حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم
حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم


پاسخ قلمرو زبانی و ادبی درس 11 فارسی دهم


پاسخ قلمرو فکری درس 11 فارسی دهم


معنی شعر خاک آزادگان فارسی دهم


جواب درک و دریافت درس 11 فارسی دهم

[email protected]

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید


معنی شعر درس11 فارسی و نگارش دهم


ادامه معنی شعر درس11 فارسی و نگارش دهم

جواب کارگاه درس پژوهی درس11 فارسی و نگارش یازدهم

ادامه جواب کارگاه درس پژوهی درس11 فارسی و نگارش دهم

[email protected]

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید


درس 1 فارسی دهم


درس2 فارسی دهم


درس3 فارسی دهم


درس4 فارسی دهم


درس5 فارسی دهم

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم


درس6 فارسی دهم


درس 7 فارسی دهم


درس8 فارسی دهم


درس 9 فارسی دهم


درس 10 فارسی دهم


درس11 فارسی دهم


درس12 فارسی دهم


درس13 فارسی دهم


درس14 فارسی دهم


درس 15 فارسی دهم


درس 16 فارسی دهم


درس17 فارسی دهم


درس18 فارسی دهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

سایت اقدام پژوهی –  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  –  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 – درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل   را بنویسید.

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

 پاسخ تمرین های درس یازدهم فارسی دهم درس خاک آزادگان

معنی درس :

به خون، گَر کِشی خاک من، دشمن من

   بجوشد گُل اندر گُل از گلشن من

 ای دشمن، اگر سرزمین مرا غرق در خون کنی باز دوباره از باغ و گلزار من گل می‌روید.

آرایه: تکرار (گل) – واج آرایی (صامت «گ» و «ن») – استعاره (گلشن استعاره از سرزمین) تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی

   جدا سازی ای خصم، سر از تن من

 ای دشمن اگر بدنم را بسوزانی و یا با تیر مرا هدف بگیری و حتی سرم را از تنم جدا کنی.

آرایه: جناس ناقص (بسوزی و بدوزی) – مجاز (سر از کل بدن) کجا می‌توانی، ز قلبم رُبایی

   تو عشق میان من و میهن من؟

 هرگز نمی‌توانی عشق میان من و میهنم را از قلبم بگیری. من ایرانی‌ام آرمانم شهادت

   تجلّیِ هستی است، جان کندن من

 

من یک ایرانی هستم و آرزویم شهادت است. شهادت من آشکار کنندۀ هستی و بودنِ من است.     

آرایه: کنایه (جان کندن کنایه از کشته شدن) مپندار این شعله، افسرده گردد

   که بعد از من افروزد از مَدفَن من

 فکر نکن که این شعلۀ عشق خاموش شود، هرگز! زیرا بعد از مرگ من از قبرم شعله‌ ور خواهد شد.

آرایه: استعاره (شعله از عشق) – مراعات نظیر (شعله، افزوده) نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش

   بتازد به نیرنگ تو، تو سن من

  نه با تو صلح و سازش می‌کنم و نه از تو خواهش و تمنا خواهم کرد، بلکه این روح نا آرام من بر حیله و نیرنگ تو خواهد تاخت.

آرایه: سجع متوازی (سازش، خواهش) کنون رودِ خلق است، دریای جوشان

   همه خوشۀ خشم شد خرمن من

 اکنون سیل جمعیت مردم به دریای خروشانی تبدیل شده است و تمام وجود من نیز لبریز از خشم و خروش است.

آرایه: مراعات نظیر (رود و دریا، خوشه و خرمن) – تشبیه (خلق به دریا، خرمن به خوشه) من آزاده از خاکِ آزادگانم

   گل صبر، می‌پرورد دامن من

 من انسانی آزاده از سرزمین آزادگان هستم و دامان من محل رویش صبر است.

آرایه: مجاز (دامن مجاز از وجود من) (خاک مجاز از کشور) – اضافۀ تشبیهی (گل صبر) جز از جامِ توحید، هرگز ننوشم

   زنی گر به تیغ ستم گردن من

 من تنها خداوند یکتا را می‌پرستم حتی اگر با شمشیر ستم گردن مرا بزنی.

آرایه: مراعات نظیر (جام و نوشیدن) – مجاز (گردن مجاز از کل وجود)

 قلمرو زبانی (صفحهٔ ۸۴ کتاب درسی)

1- برای واژۀ «افسرده» دو معادل معنایی بنویسید.

 غمگین – پژمرده –  اندوهگین

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

2- اجزای هر جملۀ بیت زیر را در جدول قرار دهید.

مـن ایرانیـم، آرمانـم شـهادت

  تجّلیِ هسـتی اسـت، جانکندن من تجل

  

 نهاد

  من

گزاره

 ایرانیم (ایرانی هستم)

نهاد

 آرمانم (آرمان من)

گزاره

 شهادت (شهادت است)

نهاد

 جان کندن من

گزاره

 تجلی هستی است

 

3- در بیت زیر، ضمیر «_َ_م» به ترتیب، در نقش دستوری  مضاف‌الیه و مفعول  قرار گرفته است.

تنـم گـر بسـوزی بـه تیـرم بـدوزی

   جدا سـازی ای خصم، سر از تن من …

  

قلمرو ادبی (صفحهٔ ۸۴ کتاب درسی)

1- «مشبّه» و «مشبّه به» را در هر تشبیه معیّن کنید.

«کنون رود خلق است، دریای جوشان   همه خوشۀ خشم شد، خرمن من»

 مشبه: خلق           مشبه به: رود

مشبه: رود خلق     مشبه به: دریای جوشان

مشبه: خرمن        مشبه به: خوشۀ خشم

2- این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر«مهر و وفا» مقایسه کنید.

 قالب هر دو شعر «غزل» است. با این تفاوت که از نظر مضمون غزل «مهر و وفا» عاشقانه – عارفانه است اما محتوای «خاک آزادگان»، حماسی و میهن پرستانه است.

3- در شعری که خواندید، واژه‌های «خاک» و «شعله» در کدام مفهوم مجازی به کار رفته‌اند؟

خاک: کشور     شعله: عشق

4- گاهی اجزای کلام، برای تأثیر بیشـتر سـخن در زبان ادبی، بنابر تشـخیص شـاعر یا نویسـنده جابه جـا می‌شـود؛ ماننـد مصـراع «گلِ صبر، می‌پرورد دامـن من»، که مفعـول و فعل بر نهاد، مقدّم شـده اسـت تا شـیوایی و رسـایی کلام بیشـتر شـود؛ به این گونه بیان، «شـیوۀ بلاغی» می‌گویند.

* نمونه‌ای از کاربرد شیوۀ بلاغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح دهید.

در مصراع «زنی گر به تیغ ستم، گردن من»، فعل بر متمم و مفعول جمله، مقدم شده است. اگر گردن من (را) به تیغ ستم‌ زنی.

در مصراع «همه خوشۀ خشم شد خرمن من»، مسند و فعل بر نهاد مقدم شده است. خرمن من همه خوشۀ خشم شد.

قلمرو فکری (صفحهٔ ۸۵ کتاب درسی)

1- در کدام بیت، بر مفهوم «یگانه پرستی» تأکید شده است؟

جز از جامِ توحید، هرگز ننوشم

   زنی گر به تیغ ستم گردن من

 

2- مضمون بیت‌های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید.

تا زَبَر خاکی ای درخت تنومند   مگسل از این آب و خاک ریشهٔ پیوند

    ادیب الممالک فراهانی

همۀ این بیت‌ها بر میهن دوستی و عشق به وطن تأکید دارند.

3- در کدام بیت، به مفهوم آیۀ شـریفۀ «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا َبلْ اَحْیَاء عِندَ رَبّهِمْ یُرْزَقُونَ» (سورۀ آل عمران، آیۀ 169)اشاره شده است؟

معنی آیه: ای پیامبر، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند. بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

مپندار این شعله، افسرده گردد

 

 که بعد از من افروزد از مَدفَن من

 4- مقصود از مصراع دوم بیت زیر چیست؟

من آزاده از خاکِ آزادگانم

   گل صبر، می‌پرورد دامن من

همچنین پاسخ سایر فعالیت های دروس فارسی 1 دهم را از لینک های زیر ببینید :

حتما نظر بدهید زیر هر کدام .با تشکر

 

 

 

پاسخ تمرین های درس اول فارسی 1 دهم درس از چشمه و سنگ

پاسخ تمرین های درس دوم فارسی 1 دهم درس از آموختن ننگ مدار

پاسخ تمرین های درس هشتم فارسی 1 دهم درس در سایه سار نخل ولایت

پاسخ تمرین های درس نهم فارسی 1 دهم درس غرش شیران

پاسخ تمرین های درس ششم فارسی 1 دهم درس مهر و وفا

پاسخ تمرین های درس هفتم فارسی 1 دهم درس جمال و کمال

پاسخ تمرین های درس سوم فارسی 1 دهم درس سفر به بصره

پاسخ تمرین های درس پنجم فارسی دهم درس کلاس نقاشی

پاسخ تمرین های درس هجدهم فارسی دهم درس عظمت نگاه

پاسخ تمرین های درس هفدهم فارسی دهم درس سپیده دم

پاسخ تمرین های درس شانزدهم فارسی دهم درس خیر و شر

پاسخ تمرین های درس چهاردهم فارسی دهم درس طوطی و بقال

پاسخ تمرین های درس سیزدهم فارسی دهم درس گرد آفرید

پاسخ تمرین های درس دوازدهم فارسی دهم درس رستم و اشکبوس

پاسخ تمرین های درس یازدهم فارسی دهم درس خاک آزادگان

پاسخ تمرین های درس دهم فارسی دهم درس دریادلان صف شکن

 

 

 

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این
سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل
شما  فرستاده می شود .

سایت آموزش و پرورش

رتبه الکسا سایت

ویکی پدیا

معلم سایت

از اينکه به سايت ما آمده ايد بسيار خوشحاليم. به دليل بروز بودن سايت لطفا از صفحات ديگر هم بازديد نماييد.

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پی سی کنکور : گام به گام ادبیات فارسی دهم شامل راهنمای حل تمرینات، متن اشعار ،سوالات کارگاه های متن پژوهی به همراه بررسی قلمرو ادبی (آرایه های ادبی) و قلمرو فکری(مفاهیم) و قلمرو زبانی(معانی شعر و لغت) فارسی دهم می باشد، که همگی در یک جزوه آماده شده که می توانید استفاده کنید.حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

هم چنین می توانید در صورت نیاز از گام به گام فارسی یازدهم و گام به گام فارسی دوازدهم دیدن کنید.

 

نمونه تصاویری از جزوه را در زیر مشاهده می کنید، فایل کامل را در انتهای مطلب دانلود کنید:

دانلود سوالات کنکور هنر 99 با پاسخ تشریحی و کلید (نظام جدید و قدیم)

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی هندسه دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه توضیحات را با کیفیت بالا در فایل زیر مشاهده کنید

تهیه کننده : دبیر گرانقدر و با دانش احمد رمضان زاده – مدارس تبریز

عکس از سیده حمیده کاظمی

دانلود سوالات کنکور هنر 99 با پاسخ تشریحی و کلید (نظام جدید و قدیم)

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی هندسه دوازدهم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

دانلود امتحانات نهایی سوم دبیرستان شهریور 99 + پاسخنامه تشریحی

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم (کلیه رشته ها)

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ زمان کارت ورود به جلسه کنکور 99 مشخص شد

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

◉ زمان برگزاری کنکور 99 اعلام شد

◉ برنامه امتحانات نهایی شهریور 99 اعلام شد

◉ حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی

◉ دفترچه بدون کنکور 99 منتشر شد

پیشنهاد سردبیر

زمان برگزاری کنکور 99 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور 99)

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

چکار کنیم در امتحانات نهایی 20 بگیریم؟

حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی…

چگونه در ماه رمضان برای کنکور بخوانیم؟ – برنامه ریزی کنکور در…

مطالب تصادفی

معرفی جامع و کامل رشته ی علوم تغذیه

دانلود سوالات کنکور انسانی 90 تا 96 با پاسخ تشریحی (داخل…

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی تاریخ دوازدهم انسانی

کارنامه و درصد رتبه های برتر کنکور ریاضی 98

▉ جمع بندی کنکور 99

▉ بهترین منابع جمع بندی کنکور 99

▉ دانلود جزوه جمع بندی کنکور 99

▉ سوالات کنکور سال های اخیر

 

▋ گروه کنکوری ▋ مشاوره کنکور

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

دانلود سوالات کنکور هنر 99 با پاسخ تشریحی و کلید (نظام جدید و قدیم)

تعداد شرکت کنندگان کنکور 99 / آمار جدید داوطلبان کنکور تجربی انسانی ریاضی ۹۹

جوان ترین و پیر ترین داوطلب کنکور 99

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی هندسه دوازدهم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

دانلود امتحانات نهایی سوم دبیرستان شهریور 99 + پاسخنامه تشریحی

کارت ورود به جلسه کنکور 99 + زمان و نحوه دریافت + نکات مهم


Downloads-icon{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+12,000

پرسش و پاسخ+12,000

آزمون آنلاین+2,700

درسنامه آموزشی +1,200

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی

تحلیل کامل قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری تمام درس های فارسی دهم

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

آزمون آنلاین

20 تست

آزمون آنلاین فارسی (1) دهم | درس 13 و 14 و 16

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون مجازی فارسی دهم دبیرستان زینب ملکان | درس 16: خسرو

آزمون آنلاین

120 تست

آزمون شماره (2) جامع پیشرفت تحصیلی پایۀ دهم رشتۀ تجربی دبیرستان علامه…

7 صفحه

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

امتحان ترم اول فارسی دهم دبیرستان فرزانگان 4 تهران | دی 98

2 صفحه

امتحان نوبت اول فارسی (1) دهم دبیرستان امام رضا | دی 95

2 صفحه

امتحان میان ترم درس 1 تا 7 فارسی دهم دبیرستان طالقانی

2 صفحه

آزمون تستی درس 1 تا 6 فارسی (1) دهم دبیرستان کوثر

2 صفحه

راهنمای گام به گام فارسی (1) پایه دهم | معنی لغات مهم و پاسخ کارگاه متن پژوهی درس…

2 صفحه

ارزشیابی مستمر فارسی (1) دهم با جواب | درس 6: مهر و وفا و درس 7: جمال و کمال

3 صفحه

سوالات امتحان نوبت اول فارسی (1) دهم دبیرستان حضرت امام جعفر صادق پاکدشت | دی 1398

3 صفحه

امتحان نیمسال اول فارسی دهم دبیرستان غیر دولتی سارا | دیماه 1396

رایـــــگان

2 صفحه

آزمون میان نوبت اول فارسی (1) پایه دهم دبیرستان پروین اعتصامی + پاسخ | درس 3 تا…

3 صفحه

سوالات امتحان نوبت اول فارسی (1) پایه دهم دبیرستان غیرانتفاعی هاتف | دی 1395

راهنمای گام به گام فارسی دهم | تحلیل کامل قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری

فهرست مطالب سایت: (کلیک کنید)

گام به گام درس ادبیات پایه یازدهم رو می توانید به صورت PDF از ادامه مطلب دانلود کنید. در این گام به گام که یکی از کاملترین و بهترین گام به گام های گرد آوی شده می باشد. معنی کامل شعرها، آرایه های بکار رفته در در متن شعر ها، نکات مربوط به زبان فارسی، و پاسخ به کارگاه ها و تمرین های بصورت درس به درس آورده شده است.

فایل دانلود این گام به گام در انتهای صفحه قرار گرفته است.

در این گام به گام در ابتدا متن هر درس به صورت مجزا گرد آوری شده است.

در شعر ها بطور کامل نکات مربوط به قلمرو زبانی و زبان فارسی گردآوری شده است.حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

نکات مربوط به قلمرو ادبی و آرایه های ادبی به خوبی جمع آوری شده است بصورت خط به خط و بیت به بیت.

نکات مربوط به قلمرو فکری و معنی و مفهوم هر بیت نیز به شیوه ای زیبا و عالی آورده شده است.

معنی مربوط به کارگاه های متن پژوهی فارسی یازدهم نیز به صورت کامل پاسخ داده شده است.

با دانلود گام به گام فارسی یازدهم، خیال خود را برای کسب نمره عالی در امتحانات راحت خواهید کرد.

پیشنهاد ویژه این پست:

اگر برای قبولی در کنکور استرس دارید و یا سوالات زیادی ذهن شمارو به خودش مشغول کرده می توانید با کلیک روی قسمت  مشاوره رایگان کنکور IDN برای موفقیت در کنکور از سایت ایران دانش نوین استفاده کنید. بهترین مشاوران کنکور و رتبه های برتر به سوالات درسی و مشاوره ای شما بطور رایگان پاسخ میدهند.

برای قبولی در کنکور باید ابزار داشته باشید. ابزارهای مثل همین گام به گام فارسی یازدهم که قرار است در ادامه دانلود کنید. یکی از ابزارهای که ما در IDN به شما ارائه می دهیم مشاوره با رتبه های برتر کنکور، مشاورهای دورقمی موسسه ماست که در سال ۹۸ بیش از ۱۰ رتبه زیر هزار را به دانش آموزان IDN هدیه دادند. اگر شما هم میخواید رتبه برتر کنکور بشید کافیه روی قسمت مشاوره با رتبه های برتر کنکور کلیک کنید و توضیحات مربوط رو با دقت مطالعه کنید.

همونطور که گفتیم با دانلود گام به گام های درسی  میتوانید مسیر سخت درس خواندن خود را هموار کنید . اما اینکه فارسی را چطور بخوانید که هم در کنکور و هم در امتحانات نتیجه عالی کسب کنید نیز مهم است.

برای کسب نمره و درصد عالی در امتحانات و قبولی در کنکور فقط درس خواندن کافی نیست. باید به سبک رتبه برترها درس بخوانید تا بتوانید موفق شوید.

با کلیک روی تصویر زیر میتوانید وارد قسمت نحوه خواندن فارسی کنکور شوید. دکتر مهسا نیک فرجام، دانشجوی پزشکی شهید بهشتی، رتبه دورقمی کنکور مشاور IDN به شما می آموزند که ادبیات را چطور بخوانید تا ۱۰۰ درصد نمره امتحان و کنکور را کسب کنید. برای مشاهده روی تصویر زیر کلیک کنید.

برای دانلود سایر جزوات و گام به گام ها از سایت IDN کلیک کنید.

برای دانلود سوالات امتحان نهایی و نوبت اول فارسی یازدهم کلیک کنید.

۸۶۵۶۵ دانلود هاگام به گام ادبیات یازدهم دانلود فایل @irandaneshnovin_گام-به-گام-ادبیات-فارسی-یازدهم.pdf – 4 MB

در صورتیکه راجب برنامه ریزی و روش های مطالعه سوال دارید و میخواید با رتبه های تکرقمی و دورقمی کنکور در ارتباط باشید میتونید با شماره زیر تماس بگیرید:

نظرات ، سوالات و پیشنهادات خود را در زیر برای ما ارسال کنید. بزودی به آن ها پاسخ خواهیم داد

واقعا عالــــــــــه

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فوق العاده بود و خیلی مرتب و دقیق نوشته شده بودن واقعا ممنون:)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه

دپارتمان IDN از سال 93 با هدف برقراری عدالت آموزشی در عرصه کنکور و کمک به دانش آموزان شروع به کار کرد. خدمات IDNOVIN شامل مشاوره کنکور ، برنامه ریزی و آموزش کنکور و ارائه محصولات کمک آموزشی به وسعت کل ایران و برای همه دانش آموزان کنکوری برقرار است.

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو ادبی زبانی فکری صفحه ۸۳ و ۸۴ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم خاک آزادگان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) برای واژه «افسرده» دو معادل معنایی بنویسید.2) بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید؛ سپس اجزای هر جمله بیت را در جدول قرار دهید.من ایرانیم، آرمانم شهادت تجلی هستی است، جان کندن من

1) این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر «مهر و وفا» مقایسه کنید.3) در شعری که خواندید، واژه های «خاک» و «شعله» در کدام مفهوم مجازی به کار رفته اند؟3) گاهی اجزای کلام، برای تاثیر بیشتر سخن در زبان ادبی، بنابر تشخیص شاعر یا نویسنده جا به جا می شود؛ مانند مصراع «گل صبر، میپرورد دامن من»، که مفعول و فعل بر نهاد، مقدم شده است تا شیوایی و رسایی کلام بیشتر شود؛ به این گونه بیان، «شیوه بلاغی» می گویند.این شیوه در مقابل شیوه عادی قرار می گیرد. در شیوه عادی، اصل بر این است که نهاد همه جمله ها در ابتدا و فعل در پایان قرار گیرد.نمونه ای از کاربرد شیوه بلاغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح دهید.

1) در کدام بیت، بر مفهوم «یگانه پرستی» تاکید شده است؟2) مضمون بیت های دوم و سوم را با سروده زیر مقایسه کنید.تا زبر خاکی ای درخت تنومند مگسل از این آب و خاک ریشه پیوندادیب الممالک فراهانی3) در کدام بیت، به مفهوم آیه شریفه «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» (سوره آل عمران، آیه 169) شده است؟

مهدی : 1) سرد و منجمد، خاموش، پژمرده، اندوهگین2) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم

1) شباهت : قالب هر دو شعر غزل است.تفاوت : درون مایه غزل «مهر و وفا» عاشقانه و غنایی است اما«خاک آزادگان» حماسی و میهنی است.یا هر دو شعر در قالب غزل سورده شده اند، اما از نظر مضمون متفاوتند. شعر حافظ شعری عاشقانه و غنایی است که عشق و معشوق را توصیف می کند اما شعر سپیده کاشانی، انقلابی است و دفاع مردم در برابر بیگانگان را ترسیم می کند.2) خاک مجاز از وطنشعله مجاز از عشق به وطن3) تجلی هستی است جان کندن من ،مقدم شدن مسند و فعل بر نهاد ، جان کندن من تجلی هستی استبجوشد گل اندر گل از گلشن من ، و مقدم شدن فعل بر نهاد و متمم ، گل اندر گل از گلشن من بجوشدبتازد به نیرنگ تو، توسن من ، مقدم شدن فعل بر نهاد و متمم ، توسن من به نیرنگ تو بتازد.کنون رود خلق است، دریای خروشان ، مقدم شدن نهاد و فعل بر مسند ، اکنون رود خلق دریای خروشان است.

1) جز از برجام توحید هرگز ننوشم زنی گر به تیغ ستم گردن من2) معنی : ای درخت تنومند، تا زمانی که بر خاک قرار داری، ریشه پیوندت را از این آب و خاک جدا نکن.در ابیات دوم و سوم، شاعر می گوید اگر دشمن تمام وجودم را از بین ببرد، نمی تواند عشق به میهن را از من بگیرد. در این شعر ادیب الممالک فراهانی می گوید نباید تا زمانی که در این خاک هستیم، پیوند و دلبستگی مان به آن را از دست بدهیم.3) من ایرانی ام آرمانم شهادت تجلی هستی است، جان کندن من

برای دریافت “جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم خاک آزادگان صفحه 83 و 84 فارسی دهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.

مطالب ناقص هستند اصلا سوال از جواب مشخص نیست

سوال دو کجاشع آخه واصح نیس

عالی


هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم
حل تمرین فارسی دهم درس یازدهم
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.