پاسخ جدولانه 238

پاسخ جدولانه 238
پاسخ جدولانه 238

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 238

آشوب:بلواآشکار:مبین

آشکارا:صراحتااثر امیل زولا:نانااثر بالزاک:آرزوهای بر باد رفتهاثر ژول ورن:بیست هزار فرسنگ زیر دریااثر صادق هدایت:ولنگایاز حشرات آفات مزارع:شتهاز درندگان:ببراز دوره های تحصیلی:کارشناسی  التهاب مغز:سرساماکسید کلسیم:آهکبخیه:کنبیماری:داپاکدامنی:نزهتپایتخت ویتنام:هانویپیام کوتاه:ایترشرویی:عبستعجب خانمانه:واتوان:بنیهتوحش:بربریتتکیه کردن:اتکاتیپا:اردنگیجدایی و دوری:مهجوریجناب عالی:شماجوان شدن:فتاچاره و علاج:گریز

چرخ اتومبیل:تایرچند هدیه:هدایاچهره:رخحکم فقیه:قتویحاطر:یادخالکوبی:وشمخانه:سراخانواده:اهلخوب نیست:بدخویشاوندی:نردیکیخویشی و قرابت:نسبتدر حال فرار:گریزاندر نوردیدن:طیدستورات:فرامین

راس:سرراه شاعرانه:رهرتبه:درجهرسوم:آدابسازمان تبهکاری:مافیاسایه:نشسرایت آب به چیزی دیگر:نشتسنگینی:وزنسوغات اصفهان:گزشکوه و جلال:کیابیاصید:شکارطرف:ورعدد ورزشی:دوعزم:ارادهفهمیدن:حالی شدنفیلمی از حمید بهمنی:گام های شیداییقطر دهانه لوله تفنگ:کالیبرقیمت:بهامخلوط کردن:آمیختنمدد:یاریمربوط به امور صنعتی:فنیمقابل:رویارویمیان:لاینرخ بازاری:فینشان تجاری:آرمنوعی نان:باگتنیکو رفتار:آدمی سیرتهوس باردار:ویارکردار:کنشکشور اروپایی:کرواسی


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 238

از استان ها:چهارمحال و بختیاریبازیگر فیلم نهنگ عنبر:مهناز افشارجنس خشن:نرنشانه مفعول صریح:راحرکت فتحه:زبرحس چشایی:ذائقه

سود:فایدهبعد از هفت:هشتوفور:فراوانیواحد سطح:آر  اگر:گرگوشه ای از موسیقی ایرانی:بیاتپاکدامن:بتولبا برق کار میکند:برقیحریص و طماع:آزوریروری و فرماندهی:ریاستصورت:رومجاز از شراب:ام الخبائث

تار:ماتاندوهگین:محزونبزرگان:اولیادروازه بان فوتبال:گلرپیشکشی ها:هدایافرماندهان:امراخوب:نیکوآنچه قبلا ذکر شده:همانغمگین:آسیکاغذ سوراخ کن:پانچکاملا:کمپلتطریقه و روش:سیرترخنه:سوراخسختی و عذاب:وبالکمک کردن:یاری دادنابزار احتیاطی:یدکپدر:ابویکارشناس:خبرهماشین چاپ سریع:رتاتیو

پهلوان:یلحرف تعجب:وانرمی و لطافت:رقتشمعک:پیلوتپیامبران:انبیاشکوه و عظمت:هیبتپوشش خانم ها:چادرباخبر:واقفیک عدد:یکیدانا و خداشناس:عارفسبب:باعثجامه صاف کن:اتوپرهیزکاری:اتقانیم صدای جوشیدن:قلساختمان:بناآش:بانگاه خیره:زلبچه آدم:فرزندشخص نامعلوم:فلان


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

آخرین راه حل ها

مرحله قبل

مرحله بعد

آشوب:بلوا

آشکار:مبین

آشکارا:صراحتا

اثر امیل زولا:نانا

اثر بالزاک:آرزوهای بر باد رفته

پاسخ جدولانه 238

اثر ژول ورن:بیست هزار فرسنگ زیر دریا

اثر صادق هدایت:ولنگای

از حشرات آفات مزارع:شته

از درندگان:ببر

از دوره های تحصیلی:کارشناسی  

التهاب مغز:سرسام

اکسید کلسیم:آهک

بخیه:کن

بیماری:دا

پاکدامنی:نزهت

پایتخت ویتنام:هانوی

پیام کوتاه:ای

ترشرویی:عبس

تعجب خانمانه:وا

توان:بنیه

توحش:بربریت

تکیه کردن:اتکا

تیپا:اردنگی

جدایی و دوری:مهجوری

جناب عالی:شما

جوان شدن:فتا

چاره و علاج:گریز

چرخ اتومبیل:تایر

چند هدیه:هدایا

چهره:رخ

حکم فقیه:قتوی

حاطر:یاد

خالکوبی:وشم

خانه:سرا

خانواده:اهل

خوب نیست:بد

خویشاوندی:نردیکی

خویشی و قرابت:نسبت

در حال فرار:گریزان

در نوردیدن:طی

پاسخ جدولانه 238

دستورات:فرامین

راس:سر

راه شاعرانه:ره

رتبه:درجه

رسوم:آداب

سازمان تبهکاری:مافیا

سایه:نش

سرایت آب به چیزی دیگر:نشت

سنگینی:وزن

سوغات اصفهان:گز

شکوه و جلال:کیابیا

صید:شکار

طرف:ور

عدد ورزشی:دو

عزم:اراده

فهمیدن:حالی شدن

فیلمی از حمید بهمنی:گام های شیدایی

قطر دهانه لوله تفنگ:کالیبر

قیمت:بها

مخلوط کردن:آمیختن

مدد:یاری

مربوط به امور صنعتی:فنی

مقابل:رویاروی

میان:لای

نرخ بازاری:فی

نشان تجاری:آرم

نوعی نان:باگت

نیکو رفتار:آدمی سیرت

هوس باردار:ویار

کردار:کنش

کشور اروپایی:کرواسی


میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه(س) رو به شما تبریک میگم باعث افتخار شما هم به من سر بزنین خععععععععععععلی ممنون9856

از استان ها:چهارمحال و بختیاری

بازیگر فیلم نهنگ عنبر:مهناز افشار

جنس خشن:نر

نشانه مفعول صریح:را

حرکت فتحه:زبر

پاسخ جدولانه 238

حس چشایی:ذائقه

سود:فایده

بعد از هفت:هشت

وفور:فراوانی

واحد سطح:آر  

اگر:گر

گوشه ای از موسیقی ایرانی:بیات

پاکدامن:بتول

با برق کار میکند:برقی

حریص و طماع:آزور

یروری و فرماندهی:ریاست

صورت:رو

مجاز از شراب:ام الخبائث

تار:مات

اندوهگین:محزون

بزرگان:اولیا

دروازه بان فوتبال:گلر

پیشکشی ها:هدایا

فرماندهان:امرا

خوب:نیکو

آنچه قبلا ذکر شده:همان

غمگین:آسی

کاغذ سوراخ کن:پانچ

کاملا:کمپلت

طریقه و روش:سیرت

رخنه:سوراخ

سختی و عذاب:وبال

کمک کردن:یاری دادن

ابزار احتیاطی:یدک

پدر:ابوی

کارشناس:خبره

ماشین چاپ سریع:رتاتیو

پهلوان:یل

حرف تعجب:وا

نرمی و لطافت:رقت

پاسخ جدولانه 238

شمعک:پیلوت

پیامبران:انبیا

شکوه و عظمت:هیبت

پوشش خانم ها:چادر

باخبر:واقف

یک عدد:یکی

دانا و خداشناس:عارف

سبب:باعث

جامه صاف کن:اتو

پرهیزکاری:اتقا

نیم صدای جوشیدن:قل

ساختمان:بنا

آش:با

نگاه خیره:زل

بچه آدم:فرزند

شخص نامعلوم:فلان


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 1
 | 12,409 بازدید 

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۱

پاسخ جدولانه 238

جواب مرحله ۲۲۵جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه ۱


2,381,821


77,813


56,966


38,989


31,048


2,381,821


56,966


38,989


3,262


2,934

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

پاسخ جدولانه 238
پاسخ جدولانه 238
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *