جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک
جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

 

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

شب نزول قرآن مجیدشبقدر

پرداخت کردنتادیه کردنپایتخت اتیوپیادیسا بابابیگانگاناجانبدانه خوشبوهلمرد سیاسیرجلسخن‌چینینمامیشمای بیگانهیودو روییریاروز جشنعیدپرستارنرستیره و کدرماتنیم صدای گوسفندبعطرز لباس پوشیدنتیپنام گلیسوسنخوراک رادیاتور در زمستانضد یخهمرا هرجمرجایالت آفریقای جنوبیناتالاندککماسکناسنوتجگرکبدبیماری پوستیکهیرجاده ترنریلنازبالشبالش نرمنشانه و رد پاایزستون دین اسلامنمازآفرینزهیبدست آوردنکسبسایه‌گاهنشاسب خوش راهرهوارکتاب هندوانوداقسمتی از گوش بیرونینرمهنژاد هند و اروپاییآریاورم در شکمنفخجام معروفجمدرون چیزیمتنشهری در افغانستانبلخحکم ازلی و ابدیقضااز ظروف آشپزخانهدیگتکرار حرفننقابل لمسملموسدرس کشیدنیرسمگل سرخرزشهری در ترکیهبورساکنیه حضرت رسول (ص)ابوالقاسمتعهد دادنتعهد سپردنشهر بندری در شمال شرقی ایتالیاورونانام دو تن از شاهان ایرانشاهرخگوشه ورزشیکرنرنقش برجسته در سطح چوبمنبتقلابی و تقلبیبدلیپیوستضمیمهدارای انواع متعدد بودنتنوعنصف قیمت!!قیجاودانابدجزیره جنوبی ایرانلاوانراه در لفظ شاعرانرهپس غذادسرمثل و مانندعینگریه به صدای بلندزارنام دیگر سوره تبتمسددارای پیوند، مربوطراجعنیکخوباثر ویکتور هوگوریبلاسبرگه کوچک بهاداربلیتامر از تازیدنتازدرد و رنجالمحرف فاصلهتاکشت به امید باراندیمهمنشین «لعب»لهوذلیلخوارپسر عربابنپرواز کردنپرکشیدنزنبیلسبدلباس خانم‌هادامنبزدلی و ترسجبنکرانه آسمانافقدرخت زبان گنجشکوندرختی از خانواده سروارسقعر جهنمدرکسبز رنگخضرانویسنده «گرسنه» برنده نوبل ادبی ۱۹۲۰هامسونسالخوردهمسنپایتخت نروژاسلوناراستیکجیکیفساکساختمان مرتفغبرجقرارگاهمقرنشانه مفعولیراآخرمنتهایاری دهندهممدویاوجهان و گیتیدنیاچهره‌نماایینهکاشف میکروب طاعونیرسناز اصول دین اسلامنبوت

ارتعاشلرزشنوعی التهاب سطح پوستاگزما


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

افقی 1 شب نزول قرآن مجید -> شبقدرافقی 1 پرداخت کردن -> تادیهکردنافقی 2 پایتخت اتیوپی -> ادیساباباافقی 2 بیگانگان -> اجانبافقی 3 دانه خوشبو -> هلافقی 3 مرد سیاسی -> رجلافقی 3 سخن‌چینی -> نمامیافقی 3 شمای بیگانه -> یوافقی 4 دو رویی -> ریاافقی 4 روز جشن -> عیدافقی 4 پرستار -> نرسافقی 4 تیره و کدر -> ماتافقی 5 نیم صدای گوسفند -> بعافقی 5 طرز لباس پوشیدن -> تیپافقی 5 نام گلی -> سوسنافقی 6 خوراک رادیاتور در زمستان -> ضدیخافقی 6 همرا هرج -> مرجافقی 6 ایالت آفریقای جنوبی -> ناتالافقی 7 اندک -> کمافقی 7 اسکناس -> نوتافقی 7 جگر -> کبدافقی 7 بیماری پوستی -> کهیرافقی 8 جاده ترن -> ریلافقی 8 نازبالش -> بالشنرمافقی 8 نشانه و رد پا -> ایزافقی 9 ستون دین اسلام -> نمازافقی 9 آفرین -> زهیافقی 9 بدست آوردن -> کسبافقی 9 سایه‌گاه -> نشافقی 10 اسب خوش راه -> رهوارافقی 10 کتاب هندوان -> وداافقی 10 قسمتی از گوش بیرونی -> نرمهافقی 11 نژاد هند و اروپایی -> اریاافقی 11 ورم در شکم -> نفخافقی 11 جام معروف -> جمافقی 12 درون چیزی -> متنافقی 12 شهری در افغانستان -> بلخافقی 12 حکم ازلی و ابدی -> قضاافقی 12 از ظروف آشپزخانه -> دیگافقی 13 تکرار حرف -> ننافقی 13 قابل لمس -> ملموسافقی 13 درس کشیدنی -> رسمافقی 13 گل سرخ -> رزافقی 14 شهری در ترکیه -> بورساافقی 14 کنیه حضرت رسول (ص) -> ابوالقاسمافقی 15 تعهد دادن -> تعهدسپردنافقی 15 شهر بندری در شمال شرقی ایتالیا -> وروناعمودی 1 نام دو تن از شاهان ایران -> شاهرخعمودی 1 گوشه ورزشی -> کرنرعمودی 1 نقش برجسته در سطح چوب -> منبتعمودی 2 قلابی و تقلبی -> بدلیعمودی 2 پیوست -> ضمیمهعمودی 2 دارای انواع متعدد بودن -> تنوععمودی 3 نصف قیمت!! -> قیعمودی 3 جاودان -> ابدعمودی 3 جزیره جنوبی ایران -> لاوانعمودی 3 راه در لفظ شاعران -> رهعمودی 4 پس غذا -> دسرعمودی 4 مثل و مانند -> عینعمودی 4 گریه به صدای بلند -> زارعمودی 4 نام دیگر سوره تبت -> مسدعمودی 5 دارای پیوند، مربوط -> راجععمودی 5 نیک -> خوبعمودی 5 اثر ویکتور هوگو -> ریبلاسعمودی 6 برگه کوچک بهادار -> بلیتعمودی 6 امر از تازیدن -> تازعمودی 6 درد و رنج -> المعمودی 7 حرف فاصله -> تاعمودی 7 کشت به امید باران -> دیمعمودی 7 همنشین «لعب» -> لهوعمودی 7 ذلیل -> خوارعمودی 8 پسر عرب -> ابنعمودی 8 پرواز کردن -> پرکشیدنعمودی 8 زنبیل -> سبدعمودی 9 لباس خانم‌ها -> دامنعمودی 9 بزدلی و ترس -> جبنعمودی 9 کرانه آسمان -> افقعمودی 9 درخت زبان گنجشک -> ونعمودی 10 درختی از خانواده سرو -> ارسعمودی 10 قعر جهنم -> درکعمودی 10 سبز رنگ -> خضراعمودی 11 نویسنده «گرسنه» برنده نوبل ادبی ۱۹۲۰ -> هامسونعمودی 11 سالخورده -> مسنعمودی 11 پایتخت نروژ -> اسلوعمودی 12 ناراستی -> کجیعمودی 12 کیف -> ساکعمودی 12 ساختمان مرتفغ -> برجعمودی 12 قرارگاه -> مقرعمودی 13 نشانه مفعولی -> راعمودی 13 آخر -> منتهاعمودی 13 یاری دهنده -> ممدعمودی 13 وی -> اوعمودی 14 جهان و گیتی -> دنیاعمودی 14 چهره‌نما -> ایینهعمودی 14 کاشف میکروب طاعون -> یرسنعمودی 15 از اصول دین اسلام -> نبوتعمودی 15 ارتعاش -> لرزشعمودی 15 نوعی التهاب سطح پوست -> اگزما

موضوع:
موبایل
»
جدولانه کلاسیک
 | 3,529 بازدید 

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۱ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۵ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۶ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۷ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۸ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه کلاسیک

جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه کلاسیک


2,369,703


77,810


56,790


38,570


30,628


2,369,703


56,790


38,570


3,249


2,922

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

دسته بندی :
بازیهای موبایل
»
جدولانه کلاسیک

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی کمک می باشد


1,360

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 361 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 362 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 363 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 364 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 365 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 366 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 367 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 368 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 369 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 370 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 371 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


494

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 346 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 347 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 348 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 349 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 350 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 351 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 352 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 353 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 354 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 355 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 356 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


1,771

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 331 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 332 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 333 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 334 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 335 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 336 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 337 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 338 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 339 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 340 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 341 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


724

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 316 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 317 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 318 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 319 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 320 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 321 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 322 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 323 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 324 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 325 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 326 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


658

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 301 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 302 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 303 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 304 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 305 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 306 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 307 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 308 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 309 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 310 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 311 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


396

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 286 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 287 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 288 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 289 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 290 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 291 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 292 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 293 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 294 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 295 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 296 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


563

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 271 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 272 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 273 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 274 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 275 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 276 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 277 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 278 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 279 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 280 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 281 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


810

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 256 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 257 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 258 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 259 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 260 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 261 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 262 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 263 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 264 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 265 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 266 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


457

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 241 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 242 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 243 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 244 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 245 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 246 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 247 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 248 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 249 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 250 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 251 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …


387

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر جواب مرحله 226 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 227 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 228 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 229 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 230 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 231 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 232 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 233 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 234 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 235 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 236 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحل …

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

  لیست مراحل جدولانـه کلاسیک

      جستجوی آسان کلمـه مورد نظر

زمـین‌شناسیژیولوژیاز نقاط‬‫ ‬‫دیدنی مازندران‬‫جواهردهجواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

مرواریدلولوساعیکوشاآقا در‬‫ لفظ فرانسه‬‫موسیوامر بـه نواختننوازکدیورزارع‬‫بسیـار روان‬‫سیـالنکوهشـهجورخشندگیـاب‬‫حلال رنگتینررنج‬‫دردبزرگمـهبه کمال رسیدن‬‫تکاملگور‬‫دخمـهسقز جویدنیآدامسکارگر‬‫ کشتارگاهسلاخدودلی‬‫شکشـهری درون استان کرمانشاه‬‫هرسینگاهنامـهتقویتآزرم‬‫حیـاروییدنرستنداروغهمحتسبزینت‬‫یـافتن‬‫تجملهمدمـیارعضو ترشیگلکلماثر‬‫ تاریخی بوشـهر‬‫سیرافموضوعتمنامداربنامبرای‬‫ تخریب مکه لشکر کشید‬‫ابرههگذشتهسابقمظهر عدالتترازونت بیمار!‬‫سلضمـیر مفعولیمرامرکز بنگلادشداکامـیزان عمرسناز پسوندها‬‫مندتکانـهپالسنزدیکی جستنتوسلمغلوب شدن‬‫شکستتک تکیکایکآسایشرفاهفرودگاه بین‌المللی مکزیک‬‬‫نروونامزد دریـافت نخل طلا درون جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳ کـه فیلمـی هست به‬‫ کارگردانیـالکساندر پیننبراسکاآواز دستگاه شور‬بیـات ترکروغن موژلاثری از هوارد فاست‬‫همشـهری تومپینگیـاهی به منظور دامـیونجهچهره‌پردازرسامسوار‬‫راکبشرکت خارجی معروف سازنده تریلی، جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله ۷۲ کامـیون و اتوبوسولوونویسنده هیولا‬‫استرسرکرده‬‫سالاردرفشلوادینداریتدینبه وسیلهبااز سازمان‌های جاسوسی‫سیـازادگاه عبیدزاکانساختمانی تقریباً بـه شکل نیمکرهگنبدفرد‬‫کسغرغر ژکتمام پوشش خانـهبامـیکدیگر را دیدن‬‫ملاقاتدرنده جنگلییوزاستوارمستحکمرودی درون جمـهوری آذربایجان‬‫کورااتوبوس فضاییشاتلآدمکشیقتلدریغ خوردن‬‫تاسفزن برادر شوهرجاریـاز حیوانات خزندهسوسماررودخانـه‌ای بـه طول ۷۲ کیلومتر‬‫ه‬‫ درون کوزوو‬لاببلبلعند لیبآوای بمباسبه طور مستمر و پیـاپیـهیمادراممرمررخاتملامتسرزنشسبک عقلیـهوسفرمانده بدنمخنوعی کبکتیـهولقب اروپاییکنتمقابل کالرسیدهدفتر کار تاجرحجرهشادمانیمسرتسرزمـیندیـارنام انـهشیمانوعی سازسنتورچهره اصلی ناتوردشتهولدن کالفیلدقورباغه جدولیوک

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 23 Sep 2018 22:08:00 +0000

آزاد

رها

آزادمرد‬‫ کربالا

حر

اثری از عبید زاکانی

هزلیـات

اجرت

مزد

از صنایع دستی ما‬‫

خاتم

از ضمایر‬‫

تو

از فلزات

طلا

از مراحل تولید‬‫ فیل ‌سینمایی

مـیکس

از‬‫ماهیـان خلیج‌فارس

قباد

اقامت گزیدن

ماندن

بازرس یـا بازپرس فرنگی

کمـیسر

باغی تاریخی‬‫ درون کاشان

فین

بالا آمدن آب دریـا

مد

بالا‬‫کشنده

جرار

بایگانی‬‫

آرشیو

بن زادن

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

زا

به پایـان رساندن

اتمام

بهشت

مـینو

بوی خوش

شمـیم

بویـایی

مشام

بیخ گیـاهی پرخاصیت

هویج

بیخ و‬ ‫ریشـه

اصل

بیداد‬‫

ظلم

‬‫پاسخ مثبت

آری

پاک

زکی

پایتخت سوییس

برن

‬‫‬‫پرتو اتمـی خطرناک

بتا

پشم لطیف‬‫

کرک

پند و اندرز

وعظ

پوستین‬‫

وت

تند و سریع

برق آسا

تیزهوشی و تدبیر

درایت

ثروتمند

متمول

جد اعلای کوروش‬‫ و داریوش

هخامنش

جنگ‌طلبی‫

ستیزه جویی

چربی‬‫ آبگوشت

دنبه

‬‫حاشیـه رفتن

تحاشی

حرفی درون الفبای لاتین

اس

‬‫‬‫حکومت هیتلر

رایش

خاک

تراب

خدایی در‬‫ ایـام فراعنـه

رع

داستان

قصه

دریـایی در‬ ‫شمال فرانسه

مانش

دنباله

زایده

راست و درست

صواب

راهبرد اعراب مرتجع‬‫ به منظور دور مسلمـین از ایران

شیعه هراسی

رگ و پی

دمار

سخت و‬‫ محکم

شدید

سطح و ظاهر‬‫

رو

سنگین و باوقار

متین

سوگند، جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله ۷۲ پیمان

هم قسم

شاخه مـهم کارون

رود دز

شالوده

اس

شمعایل گازسوز

پیلوت

شـهر‬‫ اسپاگتی و ماکارونی

رم

شوینده چشم

اشک

‬‫صدای دهن‌کجی

یی

صدای نفس باربر و‬‫ نمدمال

هن هن

‬‫علامتی درون حساب

منـها

عنوان شاهان‬‫ روسیـه

تزار

فتنـه و آشوب

هزاهز

قول و قرار گذاشتن

مقاوله

گشوده

وا

گماشته غرب‌ها درون آژانس‬‫ ‬‫انرژی اتمـی

یوکیوامانو

گنجینـه‬ ‫زیر خاکی

دفینـه

مأمور‬‫ان‬‫ پلیس دوره رضاخان

آجان

مبهم بودن

ابهام

مدال

نشان

مردم یک منطقه

اهالی

مسطح، بدون پستی و بلندی

هموار

منحرفان نـهروان‬‫‫

خوارج

مـهر‬ ‫و محبت

عاطفه

موی گردن شیر و اسب

یـال

مکانی درون مکه معظمـه

مـیقات

نازک،‬‫ پراکنده

تنک

نام قدیم مشکین‌شـهر

خیـاو

نـهی شاعرانـه از بردن

مبر

نوعی گوزن

مرال

هدیـه خداوند به‬‫ بشریت

اسلام

همزاد امـیه

هاشم

همسر گزیدن

تاهل

هنر دراماتیک

نمایش

واحد طول‬‫ غیر رسمـی بیشتر از نیم متر

سه وجب

‬‫کشوری جزیره‌ای درون اقیـانوسیـه

فیجی

‬‫کلاه شاهانـه

تاج

یـار همـیشگی آمریکا درون زمـینـه ‬‫ماجراجوی‌های نظامـی

جامعه اروپا

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 12 Sep 2018 23:40:00 +0000

پاسخ های بازی صیقل

نکته مـهم : جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله ۷۲ ترتیب این پاسخ ها درون گوشی های مختلف متفاوت است،  هر ۲۰ پاسخ مربوط بـه یک بخش بوده و فقط درون همان ۲۰ مرحله ی مربوط بـه خود ممکن هست جابه جا شده باشد

 برای سهولت درون پیدا بـه تعداد حروف توجه فرمایید که تا سریع تر بـه پاسخ برسید.

۱ – ایران۲ – تلگرام۳ – شبکه سه۴ – لایک۵ – علی صادقی۶ – کلاه قرمزی۷ – گوگل۸ – سیبیل۹ – اینستاگرام۱۰ – استاد شجریـان۱۱ – باب اسفنجی۱۲ – اصغر فرهادی۱۳ – المپیک۱۴ – کلید۱۵ – علی کریمـی۱۶ – پژو۱۷ – عادل فردوسی پور۱۸ – استاندارد۱۹ – بارسلونا۲۰ – چارلی چاپلین

۲۱ – اپل ( ۳ حرفی )۲۲ – اتم ( ۳ حرفی )۲۳ – گربه ( ۴ حرفی )۲۴ – آبسال ( ۵ حرفی )۲۵ – اشی مشی ( ۶ حرفی )۲۶ – آرسنال ( ۶ حرفی )۲۷ – بروسلی ( ۶ حرفی )۲۸ – پرتقال ( ۶ حرفی )۲۹ – سوباسا ( ۶ حرفی )۳۰ – بیلیـارد ( ۷ حرفی )۳۱ – ای کیو سان ( ۸ حرفی )۳۲ – ایران ایر ( ۸ حرفی )۳۳ – آلپاچینو ( ۸ حرفی )۳۴ – باگزبانی ( ۸ حرفی )۳۵ – شبکه نسیم ( ۸ حرفی )۳۶ – بی ام دبلیو ( ۹ حرفی )۳۷ – پدر خوانده ( ۹ حرفی )۳۸ – بایرن مونیخ ( ۱۰ حرفی )۳۹ – جواد خیـابانی ( ۱۱ حرفی )۴۰ – احسان علیخانی ( ۱۲ حرفی )

۴۱ – خطر ( ۳ حرفی )۴۲ – ارج ( ۳ حرفی )۴۳ – بنز ( ۳ حرفی )۴۴ – طوطی ( ۴ حرفی )۴۵ – اردک ( ۴ حرفی )۴۶ – آدیداس ( ۶ حرفی )۴۷ – برد پیت ( ۶ حرفی )۴۸ – سامسونگ ( ۷ حرفی )۴۹ – آدم برفی ( ۷ حرفی )۵۰ – ساعت مچی ( ۷ حرفی )۵۱ – پسر ( ۷ حرفی )۵۲ – آرژانتین ( ۸ حرفی )۵۳ – پرسپولیس ( ۸ حرفی )۵۴ – دالتون ها ( ۸ حرفی )۵۵ – امـین حیـایی ( ۹ حرفی )۵۶ – خودکار بیک ( ۹ حرفی )۵۷ – اما واتسون ( ۹ حرفی )۵۸ – ایران خودرو ( ۱۰ حرفی )۵۹ – مریلا زارعی ( ۱۰ حرفی )۶۰ – خسرو شکیبایی ( ۱۱ حرفی )

۶۱ – نخل ( ۳ حرفی )۶۲ – قفل ( ۳ حرفی )۶۳ – نمو ( ۳ حرفی )۶۴ – زمزم ( ۴ حرفی )۶۵ – لامپ ( ۴ حرفی )۶۶ – گربه ( ۴ حرفی )۶۷ – گلابی ( ۵ حرفی )۶۸ – چگوارا ( ۶ حرفی )۶۹ – همبرگر ( ۶ حرفی )۷۰ – فیسبوک ( ۶ حرفی )۷۱ – گربه سگ ( ۶ حرفی )۷۲ – استقلال ( ۷ حرفی )۷۳ – مستربین ( ۷ حرفی )۷۴ – هری پاتر ( ۷ حرفی )۷۵ – تام و جری ( ۷ حرفی )۷۶ – هلی کوپتر ( ۸ حرفی )۷۷ – مکعب روبیک ( ۹ حرفی )۷۸ – دکتر شریعتی ( ۱۰ حرفی )۷۹ – مرتضی پاشایی ( ۱۱ حرفی )۸۰ – سیـامک انصاری ( ۱۱ حرفی )

۸۱ – تاس ( ۳ حرفی )۸۲ – ال جی ( ۴ حرفی )۸۳ – اسنوا ( ۵ حرفی )۸۴ – پاندا ( ۵ حرفی )۸۵ – پیتزا ( ۵ حرفی )۸۶ – پیـانو ( ۵ حرفی )۸۷ – تویوتا ( ۶ حرفی )۸۸ – برانکو ( ۶ حرفی )۸۹ – جنابخان ( ۷ حرفی )۹۰ – پسر شجاع ( ۷ حرفی )۹۱ – آنـه شرلی ( ۷ حرفی )۹۲ – انبر دست ( ۷ حرفی )۹۳ – اسنوبورد ( ۸ حرفی )۹۴ – اکبر عبدی ( ۸ حرفی )۹۵ – انگری بردز ( ۹ حرفی )۹۶ – توپ بسکتبال ( ۱۰ حرفی )۹۷ – حرم امام رضا ( ۱۰ حرفی )۹۸ – حسین رضا زاده ( ۱۱ حرفی )۹۹ – الناز شاکردوست ( ۱۳ حرفی )۱۰۰ – ترانـه علیدوستی ( ۱۳ حرفی )

۱۰۱ – اسکی ( ۴ حرفی )۱۰۲ – کاله ( ۴ حرفی )۱۰۳ – بوتان ( ۵ حرفی )۱۰۴ – انگور ( ۵ حرفی )۱۰۵ – آناناس ( ۶ حرفی )۱۰۶ – توییتر ( ۶ حرفی )۱۰۷ – جکی چان ( ۶ حرفی )۱۰۸ – اسپانیـا ( ۷ حرفی )۱۰۹ – برج آزادی ( ۸ حرفی )۱۱۰ – اکبر عبدی ( ۸ حرفی )۱۱۱ – توپ فوتبال ( ۹ حرفی )۱۱۲ – جنیفر لوپز ( ۹ حرفی )۱۱۳ – بیمـه البرز ( ۹ حرفی )۱۱۴ – آرش برهانی ( ۹ حرفی )۱۱۵ – بهاره رهنما ( ۱۰ حرفی )۱۱۶ – بهداد سلیمـی ( ۱۰ حرفی )۱۱۷ – مسعود شجاعی ( ۱۰ حرفی )۱۱۸ – جمشید مشایخی ( ۱۱ حرفی )۱۱۹ – امـیر قلعه نویی ( ۱۲ حرفی )۱۲۰ – ارژنگ امـیر فضلی ( ۱۳ حرفی ).

۱۲۱ – مـیل ( ۳ حرفی )۱۲۲ – مـینو ( ۴ حرفی )۱۲۳ – مترو ( ۴ حرفی )۱۲۴ – نیمار ( ۵ حرفی )۱۲۵ – هدفون ( ۵ حرفی )۱۲۶ – نیجریـه ( ۶ حرفی )۱۲۷ – یونسکو ( ۶ حرفی )۱۲۸ – هندوانـه ( ۷ حرفی )۱۲۹ – مورینیو ( ۷ حرفی )۱۳۰ – ملوان زبل ( ۸ حرفی )۱۳۱ – محسن چاوشی ( ۹ حرفی )۱۳۲ – ورود ممنوع ( ۹ حرفی )۱۳۳ – مـهناز افشار ( ۱۰ حرفی )۱۳۴ – مجتبی جباری ( ۱۰ حرفی )۱۳۵ – مرد عنکبوتی ( ۱۰ حرفی )۱۳۶ – مایکل جکسون ( ۱۰ حرفی )۱۳۷ – محسن مسلمان ( ۱۰ حرفی )۱۳۸ – محمد رضا حیـاتی ( ۱۲ حرفی )۱۳۹ – محمد رضا گلزار ( ۱۲ حرفی )۱۴۰ – محمد علی کشاورز ( ۱۳ حرفی ).

۱۴۱ – ماه ( ۳ حرفی )۱۴۲ – گندم ( ۴ حرفی )۱۴۳ – یـاهو ( ۴ حرفی )۱۴۴ – زومبه ( ۵ حرفی )۱۴۵ – گیتار ( ۵ حرفی )۱۴۶ – لپتاپ ( ۵ حرفی )۱۴۷ – هندزفری ( ۷ حرفی )۱۴۸ – مـیکی موس ( ۷ حرفی )۱۴۹ – مـیکروفون ( ۸ حرفی )۱۵۰ – مارادونا ( ۸ حرفی )۱۵۱ – لیونل مسی ( ۸ حرفی )۱۵۲ – دی‌کاپریو ( ۹ حرفی )۱۵۳ – لیلا حاتمـی ( ۹ حرفی )۱۵۴ – ماشین حساب ( ۹ حرفی )۱۵۵ – محسن یگانـه ( ۹ حرفی )۱۵۶ – مایکروسافت ( ۱۰ حرفی )۱۵۷ – لوک خوش شانس ( ۱۰ حرفی )۱۵۸ – محسن تنابنده ( ۱۱ حرفی )۱۵۹ – مزدک مـیرزایی ( ۱۱ حرفی )۱۶۰ – محمدرضا فروتن ( ۱۲ حرفی ).

۱۶۱ – قو ( ۲ حرفی )۱۶۲ – عقاب ( ۴ حرفی )۱۶۳ – کبوتر ( ۵ حرفی )۱۶۴ – گاکتوس ( ۶ حرفی )۱۶۵ – کاچیران ( ۷ حرفی )۱۶۶ – فضانورد ( ۷ حرفی )۱۶۷ – عابدزاده ( ۸ حرفی )۱۶۸ – کوکاکولا ( ۸ حرفی )۱۶۹ – علاالدین ( ۸ حرفی )۱۷۰ – علی پروین ( ۸ حرفی )۱۷۱ – آرین روبن ( ۸ حرفی )۱۷۲ – رضا عطاران ( ۹ حرفی )۱۷۳ – علی علیپور ( ۹ حرفی )۱۷۴ – کاراگاه گجت ( ۱۰ حرفی )۱۷۵ – علی نصیریـان ( ۱۰ حرفی )۱۷۶ – حمـید گودرزی ( ۱۰ حرفی )۱۷۷ – علیرضا دبیر ( ۱۰ حرفی )۱۷۸ – فلفل دلمـه ای ( ۱۰ حرفی )۱۷۹ – کارلوس کیروش ( ۱۱ حرفی )۱۸۰ – عزیزم ببخشید ( ۱۱ حرفی )

۱۸۱ – بره ( ۳ حرفی )۱۸۲ – پیچ ( ۳ حرفی )۱۸۳ – پست ( ۳ حرفی )۱۸۴ – ببر ( ۳ حرفی )۱۸۵ – جوکر ( ۴ حرفی )۱۸۶ – اندو ( ۴ حرفی )۱۸۷ – آلمان ( ۵ حرفی )۱۸۸ – اسکلت ( ۵ حرفی )۱۸۹ – اسمـیگل ( ۶ حرفی )۱۹۰ – آمازون ( ۶ حرفی )۱۹۱ – توییتی ( ۶ حرفی )۱۹۲ – پینوکیو ( ۷ حرفی )۱۹۳ – تام کروز ( ۷ حرفی )۱۹۴ – امـین تارخ ( ۸ حرفی )۱۹۵ – پسر زا ( ۸ حرفی )۱۹۶ – اشکان دژاگه ( ۱۰ حرفی )۱۹۷ – اهرام ثلاثه ( ۱۰ حرفی )۱۹۸ – انگشتر عقیق ( ۱۰ حرفی )۱۹۹ – حسام نواب صفوی ( ۱۲ حرفی )۲۰۰ – بورسیـا دورتموند ( ۱۴ حرفی )

۲۰۱ – بـه ( ۲ حرفی )۲۰۲ – شرک ( ۳ حرفی )۲۰۳ – صدف ( ۳ حرفی )۲۰۴ – کاج ( ۳ حرفی )۲۰۵ – انار ( ۴ حرفی )۲۰۶ – قیمـه ( ۴ حرفی )۲۰۷ – طالبی ( ۵ حرفی )۲۰۸ – رادیو ( ۵ حرفی )۲۰۹ – حلزون ( ۵ حرفی )۲۱۰ – سونیک ( ۵ حرفی )۲۱۱ – چرتکه ( ۵ حرفی )۲۱۲ – شبکه یک ( ۶ حرفی )۲۱۳ – شریفی نیـا ( ۸ حرفی )۲۱۴ – سگ کلانتر ( ۸ حرفی )۲۱۵ – رضا رویگری ( ۹ حرفی )۲۱۶ – سبقت ممنوع ( ۹ حرفی )۲۱۷ – رونالدینیو ( ۱۰ حرفی )۲۱۸ – شقایق دهقان ( ۱۰ حرفی )۲۱۹ – مـهدی مـهدوی کیـا ( ۱۲ حرفی )۲۲۰ – سید جلال حسینی ( ۱۲ حرفی )

۲۲۱ – سید ( ۳ حرفی )۲۲۲ – شمع ( ۳ حرفی )۲۲۳ – قطر ( ۳ حرفی )۲۲۴ – شیر ( ۳ حرفی )۲۲۵ – شنا ( ۳ حرفی )۲۲۶ – مـیدان ( ۵ حرفی )۲۲۷ – شطرنج ( ۵ حرفی )۲۲۸ – کبریت ( ۵ حرفی )۲۲۹ – کوبیده ( ۶ حرفی )۲۳۰ – ( ۶ حرفی )۲۳۱ – سندباد ( ۶ حرفی )۲۳۲ – فردوسی ( ۶ حرفی )۲۳۳ – شبکه خبر ( ۷ حرفی )۲۳۴ – گواردیولا ( ۹ حرفی )۲۳۵ – شـهاب حسینی ( ۹ حرفی )۲۳۶ – سعید معروف ( ۹ حرفی )۲۳۷ – صمد نیکخواه ( ۱۰ حرفی )۲۳۸ – فرهاد مجیدی ( ۱۰ حرفی )۲۳۹ – گوریل انگوری ( ۱۱ حرفی )۲۴۰ – محمد علیزاده ( ۱۱ حرفی )

۲۴۱ – نخ ( ۲ حرفی )۲۴۲ – شتر ( ۳ حرفی )۲۴۳ – قرص ( ۳ حرفی )۲۴۴ – سیب ( ۳ حرفی )۲۴۵ – زرافه ( ۵ حرفی )۲۴۶ – سوییس ( ۵ حرفی )۲۴۷ – زیدان ( ۵ حرفی )۲۴۸ – فرمند ( ۵ حرفی )۲۴۹ – سنجاب ( ۵ حرفی )۲۵۰ – ویولون ( ۶ حرفی )۲۵۱ – علی ضیـا ( ۶ حرفی )۲۵۲ – وین رونی ( ۷ حرفی )۲۵۳ – دامداران ( ۸ حرفی )۲۵۴ – قرمـه سبزی ( ۸ حرفی )۲۵۵ – شبکه ورزش ( ۸ حرفی )۲۵۶ – زی زی گولو ( ۸ حرفی )۲۵۷ – راه یکطرفه ( ۹ حرفی )۲۵۸ – رضا رشیدپور ( ۱۰ حرفی )۲۵۹ – سحر دولتشاهی ( ۱۱ حرفی )۲۶۰ – خداداد عزیزی ( ۱۱ حرفی )

۲۶۱ – خر ( ۲ حرفی )۲۶۲ – قهوه ( ۴ حرفی )۲۶۳ – ژاپن ( ۴ حرفی )۲۶۴ – سایپا ( ۵ حرفی )۲۶۵ – آلبالو ( ۶ حرفی )۲۶۶ – کاسیـاس ( ۶ حرفی )۲۶۷ – زردآلو ( ۶ حرفی )۲۶۸ – تخم مرغ ( ۶ حرفی )۲۶۹ – رونالدو ( ۷ حرفی )۲۷۰ – شیرین عسل ( ۸ حرفی )۲۷۱ – صدا و سیما ( ۸ حرفی )۲۷۲ – حامد کمـیلی ( ۹ حرفی )۲۷۳ – رامبد جوان ( ۹ حرفی )۲۷۴ – سالار عقیلی ( ۱۰ حرفی )۲۷۵ – رضا کیـانیـان ( ۱۰ حرفی )۲۷۶ – کبریت توکلی ( ۱۰ حرفی )۲۷۷ – حمـید استیلی ( ۱۰ حرفی )۲۷۸ – پدر پسر شجاع ( ۱۰ حرفی )۲۷۹ – پوریـا پورسرخ ( ۱۱ حرفی )۲۸۰ – رضا قوچان نژاد ( ۱۲ حرفی )

۲۸۱ – اسب ( ۳ حرفی )۲۸۲ – غاز ( ۳ حرفی )۲۸۳ – چلسی ( ۴ حرفی )۲۸۴ – برزیل ( ۵ حرفی )۲۸۵ – اسکیت ( ۵ حرفی )۲۸۶ – سوارز ( ۵ حرفی )۲۸۷ – تربچه ( ۵ حرفی )۲۸۸ – اسکناس ( ۶ حرفی )۲۸۹ – بوفالو ( ۶ حرفی )۲۹۰ – بادمجان ( ۷ حرفی )۲۹۱ – برج ایفل ( ۷ حرفی )۲۹۲ – پاسارگاد ( ۸ حرفی )۲۹۳ – جودی ابوت ( ۸ حرفی )۲۹۴ – شبکه چهار ( ۸ حرفی )۲۹۵ – آفتاب پرست ( ۹ حرفی )۲۹۶ – حبیب رضایی ( ۹ حرفی )۲۹۷ – تراکتورسازی ( ۱۱ حرفی )۲۹۸ – علی زندوکیلی ( ۱۱ حرفی )۲۹۹ – دوربین عکاسی ( ۱۱ حرفی )۳۰۰ – سیروس گرجستانی ( ۱۳ حرفی )

۳۰۱ – پوما ( ۴ حرفی )۳۰۲ – هدیـه ( ۴ حرفی )۳۰۳ – تختی ( ۴ حرفی )۳۰۴ – دارت ( ۴ حرفی )۳۰۵ – پیـاز ( ۴ حرفی )۳۰۶ – پپسی ( ۴ حرفی )۳۰۷ – نایکی ( ۵ حرفی )۳۰۸ – ترکیـه ( ۵ حرفی )۳۰۹ – آمپول ( ۵ حرفی )۳۱۰ – روباه ( ۵ حرفی )۳۱۱ – بوفون ( ۵ حرفی )۳۱۲ – خرمالو ( ۶ حرفی )۳۱۳ – تخت جمشید ( ۸ حرفی )۳۱۴ – لولک و بولک ( ۹ حرفی )۳۱۵ – دیوید بکهام ( ۱۰ حرفی )۳۱۶ – پرتقال خونی ( ۱۰ حرفی )۳۱۷ – پارسا پیروزفر ( ۱۲ حرفی )۳۱۸ – پروفسور سمـیعی ( ۱۲ حرفی )۳۱۹ – جمشید هاشم پور ( ۱۲ حرفی )۳۲۰ – محمدرضا هدایتی ( ۱۳ حرفی )

۳۲۱ – پوه ( ۳ حرفی )۳۲۲ – مخمل ( ۴ حرفی )۳۲۳ – کعبه ( ۴ حرفی )۳۲۴ – گردو ( ۴ حرفی )۳۲۵ – نویر ( ۴ حرفی )۳۲۶ – کاکرو ( ۵ حرفی )۳۲۷ – گالیور ( ۶ حرفی )۳۲۸ – نردبان ( ۶ حرفی )۳۲۹ – گارفیلد ( ۷ حرفی )۳۳۰ – پارس خزر ( ۷ حرفی )۳۳۱ – شامپانزه ( ۸ حرفی )۳۳۲ – شبکه مستند ( ۹ حرفی )۳۳۳ – حلوای عقاب ( ۹ حرفی )۳۳۴ – سروش جمشیدی ( ۱۰ حرفی )۳۳۵ – پاریسن ژرمن ( ۱۰ حرفی )۳۳۶ – مصطفی زمانی ( ۱۰ حرفی )۳۳۷ – بهرام رادان ( ۱۰ حرفی )۳۳۸ – منوچهرنوذری ( ۱۱ حرفی )۳۳۹ – سیدجوادهاشمـی ( ۱۲ حرفی )۳۴۰ – منچستریونایتد ( ۱۳ حرفی )

۳۴۱ – بز ( ۲ حرفی )۳۴۲ – جغد ( ۳ حرفی )۳۴۳ – چکش ( ۳ حرفی )۳۴۴ – بربری ( ۵ حرفی )۳۴۵ – بامزی ( ۵ حرفی )۳۴۶ – آیدین ( ۵ حرفی )۳۴۷ – آژا( ۵ حرفی )۳۴۸ – بامـیه ( ۵ حرفی )۳۴۹ – بولینگ ( ۶ حرفی )۳۵۰ – ایتالیـا ( ۷ حرفی )۳۵۱ – بسکتبال ( ۷ حرفی )۳۵۲ – توت فرنگی ( ۸ حرفی )۳۵۳ – ثریـا قآسمـی ( ۹ حرفی )۳۵۴ – حسین پناهی ( ۹ حرفی )۳۵۵ – امـیر جدیدی ( ۹ حرفی )۳۵۶ – پاراگلایدر ( ۱۰ حرفی )۳۵۷ – بابا پنجعلی ( ۱۰ حرفی )۳۵۸ – برزو ارجمند ( ۱۰ حرفی )۳۵۹ – اتومبیل رانی ( ۱۱ حرفی )۳۶۰ – بهنوش بختیـاری ( ۱۲ حرفی ).

۳۶۱ – فیگو ( ۴ حرفی )۳۶۲ – بحرین ( ۵ حرفی )۳۶۳ – فرودو ( ۵ حرفی )۳۶۴ – دماوند ( ۶ حرفی )۳۶۵ – بازیـافت ( ۷ حرفی )۳۶۶ – آووکادو ( ۷ حرفی )۳۶۷ – طاقری ( ۷ حرفی )۳۶۸ – علی کریمـی ( ۸ حرفی )۳۶۹ – رضا صادقی ( ۸ حرفی )۳۷۰ – وینفرد شفر ( ۹ حرفی )۳۷۱ – شیر دریـایی ( ۹ حرفی )۳۷۲ – حسن یزدانی ( ۹ حرفی )۳۷۳ – علی لهراسبی ( ۱۰ حرفی )۳۷۴ – باران کوثری ( ۱۰ حرفی )۳۷۵ – بازار تهران ( ۱۰ حرفی )۳۷۶ – حمـید سوریـان ( ۱۰ حرفی )۳۷۷ – ایرج طهماسب ( ۱۰ حرفی )۳۷۸ – بانک صادرات ( ۱۰ حرفی )۳۷۹ – بابک حمـیدیـان ( ۱۱ حرفی )۳۸۰ – حمـید فرخ نژاد ( ۱۱ حرفی )

۳۸۱ – متر ( ۳ حرفی )۳۸۲ – بتمن ( ۴ حرفی )۳۸۳ – یوگی ( ۴ حرفی )۳۸۴ – پریز ( ۴ حرفی )۳۸۵ – آمریکا ( ۶ حرفی )۳۸۶ – پاستیل ( ۶ حرفی )۳۸۷ – پروانـه ( ۶ حرفی )۳۸۸ – ماتری( ۷ حرفی )۳۸۹ – پدر ژپتو ( ۷ حرفی )۳۹۰ – ماکارونی ( ۸ حرفی )۳۹۱ – محمد ( ۹ حرفی )۳۹۲ – بیمـه ایران ( ۹ حرفی )۳۹۳ – آسیـاب بادی ( ۹ حرفی )۳۹۴ – اینترمـیلان ( ۱۰ حرفی )۳۹۵ – منشور کوروش ( ۱۰ حرفی )۳۹۶ – علیرضا عصار ( ۱۰ حرفی )۳۹۷ – آتیلا پسیـانی ( ۱۱ حرفی )۳۹۸ – احسان حاج صفی ( ۱۱ حرفی )۳۹۹ – عزت الله انتظامـی ( ۱۴ حرفی )۴۰۰ – اینشتین (خطای املایی درون بازی هست !!!) ( ۳۱ حرفی )

۴۰۱ – انبه ( ۴ حرفی )۴۰۲ – خرگوش ( ۵ حرفی )۴۰۳ – فرانسه ( ۶ حرفی )۴۰۴ – جانی دپ ( ۶ حرفی )۴۰۵ – رونالدو ( ۷ حرفی )۴۰۶ – پرس تی‌وی ( ۸ حرفی )۴۰۷ – جواد عزتی ( ۸ حرفی )۴۰۸ – بره ناقلا ( ۸ حرفی )۴۰۹ – شـهاب حسینی ( ۹ حرفی )۴۱۰ – صادق هدایت ( ۹ حرفی )۴۱۱ – پرش با اسکی ( ۹ حرفی )۴۱۲ – سام درخشانی ( ۱۰ حرفی )۴۱۳ – عروس دریـایی ( ۱۰ حرفی )۴۱۴ – ابراهیموویچ ( ۱۱ حرفی )۴۱۵ – آنجلینا جولی ( ۱۱ حرفی )۴۱۶ – پانته آبهرام ( ۱۱ حرفی )۴۱۷ – تیلور سوییفت ( ۱۱ حرفی )۴۱۸ – سر الفرگوسن ( ۱۲ حرفی )۴۱۹ – فرامرز قریبیـان ( ۱۳ حرفی )۴۲۰ – دکتر الهی قمشـه ای ( ۱۴ حرفی )

۴۲۱ – ذرت ( ۳ حرفی )۴۲۲ – تفنگ ( ۴ حرفی )۴۲۳ – ای بی ( ۴ حرفی )۴۲۴ – ریحان ( ۵ حرفی )۴۲۵ – زامبی ( ۵ حرفی )۴۲۶ – اسفناج ( ۶ حرفی )۴۲۷ – پرتغال ( ۶ حرفی )۴۲۸ – شیرشاه ( ۶ حرفی )۴۲۹ – رضا ژیـان ( ۷ حرفی )۴۳۰ – سیما فیلم ( ۸ حرفی )۴۳۱ – برج مـیلاد ( ۸ حرفی )۴۳۲ – سازمان ملل ( ۹ حرفی )۴۳۳ – شـهید مطهری ( ۹ حرفی )۴۳۴ – جاستین بیبر ( ۱۰ حرفی )۴۳۵ – داوود رشیدی ( ۱۰ حرفی )۴۳۶ – آمـیتا باچان ( ۱۰ حرفی )۴۳۷ – احسان حدادی ( ۱۰ حرفی )۴۳۸ – شبنم قلیخانی ( ۱۱ حرفی )۴۳۹ – سعید پیردوست ( ۱۱ حرفی )۴۴۰ – شاهرخ استخری ( ۱۱ حرفی )

۴۴۱ – سنجد ( ۴ حرفی )۴۴۲ – دلفین ( ۵ حرفی )۴۴۳ – روسیـه ( ۵ حرفی )۴۴۴ – جگوار ( ۵ حرفی )۴۴۵ – جیمبو ( ۵ حرفی )۴۴۶ – پروانـه ( ۶ حرفی )۴۴۷ – دیبالا ( ۶ حرفی )۴۴۸ – پیتر چک ( ۶ حرفی )۴۴۹ – انجلوتی ( ۷ حرفی )۴۵۰ – سفالگری ( ۷ حرفی )۴۵۱ – بوقلمون ( ۷ حرفی )۴۵۲ – شتر سواری ( ۸ حرفی )۴۵۳ – اسب دوانی ( ۸ حرفی )۴۵۴ – شـهید چمران ( ۹ حرفی )۴۵۵ – حامد بهداد ( ۹ حرفی )۴۵۶ – اشکان خطیبی ( ۱۰ حرفی )۴۵۷ – رابرت دنیرو ( ۱۰ حرفی )۴۵۸ – ساعد هدایتی ( ۱۰ حرفی )۴۵۹ – الهام حمـیدی ( ۱۰ حرفی )۴۶۰ – ابوالفضل پورعرب ( ۱۴ حرفی )

۴۶۱ – ریل ( ۳ حرفی )۴۶۲ – تنیس ( ۴ حرفی )۴۶۳ – سمندون ( ۶ حرفی )۴۶۴ – اورتون ( ۶ حرفی )۴۶۵ – اسب ابی ( ۶ حرفی )۴۶۶ – شتر مرغ ( ۶ حرفی )۴۶۷ – علی دایی ( ۷ حرفی )۴۶۸ – ترب سفید ( ۷ حرفی )۴۶۹ – سی و سه پل ( ۷ حرفی )۴۷۰ – سیب زمـینی ( ۸ حرفی )۴۷۱ – تیری انری ( ۸ حرفی )۴۷۲ – دو با مانع ( ۸ حرفی )۴۷۳ – بانک جهانی ( ۹ حرفی )۴۷۴ – رضا یزدانی ( ۹ حرفی )۴۷۵ – پرش با نیزه ( ۹ حرفی )۴۷۶ – نیوشا ضیغمـی ( ۱۰ حرفی )۴۷۷ – اتحادیـه اروپا ( ۱۲ حرفی )۴۷۸ – افسانـه بایگان ( ۱۲ حرفی )۴۷۹ – رویـا تیموریـان ( ۱۲ حرفی )۴۸۰ – سیما تیرانداز ( ۱۲ حرفی )

۴۸۱ – پله ( ۳ حرفی )۴۸۲ – سیسکو ( ۵ حرفی )۴۸۳ – کانادا ( ۶ حرفی )۴۸۴ – سمبوسه ( ۶ حرفی )۴۸۵ – جیم کری ( ۶ حرفی )۴۸۶ – فابرگاس ( ۷ حرفی )۴۸۷ – گربه نره ( ۷ حرفی )۴۸۸ – راسل کرو ( ۷ حرفی )۴۸۹ – جمـهوری چک ( ۸ حرفی )۴۹۰ – بردلی کوپر ( ۹ حرفی )۴۹۱ – شمشیر بازی ( ۹ حرفی )۴۹۲ – اسب دریـایی ( ۹ حرفی )۴۹۳ – رضا یزدانی ( ۹ حرفی )۴۹۴ – صخره نوردی ( ۹ حرفی )۴۹۵ – فرانک ریبری ( ۱۰ حرفی )۴۹۶ – دوچرخه سواری ( ۱۱ حرفی )۴۹۷ – کیمـیا علیزاده ( ۱۲ حرفی )۴۹۸ – اتلتیکو مادرید ( ۱۳ حرفی )۴۹۹ – فرامرز خودنگاه ( ۱۳ حرفی )۵۰۰ – بهنوش طباطبایی ( ۱۳ حرفی )

۵۰۱ – چرا ( ۳ حرفی )۵۰۲ – تار ( ۳ حرفی )۵۰۳ – تن تن ( ۴ حرفی )۵۰۴ – توکان ( ۵ حرفی )۵۰۵ – گلرنگ ( ۵ حرفی )۵۰۶ – حافظیـه ( ۶ حرفی )۵۰۷ – کرواسی ( ۶ حرفی )۵۰۸ – لازانیـا ( ۷ حرفی )۵۰۹ – مالدینی ( ۷ حرفی )۵۱۰ – گوشواره ( ۷ حرفی )۵۱۱ – سروش صحت ( ۷ حرفی )۵۱۲ – احمد ( ۸ حرفی )۵۱۳ – گنبد کاووس ( ۹ حرفی )۵۱۴ – کلم بروکلی ( ۹ حرفی )۵۱۵ – فرزادفرزین ( ۱۰ حرفی )۵۱۶ – عارف لرستانی ( ۱۱ حرفی )۵۱۷ – فرانچسکو توتی ( ۱۲ حرفی )۵۱۸ – بهزاد فراهانی ( ۱۲ حرفی )۵۱۹ – علیرضا جهانبخش ( ۱۳ حرفی )۵۲۰ – محمدحسین مـیثاقی ( ۱۴ حرفی )

۵۲۱ – چین ( ۳ حرفی )۵۲۲ – بلبل ( ۴ حرفی )۵۲۳ – خفاش ( ۴ حرفی )۵۲۴ – گاندی ( ۵ حرفی )۵۲۵ – هایدی ( ۵ حرفی )۵۲۶ – پلیکان ( ۶ حرفی )۵۲۷ – ون پرسی ( ۶ حرفی )۵۲۸ – یکتا ناصر ( ۸ حرفی )۵۲۹ – کره جنوبی ( ۸ حرفی )۵۳۰ – مـهران رجبی ( ۹ حرفی )۵۳۱ – فرزاد حسنی ( ۹ حرفی )۵۳۲ – نقی معمولی ( ۹ حرفی )۵۳۳ – کریم بنزما ( ۹ حرفی )۵۳۴ – مسجد النبی ( ۹ حرفی )۵۳۵ – امـیر جعفری ( ۹ حرفی )۵۳۶ – مجید جلالی ( ۹ حرفی )۵۳۷ – وحید طالب لو ( ۱۰ حرفی )۵۳۸ – ناصر عبدالهی ( ۱۱ حرفی )۵۳۹ – کامبیز دیرباز ( ۱۲ حرفی )۵۴۰ – پریناز ایزدیـار ( ۱۳ حرفی )

۵۴۱ – توت ( ۳ حرفی )۵۴۲ – نعل ( ۳ حرفی )۵۴۳ – طناب ( ۴ حرفی )۵۴۴ – سوریـه ( ۵ حرفی )۵۴۵ – گیلاس ( ۵ حرفی )۵۴۶ – لبنان ( ۵ حرفی )۵۴۷ – بز کوهی ( ۶ حرفی )۵۴۸ – نقش جهان ( ۷ حرفی )۵۴۹ – محمد شیری ( ۸ حرفی )۵۵۰ – امـیرغفور ( ۸ حرفی )۵۵۱ – کوکو سبزی ( ۸ حرفی )۵۵۲ – خوش نویسی ( ۸ حرفی )۵۵۳ – خوکچه هندی ( ۹ حرفی )۵۵۴ – بیگلی بیگلی ( ۱۰ حرفی )۵۵۵ – ماشین تحریر ( ۱۰ حرفی )۵۵۶ – مازیـار فلاحی ( ۱۱ حرفی )۵۵۷ – محمد رضا احمدی ( ۱۲ حرفی )۵۵۸ – طناز طباطبایی ( ۱۲ حرفی )۵۵۹ – امـیر حسین رستمـی ( ۱۳ حرفی )۵۶۰ – نیما شاهرخ شاهی ( ۱۳ حرفی )

