حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی
حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی


پاسخ قلمرو زبانی درس 3 ادبیات دهم


پاسخ قلمرو فکری درس 3 فارسی دهم

معنی شعر پاسداری از حقیقت درس سوم فارسی دهم


دانلود کتاب فارسی پایه دهم


جزوه معنی شعر و کلمات درس 3 فارسی دهم

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی


جزوه خلاه درس سوم فارسی دهم


جزوه کامل درس سوم ادبیات فارسی دهم


جزوه درس 3 فارسی دهم


لغات مهم درس سوم فارسی دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم تجربی با جواب

نمونه سوال با جواب ادبیات فارسی دهم انسانی نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول ادبیات فارسی دهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی دهم نوبت اول

نمونه سوال ترم اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال با جواب نوبت اول فارسی دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال با جواب نوبت اول فارسی دهم انسانی

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم

نمونه سوال ترم اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم

نمونه سوال ترم اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی دهم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم با جواب

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

نمونه سوال خرداد فارسی دهم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم انسانی با جواب نوبت دوم

نمونه سوال ترم دوم فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی پیه دهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی پایه دهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم

نمونه سوال ترم دوم فارسی پایه دهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم رشته انسانی

نمونه سوال ترم دوم فارسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی دهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی دهم

نمونه سوال میان ترم فارسی دهم

نمونه سوال میان ترم فارسی پایه دهم

نمونه سوال میان ترم فارسی دهم

نمونه سوال درس3تا5 فارسی دهم

نمونه سوال درس2 فارسی دهم

نمونه سوال امتحانی درس1 فارسی دهم

نمونه سوال فارسی دهم

نمونه سوال درس به درس فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی دهم

نمونه سوال با جواب میان ترم دوم فارسی دهم

نمونه سوال درس به درس فارسی دهم

نمونه سوال درسهای 10 و11 فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم فارسی دهم با جواب

ویدیو آموزش فارسی دهم درس اول

ویدیو آموزشی ادبیات دهم درس دوم

ویدیو آموزشی درس6 فارسی دهم

ویدیو آموزشی درس7 فارسی دهم

ویدیو آموزشی ادبیات دهم درس هشتم

ویدیو آموزشی درس9 فارسی دهم

ویدیو آموزشی درس10 فارسی دهم

ویدیو آموزشی درس11 فارسی دهم

ویدیو آموزشی درس12 فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 12 فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 12 فارسی دهم بخش دوم

ویدیو آموزشی درس 13 فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 13 فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 13 فارسی دهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 13 فارسی دهم بخش 3

ویدیو آموزش درس 13 فارسی دهم بخش 4

ویدیو آموزشی درس 14 فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 14 فارسی دهم بخش2

ویدیو آموزش درس 16 ادبیات فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 16 فارسی دهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 16 فارسی دهم بخش 3

ویدیو آموزش درس 16 و17 فارسی دهم

ویدیو آموزشی درس 17 فارسی دهم

ویدیو آموزش درس 17 فارسی دهم

ویدیو آموزشی درس18 فارسی دهم

نمونه سوال درس اول فارسی دهم

نمونه سوال درس اول فارسی دهم

نمونه سوال درس دوم فارسی دهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-iconDownloads-iconDownloads-iconDownloads-iconDownloads-iconDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ابو علی سیناDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ابو علی سیناDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد7Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان مستوره اردلان سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نمونه فارابی دیواندرهDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان پیروزی بزینه رودDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان مستوره اردلان سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سمپاد فرزانگانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان انرژی اتمیDownloads-iconDownloads-icon


سرای دانش رسالتDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نورالثامن کاشانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان توحیدDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


سرای دانش فلسطینDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان انرژی اتمیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان دکتر مصاحبDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


نمونه دولتی ملک ثابتDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) واحد 7Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان حضرت زهرا(س) تهرانDownloads-iconDownloads-icon


معلم دوست داشتنیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) مشهدDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسال تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطبایی مشهدDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کوثرکرجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان مصلی نژاد مشهدDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان فاطمه الزهرا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام خمینی خوافDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباباییDownloads-iconDownloads-icon


مدرسه20Downloads-iconDownloads-icon


مدرسه20Downloads-iconDownloads-icon


استاد رضاییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


استاد مهدی ادبی فروزجاییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


وبسایت مدرسه20Downloads-iconDownloads-icon


استاد علیقلی پورDownloads-iconDownloads-icon


وبسایت مدرسه20Downloads-icon


درس 1 فارسی دهم


درس2 فارسی دهم


درس3 فارسی دهم


درس4 فارسی دهم


درس5 فارسی دهم

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی


درس6 فارسی دهم


درس 7 فارسی دهم


درس8 فارسی دهم


درس 9 فارسی دهم


درس 10 فارسی دهم


درس11 فارسی دهم


درس12 فارسی دهم


درس13 فارسی دهم


درس14 فارسی دهم


درس 15 فارسی دهم


درس 16 فارسی دهم


درس17 فارسی دهم


درس18 فارسی دهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

پاسخ تمرینات درس 3 فارسی دهم , پاسخ فعالیت های درس سوم فارسی دهم, پاسخ تمرینات درس سوم فارسی پایه دهم, پاسخ فعالیت های درس 3 فارسی دهم, پاسخ فعالیت های درس سوم ادبیات دهم, پاسخ فعالیت های فارسی دهم, پاسخ تمرین های فارسی دهم, پاسخ پرسش های فارسی دهم, پاسخ پرسش های درس سوم فارسی دهم, پاسخ پرسش های درس 3 فارسی دهم,

اسخ ها شامل موارد زیر است :

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

پاسخ دادن رو شروع کنیم !

قلمرو زبانی ————–

معانی مختلف واژة ّ «فضل» را با توجه به متن درس بنویسید.

برایدامشاهده ادامه پاسخ ها به ادامه مطلب بروید


2 – جدول زیر را کامل کنید !

3 – در زبان فارسی،کلمه ّ ای اهمیت املایی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف ششگانۀ زیر در آن باشد

4 – واژه ّ ها در گذر زمان، دچار تحول معنایی میشوند؛ برای پی بردن به این موضوع، معنای واژه ّ های مشخص شده را ، با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید. ما را به نزدیک خویش بازگرفت. به مجلس وزیر شدیم. شوخ از خود باز کنیم

به نظرم باید دیگه کتاب عوضشده باید جوابا هم عوض شه

تمامی حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به تفریحی سنتر ميباشد و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع حرام می باشد.

طراحی با

سئو و پشتیبانی توسط{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+12,000

پرسش و پاسخ+12,000

آزمون آنلاین+2,700

درسنامه آموزشی +1,200

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی

تحلیل کامل قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری تمام درس های فارسی دهم

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

آزمون آنلاین

20 تست

آزمون آنلاین فارسی (1) دهم | درس 13 و 14 و 16

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون مجازی فارسی دهم دبیرستان زینب ملکان | درس 16: خسرو

آزمون آنلاین

15 تست

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: جذب…

3 صفحه

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

سوالات امتحان درس 1 تا 3 فارسی دهم دبیرستان شهید بهشتی پاکدشت | نمونه اول

4 صفحه

سوالات امتحان نیم سال اول فارسی (1) دهم دبیرستان فاطمه الزهرا | دی 98

رایـــــگان

5 صفحه

قرابت معنایی درس 6 فارسی دهم: شعر مهر و وفا

3 صفحه

امتحان نوبت اول فارسی (1) دهم دبیرستان غیردولتی موحد با جواب – دیماه 96

رایـــــگان

1 صفحه

ارزشیابی فصل 2 فارسی (1) دهم دبیرستان الزهرا (س)

4 صفحه

دو سری نمونه سوال درس 5 تا 7 فارسی دهم دبیرستان شهید بهشتی پاکدشت

3 صفحه

آزمون میان نوبت اول فارسی (1) دهم دبیرستان امام خمینی (ره) | درس 1 تا 7 + پاسخ

2 صفحه

آزمون نیمسال اول فارسی دهم دبیرستان پسرانه تجدد اصفهان | دی 1397

5 صفحه

امتحان نیمسال اول فارسی (1) دهم دبیرستان غیردولتی صالحین | دی 1398

3 صفحه

آزمون درس 7 تا 9 فارسی (1) دهم دبیرستان فدک

راهنمای گام به گام فارسی دهم | تحلیل کامل قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری

قلمرو ادبی (صفحه ۱۴ کتاب درسی)

1- در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان را مشخص کنید.چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگاه ماننده بودیم. مشبه: یم {ما} – مشبه به: دیوانگان – وجه شبه: برهنگی و عاجزی – ادات تشبیه: در مفهوم فعل «ماننده بودیم» موجود است. (حذف شده)

2- دو ویژگی نثر ناصرخسرو را بنویسید و برای هر یک از متن درس نمونه ای بیاورید.

الف) کوتاهی جملات: چون وزیر بشنید، مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که «چنان که هستی برنشین و نزدیک من آی» من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم. – میخواستم که در گرمابه روم، باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود.ب) سادگی: ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا مینگرستیم.ج) استفاده از عبارتها و جمله های عربی: بحق الحق و اهلهحل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

قلمرو فکری (صفحه 15 کتاب درسی)چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟

به دو دلیل: ۱- تنگدستی و نداشتن لباس مناسب که باعث شرم او می شد. ۲- این که وزیر به شایستگی های وی پی ببرد.

۲- معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.

* دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. فقیر بود و توانایی مالی نداشت تا بتواند اوضاع مرا بهبود بخشد.* چون بر رقعة من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست. وقتی نامه مرا بخواند به شایستگی من پی ببرد.

۳- بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟«چنین است رسم سرای درشت        گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت»فردوسی

قسمتی از درس که ابتدا وقتی وارد حمام شدند آنها را بیرون کردند و درست بیست روز بعد با نهایت احترام از آنها پذیرایی کردند و به آنان احترام گذاشتند. «بعد از آنجا که حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند چون از در رفتیم، گرمابه بان و هر که آنجا بودند همه بر پای خاستند و بایستادند.»

۴- چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟ از سختی ها و مشکلاتی که در زندگی پیش می آید نباید شکایت کرد؛ باید به رحمت و بخشش خداوند امیدوار بود. با توکل به خداوند بزرگ، میتوان بر سختیها چیره شد.

۵- ناصر خسرو در توصیف وزیر به کدام ویژگی های او اشاره می کند؟ مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع و متدین خوش سخن

مطالب مرتبط:پاسخ قلمرو های درس 2 فارسی دهم

پاسخ قلمرو های درس 1 فارسی دهم

منبع:گاما

خیلی مخلصیم رفقا 🙂

مرسی دستتون درد نکنه و خسته نباشید

عالیییییییییییییییی بود.Good

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پی سی کنکور : گام به گام ادبیات فارسی دهم شامل راهنمای حل تمرینات، متن اشعار ،سوالات کارگاه های متن پژوهی به همراه بررسی قلمرو ادبی (آرایه های ادبی) و قلمرو فکری(مفاهیم) و قلمرو زبانی(معانی شعر و لغت) فارسی دهم می باشد، که همگی در یک جزوه آماده شده که می توانید استفاده کنید.حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

هم چنین می توانید در صورت نیاز از گام به گام فارسی یازدهم و گام به گام فارسی دوازدهم دیدن کنید.

 

نمونه تصاویری از جزوه را در زیر مشاهده می کنید، فایل کامل را در انتهای مطلب دانلود کنید:

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه توضیحات را با کیفیت بالا در فایل زیر مشاهده کنید

تهیه کننده : دبیر گرانقدر و با دانش احمد رمضان زاده – مدارس تبریز

عکس از سیده حمیده کاظمی

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور زبان 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور 99

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ دفترچه بدون کنکور 99 منتشر شد

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

◉ برنامه امتحانات نهایی شهریور 99 اعلام شد

◉ حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی

پیشنهاد سردبیر

زمان برگزاری کنکور 99 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور 99)

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

چکار کنیم در امتحانات نهایی 20 بگیریم؟

حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی…

چگونه در ماه رمضان برای کنکور بخوانیم؟ – برنامه ریزی کنکور در…

مطالب تصادفی

نمونه سوالات جبر و احتمال نهایی سوم دبیرستان…

چگونه برای کنکور انگیزه بگیریم؟ (از زبان رتبه 86 تجربی)

دانلود جزوه آموزش و مرور جناس در 1 صفحه

داوطلبان کنکوری چگونه به سوالات امتحان نهایی جواب دهند؟

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▋ گروه کنکوری ▋ مشاوره کنکور

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور زبان 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور 99

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

دانلود سوالات کنکور زبان 99 با پاسخ تشریحی و کلید


Downloads-icon

برای تابستان برنامه ریزی داری؟

(تخفیف 50 درصدی فقط همین امروز )

دیدن این بسته ویژه

در این مقاله از سری مقالات گام به گام دهم  با دانلود گام به گام فارسی دهم در خدمت شما هستیم.ما با بهره گیری از بهترین اساتید فارسی گام به گام کامل فارسی دهم را برای شما آماده کردیم.این گام به گام میتونه برای شما کمک فوق العاده ای در مسیر رسیدن به یک نتیجه عالی باشه.با اطمینان خاطر می‌توان گفت پس از مطالعه‌ی این گام به گام و سنجیدن نقاط ضعفتان قادر هستید به هر نوع سؤال مرتبط با مباحث فارسی پاسخ دهید.ما در این پست برای شما و با تلاش بسیار زیادی گام به گام فارسی دهم برای تمامی فصول و آماده کردیم.این گام به گام که در اختیار شما قرار گرفته میشه به صورت فصل به فصل تشکیل شده و برای کلیه فصول فارسی دهم می باشد.

گام به گام فارسی دهم رایگان می باشد در این گام به گام که ما برای شما آماده کرده ایم پاسخ به تمام سوالاتی که در این 8 فصل کتاب فارسی دهم وجود داره به صورت کاملاً تفصیلی برای شما آماده شده است .شما با دانلود pdf گام به گام فارسی دهم که تمامی فصل هارو شامل میشه میتونید در این مسیر یعنی تسلط به کتاب درسی که در درس فارسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است قدم های روبه جلو و مثبتی بردارید. مقالات گام به گام بسیار تاثیر گذار و مفید هستند اما اگر از آن به درستی استفاده نشود می‌تواند تأثیرات بدی بر روی درک شما از مفاهیم فارسی داشته باشد.دانلود گام به گام فارسی دهم که شما می‌توانید آن را در این پست انجام دهید می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در درک شما از فارسی دهم داشته باشد ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید به اینصورت که قبل از مطالعه کتاب درسی به گام به گام وجوب کنید به جرأت می‌توان گفت که تأثیر منفی بر روی درک شما از فارسی دهم خواهد گذاشت پس ما از شما خواهش می کنیم ابتدا خودتان بر روی مسائل کتاب درسی به صورت کامل ویژه ای زمان بگذارید و بر روی آنها فکر کنید و سپس به دانلود گام به گام ای که از این پست از وب سایت دیجی کنکور دانلود می‌کنید مراجعه کنید. در باکس دانلودی زیر می توانید به سادگی گام به گام فارسی دهم را دریافت کنید. همه فایل ها همراه با پاسخ های کاملا تشریحی هستند. همچنین اگر نیاز به سایر گام به گام های پایه دهم داشتید می توانید به بخش گام به گام دهم مراجعه کنید.حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی

دانلود

دانلود گام به گام دهم

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نام کاربری یا ایمیل

رمز عبور

مرا به خاطر بسپار


دانلودDownloads-icon


Downloads-icon


pdf گام به گام فارسی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فارسی دهم ریاضی pdfDownloads-icon


گام به گام فارسی دهم تجربی pdfDownloads-icon

حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی
حل تمرین های درس سوم فارسی دهم انسانی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *