پاسخ به چیستان

پاسخ به چیستان
پاسخ به چیستان

امروز 140 چیستان (معما) جالب برای شما عزیزان در سایت سیدرضا بازیار قرار گرفته است

لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید تا جواب چیستان برای شما نمایان شود.

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

2- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ به چیستان

3- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

4- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

5- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

6- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

7- -آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

8- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

9- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

10- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

11- آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

12- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

13- آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

14- آن چیست من می روم و او می ماند؟

15- سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

16- آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

17- آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

18- آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

19- آن چیست که همه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

20- آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

21- آن کدام زمین است که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟

22- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که سه تا نمی شود؟

23- چهار حرف است نام مطلوبی. که تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

24- آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

25- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

26- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟

27- آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

28- آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

29- آن کدام سه هست که هرگز چهار نمی شود؟

30- از قول من و تو قصه ها می گوید. آن چیست كه بی زبان سخن می گوید. بی پرده ز كار این و آن می گوید. با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب. بی هدف ره می برد با قلب خون؟

31- چیست آن، كز چشمه ای آید برون. می شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشكی چون برفت. بیرون و درون شهر جایی دارد؟

32- آن چیست كه ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یك پایه نگون؟

33- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست به او نهی زند اندازه فزون. اندر وسطش كشتی قیر اندوده؟

34- جامی است در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. كشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان؟

35- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یكدیگر؟

36- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر كه بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

37- آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

پاسخ به چیستان

38- -آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

39- آن چیست قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با هزاران سوار می گردد؟

40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یك سوار زرد نقاب. چار پاست، نه كه گاو است؟

41- سخت است نه كه سنگ. بیابان گرد است نه كه مرد است. تخم ریز است نه كه مرغ است. كلید آهنین قفلش گشاید؟

42- كدام است گنبدی كه در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد در شكم بیش. كه ندارد به آشیانه قرار؟

43- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب می گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

44- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ در میان دو كاسه چوبین. رخت سیه و سبز كلاهی دارد؟

45- آن چیست كه در برگ پناهی دارد. من در عجبم كاین چه گناهی دارد؟ پوستش بكنند و سینه اش چاك كنند. گر آب تنی كنی، تنش آب شود؟

46- آن چیست كه در سه و قت كمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه كند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

47- این چه باشد كه پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود به صد مثقال. پرنیان پیكر و آهن دل و فولاد پر است؟

48- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپار است. كاندرین صحرا بدیدم یك عجایب جانور؟

49- یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

50- یك معما با تو دارم، ای حكیم با تمیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

51- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر كه حل كرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا. كه آتش در میان آب می گشت؟

52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلكش دارد؟

54- شیراز پری رخان مهوش دارد. بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نه در دارد نه دیوار و حصاری؟

55- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشكر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویان به بستان تازه دیدم؟

56- عجایب صنعت نادیده دیدم. به یك محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همه چادر سفید سینه بلوری؟

57- از آن بالا میاد یك دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

58- دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

59- دستمال آبی آبی. چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

60- گنبد سرخ چمنی، توش گل سرخ یمنی. لب تا لب آن میان زنجیر است؟

61- در خانه ما درخت انجیر است. آبش بخورم كه گوئیا چون شیر است! خنجر بكشم میانه را پاره كنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

62- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو كشت دولت دروند؟

63- من خود كج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه كنم خم كه و مه. زنده نبود تا نكنی زاتش بریان؟

64- چیزی چه بود مرده به یك كنج نهاده. سرش تا نبری نگوید خبر؟

65- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی به یك پای نگون؟

66- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز كنی تنش ز اندازه فزون. به شباهت نظیر یكدگر است؟

67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است. معدنش در میان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق در دل خاك است؟

68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است. گوشت شیرین و استخوان چاك است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

69- آن چیست كه جا به كوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

70- آن چیست كه پیك عاشقان است. رقص چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

71- چیست گردنده یی كه دم نزند. برف بارد و لیك دم نزند؟ نعره او به سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

72- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

73- این چیست كه تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا كرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

74- یك جفت كبوترند ابلق. از كالبدشان برون نیایند پرواز كنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟

75- اژدری دیدم كه او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هر دختری بنشسته باشد سی پسر. اندر كف مهوشان موزون گردد؟

76- آن چیست كز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همه خون گردد، سبز است تنش تا نرسد آب، بدوكهربا پیكر و آدم دم و فولاد سر است؟

77- آن چیست كه برسینه خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟

78- بار اول كه زاد بی جان بود. در یك گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر كه یخ بست او نبست؟

80- از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره. مكان و منزلش زیر زمینه!؟

81- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش می زاری، یخش می بنده؟

82- كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

83- نه در داره نه دریچه. چار تا داداش تو یه قوطی؟

84- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید كنم لباس و رخت؟

85- یه میخ دارم دو سنگ تخت. فوری میره پای تو؟

86- بالا یك و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

87- لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه؟

88- اشیشه و مشیشه. آقا خوابیده دراز و باریك!؟

89- دالون دراز تنگ و باریك. چل عروس تو یه قوطی؟

90- چل قوطی چل بند قوطی. همه چادر سفید قوم كلونتر!؟

91- از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردكانه!؟

92- زرده، نه زعفرانه. اگه جات داری. یكیشو وردار!؟

93- دستمال انار ، پیش زن سالار. كسی رو ندارم بشمره!؟

94- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

95- خودش دسته ی بیله؟

96- آن چیست كه روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

97- آن چیست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

98- آن چیست كه اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شكند اما اگر در دخمه ای افتد می شكند؟

99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

100- آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وایستاده؟

101- آن چیست كه من یكی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

102- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

103- آن چیست كه تا اسمش را به زبان می رانی می شكند؟

104- آن چیست كه هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟

105- آن چیست كه هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟

106- آن كیست كه برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟

107- آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

108- آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

109- آن چیست كه من می روم و او می ماند؟

110- آن چیست كه بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه كه هست آشكار می سازد؟

111- آن چیست كه تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

112- آن چه كشوری است كه در پیشانی ماست؟

113- آن چه كشوری است كه در چشم ماست؟

114- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟

115- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم بلند تر می شود؟

116- آن چیست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

117- آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

118- آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟

119- آن كدام یك است كه دو نمی شود؟

120- آن كدام دو است كه سه نمی شود؟

121- آن كدام سه است كه چهار نمی شود؟

122- آن كدام چهار است كه پنج نمی شود؟

123- آن كدام پنج است كه شش نمی شود؟

124- آن كدام شش است كه هفت نمی شود؟

125- آن كدام هفت است كه هشت نمی شود؟

126- آن كدام هشت است كه نه نمی شود؟

127-آن كدام نه است كه ده نمی شود؟

128- آن كدام ده است كه یازده نمی شود؟

129- اون چی چیه كه روش نقرس، زیرش طلا؟

130- اون چیه كه مال توهست، اما خودت كمتر ازهمه به كارش می بری؟

131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

132- آن چیست كه در میان (گربه)، ماهی است؟

133- منظور از خروس بیوه چیست؟

134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

135- آن چیست كه پر و خالیش یك وزن دارد؟

136- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود…؟

سلام
چیستان های جالبی بود
اگه میشه بگین چطوری این وب سایت را زدین
من علاقه خیلی خاصی با کامپیوتر و برنامه نویسی دارم
لطفا جوابم رو بده میر

تشکر
لطفا سوالات را از طریق بخش تماس با من بپرسید

جواب این معمارو میخوام؟؟دو چیز هست دراین جهان ، دختر پیر و مادر جوان

سلام اقا رضا میتونم از بعضی از چیستانات وردارم برای وبلاگم

سلام. اگه با ذکر منبع باشه اشکالی نداره

سلام یه چیستان جوابشو میخوام :
۱۰و۱۰نمیشه ۲۰ با ۵۰ میشه ۱۱

ممنون عالی بود

ان چ بچه ايست ك وقتي ب مادرش ميرسد ناپديد ميشود ؟؟mishe ino javab bedi

چشیدنو چریدن به هرکجا رسیدن یکی از اون یکی از این نور خدا را دیدی
ino mishe jvb bedin? :(((

اقا رضا یچپه چیستان فکرمو مشغول کرده . ان کدام برادر هست ک در یک سطل جیش میکنند؟

سلام داداش اگه جواب این معما رو میدونید به بنده بگین ممنون میشم.
اون چیه که دوسر یکی نرو ببینی روز وشب یکی

جواب هاش کجاست

پایین هر چیستان بر روی “پاسخ چیستان” کلیک کنید تا پاسخ چیستان براتون نمایش داده بشه

جواب معمای : در روز پیر و قهوه ای هستم در شب سفید و جوانم ; 9 تا چهره دارم اما سر ندارم آواز میخوانم ولی صدا ندارم چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سیدرضا بازیار می باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می شود که امیدوارم از این پس از طریق تبلیغات تامین شود و همواره سعی می کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

كلیه حقوق این سایت متعلق به سیدرضا بازیار می باشد. کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است

برترینها: اگر کنجکاو هستید و فکر می کنید هر چیزی در این دنیا علت منطقی دارد، این معما ها برای شماست. اگر هم نیاز دارید مغزتان را گرم و از خواب بیدار کنید، باز هم این معما ها برای شماست. ما شما را به چالش می کشیم که هر معما را در 7 ثانیه حل کنید. این ها معما های جالب و ساده ای هستند که هم خودتان می توانید حل کنید و هم دوستانتان را سرگرم کنید و به چالش بکشید. معما با جواب

 

 معمای شماره یک)

دو مادر و دو دختر رفتن برای غذا خوردن ، هر کس یک همبرگر خورد. با این حال فقط سه همبرگر خورده شد. چه طور ممکنه ؟

پاسخ به چیستان

 

 معمای شماره دو)

مردی نزد شما آمد و می خواست 8 عدد جواهرات را به شما بدهد.

این جواهرات 7 مورد واقعی هستند و یک قطعه جعلی است، تشخیص دشوار است، زیرا جواهر تقلبی شبیه جواهرات دیگر هستند. اما کمی سنگین تر است. شما  یه ترازو دارید و فقط می توانید از آن دو بار استفاده کنید. آیا شما می توانید جواهر تقلبی را کشف کنید؟

 

 معمای شماره سه)

شناگری یک روز به خود افتخار می کرد که چه مدت می تواند نفس خود را زیر آب نگه دارد.

رکورد او 6 دقیقه بود.

بچه ای که گوش داد گفت:

“این هیچ چیز نیست، من می توانم به مدت 10 دقیقه زیر آب با استفاده از هیچ نوع تجهیزاتی بمانم.

شناگر به بچه گفت: اگر او بتواند این کار را انجام دهد،به او 10،000 دلار می دهد بچه این کار را کرد و پول را به دست آورد.

آیا می توانید دریابید که چگونه؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ به چیستان

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب معماها:

معمای شماره یک)

در مجموع 3 نفر وجود دارد.

مادربزرگ، مادر و دختر.

از این رو 2 مادر و 2 دختر.

 

معمای شماره دو)

ابتدا سه الماس را در برابر سه الماس دیگر وزن کنید. اگر وزنها برابر باشند، دو باقی مانده را با یکدیگر مقایسه کنید. سنگین تر تقلبی است.

اگر یکی از گروه های سه الماس سنگین تر باشد، دو تا از این الماس ها را در برابر یکدیگر وزن کنید.

اگر یکی سنگین تر باشد، این تقلبی است. اگر وزن آنها برابر باشند، سومین الماس جعلی است.

 

 معمای شماره سه)

پسر 10 دقیقه یک بطری آب روی سرش نگه داشته و پول دریافت کرد.

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

هوش خود را بسنجید

تکنیک های افزایش فروش اینترنتی

اخذ ویزای کلیه کشورها در کوتاهترین زمان

شوره سر کلافت کرده؟ درمان بدون عارضه

یک جفت عدسی بلوکنترل مکسی نصف قیمت!

پرفروش ترین پکیج‌های جنسی رو از اینجابخر

مشاوره تخصصی اینترنتی کردن کسب و کار

تماشای رایگان سریال آقازاده

برنامه های پولی رو به راحتی دانلودکن

کاملترین وارزان ترین بلیطهای زمینی وهوایی

کسب و کار اینترنتی، پر سودترین هستند

چگونه کسب وکار پرسودی داشته باشیم؟

پیج اینستاگرامتو پر فروش کن

تخفیف خرید کفش مدرسه+ارسال رایگان

بهترین فرصت خرید کیف‌های دوشی و پاسپورتی

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، معما یک سرگرمی جذاب و راهی برای به چالش کشیدن ذهن است. با چند معمای سخت با جواب می‌توانید در دورهمی‌ها همه را سرگرم نموده و هوش آنها را به چالش بکشید.

از به چالش کشیدن هوش خود و دوستان خود لذت می برید؟ اگر پاسختان مثبت است آماده باشید، چون در ادامه این مقاله با چند معمای سخت روبه رو خواهید شد. این معما ها هوش شما را به چالش می‌کشند و اگر به آن‌ها جواب دهید، باید به خودتان افتخار کنید، اما اگر نتوانستید پاسخ درست را حدس بزنید، به جواب آن مراجعه کنید. این شما و این هم 15 معمای سخت با جواب!

در اتاقی قرار دارید که سه کلید برق و یک درب بسته دارد. کلید های روشن و خاموش کردن سه لامپ در طرف دیگر درب قرار دارند، اما اگر درب را باز کنید دیگر هرگز دستتان به کلید ها نمی‌رسد. چگونه می‌توانید با اطمینان بفهمید که هر لامپ به کدام کلید متصل است؟

پاسخ به چیستان

جواب: دو کلید اول را روشن کنید و هر دو را به مدت 5 دقیقه روشن رها کنید. بعد از 5 دقیقه کلید دوم را خاموش کنید و به آنطرف درب بروید. لامپ روشن مربوط به کلید اول است، به دو لامپ خاموش دست بزنید، لامپی که حرارت دارد مربوط به کلید دوم و لامپ خاموش و سرد نیز به کلید سوم وصل است.

مردی چادر خود را رها می‌نماید و سه مایل به جنوب، سه مایل به شرق و سپس سه مایل به شمال پیاده روی می‌کند تا دوباره به چادرش می‌رسد. وقتی وارد چادر می شود با یک خرس روبرو می‌شود که در حال خوردن غذاهایش است. خرس چه رنگی است؟

جواب: سفید. تنها جایی که با سه مایل به جنوب، سه مایل به شرق و سه مایل به شمال رفتن به نقطه اول می رسید قطب شمال است و همه خرس ها در قطب شمال سفید رنگ هستند.

مردی در حال نگاه کردن به عکس یک نفر است. دوستش از او می‌پرسد که او کیست؟ مرد پاسخ می‌دهد: من خواهر و برادر ندارم. اما پدر این مرد، پسر پدر من است. آن عکس چه کسی بود؟

جواب: پسر آن مرد.

مردی در یک سوی رودخانه ایستاده و سگ خود را که در طرف دیگر رودخانه است صدا می‌زند. سگ بدون آنکه از پل و قایق استفاده کند از رودخانه عبور می‌نماید، اما خیس نمی‌شود. چرا؟

جواب: رودخانه یخ زده بوده است.

پدر و مادری شش فرزند پسر دارند که هر پسر یک خواهر دارد. این خانواده چند نفری است؟

جواب: نه نفر. پدر و مادر، شش پسر و یک دختر.

مردی هنگام مرگ برای تقسیم ارث به دو پسرش به آن ها می گوید که سوار بر شتر با یکدیگر مسابقه بدهند و کسی که شترش آخر از خط انتها عبور می نماید برنده است و همه اموال به نام او می شود. دو پسر سوار بر شترهای خود روز ها در صحرا پرسه می زنند و هیچکدام نمی خواهند از خط انتها عبور نمایند. در نهایت آن ها ماجرا را برای مردی دانا تعریف می نمایند و بعد از آن به سرعت سوار بر شتر می شوند و به سمت خط انتها می رانند. مرد پیر به آن ها چه گفته بود؟

جواب: قانون مسابقه این بود که صاحب شتری که آخرین نفر از خط انتها عبور کند برنده است. آن ها به گفته مرد دانا شترها را عوض کردند تا جریان مسابقه برعکس شود.

مردی بدون هیچ چتر یا کلاهی ساعت ها زیر باران راه می‌رود. در نهایت زمانی که به خانه می رسد سرتاپای او خیس است بجز موهای مرد. چرا؟

جواب: او کچل بوده است.

در یک کلاس 14 نفر از دانش آموزان دختر هستند. 8 نفر از آن ها لباس آبی به تن دارند و 2 نفر نه دختر هستند و نه لباس آبی به تن دارند. اگر 5 نفر از کسانی که لباس آبی دارند دختر باشند، چند دانش آموز در این کلاس حضور دارند؟

پاسخ به چیستان

جواب: 19 نفر

کسی که آن را می‌سازد احتیاجی به آن ندارد. کسی که آن را می‌خرد از آن استفاده نمی‌نماید و کسی که از آن استفاده می‌نماید اصلا نمی‌داند که در حال استفاده از آن است. آن چیست؟

جواب: تابوت

جسد یک خانم در حیاط یک ساختمان چند طبقه پیدا می شود. به نظر می سد که او خودش را از یکی از طبقات به پایین پرت نموده است. زمانی که پلیس از راه می رسد به طبقه اول می رود و در پنجره را باز می نماید و یک سکه به بیرون پرت می نماید. سپس او همین کار را در طبقات دیگر تکرار می نماید و در نهایت نتیجه می گیرد که این خودکشی نبوده بلکه یک قتل اتفاق افتاده است. چرا؟

جواب: چون در تمام طبقات در پنجره ها بسته بوده است.

دختری در مراسم خاکسپاری مادرش عاشق مردی می شود، اما بعد از مراسم هرگز نمی تواند او را پیدا کند یا شماره اش را بیابد. چند روز بعد خواهر آن دختر می میرد و پلیس می گوید که او به قتل رسیده است. چه کسی او را به قتل رسانده؟

جواب: آن دختر. او فکر نموده که اگر کس دیگری از خانواده اش بمیرد آن مرد دو مرتبه به مراسم خاکسپاری خواهد آمد و آن ها یکدیگر را ملاقات می نمایند.

من شهر دارم، اما خانه نه. من کوه دارم، اما درخت نه. من آب دارم، اما ماهی نه. من چه هستم؟

جواب: نقشه

شما می دانید که 2 + 2 با 2 × 2 برابر است. حالا سه عدد پیدا کنید که حاصل جمع آن ها با حاصل ضرب آن ها مساوی باشد.

جواب: عدد 1، 2 و 3.

برادری به برادر کوچکترش می گوید: دو سال پیش، من سه برابر سن برادرم سن داشتم. سه سال بعد من دو برابر برادرم سن خواهم داشت. هرکدام از آن ها چند ساله هستند؟

جواب: برادر بزرگتر 17 و کوچکتر 7 سال دارد. دو سال پیش آن ها 15 و 5 ساله بودند و سه سال بعد آن ها 20 و 10 ساله خواهند بود.

اگر من را داشته باشی، می خواهی مرا به اشتراک بگذاری. اما اگر مرا به اشتراک بگذاری دیگر مرا نداری. من چه هستم؟

جواب: راز.

چیه که پر از سوراخه ولی با این حال آب رو داخل خودش نگه میداره؟!

جواب: اسفنج

من وقتی که جوان هستم، قد بلند هستم و وقتی که پیر میشم کوتاه هستم؛ من چی هستم؟

جواب: شمع

چیه که پیش روته ولی نمی تونی ببینیش؟!

جواب: آینده

کدوم ماه از سال 22 روز داره؟

جواب: تمام ماه های سال!

شما وارد اتاقی می شوید که در آن یک چراغ نفتی، یک شمع و یک شومینه وجود دارد؛ اول از همه چه چیزی را روشن می کنید؟

جواب: کبریت

خانه‌ای تک طبقه وجود دارد که همه چیز در آن زرد است. دیوارهای زرد، درهای زرد، مبلمان زرد. بنظرت پله ها چه رنگی هستند؟

جواب: خانه یک طبقه پله نداره!

چیه که بالا میره ولی هیچ وقت پایین نمیاد؟

جواب: سن آدما

مردی که خارج از خانه و زیرا باران بدون چتر و کلاه بود، موهای سرش خیس نشد. چرا؟

جواب: زیرا آن مرد کچل بود!

من هرجا که باشی تو را دنبال می کنم و همه حرکاتت رو حفظ می کنم ولی تو نمی تونی منو بگیری، من چی هستم؟

جواب: سایه

به چند مورد از این معماها پاسخ دادید؟ همانطور که می بینید پاسخ دادن به معماهای سخت احتیاج به دقت زیادی دارد. گاهی اصلا احتیاجی نیست حساب و کتاب کنید و تنها کافی است با توجه به معما، نکات انحرافی را پیدا کنید. نظر شما چیست؟ ایا معماهای سخت تری هم سراغ دارید؟ آنها را با ما و سایر مخاطبان در بخش ارسال نظر اشتراک بگذارید.

Hani 23 تیر 1399

اگر یک تاس را هل دهیم چه میشود

پارسا رجایی 18 تیر 1399

سلام جواب اینو کسی بلده
یه نفر به دوستش 10 تا الماس قرض می ده دوستش یکیشو گم می کنه و 9 تا بهش بر می گردونه ولی طرف نمی فهمه، چطوری؟
ممنون میشم پاسخ دهید

K.M.F 21 خرداد 1399

سوال 20 نگفته که کبریت داری

وحید 12 خرداد 1399

هفت مرده داریم چطور در چهار قبر دفن کنیم

متین 20 اردیبهشت 1399

یک نفر یک سکه دارد او خر و خروس دارد او با یک سکه می‌تواند یک چیز بخرد او چه چیز بخرد که خودش خرش و خروسش سیر شوند

شاهرخ 3 اردیبهشت 1399

تاخیس نشه توی سوراخ نمیره؟

مهرداد 11 اردیبهشت 1399

نخ

آیدا 1 اردیبهشت 1399

3 تا رفیق نفری 100 هزار تومان میذارن و از شاگرد مغازه یک رادیو میخرن. صاحب مغازه میاد به شاگرد میگه قیمتش 250 هزار تومنه، برو این 50 هزار تومان رو بهشون برگردون. شاگرد هم تو راه 20 هزار تومان میذاره تو جیبش و به اونا نفری 10 هزار تومان پس میده. یعنی نفری 90 هزار تومان دادن که سه نفری میشه 270 هزار تومان، 20 هزار تومان هم در جیب شاگرده هست این میشه 290 هزار تومان! پس 10 هزار تومانش چی شده؟

م.ه.خ 1 مرداد 1399

10 هزار تومانی وجود نداره
250+30=280
اما اونجا برا راه گم کنی گفته 270

شاهرخ 2 اردیبهشت 1399

معما تا 20 هزارتومن درجیب شاگردهس درسته.اشتباه اینجاست که بجای جمع کردن باید ازهم کم کنیم. یعنی سه نفر باهم27 هزارتومن دادن اگه 20 هزارتومن جیب شاگرد ازش کم کنیم میشه 25هزارتومن که قیمت رادیو هس

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

آقا یعقوب، ترنم خانم و آقای مهدی کریمی بنده معماهای شمارا حل کردم هرچند در مورد درستی جواب معمای آقا یعقوب مطمئن نیستم. حالا من یک معماطرح می کنم لطفاًجواب دهید.
شما صد سکه در اختیار دارید و آن‌ها را روی میزی صاف قرار داده‌اید و هر کدام از آن‌ها یا از رو یا از پشت روی میز قرار گرفته‌اند. ده تای آن‌ها به رو و نودتای آن‌ها به پشت هستند. شما نه می‌توانید آنها را لمس کنید و نه ببینید و نه هیچ کاری که بتواند به شما نشان دهد که کدام طرف سکه رو به بالاست. سکه‌ها را به دو گروه تقسیم کنید به طوری که در هر گروه به تعداد مساوی سکه‌هایی رو به بالا قرار بگیرند.

حسین 9 اردیبهشت 1399

تمامی سکه ها روشون به بالاست
برخی شیر رو به بالاست و در بقیه طرف خط رو به بالاست

مریم 25 فروردین 1399

توی ایام قرنطینه سرگرم شدیم، معما بیشتر بگذارید

عرفان 25 فروردین 1399

من تونستم 10 تاش رو جواب بدم

Nafas 23 فروردین 1399

جواب سوال 3 اشتباه است و قطب جنوب است.زیرا وقتی در قطب جنوب باشیم و سه مایل به جنوب حرکت کنیم،شعاع های مدار کره زمین کوچک می شود و با طی سه مایل به شرق می توان به نقطه قبل برگشت و در واقع نصف مدار را طی کرد و دوباره با حرکت به شمال به نقطه اول می رسیم.ولی اگر در قطب شمال باشیم با سه مایل حرکت به سمت قطب جنوب شعاع مدار های کره زمین افزایش می یابد و دیگر نمی توان با 3 مایل حرکت به نقطه قبل برگشت و هرگز به نقطه اولیه نخواهیم رسید.

مهدى نخعى 19 فروردین 1399

معما شماره 13 اشتباه است

مهدی کریمی 19 فروردین 1399

معما شتر50دلار وگاو 10 دلار وگوسفند1دلار میباشد حالا شخص باید چندشتر وچندگاو وچند گوسفند بخرد که مبلغش 500دلار وتعداد هم 100 تا باشد

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

سلام
یک شتر 39 تا گاو و 60 تا گوسفند

نیما 18 فروردین 1399

1+1=2ولی1×1=1
3+3=6ولی3×3=9
جواب معمای شماره13اشتباهه

علی حکیمی 7 خرداد 1399

اینجوری می شه
1+2+3=6
و 1×2×3=6

احسان 31 فروردین 1399

معما درسته شما اشتباه متوجه شدین
6=1+2+3
6=3×2×1

حسین 9 اردیبهشت 1399

1+2+3=6
1×2×3=5
درسته سوال سیزده غلطه

حسین طالبی 24 اردیبهشت 1399

آقا حسین 2×6=12 هست

NIMA 18 فروردین 1399

معمای شماره 13 اشتباه است

محمدحسن 13 فروردین 1399

1- در معمای 1 باید گفته شود لامپ ها خاموش اند و خارج اتاق هستند
2- معمای 2و 3 زیبا بود و چهارمی خیلی جالب نیست و 5 خوب بود
3- در ششمی باید میگفتید هر کس شتر مخصوص خود دارد
4- معمای 7و 9 مسخره بود در سوال 8 باید تاکید میشد فقط 2 نفر در کلاس آبی پوش نیستند
در کل برخی معماها دقیق نوشته نشده بود یا می توانست جواب دیگر داشته باشد ضمن اینکه تعدادی معما نبودند بلکه چیستان بودند چون معما سیر رسیدن به جواب دارد

علیرضا 10 فروردین 1399

سوال 13 خرابه 3 نمیشه چون 3به علاوه 3 میشه شیش ولی 3 ضرب در 3 میشه 9

Nasrin 10 فروردین 1399

خوب بود

شیلا 9 فروردین 1399

خیای سخت هارا بگذا ید

نیلوفر 6 فروردین 1399

عالی بود.بازم از این معما ها بگذارید

یعقوب 5 فروردین 1399

سلام. دو خانم با هم صحبت میکردند ، یکی از خانم ها میگه رشد بچه من دو برابر بچه های دیگه است. : سه روز پیش سه سالش بود ، سال بعد شش سالش میشه.
چجوری توجیه میشود این جریان ؟

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

آن پسرسه روزپیش سه سال ویازده ماه و27 روز داشته الآن هم چهارسالش تموم شده ورفته توی پنج سال وسال بعدهم که وارد شش سالگی میشه.

ترنم 1 فروردین 1398

سوال من است
قاتلی می خواهد مجازات شود مجازاتش این است که در 3 اتاق برود در اتاق 1 پرآتش است در اتاق2 پر سرباز است که تا وارد اتاق شوی میکشنت و در اتاق 3 پر شیر است که سیست سال است چیزی نخوردند
به سوال جواب بدین

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

وارد اتاق شیرهایی می شودکه سالهاست از گرسنگی مرده اند.

ترنم 1 فروردین 1398

من از سوالات راضی هستم ولی با جواب متوجه شدم سوالات کمی سخت مسخره بود ولی من راضی بودم

احسان 15 اسفند 1398

جواب این‌معما چی میشه :
حلقه بر گوشم ، تیکه تن پوشم ، سزمایه هوشم ؟؟؟؟؟

عرفان 26 بهمن 1398

سوال های با تصویر بگذارید

سفر به سن پترزبورگ در سه روزدر این مقاله از وب سایت مجله گردشگری خبرنگاران با شما هستیم با مقاله سفر به سن پترزبورگ در سه روز .

خبرنگاران: فصل پاییز با باران های دلنشین و برگ های زرد و نارنجی خود که بر زمین می افتند همواره حس و حال متفاوت تری را نسبت به سایر فصل ها برای بعضی از افراد به همراه دارد. این حس و حال متفاوت و البته ناب تا جایی پیش می رود که پیاده روی های جانانه و دلنشین در این فصل به یک برنامه ثابت…

آلبرتا در کاناداآلبرتا یکی از استان های غربی کشور کانادا است که تحسین برانگیزترین مناظر کانادا را در خود جای داده است. آلبرتا در کانادا پر است از کوه های سر به فلک کشیده و نوک تیز که در سرتاسر این پهنه گسترده شده اند. قله هایی پوشیده از برف که روی چمن های سبز دامنه، سایه انداخته اند…

یکی از بهترین مناطق توریستی که باب میل و پسند همه ایرانیان در اقصی نقاط کشور نیز هست، استان های گیلان و مازندران است که در اصطلاح ما ایرانی ها در هنگام مسافرت کاملا با هم یکی شده و آن را به عنوان شمال می شناسیم و سریع برای هر مناسبتی به سمتش روانه می شویم. اما بهترین مناطق شمال برای…

کاربران

توسعه‌دهندگان

با مایکت

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

پاسخ به چیستان

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت هوشمند گستر هوتن پارس (استور اندرویدی مایکت) می باشد

با اجرای فایل دریافتی، ابتدا مایکت بر روی دستگاه اندرویدی شما نصب خواهد شد. بلافاصله پس از باز شدن اپلیکیشن مایکت، دانلود خواهد شد.

مایکت را بر روی دستگاه خود ندارید؟

اگر گوشی جدید خریده اید، برای استفاده بهتر از گوشی هوشمند خود، برنامه های کاربردی زیر را به شما توصیه میکنیم. فرقی نمی‌کند که یک گوشی پرچمدار، میان‌رده و یا پایین‌رده دارید، قطعاً می‌توانید اپلیکیشنی را پیدا کنید که قابلیت اجرا روی گوشی شما را داشته و نیازتان را برطرف کند.

اگر میخواهید گوشی خود را، بر اساس سلیقه خود شخصی سازی کنید، تصاویر پس زمینه جذاب بر روی آن قرار دهید، تم گوشی خود را عوض کنید یا کیبورد پیش فرض گوشی خود را تغییر دهید، برنامه های زیر را از دست ندهید.

برنامه های اندروید انواع مختلفی دارند: کاربردی، اجتماعی، آموزشی، خرید، سرگرمی و …. در زیر دسته های مختلف برنامه های اندرویدی را برای شما گرد آوری کرده ایم.آب و هوابا استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می توانیم مشخصه هایی از شرایط جوی مثل دما، میزان رطوبت نسبی، سرعت و جریان باد، احتمال بارندگی، فشار هوا و امکان وقوع سیل، طوفان، و… را در تمام با دقت بالایی در ۲۴ ساعت شبانه روز و حتی برای چند روز بعد پیش بینی کنیم. اجتماعیبا استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید پیام‌رسان یا رسانه‌ی اجتماعی موردعلاقه‌تان را دانلود و نصب کنید و به ابزارهایی برای مدیریت بهتر صفحه‌ی اینستاگرام یا کانال تلگرامی‌تان دسترسی داشته باشید. اخبارفرقی نمی کند که پیر باشید یا جوان، فرقی نمی کند چه شغلی دارید، زن یا مرد بودن هم خیلی مهم نیست؛ با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته در جریان آخرین اخبار درباره‌ی موضوعاتی که علاقه دارید قرار می‌گیرید. آشپزی و رستوراناگر به غذا و آشپزی علاقه دارید یا قصد دارید دستور پخت یک غذای جدید را یاد بگیرید، نظرات افراد مختلف درباره‌ی رستوران موردنظرتان را بدانید یا به‌صورت آنلاین غذا سفارش بدهید، حتماً سری به اپلیکیشن‌های این دسته بزنید. آموزشیامروزه اپلیکیشن های آموزشی به عنوان راهی کم هزینه و آسان برای یادگیری به حساب می آیند و دسترسی به آموزش سطح بالا و حرفه ای را برای ما راحت تر کرده اند. اگر پیش از این کلاس درس تنها محل یادگیری بود، باید وب سایت ها و برنامه های اندرویدی را هم به آن اضافه کنیم. پزشکی و سلامتامروزه با پیشرفت علم پزشکی و همه‌گیر شدن موبایل‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های سلامتی می‌توانند به شما در حفظ سلامتی، داشتن تغذیه و بدنی سالم‌تر کمک کرده و دسترسی به مراکز درمانی و اطلاعات پایه‌ی پزشکی را راحت‌تر کنند. تندرستی و تناسب اندامدر این دسته می‌توانید اپلیکیشن‌های کالری شمار را پیدا کنید که رژیم‌های غذایی سالم را در اختیارتان گذاشته و کمک می‌کنند تا میزان کالری مصرفی روزانه‌ی خود را کنترل کنید. هم چنین با کمک از اپلیکیشن‌های ورزشی می‌توانید بدنی سالم و ورزیده داشته باشید. خریدامروزه چیزی نزدیک به نیمی از خرید های اینترنتی توسط موبایل انجام می شود و خرید آنلاین بیش از این که یک انتخاب لوکس باشد، تبدیل به انتخابی شده که راحت تر و بی دردسر از خرید حضوری است. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می توانید یک خرید آنلاین سریع و بی دردسر داشته باشید. سبک زندگیاین برنامه‌ها به شما کمک می کنند تا سبک زندگی مورد علاقه ی خود را دنبال کرده و کارهای روزمره و کارهای مربوط به منزل، مثل تعمیرات یا تغییر دکوراسیون، را راحت تر انجام بدهید. سرگرمیاحتمالاً شما هم وقتی با یک موقعیت کسل کننده مواجه می شوید اولین کاری که میکنید درآوردن گوشی از جیب و اسکرول کردن اینستاگرام و توییتر یا پخش کردن آهنگی برای گوش کردن و سریالی برای تماشا کردن است. هر کدام از ما راهی برای این کسالت کلافه کننده داریم ولی مقصد مشترک اکثرمان گوشی هوشمندمان است. سیر و سفراگر اهل سفر باشید، مسلماً با چالش هایی مثل رزرو هتل، خرید بلیت اتوبوس و قطار و هواپیما، مسیریابی در شهری که هیچ شناختی از آن ندارید و… روبرو شده اید. اپلیکیشن های این دسته می توانند برای هر کدام از این چالش ها راه حلی سریع و قابل اطمینان در اختیارتان بگذارند. شخصی سازیبا استفاده از اپلیکیشن های دسته ی شخصی سازی می توانید کیبورد، منوها، تم گوشی، تصویر پس زمینه، تم صفحه ی قفل گوشی و بسیاری از ویژگی های تصویری دستگاه اندرویدیتان را تغییر داده و ظاهری جدید به آن ببخشید. صوت و موسیقیاولین گزینه‌ی اکثر ما برای گوش کردن به موسیقی گوشی هوشمندان است. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید به سرویس‌های آنلاین پخش موسیقی دسترسی داشته باشید و یا یک موزیک پلیر جدید با امکانات بیشتر برای گوشی خود دانلود کنید. عکس و فیلمهمه‌گیر شدن رسانه‌های اجتماعی بین آدم‌ها باعث شده تا سر و کارمان با فیلم و عکس هم بیشتر شود. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید عکس‌ها را مطابق سلیقه خودتان ویرایش کنید، تصاویر جدید بسازید و یا با بهم چسباندن عکس‌ها و ویدیوهای مختلف، ویدیوی خاص خودتان را بسازید. کاربردیاپلیکیشن‌های کاربردی استفاده از امکانات مختلف گوشی شما را ساده‌تر می‌کنند. همچنین می توانید از آن‌ها برای مدیریت این امکانات استفاده کنید. اگر به اپلیکیشنی برای مدیریت حجم اینترنت مصرفی، استفاده از چراغ قوه گوشی و یا کشتن ویروس‌ها و بدافزارها نیاز دارید، سری به این دسته بندی بزنید. کتاببرای خیلی‌ها هنوز هم منبعی بهتر از کتاب برای مطالعه و یادگرفتن چیزهای جدید وجود ندارد. از طرفی کتاب الکترونیکی دیگر یک مفهوم لوکس و دست نیافتنی نیست. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید با هزینه‌ی کمتر به انبوهی از کتاب‌های دیجیتال و منابع مطالعاتی دسترسی داشته باشید. کسب و کاردنیای امروز کسب و کار با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات گره خورده فعالیت‌های اقتصادی بدون کمک سیستم های دیجیتالی و کامپیوترها رسماً فلج می شوند. برای همین تسلط به ابزار دیجیتال و برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری پایه برای کسب درآمد و فعالیت های تجاری ضروری هستند. مالیفرقی نمی کند که به یک حسابدار شخصی برای مدیریت هزینه‌ها احتیاج دارید، می خواهید اپلیکیشن موبایل بانک موردنظرتان را نصب کنید یا با یکی از اپلیکیشن های پرداخت پول کارت به کارت کنید، همه ی این ها را می توانید در دسته بندی مالی مایکت پیدا کنید. مذهبیبا استفاده از اپلیکیشن های این دسته می توانید از اوقات شرعی با خبر شده، برای خودتان یادآور اذان بگذارید، به صورت روزانه سوره‌ای از قرآن قرائت کنید به منابع متنوعی از محتواهای مذهبی مثل ادعیه، مداحی‌ها، سخنرانی‌ها، احکام و آموزه‌های دینی و حتی والپیپرهای مذهبی دسترسی داشته باشید. ورزشیفرقی نمی‌کند به چه ورزش یا تیمی علاقه دارید، پیگیری اخبار دنیای ورزش و تماشای رقابت های ورزشی پای ثابت روزمره ی خیلی از ماست و در صدر آن هم فوتبال قرار دارد. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته در جریان آخرین اخبار ورزشی قرار گرفته و یا برای انجام تمرینات ورزشی یک مربی مجازی همراه خود داشته باشید.برای نصب اپلیکیشن اندرویدی چه مراحلی را باید طی کنم؟1.وارد مایکت شوید.2. از طریق دسته‌بندی‌های مختلف، جست‌وجو و یا از طریق لیست‌هایی که تیم محتوای مایکت آن‌ها را برای استفاده‌ی کاربران آماده کرده، برنامه‌ی اندرویدی مورد نظر خود را دانلود کنید.3.سپس بر روی دکمه نصب یا Install بزنید تا برنامه روی گوشی شما نصب شود.آیا برنامه‌ای که قصد نصب کردن آن را دارم با گوشی من سازگار است؟در مایکت برنامه های ناسازگار با گوشی شما شناسایی شده و دکمه «نصب» یا «Install» آنها غیر فعال میباشد. مهم‌ترین نیازمندی اکثر اپلیکیشن‌ها، نسخه‌ی اندرویدی است که روی گوشی شما نصب شده و کمتر اپلیکیشنی را می‌توان پیدا کرد که به‌خاطر ضعف سخت‌افزاری روی گوشی شما اجرا نشود.امنیت اپلیکیشن‌های اندرویدی که روی مایکت منتشر می‌شوند چقدر است؟هر برنامه ای به مایکت اضافه شود، توسط سه برنامه‌ی امنیتی مختلف (از جمله آنتی‌ویروس لوک‌اوت) چک می‌شود تا برای دستگاه کاربران مایکت مخرب نباشند. علاوه بر بررسی توسط آنتی‌ویروس‌ها، توسط کارشناسان مایکت نیز تست می‌شود تا از سلامت کارکرد آن اطمینان حاصل شود.چگونه اپلیکیشن موردنیاز خود را پیدا کنم؟چند راه پیش روی شماست:۱- با استفاده از بخش جست‌وجوی مایکت نام یا موضوع اپلیکیشن مورد نظر خود را جست‌وجو کرده و مستقیماً آن را دانلود کنید.۲- با توجه به نیازی که دارید سری به دسته‌بندی‌های مایکت بزنید. داخل هر دسته‌بندی تعدادی لیست قرار دارند که محتوای آن‌ها توسط کارشناسان مایکت جمع‌آوری شده و هر یک قابلیت خاصی را در اختیار کاربر می‌گذارند.۳- سری به صفحه‌ی اینستاگرام مایکت و یا مایکت‌مگ زده و در آن‌جا از برنامه‌هایی که تیم محتوای مایکت معرفی کرده استفاده کنید.۴- اگر کاربران دیگر را در مایکت دنبال کنید، با خواندن نقد و بررسی‌هایی که منتشر کرده و لیست‌هایی که روی پروفایل خود می‌گذارند، می‌توانید نکات مثبت و منفی برنامه‌های مختلف را خوانده و یا با برنامه‌های جدید آشنا شوید.آیا دانلود برنامه از مایکت رایگان است؟بله. برای عضویت در مایکت و دانلود برنامه از آن نیازی به پرداخت هزینه ندارید.در صورت بروز خطا در اجرای برنامه چه باید کرد ؟در صورت مشاهده هرگونه مشکل، قبل و بعد از دانلود و نصب برنامه می توانید با کارشناسان مایکت تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می توانیم مشخصه هایی از شرایط جوی مثل دما، میزان رطوبت نسبی، سرعت و جریان باد، احتمال بارندگی، فشار هوا و امکان وقوع سیل، طوفان، و… را در تمام با دقت بالایی در ۲۴ ساعت شبانه روز و حتی برای چند روز بعد پیش بینی کنیم.

با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید پیام‌رسان یا رسانه‌ی اجتماعی موردعلاقه‌تان را دانلود و نصب کنید و به ابزارهایی برای مدیریت بهتر صفحه‌ی اینستاگرام یا کانال تلگرامی‌تان دسترسی داشته باشید.

پاسخ به چیستان

فرقی نمی کند که پیر باشید یا جوان، فرقی نمی کند چه شغلی دارید، زن یا مرد بودن هم خیلی مهم نیست؛ با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته در جریان آخرین اخبار درباره‌ی موضوعاتی که علاقه دارید قرار می‌گیرید.

اگر به غذا و آشپزی علاقه دارید یا قصد دارید دستور پخت یک غذای جدید را یاد بگیرید، نظرات افراد مختلف درباره‌ی رستوران موردنظرتان را بدانید یا به‌صورت آنلاین غذا سفارش بدهید، حتماً سری به اپلیکیشن‌های این دسته بزنید.

امروزه اپلیکیشن های آموزشی به عنوان راهی کم هزینه و آسان برای یادگیری به حساب می آیند و دسترسی به آموزش سطح بالا و حرفه ای را برای ما راحت تر کرده اند. اگر پیش از این کلاس درس تنها محل یادگیری بود، باید وب سایت ها و برنامه های اندرویدی را هم به آن اضافه کنیم.

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و همه‌گیر شدن موبایل‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های سلامتی می‌توانند به شما در حفظ سلامتی، داشتن تغذیه و بدنی سالم‌تر کمک کرده و دسترسی به مراکز درمانی و اطلاعات پایه‌ی پزشکی را راحت‌تر کنند.

در این دسته می‌توانید اپلیکیشن‌های کالری شمار را پیدا کنید که رژیم‌های غذایی سالم را در اختیارتان گذاشته و کمک می‌کنند تا میزان کالری مصرفی روزانه‌ی خود را کنترل کنید. هم چنین با کمک از اپلیکیشن‌های ورزشی می‌توانید بدنی سالم و ورزیده داشته باشید.

امروزه چیزی نزدیک به نیمی از خرید های اینترنتی توسط موبایل انجام می شود و خرید آنلاین بیش از این که یک انتخاب لوکس باشد، تبدیل به انتخابی شده که راحت تر و بی دردسر از خرید حضوری است. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می توانید یک خرید آنلاین سریع و بی دردسر داشته باشید.

این برنامه‌ها به شما کمک می کنند تا سبک زندگی مورد علاقه ی خود را دنبال کرده و کارهای روزمره و کارهای مربوط به منزل، مثل تعمیرات یا تغییر دکوراسیون، را راحت تر انجام بدهید.

احتمالاً شما هم وقتی با یک موقعیت کسل کننده مواجه می شوید اولین کاری که میکنید درآوردن گوشی از جیب و اسکرول کردن اینستاگرام و توییتر یا پخش کردن آهنگی برای گوش کردن و سریالی برای تماشا کردن است. هر کدام از ما راهی برای این کسالت کلافه کننده داریم ولی مقصد مشترک اکثرمان گوشی هوشمندمان است.

اگر اهل سفر باشید، مسلماً با چالش هایی مثل رزرو هتل، خرید بلیت اتوبوس و قطار و هواپیما، مسیریابی در شهری که هیچ شناختی از آن ندارید و… روبرو شده اید. اپلیکیشن های این دسته می توانند برای هر کدام از این چالش ها راه حلی سریع و قابل اطمینان در اختیارتان بگذارند.

با استفاده از اپلیکیشن های دسته ی شخصی سازی می توانید کیبورد، منوها، تم گوشی، تصویر پس زمینه، تم صفحه ی قفل گوشی و بسیاری از ویژگی های تصویری دستگاه اندرویدیتان را تغییر داده و ظاهری جدید به آن ببخشید.

اولین گزینه‌ی اکثر ما برای گوش کردن به موسیقی گوشی هوشمندان است. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید به سرویس‌های آنلاین پخش موسیقی دسترسی داشته باشید و یا یک موزیک پلیر جدید با امکانات بیشتر برای گوشی خود دانلود کنید.

همه‌گیر شدن رسانه‌های اجتماعی بین آدم‌ها باعث شده تا سر و کارمان با فیلم و عکس هم بیشتر شود. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید عکس‌ها را مطابق سلیقه خودتان ویرایش کنید، تصاویر جدید بسازید و یا با بهم چسباندن عکس‌ها و ویدیوهای مختلف، ویدیوی خاص خودتان را بسازید.

اپلیکیشن‌های کاربردی استفاده از امکانات مختلف گوشی شما را ساده‌تر می‌کنند. همچنین می توانید از آن‌ها برای مدیریت این امکانات استفاده کنید. اگر به اپلیکیشنی برای مدیریت حجم اینترنت مصرفی، استفاده از چراغ قوه گوشی و یا کشتن ویروس‌ها و بدافزارها نیاز دارید، سری به این دسته بندی بزنید.

برای خیلی‌ها هنوز هم منبعی بهتر از کتاب برای مطالعه و یادگرفتن چیزهای جدید وجود ندارد. از طرفی کتاب الکترونیکی دیگر یک مفهوم لوکس و دست نیافتنی نیست. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته می‌توانید با هزینه‌ی کمتر به انبوهی از کتاب‌های دیجیتال و منابع مطالعاتی دسترسی داشته باشید.

دنیای امروز کسب و کار با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات گره خورده فعالیت‌های اقتصادی بدون کمک سیستم های دیجیتالی و کامپیوترها رسماً فلج می شوند. برای همین تسلط به ابزار دیجیتال و برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری پایه برای کسب درآمد و فعالیت های تجاری ضروری هستند.

فرقی نمی کند که به یک حسابدار شخصی برای مدیریت هزینه‌ها احتیاج دارید، می خواهید اپلیکیشن موبایل بانک موردنظرتان را نصب کنید یا با یکی از اپلیکیشن های پرداخت پول کارت به کارت کنید، همه ی این ها را می توانید در دسته بندی مالی مایکت پیدا کنید.

با استفاده از اپلیکیشن های این دسته می توانید از اوقات شرعی با خبر شده، برای خودتان یادآور اذان بگذارید، به صورت روزانه سوره‌ای از قرآن قرائت کنید به منابع متنوعی از محتواهای مذهبی مثل ادعیه، مداحی‌ها، سخنرانی‌ها، احکام و آموزه‌های دینی و حتی والپیپرهای مذهبی دسترسی داشته باشید.

فرقی نمی‌کند به چه ورزش یا تیمی علاقه دارید، پیگیری اخبار دنیای ورزش و تماشای رقابت های ورزشی پای ثابت روزمره ی خیلی از ماست و در صدر آن هم فوتبال قرار دارد. با استفاده از اپلیکیشن‌های این دسته در جریان آخرین اخبار ورزشی قرار گرفته و یا برای انجام تمرینات ورزشی یک مربی مجازی همراه خود داشته باشید.

1.وارد مایکت شوید.2. از طریق دسته‌بندی‌های مختلف، جست‌وجو و یا از طریق لیست‌هایی که تیم محتوای مایکت آن‌ها را برای استفاده‌ی کاربران آماده کرده، برنامه‌ی اندرویدی مورد نظر خود را دانلود کنید.3.سپس بر روی دکمه نصب یا Install بزنید تا برنامه روی گوشی شما نصب شود.

در مایکت برنامه های ناسازگار با گوشی شما شناسایی شده و دکمه «نصب» یا «Install» آنها غیر فعال میباشد. مهم‌ترین نیازمندی اکثر اپلیکیشن‌ها، نسخه‌ی اندرویدی است که روی گوشی شما نصب شده و کمتر اپلیکیشنی را می‌توان پیدا کرد که به‌خاطر ضعف سخت‌افزاری روی گوشی شما اجرا نشود.

هر برنامه ای به مایکت اضافه شود، توسط سه برنامه‌ی امنیتی مختلف (از جمله آنتی‌ویروس لوک‌اوت) چک می‌شود تا برای دستگاه کاربران مایکت مخرب نباشند. علاوه بر بررسی توسط آنتی‌ویروس‌ها، توسط کارشناسان مایکت نیز تست می‌شود تا از سلامت کارکرد آن اطمینان حاصل شود.

چند راه پیش روی شماست:۱- با استفاده از بخش جست‌وجوی مایکت نام یا موضوع اپلیکیشن مورد نظر خود را جست‌وجو کرده و مستقیماً آن را دانلود کنید.۲- با توجه به نیازی که دارید سری به دسته‌بندی‌های مایکت بزنید. داخل هر دسته‌بندی تعدادی لیست قرار دارند که محتوای آن‌ها توسط کارشناسان مایکت جمع‌آوری شده و هر یک قابلیت خاصی را در اختیار کاربر می‌گذارند.۳- سری به صفحه‌ی اینستاگرام مایکت و یا مایکت‌مگ زده و در آن‌جا از برنامه‌هایی که تیم محتوای مایکت معرفی کرده استفاده کنید.۴- اگر کاربران دیگر را در مایکت دنبال کنید، با خواندن نقد و بررسی‌هایی که منتشر کرده و لیست‌هایی که روی پروفایل خود می‌گذارند، می‌توانید نکات مثبت و منفی برنامه‌های مختلف را خوانده و یا با برنامه‌های جدید آشنا شوید.

بله. برای عضویت در مایکت و دانلود برنامه از آن نیازی به پرداخت هزینه ندارید.

در صورت مشاهده هرگونه مشکل، قبل و بعد از دانلود و نصب برنامه می توانید با کارشناسان مایکت تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

کاربران

توسعه‌دهندگان

با مایکت

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت هوشمند گستر هوتن پارس (استور اندرویدی مایکت) می باشد

با اجرای فایل دریافتی، ابتدا مایکت بر روی دستگاه اندرویدی شما نصب خواهد شد. بلافاصله پس از باز شدن اپلیکیشن مایکت، دانلود خواهد شد.

مایکت را بر روی دستگاه خود ندارید؟

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری تجارت‌نیوز است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است. کپی رایت 1399

ما ذهن ناکاملی داریم. ذهنی که در مواجهه با مسائلی بسیار ساده، به طرز خنده‌داری اشتباه می‌کند. با این وجود، ما به این ذهن ساده به شدت اعتماد داریم. فکر می‌کنیم چیزهایی که به یاد می‌آوریم را واقعا به یاد می‌آوریم، در حالی که بسیاری از خاطرات ما جعلی هستند و در ذهنمان ساخته می‌شوند.

فکر می‌کنیم که برای پدیده‌ها توجیه عقلانی داریم. و تقریبا همه ماها فکر می‌کنیم از میانگین جامعه باهوش‌تر هستیم.

طرف مقابل ما هر کس که باشد، مشتری، همسر، همکار، کارمند یا رئیس، توقع داریم چیزی را فراموش نکند، دچار اشتباه‌های مسخره نشود و همیشه دلایل عقلانی را به احساسات زودگذر ترجیح بدهد. یعنی با وجود آن که ذهن ما عملکردی بد و ضعیف دارد، توقع داریم که دیگران همیشه با ذهنی آماده و فعال، وظایف خود را به درستی انجام دهند.

اگر می‌خواهید به تحلیل بازارسرمایه بپردازید، خانه بخرید، برای آینده فرزندانتان تصمیم بگیرید یا یک پاکت شیر بخرید، بد نیست قبل از هرچیز، کمی با ساختار مغز خود آشنا شوید.

پاسخ به چیستان

در اینجا تعدادی معمای به شدت ساده را فهرست کرده‌ایم. ببینید به چند معما می‌توانید جواب درست بدهید؟

یک فروشگاه می‌گوید قیمت یک راکت با یک توپ، ده و پانصد است. راکت از توپ 10 تومان گران‌تر است. قیمت هر توپ چقدر است؟

خیلی ساده به نظر می‌رسد، نه؟

آیا می‌توانید بگویید در این تابلو چند اشتباه املایی وجود دارد؟ عیب ندارد، از گوگل استفاده کنید و املای لغات را چک کنید.

در پایان این نوشته، جواب تمام معماها وجود دارد. اما سعی کنید خودتان جواب سوالات را پیدا کنید. دست‌کم چند دقیقه به آن‌ها فکر کنید.

به این کلمات دقت کنید. ماشین، تایر، صندلی، چراغ، موتور، زنجیر، لبنیات، تسمه، فرمان

سعی کنید به یاد بسپارید که هر وسیله با چه رنگی نوشته شده است. وقتی تمام رنگ‌ها را حفظ کردید، بدون آن که دوباره به کلمات نگاه کنید، این کلمات را روی کاغذ بنویسید.

روغن، موتور، بوق، ماشین، تسمه، بنزین، فرمان، لبنیات، چراغ، کمربند، لاستیک، زنجیر، پیستون

حالا رنگ هر کلمه را در مقابلش بنویسید. (برای کلمات جدیدی که در لیست بالا نبوده‌اند، بنویسید سفید)

چند مورد را به یاد می‌آورید؟

از دوست خود بخواهید روی یک تکه کاغذ اسم 20 چیز زردرنگ را بنویسد. با کرنومتر زمان بگیرید و ببینید نوشتن این 20 چیز چقدر از او زمان می‌گیرد.

حالا روی یک برگه دیگر از یک تا بیست بنویسید. این بار قرار است او اسم 20 چیز سفید را بنویسد. اما برایش دو مثال بزنید: 1- شیر 2-برف. چقدر طول می‌کشد که بتواند 18 مورد دیگر را هم بنویسد؟

وقتی برایش مثال می‌زنید، این کار بیشتر از قبل طول می‌کشد!

به این 9 نقطه نگاه کنید.

آیا می‌توانید بدون برداشتن خودکار از روی کاغذ و تنها با ترسیم 4 خط، تمام دایره‌ها را به هم وصل کنید؟

اگر موفق شدید، حالا سعی کنید این کار را تنها با ترسیم سه خط انجام دهید.

توجه کنید که نباید از روی یک خط دوبار رد شوید.

بچه‌های دبستانی به سادگی توانسته‌اند این سوال را حل کنند!

یک نیلوفر آبی غول آسا وجود دارد که در هر روز اندازه برگ آن دوبرابر می‌شود.

اگر 100 روز طول بکشد تا نیلوفر تمام سطح دریاچه را بگیرد، چند روز طول کشیده که نصف سطح دریاچه را بپوشاند؟

تمام دریاچه صد روز، نصف دریاچه چند روز؟

مارک به دیوید نگاه می‌کند، دیوید به سیمون.

مارک متاهل است و سیمون مجرد.

آیا در این شرایط یک فرد متاهل به یک مجرد نگاه کرده است؟

می‌خواهید برای تولید یک شرکت برنامه‌ریزی کنید.

طبق تحقیقات شما، 5 کارگر برای تولید 5 دستگاه به 5 روز زمان نیاز دارند.

در این صورت 3 کارگر برای تولید 3 دستگاه به چند روز زمان نیاز دارند؟

در یک نظرسنجی 30 مهندس کامپیوتر و 70 وکیل دادگستری شرکت کرده‌اند. یکی از شرکت‌ کننده‌ها (به اسم لیندا) در توصیف خود نوشته است:

«متاهل هستم، چهار فرزند دارم، خود را باهوش می‌دانم، به سیاست و مسائل اجتماعی توجهی ندارم. تفریحات مورد علاقه: ماهیگیری، جمع کردن کلکسیون ماشین‌های اسباب‌بازی و تماشای فیلم‌های علمی تخیلی.»

به احتمال زیاد او مهندس کامپیوتر است یا وکیل؟ آیا می‌توانید بگویید احتمال این که او مهندس کامپیوتر باشد، چند است؟

این مورد خیلی ساده است و حتی یک بچه دبستانی هم از عهده آن بر می‌آید. سعی کنید این معمای ساده را در ذهن خود حل کنید.

عدد 1000 را در ذهن خود نگه دارید و به ترتیب اعداد زیر را به آن اضافه کنید:

+40

پاسخ به چیستان

+1000

+30

+1000

+20

+1000

+10

نتیجه چه عددی است؟ 5000؟! اشتباه می‌کنید! یک بار دیگر حساب کنید.

قبل از آن که پاسخ‌ها را بخوانید به سوالات فکر کنید. اگر اشتباه کردید ایرادی ندارد. بیشتر افراد در مورد این معماها اشتباه می‌کنند. مگر کسانی که معماها را قبلا شنیده باشند.

گفتیم که راکت با توپ ده هزار و پانصد تومان است. راکت ده هزار تومان از توپ گران‌تر است. توپ چقدر قیمت دارد؟

اگر گفتید 500 تومان، اشتباه کرده‌اید. اگر توپ 500 تومان باشد، راکت که ده هزار تومان گران‌تر است، می‌شود 10 هزار و پانصد. در این صورت راکت و توپ با هم 11 هزار تومان تمام می‌شود. اشتباه کجا است؟ می‌خواهید دوباره فکر کنید؟

بله، این بار درست حدس زدید. توپ 250 تومان قیمت دارد. راکت 10250 و جمع آن‌ها می‌شود 10500 تومان.

این معما را از دوستان خود بپرسید. بیشتر آن‌ها به سرعت می‌گویند 500.

دوباره به تابلو نگاه کنید. آیا توانستید غلط املایی را پیدا کنید؟

شاید شما هم متوجه نشده باشید که کلمه the در این تابلو دوبار نوشته شده است. ذهن شما به قدری دنبال اشتباه می‌گردد که این اشتباه ساده را نمی‌بیند.

آیا توانستید رنگ تمام اشیا را درست بنویسید؟

قسمت سخت این معما به خاطر سپردن رنگ‌ها نبود. بیشتر افراد برای کلمه لاستیک می‌نویسند سیاه، با این که لاستیک یک کلمه جدید است. آن‌ها تایرِ سیاه را در حافظه سپرده‌اند و متوجه نمی‌شوند که این کلمه با لاستیک جابجا شده است.

اشتباه کردن تسمه و رنجیر هم خیلی مرسوم است.

بیشتر افراد وقتی می‌خواهد چیزهای سفید را فهرست کنند با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند. در حالی که این بار باید اسم 18 چیز را بنویسند.

چرا این اتفاق می‌افتد؟

چون به شما دو مثال داده‌ایم. شیر و برف. بدون این مثال‌ها ذهن شما آزادانه حرکت می‌کرد و به چیزهای زرد مثل خورشید، زرده تخم‌مرغ، طلا، زعفران و زردچوبه فکر می‌کرد. اما حالا خیلی سخت است که ذهن خود را از شیر و برف دور کنید. جالب اینجا است که در حالت دوم، بیشتر افراد به لبنیات فکر می‌کنند: ماست، پنیر، دوغ، کشک…

به همین سادگی یک راهنمایی ساده باعث می‌شود که ذهن ما آزادی عملش را از دست بدهد.

آیا می‌توانید 10 کلمه بگویید که حرف یکی مانده به آخر آن «د» باشد؟ کلماتی مثل مادر و برادر؟

همین دو مثال کار را خراب می‌کند. ذهن شما به سمت کلماتی خاص هدایت می‌شود. سریع به یاد پدر می‌افتید. اما اینجا بن‌بست است. خواهر جواب مناسب این معما نیست. کلمه دیگری به ذهن نمی‌آید.

در حالی که شما ده‌ها کلمه بلد هستید که حرف یکی مانده به آخر آن «د» باشد: بردن، خوردن، دادن، مردن، سپردن، کردن، شمردن… اگر بجای مادر و برادر، بردن و شمردن را به شما می‌گفتم، کار خیلی ساده‌تر می‌شد.

این اتفاق در یک زبان خارجی شدت بیشتری پیدا می‌کند. چند کلمه انگلیسی بلد هستید که حرف یکی مانده به آخر آن‌ها n باشد؟ مثلا song و alone؟ خوب فکر کنید.

شاید فکر کنید حتی یک کلمه دیگر هم به ذهن شما نمی‌آید. اما مطمئن هستم بیشتر از 100 کلمه بلد هستید که حرف یکی مانده به آخر آن n باشد.

کلماتی مثل reading، shopping، parking. بله، تمام کلماتی که به ing ختم می‌شوند جواب درست هستند.

حالا با خیال راحت می‌توانید 30 کلمه بگویید که حرف یکی مانده به آخر آن n باشد. چون دارید ing را به فعل‌ها اضافه می‌کنید.

اما دیگر بعید است به کلماتی ساده مثل king، ring و thing فکر کنید. ذهن شما در مسیری افتاد که در آن می‌تواند به سادگی معما را حل کند. دلیلی ندارد که این خانه امن را ترک کند.

کلماتی ساده مثل print، young، wrong، sink، ، giant، funny و… هم وجود دارند. اما وقتی با الگوی ing می‌توانید مسئله را حل کنید، ذهنتان سراغ الگویی دیگر نمی‌رود.

این معما بسیار ساده است. به جواب‌ها نگاه کنید.

چرا معمایی به این سادگی، بسیار دشوار می‌شود؟ چون ذهن شما می‌کوشد که خودش را محدود کند. یعنی شما فکر می‌کنید که باید در یک مربع خیالی محدود بمانید. در حالی که خروج از این مربع خیالی ممنوع نیست.

این یکی از مشکلات بزرگ ما در تفکر است. ما به سرعت برای خود محدودیت‌هایی در نظر می‌گیریم که هیچ اجبار و الزامی برای رعایت آن‌ها وجود ندارد.

مثلا به این معما فکر کنید: آن‌ چیست که از همه چیز سبک‌تر است و از خودش سنگین‌تر، از همه چیز کوتاه‌تر است و از خودش درازتر، از همه‌چیز ارزان‌تر است و از خودش ارزان‌تر و هر کس که آن را بخورد می‌میرد.

شما فکر می‌کنید که این معما حتما باید جواب داشته باشد. برای همین به موارد مختلفی فکر می‌کنید. جواب درست این معما هیچ‌چیز است. واقعا هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که این شرایط را داشته باشد. چرا این جواب را نمی‌دهید؟ چون خود را محدود کرده‌اید که حتما جوابی وجود داشته باشد.

اگر 100 روز طول بکشد تا نیلوفر تمام سطح دریاچه را بگیرد، چند روز طول کشیده که نیلوفر نصف سطح دریاچه را بپوشاند؟

شاید به جواب 50 روز فکر کرده باشید. اما جواب درست 99 روز است.

دقت کنید که اندازه نیلوفر هر روز دوبرابر می‌شود. اگر در روز نود و نهم، نصف سطح دریاچه پوشانده شده باشد، تنها به یک روز دیگر نیاز است تا اندازه نیلوفر دوبرابر شود و کلِ سطح دریاچه را بپوشاند.

یک بار دیگر به معما توجه کنید. مارک به دیوید نگاه می‌کند، دیوید به سیمون. مارک متاهل است و سیمون مجرد. آیا یک فرد متاهل به یک مجرد نگاه کرده است؟

در این معما مارک که متاهل است به سیمون که مجرد است نگاه نکرده، پس به نظر می‌رسد جواب درست «خیر» باشد.

اما یک موضوع دیگر هم وجود دارد. ما در مورد وضعیت تاهل دیوید هیچ حرفی نزده‌ایم. پس شاید این معما جوابی نداشته باشد. نه؟

اما این طور نیست. معما جواب دارد و جواب آن «بله» است. در این معما فردی متاهل به فردی مجرد نگاه می‌کند. می‌خواهید یکبار دیگر صورت مسئله را بخوانید؟

اگر دیوید مجرد باشد، مارک (متاهل) به او نگاه کرده است. پس یک متاهل به یک مجرد نگاه کرده و مسئله حل می‌شود.

اگر دیوید متاهل باشد، او به سیمون (مجرد) نگاه کرده است. پس یک متاهل به یک مجرد نگاه کرده و مسئله حل می‌شود.

مهم نیست که دیوید متاهل باشد یا مجرد. در هر صورت یک متاهل به یک مجرد نگاه می‌کند.

5 کارگر برای تولید 5 دستگاه به 5 روز زمان نیاز دارند. 3 کارگر برای تولید 3 دستگاه به چند روز زمان نیاز دارند؟

بیشتر افراد می‌گویند سه روز. اما این جواب درست نیست.

اگر 5 کارگر برای تولید 5 دستگاه به 5 روز نیاز دارند، یعنی هر کارگر برای تولید هر دستگاه به 5 روز زمان نیاز دارد. پس 3 کارگر برای تولید 3 دستگاه، 5 روز می‌خواهند.

در این آزمون ما 70 وکیل و 30 مهندس کامپیوتر داشتیم.

احتمال این که لیندا مهندس کامپیوتر باشد 30 درصد است. چون 30 مهندس در جمع 100 نفره حاضر بوده‌اند. این که لیندا به فیلم‌های علمی تخیلی علاقه دارد و از سیاست خوشش نمی‌آید، ربطی به وکیل بودن یا نبودن او ندارد.

ما مهندس‌های کامپیوتر را آن طور تخیل می‌کنیم. اما وکلای زیادی هستند که از برنامه‌نویسی خوششان می‌آید. همچنین تعداد مهندس‌های کامپیوتر که از برنامه‌نویسی بدشان بیاید کم نیست. شاید لیندا یکی از آن وکلایی باشد که رشته تحصیلی خود را اشتباه انتخاب می‌کنند.

موضوع می‌تواند بامزه‌تر هم باشد. لیندا 31 سال دارد، مجرد است، خیلی رک و صریح حرف می‌زند و بسیار باهوش است. او در رشته فلسفه درس خوانده است. پایان‌نامه او روی نابرابری‌های اجتماعی و حقوق زنان بوده است. او در انجمن ضد سلاح‌های هسته‌ای عضو است. کدام مورد احتمال بیشتری دارد:

بیشتر افراد لیندا را کارمندی فمنیست می‌دانند. درحالی‌که همچنان احتمال گزینه 1 بیشتر است. چرا؟ چون تمام کارمندهای فمنیست بانک، کارمند بانک هستند. اما تمام کارمندهای بانک، فمنیست نیستند. احتمال قرارگرفتن در مجموعه کوچک‌تر، همیشه کم‌تر از احتمال قرارگرفتن در مجموعه بزرگ‌تر است. همیشه!

در نظرسنجی واقعی، گزینه 2 واقعا رای بیشتری آورده است!

شاید بارها و بارها اعداد را جمع زده و به 5000 رسیده باشید. اما دارید اشتباه می‌کنید.

بگذارید با هم جلو برویم.

دقیقا در همین مرحله آخر است که اشتباه می‌کنیم. وقتی در ذهن خود می‌گوییم 4090 به علاوه 10 می‌شود 5000. نکته بسیار جالب این است که مشکل از شما نیست. مشکل از ساختار مغز است. بیشتر افراد دقیقا در همین مرحله خطایی مشابه را انجام می‌دهند.

به این ویدیو نگاه کنید و بگویید بازیکن‌های سفید چندبار توپ را به یکدیگر پاس می‌دهند؟

چند بار توپ را به هم پاس دادند؟ جواب درست 15 بار است. آیا شما هم درست جواب دادید؟ می‌خواهید یک بار دیگر بشمارید؟

اگر جوابتان درست بود، آیا متوجه شدید که یک گوریل وارد تصویر شد، در مقابل شما ایستاد و با دست به سینه خود کوبید؟

در این نوشته نمی‌خواستیم شما را سرگرم کنیم یا در مورد ناقص بودن ذهن، از شما ایراد بگیریم. قرار بود همه با هم قبول کنیم که ما مغزهایی کامل و بی‌نقص نداریم.

نکته دیگر این است که بدانیم مغز دیگران هم بی‌نقص نیست. نه که آن‌ها مشکل داشته باشند، آن‌ها درست شبیه به شما هستند.

یک بار دیگر به تابلوی نیویورک در بهار نگاه کنید. ببینید آن کلمه تکراری چقدر واضح است! حالا به سادگی متوجه می‌شوید که سه کارگر برای تولید سه دستگاه به 5 روز زمان نیاز دارند و خیلی خوب می‌دانید که 4090 به علاوه ده می‌شود 4100 نه 5 هزار.

اگر بارها یک معما را تکرار کنید، جواب‌ها به نظرتان بدیهی می‌آیند. آن وقت از این که دیگران به این سادگی فریب می‌خورند و اشتباه می‌کنند، متعجب می‌شوید.

وقتی شما چیزی را می‌دانید و همسر یا کارمندتان دارد اشتباه می‌کند، مغز شما دچار یک خطای بنیادی شده است. شما فکر می‌کنید هیچ کس در این موارد ساده اشتباه نمی‌کند، مگر احمق‌ها. مغزتان به شکلی استادانه، خاطرات مربوط به ناتوانی خود در تشخیص کلمه the بر روی تابلو را فراموش می‌کند.


دیدگاه

نام (اختیاری)

ایمیل (اختیاری)

سلام …. معما هاتون خیلیییی جالب و سرگرم کننده بود …. ولی خداییش نمیشه با چند تا معما گفت که ذهن ما ناقصه 😊 این رو قبول کنید لطفا 😂 ولی من از معما هاتون خیلیییی خوشم اومد 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

ولی بنظر من ممکنه ذهن ما نقص داشته باشه ولی اینم فراموش نکنیم که انسان و تمام موجودات دیگر از نظر تمام دانشمندا
در حال تکامل هستن و تمام این نقص های همگانی مربوط به دوره تکاملمون میشه و با گذشت زمان و جلو تر رفتن این نقص ها هم کمتر میشن و کی میدونه شاید روزی برسه که دیگه این نقص ها به کلی از بین برن و بنظر من اونجاست که میشه گفت واقعا وارد عصر جدیدی خواهیم شد.

چرت و پرت نوشتی ۲۳ بار پاس دادن اسکل خودت نمیتونی حساب کنی

۱۵ بار بود من درست در آوردم 😐 فقط سفیدا تو سیاه ها رو هم حساب کردی

سلام جالب بود و درسته
و قابل توجه دوستان اگه کتاب تفکر سریع و کند نوشته دانیل کانمن رو بخونید بیشتر متوجه منظور نویسنده این مقاله میشین .
سپاس

اصلا باورنکنین

اه چه جوری با چند سوال میگن ذهن ما نقص داره
اصلا ما نقس نداریم و کاملا کاملیم
مثل اون که گفت:
۱۰ کلمه بگو که یکی مونده به اخرش د باشه
خب تو داری ذهن مارو درگیر میکنی با اون مثال

این معماها برای اینه که ذهن درگیر بشه و آماده وگرنه معمایی که جوابش بدون درگیری ذهن به دست بیاد به درد لا جرز دیوار میخوره

من از معاهاتون خیلی خوشم اومد سرگرم کننده و خیلی جالب منکه عاشق معاها شدم 😘😘💖💖

معما بهش میگن

شما با این حرفتون اعتماد خیلیارو پایین میارین به نظرم اصلا حرفتون درست نیست اتفاقا خود من فقط یکیو اشتباه جواب دادم

جون دلت راست بگی

کسی که اینو نوشته معما طرح نکرده
این معما نیست بهش میگن سفسطه

صف سته دیگه خواستی بگی

عالی

والا من که درست گفتم😁😁😁😁😁
امیدوارم همه درست جواب داده باشن😍😍😍😍😍😍😍😍
آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

اصلاً جالب نبود همچنان فک میکنم هرکس اینارو اشتباه جواب میده مربوط به ضریب هوشیه یعنی چی ذهن ما ناقصه؟شما با این جمله همه رو زیر سوال میبرید بنظرم خیلی ها باهوش تر از این حرفا هستن که حتی یکی از سوال های مزخرف بالا رو اشتباه جواب بدن هرچقدر باهوش باشید اونقدر جواب هاتون صحیح تره در ضمن اونجا ۱۶ بار پاس داده میشه نه ۱۵ حیف چند دقیقه اى که گذاشتم

بابا ی معما بودا حالا همتون بهتون بر خورده ک مغز ما ایراد نداره😒
همه این معماها داشتن با چیزای خیییییلی ساده مارو گول میزدن و موفقم شدن کسی نگف مغزاتون ایراد داره منظورش اینه ک مغز ما همیشه هم بی نقص نیس
درضمن اون گوریله هم ک بیشتریا گفتن خب ما همه تمرکزمون رو پاسا بود این الکیه
الکی نیس اینم یجور شبیه اون مثال کلمه ها بود وقتی ما تمام تمرکزمون رو یچی باشه دیگ ب بقیه چیزا توجه نمیکنیم منظورش همینه
چرا شما سریع بهتون بر میخوره😐

چه جوری با چند تا معما میخوای بگی ذهن ما ایراد داره؟

.

سلام من هم با این موضوع که مغز ما ایراد دارد مخالفم مغز ما در این موارد به این دلیل نتوانست بعضی از موارد را جواب ندهد چون مغز ما گول خورده است وقتی که میگویید به بازیکنان سفید نگاه کنید که چند بار پاس میدهند دقت ما میرود رویه بازیکنان سفید شاید ما گوریل رو نبینم این دلیل بر ایراد مغز نیست دلیل از دقت زیاد انسان به بازیکنان سفید است و دیگر موارد

من با بعضی از نظرات شما مخالفم. ذهن انسان می تواند از خیلی رایانه ها هم قوی تر شود؛ این حالت برای افرادی اتفاق می افتد که ذهنشان را تقویت می کنند. ذهن ما مشکل ندارد، این ما هستیم که با استفاده نکردن از ذهنمان ان را مشکل دار می کنیم. اگر همین معما ها را به کسی که معما حل می کند و با بیشتر معما ها اشنایی دارد نشان دهیم چون ذهن او امادگی دارد، می تواند بیشتر انها و شاید همه ی انها را حل کند ولی اگر فردی مثل خود من که ذهنش اماده نیست این معما ها را ببیند، نمی تواند انها را حل کند و با دیدن جواب معما ها جا می خورد.

حاجی قابل توجه سوال نقطه ها شما پاره خط و نیم خط داری نه خژ

جوابی که داده است اشتباه است چون که اگر فیلم را نگه دارید و فییلم را همان جور که نگه داشته شده است بزنید به نقطه شروع می بینید که یک پاس هم در اول فیلم داده شده است من هم اولین بار گوریل رو ندیدم چون که باید دقت به پاس ها بکنی و به گوریل و چیز هایی که سیاه است توجه نکنی

من ھمشو درست انجام دادم شما درک میکنید فکر کنم اونجور ی کھ درباره نقص مغز میگفتین نھ واگر تو ویدیو مینوشتین تیم سیاھ ھمھ میفھمیدن گوریل ھم ھست و من فھمیدم

کامنت پایینی شما مافیای صد بازی هستی

موافقم

من همش رو درست حل کردم و حتی اون گوریله رو هم دیدم
حرفیه؟
بعد الان من اثبات کردم ذهنم کامله با این چار تا تست یا چی
انقدر نسبیت گرا بازی الکی در نیاریم
بله ذهن انسان ممکنه اشتباه کنه
ولی دلیل نمیشه اعتبار ادراک انسان رو زیر سوال ببریم

من روانشناسی در حدی بلدم و چرا ادم به این تعداد سوال بگھ ۴تا

بله دقیقا منم همه رو درست جواب دادم و گوریل رو هم دیدم

تازه اون بسکتبال هم که گوریل اومد وسطش رو به راحتی حل کردم. پس لطفا نگین که ذهن شما مشکل داره

من بعضی هاش رو حل کردم.

خوب بود و سخت یعنی عالی

سوال ۷ رو اشتباه نکردید.سوال ۷گفته که ایا مایک(متهل) به سایمون(مجرد)نگاه کرده است? در صورتی که مایک داشته به دیوید نگاه میکرده

متن سوال اول در زمانی که من این کامنت رو میگذارم اشکال داره. سوال اول رو تصحیح کنید در متن سوال ننوشته ده هزار تومان گران تر است نوشته ده تومان گران تر است.

واقعا جالب بود.

عالی بود من به شما پیش نهاد می کنم همه را بخوانید

جالب بود

در واقع ذهن ما بدون هیچ نقصی عمل میکند و در واقع درست نیست این را بگوییم که ذهن ما ناقص است و در واقع ذهن ما از میانبر هایی برای حل مسائل استفاده میکند.

کاملا موافقم

موافقم

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری تجارت‌نیوز است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است. کپی رایت 1399

پاسخ به چیستان
پاسخ به چیستان
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *