جواب شیمی یازدهم تجربی

جواب شیمی یازدهم تجربی
جواب شیمی یازدهم تجربی

فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید


فصل 1 شیمی یازدهم


فصل2 شیمی یازدهم


فصل 3 شیمی یازدهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

جواب شیمی یازدهم تجربی

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

جواب شیمی یازدهم تجربی

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

جواب شیمی یازدهم تجربی

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

ویدئو شیمی یازدهم

جزوه شیمی یازدهم

نمونه سوال
شیمی یازدهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

جواب شیمی یازدهم تجربی

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

گام به گام شیمی یازدهم – فصل سوم

ویدئو شیمی یازدهم

جزوه شیمی یازدهم

نمونه سوال
شیمی یازدهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

جواب شیمی یازدهم تجربی

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 2

گام به گام شیمی یازدهم -فصل دوم

گام به گام شیمی یازدهم -فصل دوم

گام به گام شیمی یازدهم -فصل دوم

جواب شیمی یازدهم تجربی

گام به گام شیمی یازدهم -فصل دوم

گام به گام شیمی یازدهم -فصل دوم

تمرینات دوره ای فصل 2 شیمی پایه یازدهم

تمرینات دوره ای فصل 2 شیمی پایه یازدهم

ویدئو شیمی یازدهم

جزوه شیمی یازدهم

نمونه سوال
شیمی یازدهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

جواب شیمی یازدهم تجربی

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

جواب شیمی یازدهم تجربی

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 1

ویدئو شیمی یازدهم

جزوه شیمی یازدهم

نمونه سوال
شیمی یازدهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

در حال حاضر بیش از 2000 فایل در سایت گنجینه دانش موجود است که 95% آنها بصورت رایگان دانلود می شوند

  

دانلود رایگان گام به گام و حل تمرینات شیمی یازدهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک بصورت فایل pdf . این گام به گام کامل بوده و شامل تمام فصل های شیمی یازدهم می باشد. برای دانلود روی آیکن سبز در سمت چپ جدول کلیک کنید.

جواب شیمی یازدهم تجربی


نام (اجباری)

آدرس پست الکترونیکی

آدرس سایت

تصویر امنیتی جدید

مهندس افشین اصغری هستم 33 ساله و دارای 9 سال سابقه تدریس فیزیک , ریاضی , عربی و انگلیسی و مشاوره تحصیلی

پذیرش دانش آموز در تهران و کرج برای تدریس

تلفن تماس : 09125637231

 دانلود اپلیکیشن درسی گنجینه دانش برای اندروید

 دانلود اپلیکیشن درسی گنجینه دانش برای اپل (ios)

 کانال تلگرام گنجینه دانش : ganjinedanesh100@

مشاوران

سایت جدید گنجینه دانش

تماس با ما : 09125637231

پکیج های فوق العاده برنامه ریزی دیجی کنکور با تخفیف های ویژه امروز

(تخفیف 50 درصدی فقط همین امروز )

دیدن تخفیفات و محصولات ویژه

سلام با دانلود گام به گام شیمی یازدهم خدمت رسیدیم که از سری مقالات گام به گام یازدهم  هستش. دیگه از بابت درس شیمی نگران نباشید چراکه اساتید برجسته ما در درس شیمی با تلاش های بی وقفه بلاخره گام به گام مرجع شیمی یازدهم رو فقط برای شما دانش آموزانی که بدنبال نتایج چشمگیر در آزمون های کلاسی و پایانی هستید به اتمام رساندند. این گام به گام تمامی پرسش ها, تمارین,نکات و هر مبحثی که در این کتاب هستش رو بشکل تشریحی و تفصیلی درخودش جای داده و ما بهتون اطمینان میدیم که این مقاله میتونه بزرگترین همراه و کمک دراه موفقیت برای شما باشه. ما در این مطلب برای شما  دانلود گام به گام شیمی یازدهم رو آماده کردیم. که شما کلیه فصل ها رو میتونید در اون پیدا کنید.

رایگان دانلود کن !

جواب شیمی یازدهم تجربی

شما می توانید گام به گام شیمی را از طریق اپلیکیشن نمره باکس دانلود کنید.

تصاویر اپلیکیشن: (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

در ضمن فایل PDF گام به گام شیمی یازدهم رایگان می باشد.

در این گام به گام که ما برای شما آماده کرده ایم پاسخ به تمام سوالاتی که در این 3 فصل کتاب شیمی یازدهم وجود داره به صورت کاملا تشریحی برای شما آماده شده است. شما با دانلود pdf گام به گام شیمی دهم  در این مسیر یعنی پاسخ به سوالات کتاب درسی و همچنین تسلط بیشتر به مفاهیم و تمارین کتاب درسی که در درس شیمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است قدم های روبه جلو و مثبتی بر می دارید.. در دیجی کنکور به ما ثابت شده است که مقالات گام به گام بسیار تاثیر گذار و مفید هستند اما اگر از آن به درستی استفاده نشود می‌تواند تأثیرات بدی بر روی درک شما از مفاهیم شیمی داشته باشد. دانلود گام به گام شیمی یازدهم که شما می‌توانید آن را در این پست انجام دهید، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در درک شما از شیمی یازدهم داشته باشد ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید به اینصورت که قبل از مطالعه کتاب شیمی پایه یازدهم به گام به گام رجوع کنید به جرأت می‌توان گفت که تأثیر منفی بر روی درک شما از این درس بسیار مهم خواهد گذاشت. پس ما از شما تقاضا می کنیم ابتدا خودتان بر روی تمارین و مسائل کتاب درسی به صورت ویژه ای زمان بگذارید و بر روی آنها فکر کنید و سپس به دانلود گام به گام ، که در پایین این پست قرار دارد بپردازید. در باکس دانلودی زیر می توانید به سادگی حل تمرین شیمی یازدهم را دریافت کنید. همه فایل ها همراه با پاسخ های کاملا تشریحی هستند. همچنین اگر نیاز به سایر گام به گام های پایه یازدهم داشتید می توانید به بخش گام به گام یازدهم  مراجعه کنید.

دانلود

دانلود گام به گام یازدهم

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

خوب

عالی بود

نام کاربری یا ایمیل

رمز عبور

مرا به خاطر بسپار


دانلودDownloads-icon


Downloads-icon


pdf گام به گام شیمی یازدهمDownloads-icon


pdf گام به گام شیمی یازدهم تجربیDownloads-icon


pdf گام به گام شیمی یازدهم ریاضیDownloads-icon

گام به گام شیمی یازدهم 

گام به گام شیمی یازدهم فصل اول و فصل دوم و فصل سوم

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : شیمی 2 | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره برتر

جواب شیمی یازدهم تجربی

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : یازدهم – ریاضی , تجربی

 

گام به گام شیمی دوازدهم : امروز هم مثل همیشه یکی دیگر از گام به گام یازدهم را برای شما دانش آموزان گرامی آماده کرده ایم . همان طور که گفتیم در این مطلب گام به گام شیمی یازدهم را برای شما دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی را آماده کرده ایم. در گام به گام شیمی یازدهم جواب فعالیت ها و پرسش های کتاب درسی شیمی 2 به صورت کامل داده شده است.

 

درس شیمی یازدهم دارای سه فصل می باشد که فصل اول : قدر هدایای زمین را بدانیم فصل دوم :در پی غذای سالم فصل سوم :پوشاک، نیازی پایان ناپذیر می‌باشد.

 

  پیشنهاد های گام به گام شیمی یازدهم

همچنین اگر به دنبال تست های شیمی و یا جزوه این درس مهم هستید میتوانید از طریق لینک های رو به رو آنها را دانلود نمایید!

 

برای دریافت گام به گام شیمی یازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

عالی بود برام دعا کنید

کاربردی ومفید

میشه لطفا برای رسیدن به آرزوم برا ی صلوات بفرستین😞😞🥺🥺🥺🥺🥺و عالی بود🌹🌹🌹🌹

نما

عالی

واقعا دستتون درد نکنه خیلی عالیه

عالی

th

عالی بود

تشكر🙏🏻🌷👀

عااالی

عالیه

واقعا ازتون ممنونم😆😇

خوبه ، نیازها رو برطرف میکنه….

😉 خوبه

سلام سحر جون

س

خیلی خیلی عالی ومفید

واقعا دستتون درد نکنه خیییلیییی عالیه ممنونمممم

گام به گام هاتون عالی و بسیار مورد استفاده هستند

مرسی عزیزم

جواب شیمی یازدهم تجربی

گام به گام

بسیار عالی بود ممنونم

سلام رعنا

گام به گام شیمی یازدهم

مرسی واقعا نیاز داشتم.


دانلود فایل با لینک مستقیم Downloads-icon

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

جواب شیمی یازدهم تجربی

پی سی کنکور : فعالیت های کتاب درسی همواره یکی از مباحث مهم برای دانش آموزان می باشد که می تواند یادگیری یک مطلب را کامل کند،شیمی یازدهم نیز دارای فعالیت هایی با عناوین خود را بیازمایید ،با هم بیندیشیم و تمرین های کلی در پایان هر بخش می باشد،به همین دلیل در این مطلب پاسخ و جواب به این قسمت های سه فصل 1 و 2 و 3 شیمی یازدهم را آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.

 

در این مطلب می خوانید :

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه…

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و…

 

 

تهیه کننده : دبیرخانه شیمی کشور

تهیه کننده : دبیرخانه شیمی کشور

تهیه کننده : دبیرخانه شیمی کشور

هم چنین می توانید در صورت نیاز از (پاسخ خود را بیازمایی شیمی دهم) و (پاسخ خود را بیازمایی شیمی دوازدهم) هم دیدن کنید.

 

با تشکر از کانال شیمی گرام

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و تفکر)

pdf درس اول فلسفه دوازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،بررسی و بازبینی)

جزوه فوق العاده فصل اول زیست شناسی دوازدهم (ویژه کنکور 1400)

جزوه فوق العاده فصل دوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

واقعا ممنونم

سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور

میشه لطف کنید ادامه خودرابیازمایید صفحه 3را در اختیار مون قرار بدید هر چ سریع تر

انتهای مطلب رو دقت کنید که برا هر فصل جداگانه درج کردیم

همشم میگید ص۳رو نداریدو برسی میکنید!؟لطفا زثد برسی کنید چون ما الان نیاز داریم ن سال بعد!!!!؟

سلام فاطمه خانم گرامی آهان الان متوجه منظور شما شدیم ببینید این تصاویر که قرار دادیم صرفا نمونه جزوه هستش شما فایل pdf هر فصل رو می توانید در انتهای مطلب مطالعه کنید که به ترتیب صفحه 3 ، 7 و … وجود دارد

ادامه صفحهه ۳!؟؟؟لطفا سریع !؟ممنون از ص۳پریدیدص۲۰

ادامه خود رابیازمایید صفحه ۳ موجود نبود.

سلام آیدا خانم گرامی چشم بررسی می کنیم

خوب بود ولی ادامه صفحه ۳ رو نداشت

سلام دوست عزیز چشم بررسی می کنیم

جواب شیمی یازدهم تجربی

دستتون درد نکنه دقیقا همون چیزی بود که میخواستم.خیلی متشکرم

سپاس از نظر شما سروش عزیز خوشحالیم که جزوه شیمی یازدهم براتون مفید بوده

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉نتایج کنکور 99 اعلام شد (مشاهده)

پیشنهاد سردبیر

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

مطالب تصادفی

مصاحبه با امیر رضا بسکابادی رتبه 6 کنکور تجربی 98

رمز موفقیت در کنکور98

مصاحبه با علی افخمی رتبه 6 کنکور تجربی 97

چطوری ساعت مطالعه م رو زیاد کنم؟

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

تاثیر معدل در کنکور 1400 سازمان سنجش (جامع و بروز شده)

منابع کنکور تجربی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور ریاضی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور انسانی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon

در ادامه مطلب می توانید گام به گام فصل اول شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید

در این پست گام به گام فصل اول شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها آماده شده است .گام به گام فصل اول شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب شیمی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل اول شیمی یازدهم را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل اول شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فصل اول شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها را دانلود کنید.

شکل زیر فرآیند تولیددو چرخه را نشان می دهد. (شکل مندرج درفایل دانلود )

الف) درباره این فرایند گفتگو کنید دانش آموز به نکات زیر توجه داده شود:

جواب شیمی یازدهم تجربی

1 -منشاء اجزای این دوچرخه از زمین است

2-بخشی از آن مواد نفتی و بخشی مواد معدنی است-

3-مواد اولیه آن بطور خام قابل استفاده نیستند و باید فراوری شوند

ب) آیا در فرآیند تولید ورقه های فولادی و تایر دوچرخه ، موادی دور ریخته می شوند؟

بله در هنگام تولید ورقه های فولادی مواد ناخالصی موجود در سنگ معدن و مقداری فلز هنگام برش کاری به پسماند تبدیل میشوند.همچنین هنگام تولید تایر، مواد اضافی جهت تمیزکاری و خوش ساخت شدن برش زده میشوندکه آن ها هم بعنوان پسماند در می آیند و( نظرات ارایه شده دیگر در کلاس)

پ) پس از چند سال چه اتفاقی برای قطعه های دوچرخه می افتد؟ قسمت های فلزی در تماس با هوا و رطوبت زنگ می زنند و قسمت های لاستیکی و پلاستیکی فرسوده و کهنه میشوند و ممکن است درمحیط رها و یا بازیافت شوند.

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

عالی بود.دمتون گرم

دمتان گرم عالی بود کار من راه انداخت

ممنون…خیلی عالی بود

اصلا دانلود نمیشه…

ممکنه گاهی دانلود با تاخیر شروع بشه بعد از زدن گزینه دانلود فایل صبر کنید


عالی بود مرسی……………

خیلی ممنون خیلی خوب بود

ازتون متشکریم واقعا زحمت کشیدین

واقعا عالی بود ممنونم

خیلی خوب بود
ممنون❤

عااااااااالی.خوبه

زور جوان نوسراوه دست خوش

بسیار عالی است از زحمات شما متشکرم.

عالی بود متشکرم

خوبه

عااالی

عالی بود

ایول

عالی

سلام
ممنون از پشتیبانی و کمک شما
لطفا گام به گام ریاضی یازدهم رو هم بزارین که خیلی کمک می‌کنه بهمون
مچکرم

عالی

در ادامه مطلب می توانید گام به گام فصل دوم شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید

در این پست گام به گام فصل دوم شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین هاآماده شده است . گام به گام فصل دوم شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب شیمی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در گام به گام فصل دوم شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل دوم شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین ها را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فصل دوم شیمی یازدهم تجربی به همراه حل تمرین هارا دانلود کنید.

جدول رو به رو سرانه مصرف سالانه برخی مواد خوراکی را نشان می دهد . با توجه به آن  به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید: الف) دیابت بزرگسالی یکی از بیماری های شایع در ایران است . مصرف بی رویه کدام مواد در گسترش این بیماری نقش دارد؟ 

(طبق جدول مندرج در فایل دانلود )

جواب شیمی یازدهم تجربی

برنج- شکر- نان

ب) گوشت قرمز و ماهی افزون بر پروتئین ، محتوی انواع ویتامین و مواد معدنی است . چه پیشنهادهایی برای گنجاندن آنها در برنامه غذایی خانواده خود دارید؟

 سوال باز پاسخ است و بسته به دانش آموز متفاوت است. به طور مثال: با تنوع بخشیدن به غذاهای حاوی گوشت با حذف خرج های غیر ضرور

پ) شیر و فراورد های آن ، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه کلسی است.کارشناسان تغذیه بر مصرف مناسب آنها برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان تأکید دارند.اگر شما یک مدیر تصمیم گیرنده در کشور باشید ، چه راهکارهایی برای افزایش مصرف آنها ارائه می کنید؟

کاهش قیمت بر اساس پرداخت يارانه ، توزيع آن در مدارس و محل کار کارمندان، فرهنگ سازی و تشويق خانواده ها به مصرف شیر با برنامه سازی و….

توجه ! در متن بالا جاهایی که به جدول مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر جدولی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

ممنون کارتون عالیه

تشکر بابت فایل های مفیدی که میزارید .

فقط میتونم بگم عالی مثله همیشه

ممنون از سایت خوبتون

خدا خیرتون بده تشکر

تمرین های دوره ای رو نداره

عالی بود مرسی

پرررررفففکتتتتتت

ب دادم رسید⁦♥️⁩⁦ಥ‿ಥ⁩

جواب شیمی یازدهم تجربی

به نظرم که عالیه هم خوشگل و خوب نوشته شده و مرتب همم که درسته👌🏻

تو فصل یک کربن رسانایی گرمایی نداره که شما اشتباها زدین داره.اینو اصلاح کنید

چرا نمیشه دانلود کرد ؟


پاسخ تمامی فعّالیّت ها و پرسش های شیمی (1) (pdf)Downloads-icon


معنای متون دروس عربی دهم ـ علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، فنّی حرفه ای، کاردانش (pdf)Downloads-icon


نمونه درس آزاد (چهارم) فارسی پایۀ دهم (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) زبان انگلیسی دهم (pdf)Downloads-icon


آشنایی با وسایل آزمایشگاهی (pdf)Downloads-icon


پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 96-97 (pdf)Downloads-icon


پاسخ فعّالیّت ها و تمرینات شیمی (2) یازدهم (pdf)Downloads-icon


پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 95-96 (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تربیت بدنی تمامی پایه های دورۀ دوّم متوسّطه (pdf)Downloads-icon


پاسخ فعّالیّت ها و تمرینات شیمی (2) یازدهم (pdf)Downloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


ثبت نامDownloads-icon


وارد شویدDownloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تفکّر و سواد رسانه ای ـ (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم ( راهنمای تدریس) ریاضی (2) ـ (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) ریاضی و آمار (2) ـ (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) انگلیسی (2) پایه یازدهم ـ (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فارسی (2) ـ (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) مشترک ـ (pdf)Downloads-icon


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش (2) ـ (pdf)Downloads-icon


فیلم های آموزشی آمادگی دفاعی پایۀ دهم (pdf)Downloads-icon

 
پاسخ تشریحی تمامی تمارین کتاب شیمی پایه یازدهم (شیمی 2) توسط دبیرخانه راهبردی کشوری شیمی به صورت تایپی و کامل برای هر سه فصل شیمی 2 آماده شده که در ادامه مطلب گذاشته شده است. برای دانلود حل المسائل شیمی یازدهم به ادام …

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد

1399 – 1389
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
konkur.in@gmail.com

جواب شیمی یازدهم تجربی
جواب شیمی یازدهم تجربی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.