۵۶۱ – وی ( ۲ حرفی )۵۶۲ – ناقوس ( ۵ حرفی )۵۶۳ – خرچنگ ( ۵ حرفی )۵۶۴ – فنلاند ( ۶ حرفی )۵۶۵ – لهستان ( ۶ حرفی )۵۶۶ – تاج محل ( ۶ حرفی )۵۶۷ – خرس قطبی ( ۷ حرفی )۵۶۸ – هومن سیدی ( ۸ حرفی )۵۶۹ – هادی ساعی ( ۸ حرفی )۵۷۰ – مونالیزا ( ۸ حرفی )۵۷۱ – حسین رفیعی ( ۹ حرفی )۵۷۲ – مـهدی پاکدل ( ۹ حرفی )۵۷۳ – مـهدی سلوکی ( ۹ حرفی )۵۷۴ – بازار تبریز ( ۱۰ حرفی )۵۷۵ – مـهدی سلطانی ( ۱۰ حرفی )۵۷۶ – بابک جهانبخش ( ۱۱ حرفی )۵۷۷ – مـهتاب کرامتی ( ۱۱ حرفی )۵۷۸ – مورگان فریمن ( ۱۱ حرفی )۵۷۹ – دانیـال حکیمـی ( ۱۱ حرفی )۵۸۰ – محمود شـهریـاری ( ۱۲ حرفی )

۵۸۱ – گل ( ۲ حرفی )۵۸۲ – هاچ ( ۳ حرفی )۵۸۳ – بوشوگ ( ۵ حرفی )۵۸۴ – انجیر ( ۵ حرفی )۵۸۵ – مکزیک ( ۵ حرفی )۵۸۶ – مـیو مـیو ( ۶ حرفی )۵۸۷ – دانمارک ( ۷ حرفی )۵۸۸ – ویل اسمـیت ( ۸ حرفی )۵۸۹ – یوسف صیـادی ( ۹ حرفی )۵۹۰ – مـهدی هاشمـی ( ۹ حرفی )۵۹۱ – هدیـه تهرانی ( ۱۰ حرفی )۵۹۲ – وحید شمسایی ( ۱۰ حرفی )۵۹۳ – پیمان معادی ( ۱۰ حرفی )۵۹۴ – محمود پاک نیت ( ۱۱ حرفی )۵۹۵ – نصرالله رادش ( ۱۱ حرفی )۵۹۶ – نادر سلیمانی ( ۱۱ حرفی )۵۹۷ – همایون شجریـان ( ۱۲ حرفی )۵۹۸ – مـهدی فخیم زاده ( ۱۲ حرفی )۵۹۹ – دانشگاه تهران ( ۱۲ حرفی )۶۰۰ – بنیـامـین بهادری ( ۱۳ حرفی )

۶۰۱ رطب ( ۳ حرفی )۶۰۲ نمکی ( ۴ حرفی )۶۰۳ تنبک ( ۴ حرفی )۶۰۴ ایکیـا ( ۵ حرفی )۶۰۵ مارپله ( ۶ حرفی )۶۰۶ برج پیزا ( ۷ حرفی )۶۰۷ اوکراین ( ۷ حرفی )۶۰۸ چهل ستون ( ۷ حرفی )۶۰۹ پل طبیعت ( ۷ حرفی )۶۱۰ دانـه قهوه ( ۸ حرفی )۶۱۱ مجید مجیدی ( ۹ حرفی )۶۱۲ لردولدمورت ( ۱۰ حرفی )۶۱۳ کامران تفتی ( ۱۰ حرفی )۶۱۴ بهروز وثوقی ( ۱۰ حرفی )۶۱۵ بهاره افشاری ( ۱۱ حرفی )۶۱۶ سیروان خسروی ( ۱۱ حرفی )۶۱۷ داریوش ارجمند ( ۱۲ حرفی )۶۱۸ کاظم احمدزاده ( ۱۲ حرفی )۶۱۹ استیون هاوکینگ ( ۱۳ حرفی )۶۲۰ پیمان قاسمخانی ( ۱۳ حرفی )

۶۲۱ عسل ( ۳ حرفی )۶۲۲ آشپز ( ۴ حرفی )۶۲۳ فورد ( ۴ حرفی )۶۲۴ شلغم ( ۴ حرفی )۶۲۵ کوفته ( ۵ حرفی )۶۲۶ کاسپر ( ۵ حرفی )۶۲۷ ازگیل ( ۵ حرفی )۶۲۸ قلقلی ( ۵ حرفی )۶۲۹ فلسطین ( ۶ حرفی )۶۳۰ علی مصفا ( ۷ حرفی )۶۳۱ حمـید جبلی ( ۸ حرفی )۶۳۲ راجر فدرر ( ۸ حرفی )۶۳۳ تیراندازی ( ۹ حرفی )۶۳۴ جورج کلونی ( ۹ حرفی )۶۳۵ فیروز کریمـی ( ۱۰ حرفی )۶۳۶ آزیتا حاجیـان ( ۱۱ حرفی )۶۳۷ مسعود رایگان ( ۱۱ حرفی )۶۳۸ حدیث فولادوند ( ۱۲ حرفی )۶۳۹ عباس کیـارستمـی ( ۱۲ حرفی )۶۴۰ شقایق فراهانی ( ۱۲ حرفی )

۶۴۱ چرخ ( ۳ حرفی )۶۴۲ تمشک ( ۴ حرفی )۶۴۳ شغال ( ۴ حرفی )۶۴۴ دوری ( ۴ حرفی )۶۴۵ اورست ( ۵ حرفی )۶۴۶ سه تار ( ۵ حرفی )۶۴۷ بلژیک ( ۵ حرفی )۶۴۸ شام اخر ( ۶ حرفی )۶۴۹ حاتمـی کیـا ( ۸ حرفی )۶۵۰ جک گنجشکه ( ۸ حرفی )۶۵۱ راه لغزنده ( ۹ حرفی )۶۵۲ آزاده صمدی ( ۹ حرفی )۶۵۳ سرندی پیتی ( ۹ حرفی )۶۵۴ شـهرام ناظری ( ۱۰ حرفی )۶۵۵ پیست تارتان ( ۱۰ حرفی )۶۵۶ شـهره لرستانی ( ۱۱ حرفی )۶۵۷ سیـاوش خیرابی ( ۱۱ حرفی )۶۵۸ سید مـهدی رحمتی ( ۱۲ حرفی )۶۵۹ آتنـه فقیـه نصیری ( ۱۳ حرفی )۶۶۰ سحر جعفری جوزانی ( ۱۴ حرفی )

۶۶۱ دیزی ( ۴ حرفی )۶۶۲ خروس ( ۴ حرفی )۶۶۳ بلوط ( ۴ حرفی )۶۶۴ تنبل ( ۴ حرفی )۶۶۵ دونات ( ۵ حرفی )۶۶۶ شاهین ( ۵ حرفی )۶۶۷ طاووس ( ۵ حرفی )۶۶۸ زبل خان ( ۶ حرفی )۶۶۹ باغ فین ( ۶ حرفی )۶۷۰ اباژور ( ۶ حرفی )۶۷۱ چرخ و فلک ( ۷ حرفی )۶۷۲ بریتانیـا ( ۸ حرفی )۶۷۳ الناز حبیبی ( ۱۰ حرفی )۶۷۴ شیلا خداداد ( ۱۰ حرفی )۶۷۵ فلک الافلاک ( ۱۰ حرفی )۶۷۶ حمـید لولایی ( ۱۰ حرفی )۶۷۷ سنترال پارک ( ۱۰ حرفی )۶۷۸ اورانگوتان ( ۱۰ حرفی )۶۷۹ انوشـه انصاری ( ۱۱ حرفی )۶۸۰ سوارکاری ممنوع ( ۱۳ حرفی )

۶۸۱ پشـه ( ۳ حرفی )۶۸۲ خیـار ( ۴ حرفی )۶۸۳ فردین ( ۵ حرفی )۶۸۴ ارگ بم ( ۵ حرفی )۶۸۵ نانوا ( ۵ حرفی )۶۸۶ علی معلم ( ۷ حرفی )۶۸۷ تمر هندی ( ۷ حرفی )۶۸۸ فرشبافی ( ۷ حرفی )۶۸۹ نیویورک ( ۷ حرفی )۶۹۰ ایـا صوفیـه ( ۸ حرفی )۶۹۱ تیر و کمان ( ۸ حرفی )۶۹۲ اما استون ( ۸ حرفی )۶۹۳ فرهاد ظریف ( ۹ حرفی )۶۹۴ اسکیت بورد ( ۹ حرفی )۶۹۵ پلی استیشن ( ۹ حرفی )۶۹۶ مـهدی یراحی ( ۹ حرفی )۶۹۷ آذربایجان ( ۹ حرفی )۶۹۸ مایکل جردن ( ۹ حرفی )۶۹۹ مارک والبرگ ( ۱۰ حرفی )۷۰۰ علیرضا فغانی ( ۱۱ حرفی )

۷۰۱ مصر ( ۳ حرفی )۷۰۲ حنا ( ۳ حرفی )۷۰۳ ای بی ام ( ۶ حرفی )۷۰۴ پاکستان ( ۷ حرفی )۷۰۵ رضا ناجی ( ۷ حرفی )۷۰۶ پل خواجو ( ۷ حرفی )۷۰۷ جوجه تیغی ( ۸ حرفی )۷۰۸ خاتم کاری ( ۸ حرفی )۷۰۹ شـهید مدرس ( ۸ حرفی )۷۱۰ ترمـیناتور ( ۹ حرفی )۷۱۱ بروس ویلیس ( ۹ حرفی )۷۱۲ اصغر حیدری ( ۹ حرفی )۷۱۳ رسول ان ( ۱۰ حرفی )۷۱۴ آرامگاه خیـام ( ۱۱ حرفی )۷۱۵ آناهیتا همتی ( ۱۱ حرفی )۷۱۶ تونی مونتانا ( ۱۱ حرفی )۷۱۷ پگاه آهنگرانی ( ۱۲ حرفی )۷۱۸ دانشگاه تهران ( ۱۲ حرفی )۷۱۹ امـیرحسین مدرس ( ۱۲ حرفی )۷۲۰ روح الله داداشی ( ۱۳ حرفی )

۷۲۱ باز ( ۳ حرفی )۷۲۲ سعدیـه ( ۵ حرفی )۷۲۳ رامکال ( ۶ حرفی )۷۲۴ جوشکاری ( ۷ حرفی )۷۲۵ پینت بال ( ۷ حرفی )۷۲۶ سحرزکریـا ( ۸ حرفی )۷۲۷ برج العرب ( ۸ حرفی )۷۲۸ حاجی فیروز ( ۹ حرفی )۷۲۹ پرتاب نیزه ( ۹ حرفی )۷۳۰ تنسی تاکسیدو ( ۱۱ حرفی )۷۳۱ ترلان پروانـه ( ۱۱ حرفی )۷۳۲ حسین علیزاده ( ۱۱ حرفی )۷۳۳ دنزل واشنگتن ( ۱۱ حرفی )۷۳۴ جولیـا رابرتز ( ۱۱ حرفی )۷۳۵ ایرلند شمالی ( ۱۱ حرفی )۷۳۶ روبرتو کارلوس ( ۱۲ حرفی )۷۳۷ ادوارد نورتون ( ۱۲ حرفی )۷۳۸ رود ون نیستل روی ( ۱۳ حرفی )۷۳۹ حمـیده خیرآبادی ( ۱۳ حرفی )۷۴۰ پل سانفرانسیسکو ( ۱۴ حرفی )

۷۴۱ انت ( ۳ حرفی )۷۴۲ دخیـا ( ۴ حرفی )۷۴۳ راکی ( ۴ حرفی )۷۴۴ مالزی ( ۵ حرفی )۷۴۵ بامبو ( ۵ حرفی )۷۴۶ تولدو ( ۵ حرفی )۷۴۷ ویتنام ( ۶ حرفی )۷۴۸ پل ورسک ( ۶ حرفی )۷۴۹ اسکرات ( ۶ حرفی )۷۵۰ ریوالدو ( ۷ حرفی )۷۵۱ تام هن( ۷ حرفی )۷۵۲ کره زمـین ( ۷ حرفی )۷۵۳ دست انداز ( ۸ حرفی )۷۵۴ عالی قاپو ( ۸ حرفی )۷۵۵ پرتاب وزنـه ( ۹ حرفی )۷۵۶ حسن معجونی ( ۹ حرفی )۷۵۷ جلال آل احمد ( ۱۰ حرفی )۷۵۸ دانیـال عبادی ( ۱۱ حرفی )۷۵۹ هومن برق نورد ( ۱۱ حرفی )۷۶۰ ناتالی پورتمن ( ۱۲ حرفی )

۷۶۱ بادگیر ( ۶ حرفی )۷۶۲ طناب کشی ( ۷ حرفی )۷۶۳ مت دیمون ( ۷ حرفی )۷۶۴ هالیوود ( ۷ حرفی )۷۶۵ وندرسار ( ۷ حرفی )۷۶۶ پورتوریکو ( ۹ حرفی )۷۶۷ حامد حدادی ( ۹ حرفی )۷۶۸ تارانتینو ( ۹ حرفی )۷۶۹ خشایـار راد ( ۹ حرفی )۷۷۰ کیـهان کلهر ( ۹ حرفی )۷۷۱ پویـا امـینی ( ۹ حرفی )۷۷۲ احسان کرمـی ( ۹ حرفی )۷۷۳ کریستین بیل ( ۱۰ حرفی )۷۷۴ امـید زندگانی ( ۱۱ حرفی )۷۷۵ مارک زاکربرگ ( ۱۱ حرفی )۷۷۶ فریدون آسرایی ( ۱۲ حرفی )۷۷۷ امـیرحسین صدیق ( ۱۲ حرفی )۷۷۸ داریوش فرضیـایی ( ۱۳ حرفی )۷۷۹ پرویز پورحسینی ( ۱۳ حرفی )۷۸۰ مـهراوه شریفی نیـا ( ۱۴ حرفی )

۷۸۱ چکاوک ( ۵ حرفی )۷۸۲ وروجک ( ۵ حرفی )۷۸۳ پاناما ( ۶ حرفی )۷۸۴ ایگوانا ( ۷ حرفی )۷۸۵ طناب زنی ( ۷ حرفی )۷۸۶ ابوالهول ( ۸ حرفی )۷۸۷ جیمزباند ( ۸ حرفی )۷۸۸ دیوار چین ( ۸ حرفی )۷۸۹ محمدبحرانی ( ۱۰ حرفی )۷۹۰ هدایت هاشمـی ( ۱۰ حرفی )۷۹۱ داریوش فرهنگ ( ۱۱ حرفی )۷۹۲ نلسون ماندلا ( ۱۱ حرفی )۷۹۳ داریوش کاردان ( ۱۲ حرفی )۷۹۴ آناهیتا نعمتی ( ۱۲ حرفی )۷۹۵ فریبرز عرب نیـا ( ۱۲ حرفی )۷۹۶ رضابنفشـه خواه ( ۱۲ حرفی )۷۹۷ فریدون جیرانی ( ۱۲ حرفی )۷۹۸ سهراب پور ناظری ( ۱۳ حرفی )۷۹۹ نیما شعبان نژاد ( ۱۳ حرفی )۸۰۰ مـهدی اخوان ثالث ( ۱۳ حرفی )

۸۰۱ غنا ( ۳ حرفی )۸۰۲ بیگ بن ( ۵ حرفی )۸۰۳ ماسوله ( ۶ حرفی )۸۰۴ کلمبیـا ( ۶ حرفی )۸۰۵ بلدرچین ( ۷ حرفی )۸۰۶ رضا بابک ( ۷ حرفی )۸۰۷ برگ چغندر ( ۸ حرفی )۸۰۸ ناصر حجازی ( ۹ حرفی )۸۰۹ شیرین بینا ( ۹ حرفی )۸۱۰ منار جنبان ( ۹ حرفی )۸۱۱ جواد زرینچه ( ۱۰ حرفی )۸۱۲ سعید عبدولی ( ۱۰ حرفی )۸۱۳ سیـاوش مفیدی ( ۱۰ حرفی )۸۱۴ بیوک مـیرزایی ( ۱۱ حرفی )۸۱۵ سالاد شیرازی ( ۱۱ حرفی )۸۱۶ حسین محباهری ( ۱۱ حرفی )۸۱۷ رعنا ازادیور ( ۱۱ حرفی )۸۱۸ رابین ویلیـامز ( ۱۲ حرفی )۸۱۹ حدیث مـیرامـینی ( ۱۲ حرفی )۸۲۰ پرستو گلستانی ( ۱۲ حرفی )

۸۲۱ باغ ارم ( ۶ حرفی )۸۲۲ مقدونیـه ( ۷ حرفی )۸۲۳ سعید راد ( ۷ حرفی )۸۲۴ تانزانیـا ( ۸ حرفی )۸۲۵ محمد کاسبی ( ۹ حرفی )۸۲۶ محمد صادقی ( ۹ حرفی )۸۲۷ شـهلا ریـاحی ( ۹ حرفی )۸۲۸ پوپک گل دره ( ۹ حرفی )۸۲۹ امـیر چخماق ( ۹ حرفی )۸۳۰ محمد حاتمـی ( ۹ حرفی )۸۳۱ امـید روحانی ( ۱۰ حرفی )۸۳۲ قصه های مجید ( ۱۰ حرفی )۸۳۳ رویـا نونـهالی ( ۱۱ حرفی )۸۳۴ علی لکپوریـان ( ۱۱ حرفی )۸۳۵ مسجد گوهرشاد ( ۱۱ حرفی )۸۳۶ گنبد سلطانیـه ( ۱۱ حرفی )۸۳۷ فردوس کاویـانی ( ۱۲ حرفی )۸۳۸ اسماعیل شنگله ( ۱۲ حرفی )۸۳۹ نگار جواهریـان ( ۱۲ حرفی )۸۴۰ علیرضا اوسیوند ( ۱۳ حرفی )

۸۴۱ لوسیمـی ( ۶ حرفی )۸۴۲ باهاما ( ۶ حرفی )۸۴۳ مالدیو ( ۶ حرفی )۸۴۴ شـهاب عباسی ( ۹ حرفی )۸۴۵ شراره رخام ( ۹ حرفی )۸۴۶ تایگر وودز ( ۹ حرفی )۸۴۷ علی ده کردی ( ۹ حرفی )۸۴۸ کیت وینسلت ( ۹ حرفی )۸۴۹ روباه قطبی ( ۹ حرفی )۸۵۰ کیـهان ملکی ( ۹ حرفی )۸۵۱ باتیستوتا ( ۹ حرفی )۸۵۲ اسماعیل خلج ( ۱۰ حرفی )۸۵۳ سعید نیکپور ( ۱۰ حرفی )۸۵۴ شـهره سلطانی ( ۱۰ حرفی )۸۵۵ شـهرام عبدلی ( ۱۰ حرفی )۸۵۶ مـهرداد ضیـایی ( ۱۱ حرفی )۸۵۷ ناصر گیتی جاه ( ۱۱ حرفی )۸۵۸ غلامحسین لطفی ( ۱۲ حرفی )۸۵۹ صدرالدین حجازی ( ۱۳ حرفی )۸۶۰ باغ شازده ماهان ( ۱۳ حرفی )

۸۶۱ عدس ( ۳ حرفی )۸۶۲ مالی ( ۴ حرفی )۸۶۳ دوچرخه ( ۶ حرفی )۸۶۴ سربالایی ( ۸ حرفی )۸۶۵ سرپایینی ( ۸ حرفی )۸۶۶ برج خلیفه ( ۸ حرفی )۸۶۷ ساعد سهیلی ( ۹ حرفی )۸۶۸ دکتر ارنست ( ۹ حرفی )۸۶۹ پرش ارتفاع ( ۹ حرفی )۸۷۰ آتش تقی پور ( ۹ حرفی )۸۷۱ ناصر طهماسب ( ۱۰ حرفی )۸۷۲ اقبال واحدی ( ۱۰ حرفی )۸۷۳ باغ دولت آباد ( ۱۱ حرفی )۸۷۴ خرگوش صحرایی ( ۱۱ حرفی )۸۷۵ کتیبه بیستون ( ۱۱ حرفی )۸۷۶ پیتر اشمایکل ( ۱۱ حرفی )۸۷۷ پوران دخت مـهیمن ( ۱۳ حرفی )۸۷۸ محسن قاضی مرادی ( ۱۳ حرفی )۸۷۹ احمد ایراندوست ( ۱۳ حرفی )۸۸۰ استیون اسپیل برگ ( ۱۴ حرفی )

۸۸۱ چنگ ( ۳ حرفی )۸۸۲ توتیـا ( ۵ حرفی )۸۸۳ آلبانی ( ۶ حرفی )۸۸۴ واتیکان ( ۷ حرفی )۸۸۵ پرتاب چکش ( ۸ حرفی )۸۸۶ نقاره زنی ( ۸ حرفی )۸۸۷ نیما رییسی ( ۹ حرفی )۸۸۸ هوتن شکیبا ( ۹ حرفی )۸۸۹ آهوخردمند ( ۹ حرفی )۸۹۰ بیتا سحرخیز ( ۱۰ حرفی )۸۹۱ علی درستکار ( ۱۰ حرفی )۸۹۲ بهروز شعیبی ( ۱۰ حرفی )۸۹۳ جواد انصافی ( ۱۰ حرفی )۸۹۴ شبنم فرشادجو ( ۱۱ حرفی )۸۹۵ اژدها کومودو ( ۱۱ حرفی )۸۹۶ آفریقای جنوبی ( ۱۲ حرفی )۸۹۷ چنگیز جلیل وند ( ۱۲ حرفی )۸۹۸ ایندیـانا جونز ( ۱۲ حرفی )۸۹۹ کریستوفر نولان ( ۱۳ حرفی )۹۰۰ اردلان شجاع کاوه ( ۱۴ حرفی )

۹۰۱ ادل ( ۳ حرفی )۹۰۲ خرما ( ۴ حرفی )۹۰۳ امـینم ( ۵ حرفی )۹۰۴ دون دون ( ۶ حرفی )۹۰۵ بنافلک ( ۶ حرفی )۹۰۶ دنیس برکمپ ( ۹ حرفی )۹۰۷ احمد شاملو ( ۹ حرفی )۹۰۸ شـهید آوینی ( ۹ حرفی )۹۰۹ کیـان وریوز ( ۹ حرفی )۹۱۰ رحیم نوروزی ( ۱۰ حرفی )۹۱۱ محمد معتمدی ( ۱۰ حرفی )۹۱۲ مرضیـه برومند ( ۱۱ حرفی )۹۱۳ دنیل راد کلیف ( ۱۱ حرفی )۹۱۴ کلینت ایستوود ( ۱۲ حرفی )۹۱۵ مارلون براندو ( ۱۲ حرفی )۹۱۶ مـیثم ابراهیمـی ( ۱۲ حرفی )۹۱۷ گوهر خیراندیش ( ۱۲ حرفی )۹۱۸ هنگامـه قاضیـانی ( ۱۳ حرفی )۹۱۹ مسجد نصیرالملک ( ۱۳ حرفی )۹۲۰ محمود دولت آبادی ( ۱۴ حرفی )

۹۲۱ جیغ ( ۳ حرفی )۹۲۲ گل کلم ( ۵ حرفی )۹۲۳ استونی ( ۶ حرفی )۹۲۴ آبیـانـه ( ۶ حرفی )۹۲۵ سرپیکو ( ۶ حرفی )۹۲۶ جان اسنو ( ۷ حرفی )۹۲۷ وودی آلن ( ۷ حرفی )۹۲۸ موزه لوور ( ۸ حرفی )۹۲۹ چغازنبیل ( ۸ حرفی )۹۳۰ مـیناکاری ( ۸ حرفی )۹۳۱ دنیل کریک ( ۸ حرفی )۹۳۲ آرمادیلو ( ۸ حرفی )۹۳۳ برون جیمز ( ۸ حرفی )۹۳۴ هادی کاظمـی ( ۹ حرفی )۹۳۵ بوعلی سینا ( ۹ حرفی )۹۳۶ محمود بصیری ( ۱۰ حرفی )۹۳۷ آیدین آغداشلو ( ۱۲ حرفی )۹۳۸ آنتونی هاب کینز ( ۱۳ حرفی )۹۳۹ داریوش مـهرجویی ( ۱۳ حرفی )۹۴۰ کلیسای سنت باسیل ( ۱۴ حرفی )

۹۴۱ یـاس ( ۳ حرفی )۹۴۲ یزد ( ۳ حرفی )۹۴۳ ونیز ( ۴ حرفی )۹۴۴ بولیوی ( ۶ حرفی )۹۴۵ هیچکاک ( ۶ حرفی )۹۴۶ آلپاکا ( ۶ حرفی )۹۴۷ نگارگری ( ۷ حرفی )۹۴۸ هیوجک من ( ۷ حرفی )۹۴۹ استون هنج ( ۸ حرفی )۹۵۰ پرتاب دیسک ( ۹ حرفی )۹۵۱ عباس غزالی ( ۹ حرفی )۹۵۲ محمود عزیزی ( ۱۰ حرفی )۹۵۳ پیـام دهکردی ( ۱۰ حرفی )۹۵۴ هریس ون فورد ( ۱۰ حرفی )۹۵۵ دروازه قرآن ( ۱۰ حرفی )۹۵۶ همفری بوگارت ( ۱۱ حرفی )۹۵۷ هوشنگ ابتهاج ( ۱۱ حرفی )۹۵۸ دانیـال داوری ( ۱۱ حرفی )۹۵۹ لیخت ناشتاین ( ۱۱ حرفی )۹۶۰ ناصر ملک مطیعی ( ۱۲ حرفی )

۹۶۱ ونگوگ ( ۵ حرفی )۹۶۲ مرغ مقلد ( ۷ حرفی )۹۶۳ بنگلادش ( ۷ حرفی )۹۶۴ مـیانمار ( ۷ حرفی )۹۶۵ ملکی بسون ( ۸ حرفی )۹۶۶ شانزلیزه ( ۸ حرفی )۹۶۷ حسن شکوهی ( ۸ حرفی )۹۶۸ سریلانکا ( ۸ حرفی )۹۶۹ رود گولیت ( ۸ حرفی )۹۷۰ فواد بابان ( ۹ حرفی )۹۷۱ حسن سلطانی ( ۹ حرفی )۹۷۲ کلخ کرملین ( ۹ حرفی )۹۷۳ عصر عاشورا ( ۹ حرفی )۹۷۴ شبنم مقدمـی ( ۹ حرفی )۹۷۵ جک نیکولسون ( ۱۰ حرفی )۹۷۶ جیک یرولینگ ( ۱۰ حرفی )۹۷۷ لوکزامبورگ ( ۱۰ حرفی )۹۷۸ مـیدان سرخ مسکو ( ۱۲ حرفی )۹۷۹ امام علی حبیبی ( ۱۲ حرفی )۹۸۰ کامبوزی اپرتوی ( ۱۳ حرفی )

۹۸۱ چاد ( ۳ حرفی )۹۸۲ ریو ( ۳ حرفی )۹۸۳ پرو ( ۳ حرفی )۹۸۴ درنا ( ۴ حرفی )۹۸۵ شوشتر ( ۵ حرفی )۹۸۶ کرایف ( ۵ حرفی )۹۸۷ سومالی ( ۶ حرفی )۹۸۸ کندوان ( ۶ حرفی )۹۸۹ شـهید همت ( ۷ حرفی )۹۹۰ پرطاووس ( ۷ حرفی )۹۹۱ زورخانـه ( ۷ حرفی )۹۹۲ بارسلون ( ۷ حرفی )۹۹۳ شـهر سوخته ( ۸ حرفی )۹۹۴ دارثویدر ( ۸ حرفی )۹۹۵ کاخ گلستان ( ۹ حرفی )۹۹۶ کمال الملک ( ۹ حرفی )۹۹۷ شـهر ممنوعه ( ۹ حرفی )۹۹۸ سالوادور الی ( ۱۱ حرفی )۹۹۹ حسین عابدینی ( ۱۱ حرفی )۱۰۰۰ مارکوون باستن ( ۱۲ حرفی )

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 15 Aug 2018 23:23:00 +0000

جدولانـه مرحله 72

  لیست مراحل بازی جدولانـه

     جستجوی آسان کلمـه مورد نظر

آفریدگار:ایزد

آماس و ورم:پف

اثر آلودگی:لکه

اثر بزرگ علوی:ورق پاره های زندان

اثر رجبعلی اعتمادی:هشت دقیقه که تا برهوت

اثر صادق هدایت:زنده بـه گور

از سازهای سنتی:ستار

به دست آوردن مال:اغتنا

به طور یقین:همانا

بیماری:دا  

پارچه مشبک:تور

پر ارزش:گران قیمت

پرنده زیبای آبزی:قو

تقلب درون بازی:جر

حرص و طمع:آز

حرف دوم یونانی:بتا

خرابی و ویرانی:هدم

خست:شح

خطاب بی ادبانـه:هی

داروی بیـهوشی:اتر

در بـه در:آواره

ذره بنیـادی:اتم

راه کوتاه:ره

زیبا و قشنگ:شیک

سربست کارخانـه:آک

شعله آتش:لعب

شما فرنگی:یو

صاحب:ذی

غذای پرطرفدار ایتالیـایی:پیتزا

فلز نقره ای نرم:سدیم

قلب قرآن:یس

گفتگوی دوستانـه:گپ

گل ومـیدی:یـاس

گوی ورزشی:توپ

لایـه شده جو:ازن

لحظه:دم

لقب حضرت فاطمـه س:زهرا

ماده سمـی سیگار:نیکوتین

مجروح:جریحه دار

مجموعه آثار جوی:آب و هوا

مساوی:یر

معاون هیتلر:هس

نشانـه بیماری:تب

کوتاه شدن لباس:آب رفتن

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 21 Sep 2018 23:01:00 +0000

دسته بندی : جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله ۷۲ بازیـهای موبایل » جدولانـه کلاسیک

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 17 Sep 2018 23:06:00 +0000

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک
جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *