پاسخ جدولانه 239

پاسخ جدولانه 239
پاسخ جدولانه 239

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 239

انبار غذای بدن:شکم

انبار کشتی:خنای دل شاعر:دلابخشش:سخابزرگراه:اتوبانبه تنهایی:یک تنهبی حس:لسبی یار:تکپزشکی:طبپنج آذری:بش  پیشخانه:تراستراب:خاکتوانگری و دارایی:مکنتجایگاه مرشد:سردمجسم نیست:روحجمع شی:اشیاجهان:دنیاچهره شطرنجی:رخحوضچه حمام:وانحیوانی شبیه گوسفند:بزخم بزرگ:تادالان:راهرودایم:ابددربندان:اسرادرویش:قلندردریا:یمدوستداران:اولیادوستی و علاقه:ودرمق:ناروز قیامت:یوم الحسابسایه:نشسست رای:دم دمی مزاجسنگ آسیاب:اسسوره فاتحه:ام الکتابسیاح:جهانگردشتر بارکش:لوکشنونده:نیوشاشهر تهران:ورامینشهر روشنایی:نورشهر مقدس عراق:سامرا

شهری در استان اردبیل:خلخالشکوه گوی جدایی ها:نیغیر عرب:عجمفروشگاه جنس بنجل:آب کردنفنا:زوالفیلمی از نوید میهن دوست:هرچه خدا بخواهدگذرگاه:ممرگربه عرب:هرگناه قانونی:جرملحظه:آنماهوت پاک کن:شتمتکا:بالشتمحبوب زیبا:نگارمحصول گیاه گون:کتیرامخفف ساو:سامرطوب:نمناکمرکز ایران:تهرانمقابل زن:مردمقابل مدرن:سنتینام دخترانه:سانازنام مردانه:ساساننخ تابیده:ریسنفع:سودنیزه کوچک:مکهمسر اسکار لت:رتواحد سنجش سطح:آر

والده:مادرویتامین جدولی:کاکمیابی:ندرتکودک:بچهیار قوری:کترییکی از القاب اروپایی:لرد


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 239

اثر امین فقیری:تمام باران های دنیالقب زنان پیامبر اسلام:ام المومنینقرزند:ولدگونه ای آواز مذهبی:مولودی

هضم کردن:گواردنپاک:منزهحالت بیزاری از دیدن چیزی:چندشپول ژاپن:یناز ما بهتران:جنبه دیویدن واداشتن:دواندن  دستگاه فتوکپی:زیراکسراز:رمزرعشه:لرزشصورت و تنه مردم:هیکلبدون فایده:بیهودهفرود آمدن برف و باران:باریدنرشته کوه آمریکای شمالی:راکیموی سر:کاکلگرداگرد دهان:نسمیوه نکو:بهکم هوش:کند ذهنوسیله آراستن:زیورهمسر مرد:زنجبران کننده گناه:کفارهمکر:کیدپاک نژادی:نجابتداخل شدن در چیزی:نفوذ

در به در:آوارهبه مزد گرفتن:اجارههدف و آماج:نشانهپارچه باریک و بلند:نوارادب آموخته:متادبمانند بودن:مشابهتوسیله جوش آوردن آب:سماوروسیله راه اندازی موتور:استارتجام شراب:پیمانهاطلاعات:دادهاز جهات اصلی:جنوبمساوی:یرحرف تعجب:واآگهی ها:تبلیغاتشمیم:بوبه داخل دهان کشیدن چیزی:مکیدندرس خوانده:ملاپنجره که رو به حیات باز می شود:ارسیدستور قطعی:اکیدپست:دنیافسوس:دریغا

ضمیر غائب:اوبسته شدن:انسدادبدنی آسیب ناپذیر دارد:رویین تنسست شدن:وا دادن


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

انبار غذای بدن:شکم

انبار کشتی:خن

ای دل شاعر:دلا

بخشش:سخا

بزرگراه:اتوبان

پاسخ جدولانه 239

به تنهایی:یک تنه

بی حس:لس

بی یار:تک

پزشکی:طب

پنج آذری:بش  

پیشخانه:تراس

تراب:خاک

توانگری و دارایی:مکنت

جایگاه مرشد:سردم

جسم نیست:روح

جمع شی:اشیا

جهان:دنیا

چهره شطرنجی:رخ

حوضچه حمام:وان

حیوانی شبیه گوسفند:بز

خم بزرگ:تا

دالان:راهرو

دایم:ابد

دربندان:اسرا

درویش:قلندر

دریا:یم

دوستداران:اولیا

دوستی و علاقه:ود

رمق:نا

روز قیامت:یوم الحساب

سایه:نش

سست رای:دم دمی مزاج

سنگ آسیاب:اس

سوره فاتحه:ام الکتاب

سیاح:جهانگرد

شتر بارکش:لوک

شنونده:نیوشا

شهر تهران:ورامین

شهر روشنایی:نور

شهر مقدس عراق:سامرا

پاسخ جدولانه 239

شهری در استان اردبیل:خلخال

شکوه گوی جدایی ها:نی

غیر عرب:عجم

فروشگاه جنس بنجل:آب کردن

فنا:زوال

فیلمی از نوید میهن دوست:هرچه خدا بخواهد

گذرگاه:ممر

گربه عرب:هر

گناه قانونی:جرم

لحظه:آن

ماهوت پاک کن:شت

متکا:بالشت

محبوب زیبا:نگار

محصول گیاه گون:کتیرا

مخفف ساو:سا

مرطوب:نمناک

مرکز ایران:تهران

مقابل زن:مرد

مقابل مدرن:سنتی

نام دخترانه:ساناز

نام مردانه:ساسان

نخ تابیده:ریس

نفع:سود

نیزه کوچک:مک

همسر اسکار لت:رت

واحد سنجش سطح:آر

والده:مادر

ویتامین جدولی:کا

کمیابی:ندرت

کودک:بچه

یار قوری:کتری

یکی از القاب اروپایی:لرد


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

آخرین راه حل ها

مرحله قبل

مرحله بعد

پاسخ جدولانه 239
پاسخ جدولانه 239
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *