می شود و شما باید با استفاده از اطلاعات عمومی خود به آنها پاسخ داده و مراحل را یک به یک پشت سر بگذارید. در برخی از جدول ها نیز سوالات به صورت اختصاصی در زمینه ای خاص مطرح می شوند و باید با داشتن آگاهی لازم نسبت به آنها پاسخ صحیح را انتخاب کرده و به مراحل بالاتر راه یابید. بازی حکایتی یک بازی در زمینه حل جدول بوده که با سوالات جالب و نوستالژیک ذهن شما را به خاطرات شیرین کودکی خواهد برد و همچنین که باعث تقویت حافظه شما نیز می گردد. این بازی دارای طراحی ساده و کاربر پسند بوده و همچنین گیم پلی روان و مناسبی دارد و لحظه های شما را در اوقات فراغت شیرین خواهد کرد. در این بازی نیز مانند سایر بازی های مشابه شما با گذر از هر مرحله امتیاز بیشتری کسب می نمایید و در مراحل دشوار می توانید از راهنمایی های موجود در بازی استفاده نموده تا بتوانید به مراحل بالاتر بروید. شما می توانید این بازی محبوب را از سایت های معتبر دریافت نموده و بر روی گوشی همراه خود نصب نمایید و در هر کجا که هستید در کنار دوستان و آشنایان آن را بازی کرده و لحظات شادی را برای یکدیگر رقم بزنید. همچنین می توانید  پاسخ تمامی مراحل بازی محبوب حکایتی را از سایت بازی کمک مشاهده کرده و بدون کسر امتیاز و به سادگی مراحل را پشت سر بگذارید. سایت بازی کمک همراه همیشگی شما در مراحل دشوار بازی ها خواهد بود.

 

عروسک تا به تای ۷۰ -> زی زی گولو

پدربزرگ کنسول های بازی امروز -> آتاری

جواب جدولانه 2408

نوشابه زرد دهه ۵۰ -> کانادا درای

نسل فیلم های قبل از وی سی دی -> وی اچ اس

دفتر نقاشی معروف -> فیلی

سریالی بود از پسری نوجوان و بی بی -> قصه های مجید

فوتبالیست موبلند هلندی -> رودگولیت

 

خواننده ترانه گل میروید به باغ -> عباس بهادری

شهر بازی باستانی در میدان ونک -> فانفار

اسم قصه گوی ماست -> حکایتی

هواپیمایی کارتونی -> جیمبو

نان ساندویچی نوستالژیک -> بولکی

کیک معروفی از شرکت سالوین -> تی تاپ

از تزئینات دفتر و کتاب دهه پنجاهی ها -> عکس برگردون

 

از کارتون های ژاپنی دهه ۷۰ -> فوتبالیست ها

سرگرمی و کاردستی محبوب آن دوران -> کوبلن

برای تلفن زدن در خیابان باید می داشتیم -> دوزاری

مربی ایران در جام جهانی ۷۸ -> مهاجرانی

از پودرهای لباس شویی قدیم -> بهار

از سریال های تلویزیونی اوایل دهه ۶۰ -> سلطان و شبان

 

برگه ای بود برای کپی کردن حروف -> لتراست

اولین نوع بستنی زمستانی در ایران -> نگروکیس

خانواده کارتونی گرفتار جزیره -> دکتر ارنست

یک بازی مهارتی با تعدادی سنگ کوچک -> یه قل دو قل

برنامه ای بود با اجرای جلال مقامی -> دیدنیها

سرت رو با چی میشوری ؟ با شامپو -> گلرنگ

از پاتوق های با کلاس قبل از انقلاب -> چاتانوگا

 

پزشک فوتبالیست برزیلی دهه ۱۹۸۰ -> سوکراتس

برنامه اولین حضور کلاه قرمزی -> صندوق پست

ویفر شکلات پوشیده قدیم -> یام یام

مارک مدادهای همیشگی دهه ۵۰ -> سوسمار

محله ای با حضور عبدی ، جبلی و پسیانی -> بروبیا

از دوغ های منقرض شده -> اراج

جواب جدولانه 2408

سالها پیش آی نسیم سحری را خواند -> همایونفال

 

سینمایی بود در خیابان عباس آباد –> شهرفرنگ

از اعمال صف های مدرسه -> از جلو نظام

رمان نویس محبوب آن دوران -> ر اعتمادی

لاک پشتی که زنگ خوردن و خوابیدن داشت -> شلمان

بازیگر زن بازم مدرسه ام دیر شد > مهین شهابی

کتاب آموزش نقاشی محبوب -> ارژنگ

گلزن حماسه ملبورن -> خداداد عزیزی

 

سریالی با بازی فردوس کاویانی -> همسران

تنها نشریه کودکان دهه ۵۰ -> کیهان بچه ها

بازی کنسولی محبوب آن دوران -> قارچ خور

نوعی بیسکویت صبحانه بود و هست -> پتی بور

گرمابخش زمستان بود -> کرسی

جنس اغلب ظروف دم دستی آن زمان -> ملامین

عروسکی بود دهن گشاد -> سنجد

 

نوشیدنی لیوانی بعد از مدرسه -> آب زرشک

پسر کنکجاو کتاب علوم دبستان -> فرهاد

از اولین گلزنان ایران در جام جهانی -> دانایی فرد

پنگوئنی که هرگز شکست نمی خوره -> تنسی تاکسیدو

شیر کارتون باغچه سبزیجات -> جعفری

بدجنس سریال جنگجویان کوهستان -> کائوچیو

نام پسر پدر پسر شجاع -> پسر شجاع

 

آقای گل جام جهانی ۱۹۹۰ -> اسکلاچی

فیلم هندی پرطرفدار -> شعله

پروفسور کارتونی -> بالتازار

نوشیدنی رنگی منجمد در فریزر -> یخمک

پای به هر طرف بنه -> بهار را صدا بزن

ما میریم به مدرسه با -> الفانتن شوهه

اسم ژیان چاق و لاغر -> قرقی

 

آدامس بچه های زمان ما -> خروس نشان

از بازی های روی کاغذ دوران مدرسه -> نقطه بازی

سریالی با حضور شکیبایی و رامبد جوان -> خانه سبز

شخصیت روحانی برنامه کودک -> راستگو

سگ مثبت اندیش لوک خوش شانس -> بوشوگ

شامپوی تخم مرغی معروف -> دارمو

مربی فوتبال ایران در بازی های آسیایی پکن -> علی پروین

 

قهرمان جام جهانی ۱۹۸۲ -> ایتالیا

اولین خودرو باکلاس وطنی محسوب می شد -> پیکان جوانان

مجری یک مسابقه سی سوال -> حسین یاغی

از گول زننده های پینوکیو -> گربه نره

نوشابه ای سیاه از کارخانه کانادا بود -> سوپر کولا

نام پرنده همراه سندباد -> شیلا

حسنی نگو یه -> دسته گل

 

یک بازی دو نفره چهاررنگ -> فکربکر

کیک معروف کارخانه سیانا -> لی لی پوت

لقب گل معروف مارادونا -> دست خدا

عروسکی در برنامه خانه عروسک ها -> روشن سر

دانشمندی کارتونی با کمد آشفته –> آقای ووپی

مجری یک مسابقه سی سوال -> حسین یاغی

متداول ترین ابزار نوشتن بود -> خودکار بیک

 

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی کمک می باشد

آسودگی:رفاه

آواز بلند:بانگ

اثر جمال زاده:خلقیات ما ایرانیان

اثر عباس معروفی:دلی بای و آهو

استارت قدیم:هندل

جواب جدولانه 2408

اصلاح:رفرم

بزرگتر:اکبر

بزه:گناه

بشر:انسان

بندر جنوبی:چابهار  

به تاخیر انداختن:طول دادن

بیزار:متنفر

بیزاری:نفرت

پدر ترک:آتا

پشت سر:ماورا

پهلوان:یل

تباه و هلاک:دمار

تیز:بران

حلقه دو طرف زین:رکاب

خریدن:شرا

خسارت:زیان

خطاب بی ادبانه:هی

خودرو مسافربری:ون

خوراک طیور:دان

دانه:حب

دور کننده:دافع

رگ:ورید

زمان زیاد:طویل المدت

ساختار دیواره سلولی گیاهان:سلواز

سخنان بیمارگونه:یان

سرشت:خو

سوی و طرف:زی

شتر عرب:ابل

شهر سعدی و حافظ:شیراز

عجیب و طرفه:شگرف

عرب می گوید بگو:قل

عقل:خرد

فرومایه:دون

فیلمی با بازی افسانه بایگان:طوطیا

مادر باران:ابر

جواب جدولانه 2408

ماهی کوچک خوراکی:کیلکا

محبوب و معشوق:دلبر

محکم کردن:شد

مذکر:نر

مربوط با موضوع موردنظر:ذیربط

موش خرما:راسو

نوعی عدسی:کاو

هنی:گوارا

وازگون:وارون

وردنه:نورد

ورزش راجر فدرر:تنیس

وعده گاه:میعاد

کاروان شادی:کارناوال

کافی:بس

کچل:تاس

کیسه کش:دلاک

اتحادخبر:  چندی است که موج جدیدی از نگرانی ها در سراسر جهان از جمله در آسیا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط همه‌گیری کرونا به راه افتاده است؛ دولت‌های شرق آسیا برای رفع این نگرانی‌ها، هر یک تدابیر خاصی را برای بازگشایی مدارس در کشورشان در پیش گرفته‌اند.


 

اتحادخبر: آمریکا کماکان بیشترین شمار افراد ثروتمند در جهان را دارد.


جواب جدولانه 2408

 

اتحادخبر: رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن ایرادات فنی به طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: ما می‌توانیم با تکنیک‌هایی مثل هوش مصنوعی، آسیب‌های امنیتی و اخلاقی در بستر موجود را تا حدودی از بین ببریم.


 

اتحادخبر: آمریکا بیشترین میزان بدهی و ایرلند بیشترین نسبت بدهی به اقتصاد در جهان را دارند.


اتحادخبر: پژوهشگران آمریکایی باور دارند که می‌توان زمان آغاز آلزایمر را با توجه به کیفیت خواب پیش‌بینی کرد.

اتحاد خبر:رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: متأسفانه 4 نفر از همشهریان عزیزمان روز جمعه فوت شده‌اند که تست کرونای همه آن‌ها امروز مثبت اعلام‌شده است که در رده سنی 34 تا 71 سال هستند. دبیر ستاد کرونا در استان بوشهر بر توجه همه جانبه برای حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت: در دستورالعمل بازگشایی مدارس که وزارت بهداشت ….

اتحادخبر: دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با بیان اینکه تله مدیسین (پزشکی از راه دور) باید در کشور راه اندازی شود، گفت: البته به شرط اینکه شناسنامه آن نوشته شود، موارد و شاخص ها کاملا مشخص شود تا تقاضای القایی ایجاد نکند؛ به طوری که بیمه ها ورشکست شوند و برای خدمات اصلی هم نتوانند پول دهند.

اتحادخبر: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مستاجران ثبت نام خود را در سامانه طرح اقدام ملی تکمیل نکرده‌اند، گفت:متقاضیان دریافت وام ودیعه باید هرچه زودتر مدارک مورد نیاز را در سامانه tem.mrud.ir تکمیل کنند تا امکان پالایش و معرفی آنها فراهم شود.

اتحاد خبر:عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر به منظور پیگیری روند احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان جم از این مرکز درمانی بازدید و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تاکید کرد.

اتحاد خبر _ حسین جعفری :دوش دوستی زنگ زد و گفت : ندیدم از زنده یاد استاد حسن انصاری ، حتا ! چیزی نوشته باشی ! نا گهان اشک هایمان روان شد و هردو در مجازی ولی به حقیقت وغریبانه دو سوی خط بسیار گریستیم و در میان گریه و بُغض گفتم : آخه هنوز باورنکرده ام و دلم نیامده ، قبول کنم که در یک فصل دو سرو تناور ، دو نخل باسق از دیار دشتستان با باد حادثه افتاده باشد…

اتحادخبر: مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: شورای مدارس مرجع تصمیم گیری برای انتخاب شیوه آموزش از بین شیوه های حضوری، مجازی و ترکیبی است.علیمراد کرمی در آیین نمادین بازگشایی مدارس استان در دبستان دخترانه باهنر بندر بوشهر، اظهار داشت: در حالی که در سالهای گذشته در روز بازگشایی، مدارس پر از شور و…

اتحادخبر:  مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: واکسن آنفلوانزا با برندهای معتبر اروپایی از اواخر شهریور ماه در داروخانه‌ها توزیع می‌شود.


اتحادخبر: معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: پروتکل‌های بهداشتی با جدیت در مدارس استان بوشهر اجرا می‌شود.


اتحادخبر:  فرماندار شهرستان دیر گفت: زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان دیر فراهم شود.

تازه ترین خبرها

کلیه حقوق این وب‌گاه متعلق به « پايگاه خبري تحليلي اتحاد خبر » است.

بازنشر محتوای این وب‌گاه تنها با درج عنوان و لینک به منبع مجاز خواهد بود.

طراحی سایت توسط شرکت یکضرب

جواب جدولانه 2408
جواب جدولانه 2408
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *