پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸
پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

اگر برای عضویت مشکل داشتید @Jozve12om را در تلگرام جستجو کنید

31 اردیبهشت 98

دینی دوازدهم تجربی و ریاضی + پاسخنامه

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

دینی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

2 خرداد 98

ریاضی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

هندسه دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

5 خرداد 98

فیزیک دوازدهم تجربی + پاسخنامه

فیزیک دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

7 خرداد 98 

علوم اجتماعی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

جغرافیای دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

9 خرداد 98

عربی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

عربی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

تاریخ دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

11 خرداد 98 

کانال جزوه پلاس

فارسی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

فارسی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

فارسی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

13 خرداد 98

کانال جزوه پلاس

زبان خارجی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

زبان خارجی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

زبان خارجی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

18 خرداد 98

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

زیست دوازدهم تجربی + پاسخنامه

حسابان دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

فلسفه دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

20 خرداد 98(لینک دانلود اضافه شد)

شیمی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

شیمی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

عربی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

22 خرداد 98

سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی + پاسخنامه

سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

25 خرداد 98 

ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

جامعه شناسی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****


دینی دوازدهم تجربی و ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


دینی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


ریاضی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


هندسه دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


ریاضی و آمار دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


فیزیک دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


فیزیک دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


علوم اجتماعی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


جغرافیای دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


عربی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


عربی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


تاریخ دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


فارسی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


فارسی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


فارسی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


زبان خارجی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


زبان خارجی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


زبان خارجی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


زیست دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


حسابان دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


فلسفه دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


شیمی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


شیمی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


عربی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon

اگر برای عضویت مشکل داشتید @Jozve12om را در تلگرام جستجو کنید

31 اردیبهشت 98

دینی دوازدهم تجربی و ریاضی + پاسخنامه

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

دینی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

2 خرداد 98

ریاضی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

هندسه دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

5 خرداد 98

فیزیک دوازدهم تجربی + پاسخنامه

فیزیک دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

7 خرداد 98 

علوم اجتماعی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

جغرافیای دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

9 خرداد 98

عربی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

عربی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

تاریخ دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

11 خرداد 98 

کانال جزوه پلاس

فارسی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

فارسی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

فارسی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

13 خرداد 98

کانال جزوه پلاس

زبان خارجی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

زبان خارجی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

زبان خارجی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

18 خرداد 98

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

زیست دوازدهم تجربی + پاسخنامه

حسابان دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

فلسفه دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

20 خرداد 98(لینک دانلود اضافه شد)

شیمی دوازدهم تجربی + پاسخنامه

شیمی دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

عربی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

22 خرداد 98

سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی + پاسخنامه

سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

25 خرداد 98 

ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

جامعه شناسی دوازدهم انسانی + پاسخنامه

*****

ابلتتتتن

با سلام چرا پاسخ نامه موجود نیست فقط سوالات دانلود میشن 

 

افتضااااحححححح


دینی دوازدهم تجربی و ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


دینی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


ریاضی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


هندسه دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


ریاضی و آمار دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


فیزیک دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


فیزیک دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


علوم اجتماعی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


جغرافیای دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


عربی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


عربی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


تاریخ دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


فارسی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


فارسی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


فارسی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


زبان خارجی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


زبان خارجی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


زبان خارجی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


زیست دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


حسابان دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


فلسفه دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon


شیمی دوازدهم تجربی + پاسخنامهDownloads-icon


شیمی دوازدهم ریاضی + پاسخنامهDownloads-icon


عربی دوازدهم انسانی + پاسخنامهDownloads-icon

جهت استفاده از خدمات آموزشی و مشاوره ای اختصاصی از قبیل مشاهده کارنامه ها، مشاوره های هوشمند، کدتخفیف تیوا، نرم افزار بانک سوال، تست و جزوه های کمک آموزشی و غیره می بایست با نام کاربری یا شماره داوطلبی یا تلفن همراه و رمز عبور ویژه خود (مطابق توضیحات راهنما) وارد سایت شوید.

مطلب  امتحان نهایی شیمی 3 – خرداد 98  از سایت گزینه دو توسط آقای
[ عنوان فرستنده ]
به شما پیشنهاد شده است

جهت مشاهده مطلب کلیک نمایید.

موسسه گزینه دو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژه داوطلبان آزمون سراسری و همچنین آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در پایه های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم دوره متوسطه، همواره بر آن بوده تا با طراحی آزمون های استاندارد و ارائه خدمات نوین آموزشی و مشاوره ای، همراه دانش آموزان در سراسر کشور باشد.
در همین راستا بانک سوال هوشمند گزینه دو، به عنوان مرجع سوالات استاندارد جهت تمرین و آزمون آنلاین برای دانش آموزان و مدارس ارائه شده است. بانک سوال هوشمند گزینه دو به صورت رایگان از طریق اپلیکیشن و سایت در دسترس همراهان گزینه دو خواهد بود و امکان طراحی تمرین و آزمون های شخصی برای دانش آموزان و برگزاری آزمون های آنلاین و کتبی برای مدرسه و دبیر را فراهم می کند. آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری گزینه دو نیز خدمتی دیگر است که با بیشترین شباهت به آزمون حضوری در اپلیکیشن بانک سوال هوشمند برگزار می شود.
علاوه بر این، محصولات و خدمات طلایی گزینه دو شامل کارنامه های هوشمند دانش آموزان و گزارش های هوشمند مدارس در تمام مقاطع، به همراه سایر خدمات آموزشی و مشاوره ای آنلاین مانند آموزش مجازی با کلاس درس و کلاس کنکور، برنامه ریزی درسی، تخمین رتبه کنکور، مشاوره هوشمند ارتقای رتبه، انتخاب رشته، محاسبه درصد و غیره همواره ابزار مفیدی برای داوطلبان کنکور، دانش آموزان و مشاوران بوده است.

تهران-صندوق پستی 14155-7555 موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸


روابط عمومی : 22239392-021


دورنگار : 22239392-021


پیامک : 20000316

پست الکترونیک : info@gozine2.ir


درباره موسسه


راهنمای سایت

نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط با ما

 

 

 

جواب امتحانات نهایی دوازدهم 98

پاسخ نامه امتحانات دوازدهم ریاضی و تجربی و انسانی

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : تمام درس ها | موضوع : نمونه سوال | نویسنده : نمره برتر

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دوازدهم – ریاضی , تجربی و انسانی

 

جواب امتحانات نهایی دوازدهم 98 : از انجایی که سایت نمره برتر یکی از فعال ترین ها بین بقیه سایت ها میباشد ؛ امروز تصمیم داریم تا جواب برگه های امتحانی تمام درس های پایه دوازدهم را برای شما قرار دهیم .

حتما این مطلب را با استفاده از ستاره روی مرورگر ( در قسمت بیشتر یا سه نقطه ) ذخیره کنید و بعد از هر امتحان آن را باز کنید. در این مطلب برای امتحان بعدی مجموعه ای از جزوه ها , نمونه سوالات ، گام به گام و برنامه امتحانی را برای هر درس قرار میدهیم .

 

 

لینک دانلود و برنامه امتحانات نهایی 98

تاریخ امتحان

1398/2/31

1398/3/2

1398/3/5

1398/3/7

1398/3/9

(زبان تخصصی رشته )

1398/3/11

1398/3/13

1398/3/18

(زبان تخصصی رشته )

( تخصصی رشته )

1398/3/22

1398/3/25

 

 

جواب امتحانات نهایی شهریور 98

جواب امتحانات دی 98

جواب امتحانات خرداد 99 

 

قابل توجه دوستانی که دنبال خرید و فروش سوالات هستند :

طبق اطلاعیه سایت مرکز آموزش و پرورش  : هشدار مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات نهایی خرداد 1398 ، متاسفانه شاهد فعالیت گسترده سودجویان در فضای مجازی و بویژه شبکه های اجتماعی هستیم که با تبلیغ به فروش سوالات جعلی و اخذ وجه اقدام به کلاهبرداری می نمایند .

لازم است دانش آموزان عزیز و خانواده های آنها ضمن هوشیاری ، مراقبت نمایند در دام این کلاهبرداران گرفتار نشوند و درصورت مشاهده چنین مواردی می توانند موضوع را از طریق پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی اطلاع دهند.

امروز ( 31 خرداد 98 ) امتحان دین و زندگی برگزار شد . بیشتر دانش آموزان این امتحان را سخت میدانستند . توجه کنید که ما در حال آماده سازی این پاسخ نامه میباشیم.

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

 

حتما از مطالب روبرو هم دیدن فرمایید : گام به گام دینی دوازدهم – جزوه و سوالات متن دینی دوازدهم – نمونه سوالات دینی دوازدهم

در این بخش نیز جواب ها و سوالات مربوط به امتحان دوم پایه دوازدهم را قرار میدهیم . این امتحان یکی از دشوار ترین امتحانات میباشد . امیدوارم دانش آموزان تمام وقت خودشون رو برای این امتحان بزارن و اصلا دنبال حاشیه نباشند.

 

پیشنهاد میشود از مطالب روبرو نیز دیدن فرمایید : دانلود نمونه سوالات هندسه دوازدهم – نمونه سوالات ریاضی دوازدهم 

 

بعد از پشت سر گذاشتن دو امتحان نهایی به امتحانات فیزیک رسیدیم .فکر میکنم بعد از این دو امتحان دیگه به سختی یا آسون بودن امتحانات پی بردید !  پیشنهاد من برای این امتحان اینه که علاوه بر کتاب یا جزوه معلم حتما یکی از کتاب های کمک آموزشی رو هم بخونید . اگه کتاب فیزیک آبی کانون رو دارین حتما کامل بخونیدش که 18 رو میگیرید و یا اگه خیلی توی فیزیک ضعیف هستید کتاب پرسمان فیزیک گاج خیلی خیلی کمک میکنه مخصوصا وقتی برای هر درس مثال هم آورده

همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام فیزیک دوازدهم و نمونه سوالات فیزیک دوازدهم نیز دیدن فرمایید.

 

در این قسمت نیز قصد داریم تا امتحانات علوم و فنون ادبی دوازدهم را برای رشته انسانی قرار دهیم . امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم در تاریخ یک شنبه ( 5 خرداد 98 ) برگزار میشود . حتما از سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم ؛ گام به گام علوم و فنون دوازدهم و همچنین نمونه سوالات علوم و فنون ادبی دوازدهم دیدن فرمایید.

 

در این قسمت نیز قصد داریم تا امتحانات هویت اجتماعی دوازدهم را برای رشته ریاضی و تجربی قرار دهیم . امتحان هویت اجتماعی دوازدهم در تاریخ سه شنبه ( 7 خرداد 98 ) برگزار میشود .پیشنهاد میشه حتما نمونه سوالات هویت اجتماعی دوازدهم را از نمره برتر دریافت نمایید.

 

 

درس جغرافیا مثل درس های دیگر رشته انسانی دارای سوالات زیادی میباشد. ما برای شما چند جزوه خیلی قوی آماده کرده ایم . شما میتوانید سوالات متن جغرافیا دوازدهم و هم چنین گام به گام جغرافیا دوازدهم را در نمره برتر دریافت نمایید.

 

چهارمین امتحان پایه دوازدهم ( رشته ریاضی و تجربی ) مربوط به درس عربی میباشد . در این مطلب نیز برای شما جواب (پاسخنامه) امتحان نهایی عربی را قرار داده ایم . پیشنهاد میشود برای این امتحان از گام به گام عربی دوازدهم ؛ ترجمه متون عربی دوازدهم و نمونه سوالات نوبت دوم عربی دوازدهم را دریافت نمایید.

 

چهارمین امتحان رشته انسانی پایه دوازدهم سال 98 مربوط به درس تاریخ میباشد . در این مطلب بخصوص نیز برای شما نمونه سوالات نوبت دوم تاریخ دوازدهم و گام به گام تاریخ دوازدهم قرار گرفته شده است که میتوانید در نمره برتر آنها را دریافت نمایید.

 

امتحان فارسی در روز شنبه تاریخ یازدهم خرداد ماه برگزار میشود . امتحان نهایی فارسی برای رشته های ( ریاضی و تجربی و انسانی ) در یک روز برگزار میشود.  اگر به دنبال سوالات متن فارسی دوازدهم هستید یا نمونه سوالات فارسی دوازدهم امتحانی میخواهید میتوانید در نمره برتر دریافت کنید

 

 

امتحان زبان انگلیسی دوازدهم در تاریخ 13 خرداد ماه 98 (دوشنبه) برگزار میشود . شما برای این امتحان نیز دو روز فرصت دارید تا کتاب رو جمع کنید . حتما از مطالب روبرو برای این امتحان نیز دیدن فرمایید : 1. گام به گام زبان دوازدهم 2. گرامر زبان دوازدهم 3.معنی کلمات زبان دوازدهم 4.نمونه سوالات زبان دوازدهم

 

بعد از این امتحان دانش آموزان گروه ریاضی فیزیک 3 امتحان نهایی دیگر دارند ، امیدوارم که برای این امتحان حسابی آماده شوید و تمرینات خیلی خیلی زیادی حل کنید . حتما از نمونه سوالات حسابان دوازدهم نیز دیدن فرمایید.

زیست شناسی اصلی ترین درس رشته تجربی میباشد که در تاریخ 18 خرداد 98 برگزار میشود . شما برای این امتحان 5 روز زمان دارین پس حسابی از این زمان استفاده کنید تا نمره بالایی کسب کنید. حتما از مطالب روبرو نیز استفاده کنید.جزوه زیست دوازدهم | گام به گام زیست دوازدهم | نمونه سوالات زیست دوازدهم | سوالات متن زیست دوازدهم

امتحان فلسفه دوازدهم نیز در تاریخ 18 خرداد ماه 98 (شنبه) برگزار میشود . شما دانش آموزان رشته انسانی برای این امتحان 5 روز زمان دارید تا تمام کتاب را بخوانید . ما پیشنهاد میکنیم از سوالات متن فلسفه دوازدهم استفاده کنید.

امروز هم امتحان شیمی دوازدهم برگزار شد . این امتحان برای گروه تجربی و ریاضی میباشد که در نمره برتر قصد داریم تا جواب کامل امتحان نهایی شیمی دوازدهم را قرار دهیم . امتحان شیمی نیز در دوشنبه 20 خرداد ماه 98 برگزار شد.

 

امروز نیز امتحان سلامت و بهداشت دوازدهم نیز برگراز شد . امتحان سلامت و بهداشت آخرین امتحان گروه جربی بود ولی برای رشته های انسانی و ریاضی یک امتحان دیگر نیز مانده. بیشتر دانش آموزان از اینکه این امتحان در کنکور نیامده ولی نهایی شده گله داشتن ولی امتحان آسونی بود. [ادمین : دیشب مثل اینکه امتحان در برخی کانال های تلگرامی و روبیکا لو رفته بود ؛ آیا واقعا همون سوالات بود یا برخی به دروغ و برای کلاه برداری شایعه درست کردن ؟ خواهشا جواب بدید !]

 

امتحان نهایی ریاضی گسسته ، آخرین امتحان گروه ریاضی می‌باشد و از طریق لینک زیر قابل دریافت هست!

 

امتحان نهایی جامعه شناسی ، آخرین امتحان گروه علوم انسانی می‌باشد و از طریق لینک زیر قابل دریافت هست!

 

 

 

جواب امتحانات نهایی شهریور 98

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

عربی۳ علوم معارف اسلامی چرا نیس!?

سلام شعرا ادبیات چطور میدن

پس چرا جوابا نمیااااد

چـــــرا واسه من دانلود نمیشه پس

چـــــــرا واسه من دانلود نمیشه خد😫

چرا برای من رو نمیزارین پیاممامو. 😡

بچه ها تو حوزه شما هم کسی هست سوالا رو بخره

چرا لینک دانلود عربی رشته علوم معارف نیست ؟

نمونه سوال فارسی از کجا باید بگیریم؟

سلام،دوستان ببخشید سوال مقایسه پدیده ی تاریخی چی بود اخه … شماها نوشتید؟؟

اگه به جای مفعول مطلق هم اونا هم کلمه بعدش روبنویسیم کم می کنن

بچه ها به شما درباره ی نحوه دقیق امتحان زبان چی گفتن؟؟؟ ریدینگ و اسپیکینگ ازتون گرفتن زودتر یا اینا هم قراره نهایی بیاد هموم روز دبیر بگیره؟؟؟😐

نه فقط لیسینگ داریم ولی ردینگای کتاب و کتاب کار سعی کنید بلد باشین و لیسینیگ حتما کار کنید

بچه ها اگه فقط فاکهة رو نوشته باشیم نمره کم میشه

وای عربی عالی بود..هرچی فک میکنم میبینم اگه بخوام بگم ادبیاتوبدیم راحت میشیم میبینم یه زیستیم مونده از همه بدترسلامت

😶

لطفا نظرمن‌ رو بزارید تشکر

بچه ها من سوال ۱۲ عربی قسمت الف رو تو پاسخنامه فقط به همان ترتیب که ک کلمه ها رو نوشته ، نوشتم اسم مکان و…یعنی نمرشو میدن ؟

منم همین کار رو کردم

وای آره.منم همین کارو کردم

ای وای منم اینطوری نوشتم حالا چی میشه تو رو خدا یکی جواب بده

سلام.ببخشید یه سوال داشتم.اگرنمره ی تاریخ مستمر و ترم الب هردو هفده ونهایی هفت بشم قبولم یا میتونم تک ماده بزنم؟؟؟

تک ماده بابد بزنی

بچه ها فارسی روانخوانیها هم میان ?

بحث کیفیت امتحان به کنار چرا به تی شرت آستین کوتاه گیر میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عربی 19میشم 😅

عربی بیست میشم هوووووووووووررررررراااااااا

وای خدا 0.75 غلط دارم …چقد نکته ای بود …

سلام ببخشید من یه سوال داشتم اگه تونستید راهنماییم کنید امروز که از جلسه ی امتحان نهایی بیرون اومدیم یکی از ناظمای مدرسه دستبند سلامت دوستم (شیائومی می بند 2)رو دید و ازش گرفت در حالی که خاموش بود هرچی گفتیم که خاموشه گوش نداد و اسم دوستم رو پرسید و گفت که شنبه بیاید و تحویل بگیرید بنظرتون بخاطر صورت جلسه ساعتش رو ورداشتن؟! و اگه همچین چیزی با‌شه دوستم میتونه شکایت کنه؟!

از ما تقلب گرفتن صورت جلسه نکردن…دستبند که چیزی نیست😐

دم هر کسی سوال تاریخ طرح کرده بود گرم خیلی اسون بود

اره خیلی اسون بودولی ای کاش من بیشتر خونده بودم

وای همشوعالی پاس کردم فقط میترسم توفیزیک به خاطراون کارده نمرموندن وازلیسینینگ زبان میترسم

وای کشتی خودتو

زبانو چیکار کنیم

زبان که از همه راحت تره لسنینگ هم زیاد سخت نمیدن مثل نمونه سوال ها

میدونید دقیقا چه ساعتی پاسخنامه رو میذارن؟؟

قرار گرفته ساعت 12

۱۲ شد کی میاد جوابا پس؟؟؟

۱۲ شد کی میاد جوابا پس؟؟؟

منه بدبخت ک همه درسا رو غیر حضوری کردم همررو خودم تو خونه میخونم😢😢😢😢😢😢

تاریخ وای تاریخ 😑😑😑😑😑😑😑😑😑

تاریخ وای تاریخ 😑😑😑😑😑😑😑😑😑

تاریخ مگه چه شه

چش نیس سخته وچرت وپرت

مزخرف ترین درس که نفزتتتتتتتتتتت دارمم ازش همین درسه

معلوم نیست کسی پدا میشه جای من امتحان پاس کنه

یا قرآن ۴ تا شعر چ خبره تازه بعدشم دوتا بیتا میدن

یه سوال اگه نمره برگه بین 7 تا 10 بشه با نمره مستمر بالای 10 بسه قبولم بدون تک ماده؟؟؟

من همون ۷ هم نمیشم برام دعا کن

قبولی دادا

کاش الان شهریور بود راحت شده بودیم!!! 😑🔫😑 از هر چی امتحان و کنکوره!!!

تاریخ خیلی آسون طرح کرده بود دم طراحش گرم مرسی ک هستی مومن

خیلی سختت بودخدایی

همش

سلام

فارسی باید چنتا شعر حفظ کنیم ؟؟؟؟؟؟

هر ۴ تا شعرو باید حفظباشیم

با قرآن چ خبره ۴ تا تازه بعدشم دوتا بیتا تو امتحان میدن

۴

🤣🤣🤣🤣🤣

فارسی باید چنتا شعر حفظ کنیم؟؟

همشو

میگم دستاتونو تا ارنج میگردن؟ یا فقط مدرسه ما این جوریه ؟؟؟؟؟؟؟

ما را با دستگاه میگردن موبایل نداشته باشیم شلوارمون را باید بزنیم بالا استین هامون هم همینطور یکی هم با دستکش وایمیسه کلا میگرده از مغز سر تا نوک پا 😑

جووووووووووووووون نه بابا برا ما از این خبرا نیست.الکی دست میکشن بهت.ولی گوشامونو چک میکنن!!!!!!!!!!!!!!!! ما با مراقبا دوست شدیم،با خنده و شوخی میریم.خخخخخخخخخخخ بهت پیشنهاد میکنم این کارو بکنی دقیقا همون مراقبی که میاد میگردمون،امروز سر امتحان اومده موهامو گرفته،راجب رنگش صحبت میکرد!!!!!! ولی میگردن،باید بگردن اصلا

فقط تو خشتکتون نمیگردن

اره گوشامونم میگیرن که مبادا هنصفری داشته باشیم

برعکس ماکه نمیگردن الکی یه کوچولومیگردن

ما کل هیکلمونو میگردن میفرستن تو بعد میان یبارم تو میگردنمون انگار اسلحه با خودمون آوردیم هی میگن گوشی دارید با زبون خوش بدید بعد پایان هم وایمیستن میگن شلوار مدرست کو رو کن

سر جلسه ما گوشی میارن هنزفری…بعد من ک ی کم کج شدم مراقب میگه ی موقع کمرت درد نگیره..منم گفتم اوناییم ک هنزفری میارن ی موقع گوشاشون درد نگیره…اقا امروز همه جامونو گشتن۰😅🤣🤣🤣

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایک

مدرسه ما هنزفری اوردن حالا من ک ی کم از زاویه نشستن ۹۰درجه ک روی صندلی میشینیم کج شدم ..مراقب اومده میگه ی موقع کمرت درد نگیره دو بار گف منم گفتم اونایی ک هنزفری میارن ی موقع گوششون درد نگیره اقا امروز همه جامونو گشتن 😹😹🤣🤣🤣

وایییییی

فارسی باید چنتا شعر حفظ کنیم؟؟

همه شعر حفظیا رو باید حفظ کرد . معلوم نیست از کودوم یکی بیاد. آخه نصفشو میدم بقیشو باید بنویسی

باید هر 4 تا رو مو به مو حفظ کنی

خب اینجور که پیداس فق من نیسم ک نهاییو ریده پس با خیال راحت تر بقیشم میرینم(: مرسی ک هسین😁😂😂

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

/:

وای من گند زدم تاریخ

اینقدر که ما تو این یه سال سختی کشیدیم دسته کمی از سیل زده ها نداریم حالا من هیچی نمیگم ولی سهمیه راحت حقمونه.خخخ

اره والا گل گفتی…خسته شدم دیگه…

وای تاریخ سوال 6خیلی خوب بود باید متن و میخواندی جواب می دادی کاش همه ی امتحانا یک سوال این جوری داشت 🙂 🙂 🙂 🙂 :-)!

وای من گند زدم ای خدا

حالا امتحان زبانم ریدینگش همینجوریه 😐

ن ولی لیسینگش چرته عین شبه نهایی

عربیم همینطور،ولی اززبان متنفرم میترسم

فارسی از شعرخوانی وروان خوانی ارایه ومعنی میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تاریخ سوال چهارش چقدر بارم داشت وووووووووووووووای من گند زدم با اینکه تاریخم همیشه بیست بود اینا هفده میشم .سسسسسسسسسسسسسسسسخت بود

سلام.اگه من تاریخ ،مستمر هفده وترم اول هم هفده ونهایی زیر هفت بشم قبول میشم یانه؟؟؟جواب بدین لطفا….

چون خوشگلی بهت نمره میدن

نه متاسفانه باید تک ماده بزنی ب ۱۰ نمیرسه جمع نمراتت

مستمر نوبت ۱ + مستمر نوبت ۲ + نمره برگه‌نوبت ۲ ×۲ + نمره نهایی × ۴ تقسیم بر ۸ کن . اگه بالا ده شدی قبولی. نشدی هم تک ماده میزنی قبولی

کی باورش میشه عربی رو اینقدر آسون دادن خخ

من

اره والا خیلی اسون بود کپ کتاب فک کنم طراح حوصله نداشته سوال طرح کنه گفته بزار عین کتای بدم هم خودم راحت شم همه بچه ها حال کنن

یه سوال اگه شما قرار باشه تصحیح کنین مثلا یکی به جای گویی بنویسه گویا وبه جای به دست نمی آید بنویسه دست نیافتنی است نمره کم میکنین؟ البته منظورم تو عربیه…..

حالا تو بقیش رو درست نوشتی اینو ولش کن

نه تازه دو نمره از تو کم می کنند

نه مخصوصا بدست نمی ایدو حتما کم می کنن ولی گویا رو شاید بهت بدن عزیزم

جدی تنها مشکلت اینه الان😐

عربی در کل خوب بود ولی هم سوالا زیاد بود هم سوالای ریز و هوشمندانه ای داده بودن…. راستی فارسی شعرارو چه غلطی بکنیم؟

شکر خدا مثل آدم اول سال حفظ کردم😧

وای خیلی خوب بود یعنی عاااالی… من واقعن کم خونده بودم ولی خداروشکر از نتیجه امتحان خیلی راضیم

سلام میخواستم بدونم ( نمره مستمر ترم اول ۱۳ و دی ۸/۳۰ ، الآنم مستمر ۱۶ و نهایی ۷ شم قبول میشم یا ن!؟

بله قبولی😊

ن ببخشید اشتب حساب کردم کلا ک حساب کردم نمره سالانت میشه9.25☹️☹️☹️☹️☹️☹️

وای عربی چ راحت بود

عایابرا ادبیات بایدشعر حفظ کنیم؟؟؟

بله

نه شما با حول قوه‌ی الهی برو جلو انشالله اونا سر جلسه برات ایمیل میشن

ببخشید امنتحان بعدی ما تجربیا ادبیات هست آیا لازمه شعرحفظ کنیم اگر آره چه شعرای از کدوم بخش و چنتا؟؟؟

باید هر چهارتاشو بلد باشی

خدایی سوالات عربی رو از کجای کتاب ورداشتین

کپی کتاب بود ازین راحتتر نمیتونستن بدن

سلام ببخشید اگه کسی در امتحان بالای ۷ بگیره با مستمری ها جمع میشه یا فقط نمره اون امتحان در کارنامه ثبت میشه؟

عاقا این سوالارو انیشتینم بیاری میمونه توش چ برسه ب ما حالا این نهاییارو بیخیال کی خونده واسه کنکور :/

بچه ها واس ادبیات شعرارو همرو باس حفظ باشیم.؟؟

واقعانمیفهمم این طراح سوال هدفش چیه.یکم درک وفهم هم خوب چیزیه فقط بلدن استرس بدن .افسرده شدیم بخاطراینا.واقعا این علوم فنون خیلی مهم بودک بهش دوروزوقت داده بودن اونوقت تاریخ ب این درس سختی بااون حجم زیاد فقط ی روز واقعامتاسفم .ی نظام مزخرفی داریم که لنگه نداره

ایول خوشم اومد این حرف منم هست چیکار کنن دیگه بدبختا تو کار خودشونم موندن الهی😃

کیییییی تموم کرده عربیو😎

بچه های انسانی چطورین تاریخ چیزی حالیتون شده ازش من که گیج شدم واقعلا خط به خط سوال داره

سلام به ادمین گل و تمامی بچه ها♥️ من ریاضی۴ میشم ترم قبل۱۵شدم ینی حتما حتما باید بالا ۷ بشم تا تبصره(تک ماده) بتونم ریاضیو بزارم؟؟؟ چون مطمئنم شهریورم پاسش نمیکنم. حالا اگ جوابتون منفیه چرا یه عده پارسال ۲ گرفتن . تبصره گذاشتن؟ حتما باس هفت باشه؟؟؟؟ جواب پلیزززز

من امروز فهمیدم ک نمره های پایین هفتم میشه تبصره زد

به نظرتون امکان داره کسی سوالات نهایی رو یه جوری گیر بیاره؟

فکر نکنم ما از این شانسا نداریم…

اره

سلام . سوال 16 از نمونه سوالات عربی دوازدهم تجربی که توی سایت قرار دادین جوابش میشه مفعول مطلق تاکیدی ولی پاسخنامه زده مفعول مطلق نوعی

آره میشه تاکیدی

چجوری؟

افرین😒

مطلق نوعی میشه بعد تاثیرا صفت اومده عمیقا صفت هست

وای خدا شما دیگه کی هستین من منظورم نمونه سوال سایت بود وگرنه خودم میدونم امتحان نهایی جوابش مفعول مطلقه نوعیه ایش

ن عزیزم نوعی بود

منظورش نمونه سوالایی ک تو سایت قرار داده شده ن امتحان نهایی🤦🏻‍♀️

نه مفعول مطلق نوعی هستش آخه بعدش یه صفت اومده

نوعی بعدش مضاف الیه اومده

نمونه سوال عربی دوازدهمم تو سایتتون قرار میدین؟؟؟؟

بفرماییدنمونه سوالات عربی دوازدهم نوبت دوم

ممنون. دستتون درد نکنه❣️

توی سوال 7 هویت رشته ریای متن سوال گفته تحولات هویتی. ولی جواب مربوط ب تحولات فرهنگیه. اینا چرا باهم نمیخونه؟ تحولات هویتی با تحولات فرهنگی فرق نداره. حتی خود کتابم اول گفته تغییرات هویتی بعد گفته تحولات فرهنکی.

وقتی پاراگراف تموم میشه بعدش میشه اینک که با تحولات هویتی اشنا شدیم……

بچه ها من دینی ی سوالو جابجا نوشتم بعد بالاش نوشتم استرس داشتم خخ ینی تقلب حساب میشع

ببخشید یه سوال دارم از کسی ک این برنامه رو راه انداخته. چرا وقتی اینجا پیام میدیم پیاما بعد چن ساعت قابلیت دیده شدن پیدا میکنن؟؟ 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

چون باید من تایید کنم فحش بدن شیلتریم

😐

رنج نمره 14 یاعلی مشد

خدا لعنت کنه طراح سوالای جغرافی رو.بابا کما ربات نیستیم ,ماهم ادمیم.مگه چقد میتونیم بخونیم ک انقد سخت طرح میکنین????. با دهن روزه درس میخونیم یکم درک کنین توروخدا!!امتحان میگیرین یاانتقام??? من ک ازتون نمیگزرم

واقعا نميدونم اينا چشونه با اين وضع سوالا

Che qad chrt! 👊

من که همه رو خوب دادم تا اینجا فقط ریاضی واقعا فرصتش کم بود در طول سال هم معلممون افتضاح درس میداد یه شبه نشستم کله کتابو یاد بگیرم که گند زدم ….تازه ما تا اخرای اردیبهشت هم مجبورمون کردن بریم مدرسه خیلی بهمون فشار اوردن….متاسفم برا این سیستم اموزشی….

همه فکرقبول شدنشونن منم نگران اینم چراتوکادرننوشتم ونمره مومیدن یانه ای خدا

بابا بیخیال توم از صبه صد بار گفتی خوب این ک دیگ سوال پرسیدن نداره معلومه قبول میکنن دیگ آخه جواب اخرو چرا باید ب عنوان تقلب ازتو بگیرن و نمرتو ندن😐😐پففففففففف

حالابیابزن خب نگرانم حیف نیس زحمتم به بادبره

خداییش این چ طرز سوال دادنه آخه مخصوصا هندسه و فیزیک حداقل اول عمومیارو مینداختن با این برنامشون😑یجور گند زدیم دیگه دلمون نمیخواد بقیرو بخونیم…

بچه ها. تعیین مقعیت و طول و عرض دو مورده با یک مورد؟ بعدشم تاریخ کل کتابه.

حالا تاریخ یه سوال هایی میاره که دنیا نمی تونه جواب بده

دقیقا

بچە ها شما امتحان فیزیک جوابای اخرو با نمادگذاری علمی نوشتید میگن نمرە کم میشە هرکی اینکارونکردە

وای تاریخ…خدارحم کنه

سلام اگه ریاضی6بشی ترم اول15شده باشی افتادی؟؟

زیر 7 میوفتی. البته تک ماده میزنی پاس میکنی

اگ زیر هف بشی ک دیگ افتادی حالا چ نمره ترم دومت 15 باشه چ20🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

منظورم ترم اول بود

خب چرا دروغ بگم میوفتی ولی بعد چون یه دونه افتاده داری تک ماده میکنی

باید مستمر ۲۰ بهد بده شاید راهی داشته باشه

نظرم کو؟ چرو نمیبینمش؟

اوری بادی من سوال 3 هویت اجتماعی رو به جای اینکه کامل کلمه رو بنویسم نوشتم گزینه الف ولی درسته کامل ننوشتمش ولی تو پاسخ نامه کامل کلمه رو نوشته به نصرتون نمره کم میکنن من به این امید پاسم

مونده اصلاح کنندش چجوری باشه ولی فک کنم بدن دیگه جوابشه چ فرقی میکنه،منم توفیزیک یکمشوتوکادرنوشتم بعدجاهم بودا ولی ۶۶۰نیوتن اومدجوابش نوشتم جلوی نام ونام خانوادگی مصصح به نظرتون تقلب حساب میکنن؟!😩

بستگی داره که نام مصحح چقد طولانی باشه خخخ

بستگی به مصصح داره ولی اصلاح میکنن چ فرقی میکنه ،منم توفیزیک یه جواب اومد۶۶۰نیوتن اوردم نوشتم جای نام ونام خانوادگی مصصح به نظرتون تقلب حساب میکنن؟! من شنیدم اینجوری باشه تقلب حساب میکنن منم نمیدونسم نبایداونجابنویسم الانم افسرده شدم😑

از دستایی نوشتی خخخخخخخخخخخخخ نیوتن از تو قبر در میاد ورقتو صحیح میکنه:))

خخخخخخخخخخخخ نیوتن از تو قبر در میاد صحیحش میکنه

منم توفیزیک یکم جوابونوشتم جاکادرتصحیح کننده من شنیدم اینجوری باشه تقلب حساب میکنن منم نمیدونسم نبایداونجابنویسم الانم افسرده شدم😑

نمره تو میدن /:

با همین فرمون برم جلو به کنکور نمیرسم خخ

حاجی بیخیال میای اینجا ب نمره بالایی ک تو هویت میگیری مینازی؟؟؟ آخه هویتم درسه میای اینجا پز میدی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂

والا بخدا😂

سلام برای ادبیات شعر حفظی میاد؟؟؟

پ ن پ

دینی خیلی بد بود بعدش علوم فنون کتاب به این مزخرفی مگه ۴ ور قم سوال میدن😏😏😏😞😞😞😞😞😞😒😒😒😒😒😒😣😣😣😣😣😣😣

من از تنها کتابی ک خوشم اومد همین علوم و فنون ادبی بود پراز ارایه بود همچننین تقتیع فقط یکم وقت کم اوردم ولی همه رو نوشتم دوتاسوال موند اونم وقت نداشتم

جغرافي خيلي أسون بود خداييش

جغرافیا خیلی اسون بود

اخه چرا به خودتون زحمت میدین آخرش میشین عین من که دارم تو مرغداری کارم می کنم زیاد دنیا سخت نگیرین

داداش تو خیلی خوبی ؟😆😆😆😊😁😎

هویت خیلی آسون بود

هویت خیلی اسون بود

وای جغرافی چه راحت بودمن خیلی جاهااشتباهی نمرم رفته اخه چرااینقدرماروازنهایی میترسوندن؟؟😕

وای تاریخ…خدا رحم کنه

چ وضشه بابا این همه جواب اصن سوال ی همچین جوابایی رو نخواسته

خداییش

همین ..مخصوصا سوال هفت تحول هویتی با فرهنگی فرق میکنه اصلا

چ وضشه بابا این همه جواب اصن سوال ی همچین جوابایی رو نخواسته

خدایی چرا آقه جوااااب

ااگر همه درسهای نهایی رو بیوفتی با نمره 7 به بالا ولی مستمر اول و دوم و نوبت اولت همه نمره هات بالای10 باشه قبولی؟ یا باید بری شهریو یا شبانه؟////

یکی جواب بده برام دعا کنید اصلا حال مساعی ندارم ابروم میره

اگر مستمر بالا ۱۰ باشه و امتحان هفت بیاری قبولی خدا بزرگه موفق میشید

ببین بستگی ب مستمرترم اول و ترم دوم و پایانی اون درسم داره دیگ چون ضریب مستمرا که یکه ولی ضریب پایانی دی ماه دو و ضریب پایانی خردادماه چهارع.حالا اگه با همه این شرایط مجموع نمراتت بالا80 بشه پ حلع قبولی

در اين صورت تك ماده ميشي و فقط براي دو درس قابل استفادست

دلم میخواد همتونو از دم بکشم این چه وضعشه .کتابو دارین میخورین چی کار میکنیم واس 19نیم ناراحتین من همه امتحانا به امید 10 میرم .در ضمن خرخوان ها ریاض خیلیم سخت بود علوم فنونم خیلی مسغره ودشوار فقط جغرافیا و دینی خوب بودن

موافقم

ب جون خودم دینیم سخت بود. ریاضی ک گندددد ولی فنون و جغرافی خوب بودن. نمیدونم من چرا سر امتحان میگم عالی میدم ولی وقتی جوابا میاد از ۱۲/۵ بالا نمیرهههه


📥تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


📥تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


📥تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


📥هندسه (3)Downloads-icon


📥ریاضی (3)Downloads-icon


📥ریاضی و آمار (3)Downloads-icon


📥 فیزیک (3)Downloads-icon


📥 فیزیک (3)Downloads-icon


📥علوم و فنون ادبی (3)Downloads-icon


📥 علوم اجتماعیDownloads-icon


📥 علوم اجتماعیDownloads-icon


📥 جغرافیا (3)Downloads-icon


📥 احکام (3)Downloads-icon


📥عربی ، زبان قرآن (3)Downloads-icon


📥عربی ، زبان قرآن (3)Downloads-icon


📥تاریخ (3)Downloads-icon


📥عربی (3)Downloads-icon


(زبان تخصصی رشته )Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥حسابان (2)Downloads-icon


📥زیست شناسی (3)Downloads-icon


📥فلسفه (2)Downloads-icon


📥فلسفه (2)Downloads-icon


📥شیمی (3)Downloads-icon


📥شیمی (3)Downloads-icon


📥عربی (3)Downloads-icon


(زبان تخصصی رشته )Downloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥ریاضیات گسستهDownloads-icon


📥جامعه شناسی (3)Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخ نامه امتحان دینی (ریاضی و تجربیDownloads-icon


📥 دریافت سوالات و پاسخ نامه امتحان دینی  (انسانی)Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان هندسه (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان (تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان ریاضی و آمار ( انسانی )98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان فیزیک (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان فیزیک  (تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان علوم و فنون ادبی ( انسانی )98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه هویت اجتماعی (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه هویت اجنماعی(تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان جغرافیا (علوم انسانی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان عربی (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان عربی (تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان عربی (انسانی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان تاریخ 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخ نامه امتحان فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی )98Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه زبان(تمام رشته ها) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه حسابان 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه زیست شناسی 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه فلسفه 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه شیمی 98Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه سلامت تمام رشته ها 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه گسسته 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی 98 Downloads-icon

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 98 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.در حاضر این مطلب به صورت آزمایشی منتشر شده و با شروع امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 98 بروز رسانی می شود.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 98 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از کنکور سراسری 98 است که این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس شما دانش آموزان باید سعی کنید در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید ،م چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 ،  سوالات نهایی دوره های قبل نیز دیدن کنید.

 

برای دیدن بارم بندی ها نیز می توانید روی رشته ی مورد نظر : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه 98 شامل :

پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه…

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و تفکر)

pdf درس اول فلسفه دوازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،بررسی و بازبینی)

جزوه فوق العاده فصل اول زیست شناسی دوازدهم (ویژه کنکور 1400)

جزوه فوق العاده فصل دوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

سلام من تعداد سوالات آمده شده هر فصل زیست دوازدهم را در امتحانات نهایی میخواستم.با تشکر

سلام سید امیر عزیز فعلا به این صورت که سوالات هر فصل مرتب شده موجود باشد منتشر نشده

برای ابان جواب میده غیر حضوری کردم تجربی

این سوالات قطعا بهتون کمک میکنه

سلام من نظام قدیم رشته ریاضی خوندم درس حسابان و هندسم مونده هندسه فرق کرده میخوام دیپلم بگیرم باید چیکار کنم

باید در مدارس بزرگسال ثبت نام کنید و در شهریور ماه می تونید دروس سوم رو پاس کنید

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

سلام خسته نباشید من فارغ التحصیل سال93 ریاضی ام قصددارم در ترمیم معدل شرکت کنم از اموزش پرورش منطقمون پرسیدم گفتن اگه شهریور 98 ترمیم ندی باید سال بعد با دوازدهمی ها ترمیم بدی من تا الان نصف درس هایی رو که میخوام ترمیم بدم خوندم یعنی کاملا آماده برا ترمیم نظام قدیم شهریور نیستم از طرفی هم اگه بخوام با دوازدهمی ها ترمیم بدم یکی دو درس دوازدهم مثل زبان خیلی منو میترسونه که نتونم تو ترمیم نمره خوب بیارم(چون نمره زبانم خیلی بده حتما باید شرکت کنم) چون ظاهرا خیلی سخت شده مثل بخش شنیداریش و پاراگراف نویسی و همین طور ضریبش چهار شده و همین طور فارسی سه که ظاهرا دیگه سوال حفظی نمیدن سوالاتش مفهومی هست اما بخش تخصصی ها به نظرم عوض نشده همون درس های پیش هستند با این حال شما پیشنهاد میکنید کی ترمیم بدم (دوروز دیگه وقت ثبت نام تموم میشه) البته من خودم مایلم با دوازدهم ترمیم بدم چون به خاطر کار و شرایطم معلوم نیست کی میخوام کنکور بدم که احتمالا دوسال بعد با نظام جدیدی ها باشه اما از درسی مثل زبان دوازدهم استرس زیادی دارم لطفا راهنماییم کنید آیا درس های دوازدهم علی الخصوص زبان سختتر از سوم اند؟ کی ترمیم بدم؟

سلام محمد جان برای دی ماه دقیقا مشخص نیست که آیا برای ترمیم معدل نیاز هست در نظام جدید امتحان بدید یا همون امتحانات سوم رو مجددا می توانید امتحان دهید،پیشنهاد می کنیم اگر می خواهید در ترمیم معدل شرکت کنید و شرایطش رو دارید در امتحانات نظام قدیم شرکت کنید بهتره براتون البته اگر باز مشخص نیست کی می خواهید کنکور بدید شاید نیازی به عجله نباشد و با توجه به اینکه فقط یکبار می توانید ترمیم معدل داشته باشید بهتر است با آمادگی کامل شرکت کنید در غیر این صورت فقط هزینه اضافی کردید اطلاعات بیشتر را در لینک مطلب زیر که مربوط به ترمیم معدل است ،بخوانید :https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

خیلی ممنون از پاسختون در مورد درس زبان انگلیسی چی؟ آیا واقعا سخت شده چون بخش شنیداری و پاراگراف اضافه شده و ضریبش چهارشده؟ یا اینکه من فقط از ظاهر سوالات ترسیدم لطفا درمورد فارسی 3 هم یه توضیحی بدین ظاهرا سوالای فارسی هو مفهومی شده.

برای زبان انگلیسی بیشتر بچه ها از سیستم پخش سوالات صوتی گله دارند ،در مورد فارسی هم به نظر نمیاد تغییر آنچنانی داشته باشیم،بهتره سوالات دوازدهم خرداد و سوم دبیرستان رو با هم مقایسه کنید برای دروس مدنظرتون تا بهتر تصمیم گیری کنید

ممنون مشکلی در دانلود وجود نداره

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉نتایج کنکور 99 اعلام شد (مشاهده)

پیشنهاد سردبیر

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

مطالب تصادفی

فایل صوتی و کتاب گویای درس چهارم زبان انگلیسی دهم + متن

جواب کتاب کار زبان یازدهم + دانلود

برنامه ریزی برای هفته آخر کنکور

کارنامه و درصد رتبه های برتر کنکور ریاضی 97

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

تاثیر معدل در کنکور 1400 سازمان سنجش (جامع و بروز شده)

منابع کنکور تجربی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور ریاضی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور انسانی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان  خارجی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 98Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 98Downloads-icon

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 98 می پردازد، امتحانات نهایی دی ماه 98 پایه دوازدهم یک دوره جبرانی است که برای دانش آموزان و داوطلبانی که به صورت متفرقه در مدارس بزرگسالان و از راه دور به منظور پاس کردن دروس واحد مانده یا ترمیم معدل ثبت نام کرده اند برگزار می شود ، ما نیز تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 98 با شما داوطلبان شرکت کننده همراه باشیم.

 

هم چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی 98 ، سوالات امتحان نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

 

برای دیدن بارم بندی ها نیز می توانید روی رشته ی مورد نظر : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه…

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و…

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و تفکر)

pdf درس اول فلسفه دوازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،بررسی و بازبینی)

جزوه فوق العاده فصل اول زیست شناسی دوازدهم (ویژه کنکور 1400)

جزوه فوق العاده فصل دوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

باسلام و خسته نباشید ، ببخشید بنده در کنکور ۹۹ شرکت کردم و بنظر خودم رشته مورد نظرم رو میارم ؛ اما یه درسم مونده بود که پاس کنم و متاسفانه نتونستم در امتحانات شهریور ماه شرکت کنم و مدرسه گفته که میوفته دی ماه ، الان اگه امسال دانشگاه قبول شم می‌تونم برم یا چون یه درسم مونده پاس کنم نمیتونم برم دانشگاه و باید واسه کنکور ۱۴۰۰ بخونم ؟؟؟ لطفاً جواب بدید خیلی ممنونم ⁦❤️⁩

پاسخ داده شد عزیز

سلام، من پایه دوازدهم بزرگسال میخونم قبل امتحانات دی 98، 2تا درس رو شرایطشو داشتم میتونستم تک ماده بزنم. دی ماه در همون 2 درسی که میتونستم تکماده بزنم حاضر نشدم و صفر شدم( اون دو تا درس نهایی بودن)، الان برای خرداد میتونم تک ماده بزنم؟ یعنی این نمره صفرم در این 2درس در نظر گرفته نشه با توجه به همون نمراتی که داشتم ومیتونستم تکماده بزنم شون تکماده کنم

سلام علیرضا جان اطلاع دقیقی نداریم،باید از مدرسه ی که ثبت نام کردید برای امتحانات دی ماه سوال کنید

من سوال داشتم الان من ۱ درسم مونده هندسه باز دی ماه افتادم‌مبگن نمبزاریم خرداد امتحان بدی باید بری سربازی ایا چنین چیزی هست

سلام طاها جان از کی این درستون مونده؟ شما خرداد 98 دانش آموز دوازدهم بودید؟

سلام ببخشید من تو امتحان نهایی دوازدهم دوتا از درسام ۸.۷۵گرفتم اعتراض دادم احتمال درصد قبول شدنم چنده؟؟ به خدا خیلی استرس دارم

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

سلام پیمان جان متاسفانه اطلاعی نداریم،ولی خب امکانش هست الان با این نمره ای که گرفتید براتون مردودی زده؟

اره مردودی زده ولی از مدرسه گفتن اعتراض بده انشالله درست میشه

سلام خسته نباشید ببخشید برای امتحانات نهایی دی ماه دوازدهم میشه به نمره ها اعتراض داد؟؟

سلام سالار جان معمولا برای هر دوره امتحانات نهایی امکان اعتراض وجود داره بهتره برای اطلاعات بیشتر به مدرسه مراجعه کنید

سلام ببخشید جواب امتحان های نهایی دی ۹۸ کی میاد ؟؟؟

https://p30konkor.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C/

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉نتایج کنکور 99 اعلام شد (مشاهده)

پیشنهاد سردبیر

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

مطالب تصادفی

مصاحبه با مهراد میلانلو رتبه 8 کنکور ریاضی 99

مصاحبه با صدرا فدائی رتبه 5 کنکور زبان 99

مصاحبه با فرهنگ امیری رتبه 3 کنکور تجربی 98 + فیلم

لغات درک مطلب عربی کنکور 10 سال اخیر (کنکور داخل و خارج…

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

تاثیر معدل در کنکور 1400 سازمان سنجش (جامع و بروز شده)

منابع کنکور تجربی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور ریاضی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور انسانی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 98 فلسفه چاپ 97Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 98 فلسفه چاپ 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم دی 98Downloads-icon


لینک کمکیDownloads-icon

@media (max-width:1008px) {
.noresp {
display: none !important
}
}
.form-control {
width: auto !important;
border-radius: 0px
}
.inner-contentbox {
margin-bottom: 15px !important
}
.alink img {
max-width: 100% !important;
width: auto !important;
height: auto !important
}
.alink h2 {
color: rgb(58, 109, 151);
font-size: 15px;
margin-bottom: 20px
}
.alink h3 {
font-size: 14px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-bottom: 20px
}
.alink p {
line-height: 27px
}
.alink a {
font-size: 15px
}
.shoar {
background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%;
text-align: center;
padding: 30px 10px;
font-weight: bold;
font-size: 23px;
margin-bottom: 20px;
line-height: 32px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-top: 20px
}
.end {
border: 1px solid rgb(220, 222, 181);
background-color: rgb(254, 255, 232);
padding: 10px;
margin: 10px 0px;
line-height: 1.5;
}
.slo {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
margin-left: 20px;
}
.slo2 {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
position: relative;
top: 33px;
margin-right: 20px;
}
.mytable tr td {
border: 1px solid #ccc;
}
.mytable tr:nth-child(even) {
background: #ED7D31;
color: white
}
.mytable tr:nth-child(even) td {
color: white !important
}
.mytable tr:nth-child(odd) {
background: #FFF
}
.mytable tr:first {
background:#EBFC87
}
.mytable li:nth-child(5n+3) {
font-weight: bold
}
address, blockquote, dd, dl, p, pre, q {
margin-bottom: 1px;
}
.mb-5 {
margin-bottom: 3px !important
}
h4 {
font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
color: rgb(58, 109, 151);
}

در این مقاله نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی شهریور 99 همراه با پاسخ برای دانلود رایگان قرار داده شده است .

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

برای مشاوره برنامه ریزی امتحانات نهایی

برای مشاوره برنامه ریزی امتحانات نهایی

در این مقاله نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی شهریور ماه 99 همراه با جواب برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را دانلود کنید .

 

لازم به ذکر است اگر برای بالا بردن آمادگی خود به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید می توانید به مقاله نمونه سوالات شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی سر بزنید . برای دانلود سوالات امتحانی سایر دروس پایه دوازدهم رشته تجربی در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) نیز می توانید به مقاله نمونه سوالات امتحانی پایه دوازدهم رشته تجربی رجوع کنید .

در ادامه تعدادی از سوالات این امتحان شیمی 3 را برای شما قرار داده ایم تا با درجه سختی آن آشنا شوید . سوالاتی که در این نمونه سوال امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی شهریور ماه 99 خواهید دید به شرح زیر است :

 

 —

  —

 

 حجم فایل : —

 تاریخ امتحان : شهریور ماه 99 

 منبع : مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

هم چنین برای مشاهده نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس می توانید به مقاله زیر مراجعه نمایید .

در ادامه بخوانید: نمونه سوالات نهایی دوازدهم

✔️ حل کردن نمونه سوالات مدارس مختلف یکی از مهم ترین راه های آمادگی برای امتحانات می باشد که در این مقاله می توانید نمونه سوال امتحان شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی شهریور 99 با پاسخ تشریحی را دریافت کنید .

✔️ شما می توانید با مراجعه به مقاله نمونه سوالات امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی شهریور 99 با پاسخ تشریحی در نوبت اول و دوم را مشاهده و دانلود نمایید .

✔️ بله . در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی با درجه سختی متفاوت را مشاهده کرده و نمونه سوالات متناسب را دانلود نمایید .

برای مشاوره برنامه ریزی امتحانات نهایی

برای مشاوره برنامه ریزی امتحانات نهایی


مقالات منتخب سردبیر

نمونه سوالات امتحان شیمی 3​ پایه دوازدهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی

بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم تجربی

نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 منطقه 4 تهران

نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان

نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان

منتخب های خواندنی

کودکان خلاق تحویل جامعه دهید

چرایی بیش فعالی کودکان

نکات مهم در انتخاب مدرسه مناسب

ویژگی های کودکان تیزهوش

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

چرایی افت تحصیلی

ترک تحصیل و عواقب آن

دسترسی سریع

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و …. هیچگونه وابستگی ندارد. جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.

دانلودها | وبلاگ | اخبار و اطلاعیه ها | هیوامگ | تماس با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©


سوال و جواب امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی روزانه شهریور 99Downloads-icon


سوال و جواب امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی بزرگسال شهریور 99Downloads-icon{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+12,000

پرسش و پاسخ+12,000

آزمون آنلاین+2,700

درسنامه آموزشی +1,200

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی

 

 

 

 

 


امتحان نهایی خرداد 99 درس شیمیDownloads-icon


امتحان نهایی خرداد 99 (دانش آموزان و داوطلبان آزاد خارج از کشور)Downloads-icon


امتحان نهایی خرداد 99 (دانش آموزان و داوطلبان آزاد خارج از کشور) پاسخنامهDownloads-icon


امتحان نهایی خرداد 98 درس شیمیDownloads-icon


امتحان نهایی شهریور 98 درس شیمیDownloads-icon

پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸
پاسخ امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۹۸
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.