چيستان هاي سخت همراه با جواب

چيستان هاي سخت همراه با جواب
چيستان هاي سخت همراه با جواب

برترینها: اگر کنجکاو هستید و فکر می کنید هر چیزی در این دنیا علت منطقی دارد، این معما ها برای شماست. اگر هم نیاز دارید مغزتان را گرم و از خواب بیدار کنید، باز هم این معما ها برای شماست. ما شما را به چالش می کشیم که هر معما را در 7 ثانیه حل کنید. این ها معما های جالب و ساده ای هستند که هم خودتان می توانید حل کنید و هم دوستانتان را سرگرم کنید و به چالش بکشید. 

امروز 140 چیستان (معما) جالب برای شما عزیزان در سایت سیدرضا بازیار قرار گرفته است

لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید تا جواب چیستان برای شما نمایان شود.

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

2- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

چيستان هاي سخت همراه با جواب

3- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

4- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

5- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

6- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

7- -آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

8- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

9- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

10- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

11- آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

12- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

13- آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

14- آن چیست من می روم و او می ماند؟

15- سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

16- آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

17- آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

18- آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

19- آن چیست که همه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

20- آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

21- آن کدام زمین است که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟

22- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که سه تا نمی شود؟

23- چهار حرف است نام مطلوبی. که تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

24- آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

25- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

26- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟

27- آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

28- آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

29- آن کدام سه هست که هرگز چهار نمی شود؟

30- از قول من و تو قصه ها می گوید. آن چیست كه بی زبان سخن می گوید. بی پرده ز كار این و آن می گوید. با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب. بی هدف ره می برد با قلب خون؟

31- چیست آن، كز چشمه ای آید برون. می شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشكی چون برفت. بیرون و درون شهر جایی دارد؟

32- آن چیست كه ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یك پایه نگون؟

33- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست به او نهی زند اندازه فزون. اندر وسطش كشتی قیر اندوده؟

34- جامی است در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. كشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان؟

35- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یكدیگر؟

36- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر كه بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

37- آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

چيستان هاي سخت همراه با جواب

38- -آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

39- آن چیست قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با هزاران سوار می گردد؟

40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یك سوار زرد نقاب. چار پاست، نه كه گاو است؟

41- سخت است نه كه سنگ. بیابان گرد است نه كه مرد است. تخم ریز است نه كه مرغ است. كلید آهنین قفلش گشاید؟

42- كدام است گنبدی كه در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد در شكم بیش. كه ندارد به آشیانه قرار؟

43- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب می گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

44- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ در میان دو كاسه چوبین. رخت سیه و سبز كلاهی دارد؟

45- آن چیست كه در برگ پناهی دارد. من در عجبم كاین چه گناهی دارد؟ پوستش بكنند و سینه اش چاك كنند. گر آب تنی كنی، تنش آب شود؟

46- آن چیست كه در سه و قت كمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه كند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

47- این چه باشد كه پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود به صد مثقال. پرنیان پیكر و آهن دل و فولاد پر است؟

48- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپار است. كاندرین صحرا بدیدم یك عجایب جانور؟

49- یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

50- یك معما با تو دارم، ای حكیم با تمیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

51- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر كه حل كرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا. كه آتش در میان آب می گشت؟

52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلكش دارد؟

54- شیراز پری رخان مهوش دارد. بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نه در دارد نه دیوار و حصاری؟

55- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشكر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویان به بستان تازه دیدم؟

56- عجایب صنعت نادیده دیدم. به یك محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همه چادر سفید سینه بلوری؟

57- از آن بالا میاد یك دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

58- دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

59- دستمال آبی آبی. چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

60- گنبد سرخ چمنی، توش گل سرخ یمنی. لب تا لب آن میان زنجیر است؟

61- در خانه ما درخت انجیر است. آبش بخورم كه گوئیا چون شیر است! خنجر بكشم میانه را پاره كنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

62- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو كشت دولت دروند؟

63- من خود كج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه كنم خم كه و مه. زنده نبود تا نكنی زاتش بریان؟

64- چیزی چه بود مرده به یك كنج نهاده. سرش تا نبری نگوید خبر؟

65- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی به یك پای نگون؟

66- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز كنی تنش ز اندازه فزون. به شباهت نظیر یكدگر است؟

67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است. معدنش در میان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق در دل خاك است؟

68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است. گوشت شیرین و استخوان چاك است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

69- آن چیست كه جا به كوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

70- آن چیست كه پیك عاشقان است. رقص چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

71- چیست گردنده یی كه دم نزند. برف بارد و لیك دم نزند؟ نعره او به سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

72- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

73- این چیست كه تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا كرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

74- یك جفت كبوترند ابلق. از كالبدشان برون نیایند پرواز كنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟

75- اژدری دیدم كه او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هر دختری بنشسته باشد سی پسر. اندر كف مهوشان موزون گردد؟

76- آن چیست كز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همه خون گردد، سبز است تنش تا نرسد آب، بدوكهربا پیكر و آدم دم و فولاد سر است؟

77- آن چیست كه برسینه خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟

78- بار اول كه زاد بی جان بود. در یك گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر كه یخ بست او نبست؟

80- از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره. مكان و منزلش زیر زمینه!؟

81- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش می زاری، یخش می بنده؟

82- كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

83- نه در داره نه دریچه. چار تا داداش تو یه قوطی؟

84- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید كنم لباس و رخت؟

85- یه میخ دارم دو سنگ تخت. فوری میره پای تو؟

86- بالا یك و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

87- لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه؟

88- اشیشه و مشیشه. آقا خوابیده دراز و باریك!؟

89- دالون دراز تنگ و باریك. چل عروس تو یه قوطی؟

90- چل قوطی چل بند قوطی. همه چادر سفید قوم كلونتر!؟

91- از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردكانه!؟

92- زرده، نه زعفرانه. اگه جات داری. یكیشو وردار!؟

93- دستمال انار ، پیش زن سالار. كسی رو ندارم بشمره!؟

94- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

95- خودش دسته ی بیله؟

96- آن چیست كه روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

97- آن چیست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

98- آن چیست كه اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شكند اما اگر در دخمه ای افتد می شكند؟

99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

100- آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وایستاده؟

101- آن چیست كه من یكی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

102- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

103- آن چیست كه تا اسمش را به زبان می رانی می شكند؟

104- آن چیست كه هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟

105- آن چیست كه هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟

106- آن كیست كه برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟

107- آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

108- آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

109- آن چیست كه من می روم و او می ماند؟

110- آن چیست كه بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه كه هست آشكار می سازد؟

111- آن چیست كه تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

112- آن چه كشوری است كه در پیشانی ماست؟

113- آن چه كشوری است كه در چشم ماست؟

114- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟

115- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم بلند تر می شود؟

116- آن چیست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

117- آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

118- آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟

119- آن كدام یك است كه دو نمی شود؟

120- آن كدام دو است كه سه نمی شود؟

121- آن كدام سه است كه چهار نمی شود؟

122- آن كدام چهار است كه پنج نمی شود؟

123- آن كدام پنج است كه شش نمی شود؟

124- آن كدام شش است كه هفت نمی شود؟

125- آن كدام هفت است كه هشت نمی شود؟

126- آن كدام هشت است كه نه نمی شود؟

127-آن كدام نه است كه ده نمی شود؟

128- آن كدام ده است كه یازده نمی شود؟

129- اون چی چیه كه روش نقرس، زیرش طلا؟

130- اون چیه كه مال توهست، اما خودت كمتر ازهمه به كارش می بری؟

131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

132- آن چیست كه در میان (گربه)، ماهی است؟

133- منظور از خروس بیوه چیست؟

134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

135- آن چیست كه پر و خالیش یك وزن دارد؟

136- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود…؟

سلام
چیستان های جالبی بود
اگه میشه بگین چطوری این وب سایت را زدین
من علاقه خیلی خاصی با کامپیوتر و برنامه نویسی دارم
لطفا جوابم رو بده میر

تشکر
لطفا سوالات را از طریق بخش تماس با من بپرسید

جواب این معمارو میخوام؟؟دو چیز هست دراین جهان ، دختر پیر و مادر جوان

سلام اقا رضا میتونم از بعضی از چیستانات وردارم برای وبلاگم

سلام. اگه با ذکر منبع باشه اشکالی نداره

سلام یه چیستان جوابشو میخوام :
۱۰و۱۰نمیشه ۲۰ با ۵۰ میشه ۱۱

ممنون عالی بود

ان چ بچه ايست ك وقتي ب مادرش ميرسد ناپديد ميشود ؟؟mishe ino javab bedi

چشیدنو چریدن به هرکجا رسیدن یکی از اون یکی از این نور خدا را دیدی
ino mishe jvb bedin? :(((

اقا رضا یچپه چیستان فکرمو مشغول کرده . ان کدام برادر هست ک در یک سطل جیش میکنند؟

سلام داداش اگه جواب این معما رو میدونید به بنده بگین ممنون میشم.
اون چیه که دوسر یکی نرو ببینی روز وشب یکی

جواب هاش کجاست

پایین هر چیستان بر روی “پاسخ چیستان” کلیک کنید تا پاسخ چیستان براتون نمایش داده بشه

جواب معمای : در روز پیر و قهوه ای هستم در شب سفید و جوانم ; 9 تا چهره دارم اما سر ندارم آواز میخوانم ولی صدا ندارم چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سیدرضا بازیار می باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می شود که امیدوارم از این پس از طریق تبلیغات تامین شود و همواره سعی می کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

كلیه حقوق این سایت متعلق به سیدرضا بازیار می باشد. کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است

سماتک

چیستان های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد در ادامه تهیه و جمع آوری شده است. چیستان های سخت با جواب جدید هستند که شما هرگز آنها را در جایی تاکنون نخوانده اید. چیستان های سخت با جواب 97 – 98 را در سایت سماتک می خوانید:

 

چيستان هاي سخت همراه با جواب

چیستان 1- یک نفر با تفنگ به سوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمین ساخت. پرنده بلافاصله درگذشت. حالا از کجا بدانیم بچه ای که پرنده در شکم دارد حلال است یا حرام؟

 

چیستان 2- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

 

چیستان 3- سخت است سنگ نیست، چهار پا دارد شتر نیست، تخم می گذارد پرنده نیست.

 

چیستان 4- اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش.اگه هم بخریش نمیپوشیش.اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

 

چیستان 5- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

 

چیستان 6- حکم اعدام متهمی را صادر می کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.» را به امضا، دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حکم، با تغییری در مضمون، جمله را به صورتی در می آورد که جلو اعدام متهم را می گیرد، او چه تغییری در جمله بوجود می آورد؟

 

چیستان 7- چه تفاوت آشکاری بین مس، کُرُم، طلا و آهن وجود دارد؟

 

چیستان 8- شخصی دریک اتاق به ابعاد ۵×۲۰×۲۰ متر، خودش را با یک ریسمان دومتری از سقف آویزان می کند و دار می زند. وقتی به در اتاق او می آیند و می بینند از او صدایی شنیده نمی شود، نگران می شوند و در را می شکنند با کمال تعجب می بینند، او از سقف خودش را دار زده است و در اتاق را از درون قفل کرده و کلید را در جیبش گذاشته است. با اینکه میز، صندلی، نردبام یا چیز دیگری در اتاق نبوده است، او چگونه خود را دار زده است؟

 

چیستان 9- از حضرت علی (ع) پرسیدند:واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

 

چیستان 10 – آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

 

چیستان 11- منظور از «خروس بیوه» چیست؟

 

چیستان 12 – آن چیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

 

چیستان  13- از کسی پرسیدند: از میان تنقلات، کدامیک را دوست داری؟ پاسخ داد: راندن مرغ و مادر بره. او چه چیزی را بیشتر دوست می داشت؟

 

چیستان 14- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

 

چیستان 15- آن چیست که خون سیا را می خورد ولی راه سفید می رود ؟ ؟ ؟

 

چیستان 16- آن چیست که همانند سه دکان تو در تو که اولی همانند چرم فروشی ، دومی همانند پرده فروشی و سومی همانند یاقوت فروشی ؟ ؟ ؟

 

چیستان 17- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟

 

چیستان 18- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

چيستان هاي سخت همراه با جواب

چیستان 19- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چو ماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان های سخت با جواب جدید

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان با جواب

 

جواب 1- پرنده تخمگذار است و بچّه زا نیست تا بچه ای در شکم داشته باشد.

 

جواب 2- ده نفر

 

جواب 3- لاکپشت

 

جواب 4 – پاسخ کفن است.

 

جواب 5 – دوچرخه

 

جواب 6- مأمور ویرگول را از جلو کلمه «نیست» بر می دارد و جلو کلمه «بخشش» می گذارد، بدین ترتیب: «بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.»

 

جواب 7- آهن، زیرا سایر فلزات فاقد نقطه هستند و تنها آهن است که نقطه دارد.

 

جواب 8- پیش از خودکشی، تعدادی قالب یخ به درون اتاق می آورد، آنها را روی هم و زیر پا می گذارد و با استفاده از آنها طناب را به سقف وصل می کند و به گردن خود می اندازد. آنگاه یخها کم کم آب می شوند و از پایین در اتاق به بیرون تراوش می کنند بطوریکه هنگام حضور دیگران اثری از یخها نبوده و همین امر موجبات شگفتی آنان را فراهم می سازد

 

جواب 9- حضرت علی (ع) فرمود: ۱- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است ۲- نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است ۳- عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست ۴- سخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی به قبر رفتن است

 

جواب 10- ناودان 

 

جواب 11- منظور از خروس بیوه همان «خرس» است، زیرا خروس بی «و» یعنی بدون واو خرس می شود.

 

جواب 12- سال ماه شب و روز

 

جواب 13- او «کشمش» را بیشتر دوسن می داشت؛ زیرا راندن مرغ «کیش» و مادر بره «میش» است که به اصطلاح عوام «کیشمیش» و به اصطلاح علمی «کشمش» خواهد شد .

جواب 14- دندان

 

جواب 15- قلم نی

جواب 16- انـــار

جواب 17- خدا

 

جواب 18- باد

 

جواب 19- لامپچیستان با جواب، چیستان های جدید

 

چیستان:

چيستان هاي سخت همراه با جواب

1 – آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

 

2- اين عبارت را درست بخوانيد: گندم فروشا، ارزن آمد نخود آمد ماش فرستاديم برنجش مده، برنجش بده.

 

3- آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

 

4- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

 

5- چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگرهرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

 

6 – عبارت زير را بخوانيد:H-M-B-A-A4-B-R

 

7- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

 

8 – آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

 

9 – چراغ راهنمايي و رانندگي كه روبروي خيابان است قرمز است، افسر راهنمايي هم در آنجا ايستاده است، با اينحال راننده اي از چراغ قرمز مي گذرد و كسي مزاحم او نمي شود. چطور چنين چيزي ممكن است؟

 

10- آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

 

11- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

***

***

***

چیـســـتان هـای نـاب

***

***

***

***

***

چیستان و معما باجواب

***

***

***

***

چيستان هاي سخت همراه با جواب

***

پاسخ چیستان ها:1 – نوار

 

2 – عبارت اينگونه خوانده مي شود: «گندم فروشا، ار، زني آمد، نه خود آمد ماش (ما او را) فرستاديم، به رنجش مده، برنجش بده

 

3 – قارچ

 

4 – موج

5 – پیاز

 

6 – عبارت مزبور چنين خوانده مي شود: «هاشم بيا آچار بيار»

 

 7- ساعت پاندول دار

 

8 – سوزن

 

9 – آن راننده پياده بوده است، بنابراين افسر راهنمايي كاري باو ندارد

10- لیموشیرین

 

11- شلغم نیم آن لنگ است در معنی گردآوی:بخش سرگرمی بیتوتهمنابع:web.balyan.ir

parsigold.com

020.ir

هوش خود را بسنجید

برترین بازی های ایکس باکس و پلی استیشن

تور کیش را گران نخرید!!

خرید گیفت کارت xbox

تخفیف خرید کفش مدرسه+ارسال رایگان

هوشمند سرمایه گذاری کنید

خرید گیفت کارت

مشاوره قبل از ازدواج خوب در تهران

نمیدونی تجهیزات کافی‌شاپت رو ازکجا بخری؟

مشاوره تخصصی فروش در اینستاگرام

بهترین قیمت بلیط پروازهای روزانه

گل فروشی ارزان در تهران

آبسردکن 3شیر رو بابهترین قیمت ازاینجابخر

با فضای مجازی کسب و کارت رو نجات بده!

فروش اقساطی لوازم خانگی بدون چک و ضامن

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020چند چیستان جالب و سرگرم کننده۱- منظور از خروس بیوه چیست؟۲- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟۳- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟۴- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟۵- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟۶- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟۷- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند، قرمز می شود؟۸- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود.۹- اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟۱۰- اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟

 

 

چيستان هاي سخت همراه با جواب

 

 

 

 

 

 

 

جواب معما:۱- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود۲- چینی می شکند، اما ژاپنی نمی شکند.۳- نوار کاست و ویدئو۴- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست۵- بیست تا۶- دوچرخه۷- حنا۸- شقایق۹- حرف ” ش “۱۰- موج

منبع:wowa.blogfa.com

هوش خود را بسنجید

تخته نرد خاتم، بهترین انتخاب برای هدیه

مرجع معتبر خرید انواع گیفت کارت

فروش اقساطی لوازم خانگی بدون چک و ضامن

یک جفت عدسی بلوکنترل مکسی نصف قیمت!

قصد آنلاین بازی کردنGTAبادوستاتو داری؟

بهترین قیمت جدیدترین گوشی های بازار

تور ارزان کیش با اقامت در بهترین هتل ها

کسب و کار اینترنتی، پر سودترین هستند

با دست خالی کسب و کارتو رونق بده!

پرسودترین راه کسب و کار در این کساد بازار

ارسال محرمانه محصولات جنسی

مشاوره قبل از ازدواج خوب در تهران

پایین ترین نرخ وبیشترین تنوع پکیج تورکیش

از رشد بورس جا نمانید!

Makan Inc.‎| All Rights Reserved – © 2013 – 2020

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، معما یک سرگرمی جذاب و راهی برای به چالش کشیدن ذهن است. با چند معمای سخت با جواب می‌توانید در دورهمی‌ها همه را سرگرم نموده و هوش آنها را به چالش بکشید.

از به چالش کشیدن هوش خود و دوستان خود لذت می برید؟ اگر پاسختان مثبت است آماده باشید، چون در ادامه این مقاله با چند معمای سخت روبه رو خواهید شد. این معما ها هوش شما را به چالش می‌کشند و اگر به آن‌ها جواب دهید، باید به خودتان افتخار کنید، اما اگر نتوانستید پاسخ درست را حدس بزنید، به جواب آن مراجعه کنید. این شما و این هم 15 معمای سخت با جواب!

در اتاقی قرار دارید که سه کلید برق و یک درب بسته دارد. کلید های روشن و خاموش کردن سه لامپ در طرف دیگر درب قرار دارند، اما اگر درب را باز کنید دیگر هرگز دستتان به کلید ها نمی‌رسد. چگونه می‌توانید با اطمینان بفهمید که هر لامپ به کدام کلید متصل است؟

چيستان هاي سخت همراه با جواب

جواب: دو کلید اول را روشن کنید و هر دو را به مدت 5 دقیقه روشن رها کنید. بعد از 5 دقیقه کلید دوم را خاموش کنید و به آنطرف درب بروید. لامپ روشن مربوط به کلید اول است، به دو لامپ خاموش دست بزنید، لامپی که حرارت دارد مربوط به کلید دوم و لامپ خاموش و سرد نیز به کلید سوم وصل است.

مردی چادر خود را رها می‌نماید و سه مایل به جنوب، سه مایل به شرق و سپس سه مایل به شمال پیاده روی می‌کند تا دوباره به چادرش می‌رسد. وقتی وارد چادر می شود با یک خرس روبرو می‌شود که در حال خوردن غذاهایش است. خرس چه رنگی است؟

جواب: سفید. تنها جایی که با سه مایل به جنوب، سه مایل به شرق و سه مایل به شمال رفتن به نقطه اول می رسید قطب شمال است و همه خرس ها در قطب شمال سفید رنگ هستند.

مردی در حال نگاه کردن به عکس یک نفر است. دوستش از او می‌پرسد که او کیست؟ مرد پاسخ می‌دهد: من خواهر و برادر ندارم. اما پدر این مرد، پسر پدر من است. آن عکس چه کسی بود؟

جواب: پسر آن مرد.

مردی در یک سوی رودخانه ایستاده و سگ خود را که در طرف دیگر رودخانه است صدا می‌زند. سگ بدون آنکه از پل و قایق استفاده کند از رودخانه عبور می‌نماید، اما خیس نمی‌شود. چرا؟

جواب: رودخانه یخ زده بوده است.

پدر و مادری شش فرزند پسر دارند که هر پسر یک خواهر دارد. این خانواده چند نفری است؟

جواب: نه نفر. پدر و مادر، شش پسر و یک دختر.

مردی هنگام مرگ برای تقسیم ارث به دو پسرش به آن ها می گوید که سوار بر شتر با یکدیگر مسابقه بدهند و کسی که شترش آخر از خط انتها عبور می نماید برنده است و همه اموال به نام او می شود. دو پسر سوار بر شترهای خود روز ها در صحرا پرسه می زنند و هیچکدام نمی خواهند از خط انتها عبور نمایند. در نهایت آن ها ماجرا را برای مردی دانا تعریف می نمایند و بعد از آن به سرعت سوار بر شتر می شوند و به سمت خط انتها می رانند. مرد پیر به آن ها چه گفته بود؟

جواب: قانون مسابقه این بود که صاحب شتری که آخرین نفر از خط انتها عبور کند برنده است. آن ها به گفته مرد دانا شترها را عوض کردند تا جریان مسابقه برعکس شود.

مردی بدون هیچ چتر یا کلاهی ساعت ها زیر باران راه می‌رود. در نهایت زمانی که به خانه می رسد سرتاپای او خیس است بجز موهای مرد. چرا؟

جواب: او کچل بوده است.

در یک کلاس 14 نفر از دانش آموزان دختر هستند. 8 نفر از آن ها لباس آبی به تن دارند و 2 نفر نه دختر هستند و نه لباس آبی به تن دارند. اگر 5 نفر از کسانی که لباس آبی دارند دختر باشند، چند دانش آموز در این کلاس حضور دارند؟

چيستان هاي سخت همراه با جواب

جواب: 19 نفر

کسی که آن را می‌سازد احتیاجی به آن ندارد. کسی که آن را می‌خرد از آن استفاده نمی‌نماید و کسی که از آن استفاده می‌نماید اصلا نمی‌داند که در حال استفاده از آن است. آن چیست؟

جواب: تابوت

جسد یک خانم در حیاط یک ساختمان چند طبقه پیدا می شود. به نظر می سد که او خودش را از یکی از طبقات به پایین پرت نموده است. زمانی که پلیس از راه می رسد به طبقه اول می رود و در پنجره را باز می نماید و یک سکه به بیرون پرت می نماید. سپس او همین کار را در طبقات دیگر تکرار می نماید و در نهایت نتیجه می گیرد که این خودکشی نبوده بلکه یک قتل اتفاق افتاده است. چرا؟

جواب: چون در تمام طبقات در پنجره ها بسته بوده است.

دختری در مراسم خاکسپاری مادرش عاشق مردی می شود، اما بعد از مراسم هرگز نمی تواند او را پیدا کند یا شماره اش را بیابد. چند روز بعد خواهر آن دختر می میرد و پلیس می گوید که او به قتل رسیده است. چه کسی او را به قتل رسانده؟

جواب: آن دختر. او فکر نموده که اگر کس دیگری از خانواده اش بمیرد آن مرد دو مرتبه به مراسم خاکسپاری خواهد آمد و آن ها یکدیگر را ملاقات می نمایند.

من شهر دارم، اما خانه نه. من کوه دارم، اما درخت نه. من آب دارم، اما ماهی نه. من چه هستم؟

جواب: نقشه

شما می دانید که 2 + 2 با 2 × 2 برابر است. حالا سه عدد پیدا کنید که حاصل جمع آن ها با حاصل ضرب آن ها مساوی باشد.

جواب: عدد 1، 2 و 3.

برادری به برادر کوچکترش می گوید: دو سال پیش، من سه برابر سن برادرم سن داشتم. سه سال بعد من دو برابر برادرم سن خواهم داشت. هرکدام از آن ها چند ساله هستند؟

جواب: برادر بزرگتر 17 و کوچکتر 7 سال دارد. دو سال پیش آن ها 15 و 5 ساله بودند و سه سال بعد آن ها 20 و 10 ساله خواهند بود.

اگر من را داشته باشی، می خواهی مرا به اشتراک بگذاری. اما اگر مرا به اشتراک بگذاری دیگر مرا نداری. من چه هستم؟

جواب: راز.

چیه که پر از سوراخه ولی با این حال آب رو داخل خودش نگه میداره؟!

جواب: اسفنج

من وقتی که جوان هستم، قد بلند هستم و وقتی که پیر میشم کوتاه هستم؛ من چی هستم؟

جواب: شمع

چیه که پیش روته ولی نمی تونی ببینیش؟!

جواب: آینده

کدوم ماه از سال 22 روز داره؟

جواب: تمام ماه های سال!

شما وارد اتاقی می شوید که در آن یک چراغ نفتی، یک شمع و یک شومینه وجود دارد؛ اول از همه چه چیزی را روشن می کنید؟

جواب: کبریت

خانه‌ای تک طبقه وجود دارد که همه چیز در آن زرد است. دیوارهای زرد، درهای زرد، مبلمان زرد. بنظرت پله ها چه رنگی هستند؟

جواب: خانه یک طبقه پله نداره!

چیه که بالا میره ولی هیچ وقت پایین نمیاد؟

جواب: سن آدما

مردی که خارج از خانه و زیرا باران بدون چتر و کلاه بود، موهای سرش خیس نشد. چرا؟

جواب: زیرا آن مرد کچل بود!

من هرجا که باشی تو را دنبال می کنم و همه حرکاتت رو حفظ می کنم ولی تو نمی تونی منو بگیری، من چی هستم؟

جواب: سایه

به چند مورد از این معماها پاسخ دادید؟ همانطور که می بینید پاسخ دادن به معماهای سخت احتیاج به دقت زیادی دارد. گاهی اصلا احتیاجی نیست حساب و کتاب کنید و تنها کافی است با توجه به معما، نکات انحرافی را پیدا کنید. نظر شما چیست؟ ایا معماهای سخت تری هم سراغ دارید؟ آنها را با ما و سایر مخاطبان در بخش ارسال نظر اشتراک بگذارید.

Hani 23 تیر 1399

اگر یک تاس را هل دهیم چه میشود

پارسا رجایی 18 تیر 1399

سلام جواب اینو کسی بلده
یه نفر به دوستش 10 تا الماس قرض می ده دوستش یکیشو گم می کنه و 9 تا بهش بر می گردونه ولی طرف نمی فهمه، چطوری؟
ممنون میشم پاسخ دهید

K.M.F 21 خرداد 1399

سوال 20 نگفته که کبریت داری

وحید 12 خرداد 1399

هفت مرده داریم چطور در چهار قبر دفن کنیم

متین 20 اردیبهشت 1399

یک نفر یک سکه دارد او خر و خروس دارد او با یک سکه می‌تواند یک چیز بخرد او چه چیز بخرد که خودش خرش و خروسش سیر شوند

شاهرخ 3 اردیبهشت 1399

تاخیس نشه توی سوراخ نمیره؟

مهرداد 11 اردیبهشت 1399

نخ

آیدا 1 اردیبهشت 1399

3 تا رفیق نفری 100 هزار تومان میذارن و از شاگرد مغازه یک رادیو میخرن. صاحب مغازه میاد به شاگرد میگه قیمتش 250 هزار تومنه، برو این 50 هزار تومان رو بهشون برگردون. شاگرد هم تو راه 20 هزار تومان میذاره تو جیبش و به اونا نفری 10 هزار تومان پس میده. یعنی نفری 90 هزار تومان دادن که سه نفری میشه 270 هزار تومان، 20 هزار تومان هم در جیب شاگرده هست این میشه 290 هزار تومان! پس 10 هزار تومانش چی شده؟

م.ه.خ 1 مرداد 1399

10 هزار تومانی وجود نداره
250+30=280
اما اونجا برا راه گم کنی گفته 270

شاهرخ 2 اردیبهشت 1399

معما تا 20 هزارتومن درجیب شاگردهس درسته.اشتباه اینجاست که بجای جمع کردن باید ازهم کم کنیم. یعنی سه نفر باهم27 هزارتومن دادن اگه 20 هزارتومن جیب شاگرد ازش کم کنیم میشه 25هزارتومن که قیمت رادیو هس

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

آقا یعقوب، ترنم خانم و آقای مهدی کریمی بنده معماهای شمارا حل کردم هرچند در مورد درستی جواب معمای آقا یعقوب مطمئن نیستم. حالا من یک معماطرح می کنم لطفاًجواب دهید.
شما صد سکه در اختیار دارید و آن‌ها را روی میزی صاف قرار داده‌اید و هر کدام از آن‌ها یا از رو یا از پشت روی میز قرار گرفته‌اند. ده تای آن‌ها به رو و نودتای آن‌ها به پشت هستند. شما نه می‌توانید آنها را لمس کنید و نه ببینید و نه هیچ کاری که بتواند به شما نشان دهد که کدام طرف سکه رو به بالاست. سکه‌ها را به دو گروه تقسیم کنید به طوری که در هر گروه به تعداد مساوی سکه‌هایی رو به بالا قرار بگیرند.

حسین 9 اردیبهشت 1399

تمامی سکه ها روشون به بالاست
برخی شیر رو به بالاست و در بقیه طرف خط رو به بالاست

مریم 25 فروردین 1399

توی ایام قرنطینه سرگرم شدیم، معما بیشتر بگذارید

عرفان 25 فروردین 1399

من تونستم 10 تاش رو جواب بدم

Nafas 23 فروردین 1399

جواب سوال 3 اشتباه است و قطب جنوب است.زیرا وقتی در قطب جنوب باشیم و سه مایل به جنوب حرکت کنیم،شعاع های مدار کره زمین کوچک می شود و با طی سه مایل به شرق می توان به نقطه قبل برگشت و در واقع نصف مدار را طی کرد و دوباره با حرکت به شمال به نقطه اول می رسیم.ولی اگر در قطب شمال باشیم با سه مایل حرکت به سمت قطب جنوب شعاع مدار های کره زمین افزایش می یابد و دیگر نمی توان با 3 مایل حرکت به نقطه قبل برگشت و هرگز به نقطه اولیه نخواهیم رسید.

مهدى نخعى 19 فروردین 1399

معما شماره 13 اشتباه است

مهدی کریمی 19 فروردین 1399

معما شتر50دلار وگاو 10 دلار وگوسفند1دلار میباشد حالا شخص باید چندشتر وچندگاو وچند گوسفند بخرد که مبلغش 500دلار وتعداد هم 100 تا باشد

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

سلام
یک شتر 39 تا گاو و 60 تا گوسفند

نیما 18 فروردین 1399

1+1=2ولی1×1=1
3+3=6ولی3×3=9
جواب معمای شماره13اشتباهه

علی حکیمی 7 خرداد 1399

اینجوری می شه
1+2+3=6
و 1×2×3=6

احسان 31 فروردین 1399

معما درسته شما اشتباه متوجه شدین
6=1+2+3
6=3×2×1

حسین 9 اردیبهشت 1399

1+2+3=6
1×2×3=5
درسته سوال سیزده غلطه

حسین طالبی 24 اردیبهشت 1399

آقا حسین 2×6=12 هست

NIMA 18 فروردین 1399

معمای شماره 13 اشتباه است

محمدحسن 13 فروردین 1399

1- در معمای 1 باید گفته شود لامپ ها خاموش اند و خارج اتاق هستند
2- معمای 2و 3 زیبا بود و چهارمی خیلی جالب نیست و 5 خوب بود
3- در ششمی باید میگفتید هر کس شتر مخصوص خود دارد
4- معمای 7و 9 مسخره بود در سوال 8 باید تاکید میشد فقط 2 نفر در کلاس آبی پوش نیستند
در کل برخی معماها دقیق نوشته نشده بود یا می توانست جواب دیگر داشته باشد ضمن اینکه تعدادی معما نبودند بلکه چیستان بودند چون معما سیر رسیدن به جواب دارد

علیرضا 10 فروردین 1399

سوال 13 خرابه 3 نمیشه چون 3به علاوه 3 میشه شیش ولی 3 ضرب در 3 میشه 9

Nasrin 10 فروردین 1399

خوب بود

شیلا 9 فروردین 1399

خیای سخت هارا بگذا ید

نیلوفر 6 فروردین 1399

عالی بود.بازم از این معما ها بگذارید

یعقوب 5 فروردین 1399

سلام. دو خانم با هم صحبت میکردند ، یکی از خانم ها میگه رشد بچه من دو برابر بچه های دیگه است. : سه روز پیش سه سالش بود ، سال بعد شش سالش میشه.
چجوری توجیه میشود این جریان ؟

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

آن پسرسه روزپیش سه سال ویازده ماه و27 روز داشته الآن هم چهارسالش تموم شده ورفته توی پنج سال وسال بعدهم که وارد شش سالگی میشه.

ترنم 1 فروردین 1398

سوال من است
قاتلی می خواهد مجازات شود مجازاتش این است که در 3 اتاق برود در اتاق 1 پرآتش است در اتاق2 پر سرباز است که تا وارد اتاق شوی میکشنت و در اتاق 3 پر شیر است که سیست سال است چیزی نخوردند
به سوال جواب بدین

ناصراحمدی 28 فروردین 1399

وارد اتاق شیرهایی می شودکه سالهاست از گرسنگی مرده اند.

ترنم 1 فروردین 1398

من از سوالات راضی هستم ولی با جواب متوجه شدم سوالات کمی سخت مسخره بود ولی من راضی بودم

احسان 15 اسفند 1398

جواب این‌معما چی میشه :
حلقه بر گوشم ، تیکه تن پوشم ، سزمایه هوشم ؟؟؟؟؟

عرفان 26 بهمن 1398

سوال های با تصویر بگذارید

سفر به سن پترزبورگ در سه روزدر این مقاله از وب سایت مجله گردشگری خبرنگاران با شما هستیم با مقاله سفر به سن پترزبورگ در سه روز .

خبرنگاران: فصل پاییز با باران های دلنشین و برگ های زرد و نارنجی خود که بر زمین می افتند همواره حس و حال متفاوت تری را نسبت به سایر فصل ها برای بعضی از افراد به همراه دارد. این حس و حال متفاوت و البته ناب تا جایی پیش می رود که پیاده روی های جانانه و دلنشین در این فصل به یک برنامه ثابت…

آلبرتا در کاناداآلبرتا یکی از استان های غربی کشور کانادا است که تحسین برانگیزترین مناظر کانادا را در خود جای داده است. آلبرتا در کانادا پر است از کوه های سر به فلک کشیده و نوک تیز که در سرتاسر این پهنه گسترده شده اند. قله هایی پوشیده از برف که روی چمن های سبز دامنه، سایه انداخته اند…

یکی از بهترین مناطق توریستی که باب میل و پسند همه ایرانیان در اقصی نقاط کشور نیز هست، استان های گیلان و مازندران است که در اصطلاح ما ایرانی ها در هنگام مسافرت کاملا با هم یکی شده و آن را به عنوان شمال می شناسیم و سریع برای هر مناسبتی به سمتش روانه می شویم. اما بهترین مناطق شمال برای…

معمای تصویری، چیستان‌های خنده دار و چیستان سخت همراه جواب از پرطرفدارترین و جذاب‌ترین قسمت‌ها در زمینه سرگرمی است. بسیاری از افراد در تلاشند با جدیدترین چیستان و معما‌ها در رابطه با موضوعات مختلف آشنا شوند. همچنین رسیدن به پاسخ چیستان‌های سخت و دشوار یکی از مهیج‌ترین تفریحات برای افراد با هوش محسوب می‌شود.

در این مطلب، تعدادی چیستان سخت همراه جواب کوتاه و منطقی که با کمی دقت به راحتی می‌توان جواب آن‌ها را حدس زد آورده شده است.

 

 

چيستان هاي سخت همراه با جواب

 

 

 

 

 

 

 

دیدم دستکش ظرفشویی دسته و کمی پارس…

با سلام کاربر عزیز خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید بی خ…

با سلام کاربر گرامی زایمان نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو…

درخواب دیدم توی خیابون یه فرش خیلی طولانی سفید رنگ انگار پشم…

خواب دیدم پدرم یدونه بیضشو بهم داد تا نگهداری کنم منم گذاشتم…

کسی هست که به چیستان علاقه نداشته باشد؟ چیستان‌ و معما نه تنها جذاب و سرگرم‌کننده هستند، بلکه مغز را نیز به فعالیت وا می‌دارند و باعث می‌شوند خلاقیت‌مان بیش‌تر شود. به علاوه، حتی اگر حوصله ی حل کردن چیستان را نداشته باشید، با استفاده از معماها و چیستان های زیر می‌توانید میزان هوش دوستان و افراد خانواده‌تان را بسنجید. در ادامه، به ۱۲۰ چیستان سخت و جذاب، و پاسخ‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم؛ این چیستان ها شامل معماهای منطقی، چالشی، و معماهای مخصوص بزرگسالان هستند! میزان هوش‌تان را امتحان کنید و ببینید کدام‌یک از این چیستان ها را می‌توانید پاسخ دهید.

۱. من هر روز صورت‌ اصلاح می‌کنم، ولی ریش‌ام همیشه به یک اندازه است. من چه کسی هستم؟

۲. مورد نادری هستم که در من، “امروز‌”‌ قبل از “‌دیروز‌”‌ می‌آید. من چه هستم؟

۳. آن چیست که روی آب می‌شکند، ولی هرگز روی خشکی نمی‌شکند؟

چيستان هاي سخت همراه با جواب

۴. آن چیست که قابل اندازه‌گیری هست، ولی قابل مشاهده نیست؟

۵. آن چیست که خورشید می‌پزدش، دست می‌چیندش، پا بر آن گذاشته می‌شود، و خورده می‌شود؟

۶. سربازان به صف، ایستاده به خط، دو ردیف بلند در کنار هم، یکی تصمیم می‌گیرد، ردیف‌ها با هم باشند یا جدا. آن چیست؟

۷. یک بار می‌چرخم، آن‌چه بیرون است داخل نخواهد شد. یک بار دیگر می‌چرخم، آن‌چه داخل است بیرون نخواهد شد. من چه هستم؟

۸. وقتی روی‌ام آب می‌ریزند، واردم نمی‌شود؛ وقتی زیاد حرکت می‌کنم، از من مایع خارج می‌شود؛ وقتی روی‌ام می‌زنند، رنگ‌ام عوض می‌شود؛ و وقتی رنگ‌ام عوض می‌شود، طیف گسترده‌ای دارد؛ چیز بسیار پیچیده‌ای را پوشانده‌ام، با این حال خیلی نرم و انعطاف‌پذیرم. من چه هستم؟

۹. دو بار در ‌‌”‌جاودانگی‌”‌ تکرار می‌شوم، و همیشه داخل ‌”‌خانه”‌ هستم. من چیست‌ام؟

۱۰. پرتو می‌افکنم، روشن می‌کنم، و نور سفید می‌پراکنم؛ می‌توانم روزت را با یک پرتوی نور روشن کنم؛ همه‌ی آدم‌ها را جذب و مسحور می‌کنم؛ می‌توانم قهرها را آشتی دهم. من چه هستم؟

۱۱. فقط آرایشگر شهر ‌سِویا‌ می‌تواند صورت تمام مردان ساکن شهر سویا را اصلاح می‌کند. هیچ مردی در شهر سویا اجازه ندارد صورت خود را اصلاح کند. آرایشگر شهر سویا در همین شهر زندگی می‌کند. پس، چه کسی صورت آرایشگر شهر سویا را اصلاح می‌کند؟

۱۲. تا وقتی من را به کس دیگری ندهی، نمی‌توانی نگه‌ام داری. من چیست‌ام؟‌

۱۳. سه پزشک گفتند، رابرت برادرمان است؛ رابرت می‌گوید، هیچ برادری ندارد. کدام‌شان دروغ می‌گویند؟‌

۱۴. ده عدد ماهی داخل یک تانکر در بسته قرار دارند. دو عدد از آن‌ها غرق می‌شوند، چهارتای‌شان فرار می‌کنند، و سه‌تای‌شان می‌میرند. اکنون، چند ماهی داخل تانکر هستند؟

چیستان ۱۵: دو مرد در حال بازی شطرنج هستند. آن‌ها تاکنون پنج دست شطرنج بازی کرده‌اند؛ و هر کدام سه بار برده‌اند. چه‌طور ممکن است؟

۱۶. عدد ۱۰۰۰ را به ۴۰ اضافه کنید؛ ۱۰۰۰تای دیگر به آن اضافه کنید، و سپس به علاوه‌ی ۳۰ کنید. ۱۰۰۰تای دیگر نیز به آن اضافه کنید، و سپس به علاوه‌ی ۲۰ کنید. اکنون ۱۰۰۰تای دیگر نیز اضافه کنید، و به علاوه‌ی ۱۰ کنید. حاصل چه عددی می‌شود؟‌

۱۷. آن چیست که از شهرها و سرزمین‌ها عبور می‌کند، ولی هرگز حرکت نمی‌کند؟

۱۸. مجموع سن پدر و پسر ۶۶ سال است. عدد سن پدر برعکس سن پسر است. هر کدام چند سال دارند؟

۱۹. هر پنج خواهر سرگرم انجام کاری است. زهره در حال خواندن کتاب است، یگانه در حال آشپزی است، مریم در حال شطرنج ‌بازی کردن است، زهرا نیز در حال شستن لباس‌ها است. پنجمین خواهر در حال انجام چه کاری است؟

چیستان ۲۰: در وسط “تهران‌”‌ قطعا چه چیزی پیدا می‌شود؟

۲۱. کسی که آن را می‌سازند، نیازی به آن ندارند. کسی که آن را می‌خرد، از آن استفاده‌ای نمی‌کند. کسی که از آن استفاده می‌کند، نمی‌تواند آن را ببیند یا حتی احساس کند. آن چیست؟

۲۲. جادوگری بر روی یک سطح بتونی ایستاده، دست‌‌اش را باز کرده، و یک تخم مرغ خام در دست‌اش گرفته است. وی بدون هیچ وسیله‌ای می‌تواند تخم مرغ را بدون آن‌ که پوسته‌اش را بشکند، ۶۰ سانتی‌متر به سمت پایین رها کند. چگونه این کار را انجام می‌دهد؟

۲۳. مردی واردی یک گالری هنری می‌شود و بر روی یک نقاشی خاص تمرکز می‌کند. متصدی موزه متوجه‌ی این مسئله می‌شود، و از مرد می‌پرسد، چرا این‌ چنین به این نقاشی علاقه‌مند شده است. مرد پاسخ می‌دهد: “‌من برادر و خواهری ندارم، ولی پدر مرد داخل نقاشی، پسر پدر من است.‌‌”‌ تصویر چه کسی داخل نقاشی است؟

۲۴. از پدری می‌پرسند، دخترهای‌ات چه شکلی هستند؟‌ وی پاسخ می‌دهد، “‌آن‌ها همگی موی بور دارند، به غیر از دو تای‌شان که همگی موی قهوه‌ای دارند، به غیر از دو تای‌شان که همگی موی قرمز دارند.‌”‌ این مرد چند دختر دارد؟

۲۵. شما یک راننده اتوبوس هستید. در نخستین ایستگاه، ۴ نفر سوار می‌شوند. در دومین ایستگاه، ۸ نفر سوار می‌شوند. در سومین ایستگاه، ۲ نفر پیاده می‌شوند. و در آخرین ایستگاه، همه پیاده می‌شوند. پرسش این است که چشم‌های راننده اتوبوس چه رنگی هستند؟

چیستان ۲۶: کلمه‌ای که حاوی تمام حروف است؟

۲۷. وارد اتاق تاریکی می‌شوید. داخل اتاق، یک اجاق گاز، یک چراغ گردسوز، و یک شمع است. کدام‌یک را زودتر روشن می‌کنید؟

۲۸. مرد تاجری اسبی را به قیمت ۱۰ دلار می‌خرد، و ۲۰ دلار می‌فروشد. وی سپس همان اسب را به قیمت ۳۰ دلار می‌خرد و ۴۰ دلار می‌فروشد. مجموع سود این مرد از این دو معامله چه‌قدر بوده است؟

۲۹. آن چیست که هنگام طلوع روی چهار پا راه می‌رود، در اواسط وقت روی دو پا، و نزدیکی‌های غروب روی سه پا؟

۳۰. یک خرگوش صحرایی داخل جنگل است. این خرگوش شروع به دویدن می‌کند. این خرگوش زیر کدام درخت پنهان می‌شود؟

۳۱. دو نفر به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. هر دو کاملا شبیه یکدیگر هستند. کدام‌یک زودتر سلام می‌کند؟

۳۲. یک بالون هوای گرم با جریان مداوم هوا در حال حرکت به سمت جنوب است. پرچم روی سبد این بالون به کدام سمت تکان می‌خورد؟

۳۳. رازداری که تا سرش را نبرید، رازش را نمی‌گوید؟

۳۴. آن چه کلمه‌ای است که در لغتنامه اشتباه است؟

۳۵. آن چیست که چشم دارد، ولی نمی‌تواند ببیند؟

چیستان ۳۶: آن کدام اختراع بشر است که به ما امکان می‌دهد آن طرف دیوار را ببینیم؟

۳۷. من را از جای‌ام خارج می‌کنند و سرم را خراش می‌دهند؛ آن‌چه قبلا قرمز بود، سیاه می‌شود. من چه هستم؟

۳۸. اگر به صورت‌ام نگاه کنی، هیچ کجا ۱۳ نخواهی یافت. من چه هستم؟

چيستان هاي سخت همراه با جواب

۳۹. هر هشت‌تای‌مان به جلو می‌رویم، و به عقب بر نمی‌گردیم، تا از پادشاه‌مان در برابر دشمن محافظت کنیم. ما چه هستیم؟

۴۰. آن چیست که ۱۳ قلب دارد و هیچ اندام دیگری ندارد؟

چیستان ۴۱: آن چیست که هرگز سوال نمی‌پرسد، ولی معمولا به آن جواب می‌دهیم؟‌

۴۲. سفید است ولی قند نیست، ریشه دارد ولی درخت نیست. آن چیست؟

۴۳. آن چیست که رادیو و دریا هر دو دارند؟

۴۴. من فقط وقتی به درد می‌خورم که پر باشم؛ با این حال، پر از سوراخ‌ام. من چه هستم؟

۴۵. چه چیز خاصی در عدد ۵۴۲،۳۶۹،۸۷۱ وجود دارد؟

۴۶. تو با هر قدم می‌روی و آن با هر قدم می‌ماند. آن چیست؟

چیستان ۴۷: سفرهای زیادی رفته‌ام، و فقیرها و غنی‌ها دیده‌ام؛ ولی هیچ کس نمی‌داند به کجا خواهم رفت. هیچ کس من را نمی‌بیند، ولی کارم را می‌بیند. من چه هستم؟

۴۸. آن چیست که اگر از آسمان بیفتد نمی‌شکند، ولی با دندان می‌شکند؟

۴۹. آن چیست که بالا و پایین می‌رود، ولی حرکت نمی‌کند؟

۵۰. آن چیست که در طول شبانه‌روز دست به کمر ایستاده؟

۵۱. شیرین است، ولی طعم ندارد؛ سنگین است، ولی وزن ندارد. آن چیست؟

۵۲. شاه فردیناند هیچ فرزند و جانشینی نداشت؛ از این رو، تصمیم گرفت مسابقه‌ای ترتیب دهد و شایسته‌ترین فرد را انتخاب کند، تا پس از مرگ‌اش جانشین وی شود. شاه فردیناند به همه‌ی داوطلبان یک دانه داد، و به آن‌ها گفت هر فردی که زیباترین و سالم‌ترین گیاه را پرورش دهد، برنده‌ی تاج و تخت خواهد شد. در روز مقرر، همه‌ی حریفان در یک جا جمع شدند؛ پادشاه صدها گیاه با اندازه‌‌ها و شکل‌های مختلف را در مقابل‌اش دید. با این حال، وی همه را نادیده گرفت و دختری را برنده اعلام کرد که گلدانی را به همراه آورده بود که فقط مقداری خاک مرطوب در آن بود. چرا این دختر برنده اعلام شد؟

۵۳. براندون در یک شهربازی در حال قدم زدن بود. مردی از داخل یکی از غرفه‌ها براندون را صدا زد و به وی گفت، “‌اگر من بتوانم وزن دقیق‌ تو را روی تکه‌ای کاغذ بنویسم، باید ۵۰ دلار به من بدهی. ولی اگر نتوانم این کار را بکنم، ۵۰ دلار به تو خواهم داد.‌”‌ براندون نگاهی به داخل غرفه انداخت و ترازویی پیدا نکرد، و سپس، پیشنهاد مرد را پذیرفت. از آن‌جا که وزن انسان ممکن است چند صد گرمی نوسان داشته باشد، تصمیم گرفت هر عددی را که مرد روی کاغذ بنویسد، نپذیرد و بگوید وزن‌اش کم‌تر با بیش‌تر است. در پایان، مرد داخل غرفه ۵۰ دلار را برد. وی چگونه توانست این کار را انجام دهد؟

۵۴. قبلا صدای من را شنیدی، با این حال، یک بار دیگر صدای من را می‌شنوی. سپس من می‌میرم، تا این‌که دوباره من را صدا کنی.

۵۵. با صدای من، مردان رویاپردازی می‌کنند یا پا به زمین می‌کوبند؛ با صدای من، زنان می‌خندند یا گاهی گریه می‌کنند.

چیستان ۵۶: آن چیست که مردان بیش از زندگی دوست دارند، و از آن بیش از مرگ یا درگیری مرگبار می‌هراسند؟ آن چیست که فقیر دارد، غنی می‌خواهد، و هوس مردان را ارضا می‌کند؟ آن چیست که خسیس می‌دهد و ولخرج نگه می‌دارد، و همه‌ی آدم‌ها با خود به گور می‌برند؟‌

۵۷. یک دانه در کنج، یک دانه در خانه، هیچ در اتاق، و دو تا در دندان. آن چیست؟

۵۸. دیده نمی‌شود، وزنی ندارد، ولی وقتی داخل یک بشکه می‌رود، آن را سبک‌تر می‌کند. آن چیست؟

چیستان ۵۹: آن چه حیوان درنده‌ای است که سرش را می‌خوریم؟

۶۰. هر آن‌که می‌سازدش، نامی از آن نمی‌برد؛ هر آن‌که می‌گیردش، نمی‌شناسدش؛ هر آن‌که می‌شناسدش، نمی‌خواهدش.

۶۱. من را جایی دیدی که هرگز نبودم و نمی‌توانم باشم. و با این حال، دقیقا در همان جا، دائما من را می‌بینی.

۶۲. نام من را بگویی، ناپدید می‌شوم. من چیست‌ام؟‌

۶۳. می‌توانم دراز باشم یا کوتاه، طبیعی باشم یا مصنوعی، رنگارنگ باشم یا سفید، گرد باشم یا مستطیل. من چه هستم؟

۶۴. آن چیست که هر چه بیش‌تر می‌کشیم، کوتاه‌تر می‌شود؟

۶۵. آن چیست که وقتی خشک می‌کند، خیس می‌شود؟‌

۶۶. آن چیست که من یکی دارم، تو دو تا داری، و او هیچ ندارد؟

چیستان ۶۷. رودخانه‌هایی دارد بدون آب، شهرهایی بدون ساختمان، و جنگل‌هایی بدون درخت. آن چیست؟

۶۸. آن چیست که در بچگی رایگان است ولی در پیری بسیار گران؟

۶۹. آن چیست که یک چشم دارد، ولی باز هم نمی‌تواند ببیند؟

۷۰. سی اسب سفید روی یک صخره‌ی قرمز رنگ ایستاده‌اند، ابتدا نشخوار می‌کنند، سپس قدم می‌زنند، و در آخر سر جای خود می‌مانند. آن‌ها چه هستند؟

۷۱. سی مرد و فقط دو زن – که البته از همه قوی‌ترند، لباس‌های سیاه و سفید پوشیده‌اند، و می‌توانند ساعت‌ها با هم مبارزه کنند. آن‌ها چه هستند؟

۷۲. نورهای مختلف من را به عکس‌العمل وا می‌دارند، زیرا هر یک می‌توانند اندازه‌ام را تغییر دهند. من چه هستم؟

۷۳. وقتی نمی‌دانی چه هستم، چیزی هستم؛ وقتی می‌دانی چه هستم، چیزی نیستم. من چه هستم؟

۷۴. من را از نوک سر تا نوک پای‌تان استفاده می‌کنید؛ هر چه کار می‌کنم، لاغرتر می‌شوم. من چیست‌ام؟

۷۵. همه دنبال‌ام می‌گردند، ولی از رو به رو شدن با من تنفر دارند. برای برخی عذاب، و برای برخی تسکین‌ام. من چه هستم؟‌

۷۶. اگر به من غذا بدهی زنده می‌مانم، و اگر به من آب بدهی می‌میرم. من چه هستم؟

۷۷. مردی در ماشین نشسته است. این مرد سه در را در مقابل خود می‌بیند؛ یکی در طلایی، دیگری در نقره‌ای، و سومی دری که از الماس ساخته شده است. وی از کدام در پیاده می‌شود؟

۷۸. آن چیست که یک لحظه می‌خوری، و روزها می‌خوابی؟

۷۹. هنگام صبحانه، ساعت مرد داخل فنجانی پر از قهوه افتاد، ولی خشک ماند. چگونه؟

۸۰. زنان زیادی را به عقد در آورده، ولی هرگز با زنی عقد نکرده. او کیست؟

۸۱. اگر من را با چاقو ببری، من گریه نخواهم کرد، ولی تو بسیار گریه خواهی کرد. من چه هستم؟

۸۲. با وجودی که چهارپا است، ولی حرکت نمی‌کند. آن چیست؟

۸۳. وارد آن می‌شوی، ولی داخل آن نیستی؛ فضای زیادی دارد، ولی اتاق ندارد. کلیدهای زیادی دارد، ولی دری را نمی‌تواند باز کند. آن چیست؟

چیستان ۸۴: دیوید چند روز در بیمارستان بستری بود؛ با این حال، نه بیمار بود و نه آسیبی دیده بود. و با این‌که از هر لحاظ کاملا سالم بود، وی را خوابیده از بیمارستان مرخص کردند. چرا؟

۸۵. آن چیست که هر چه پیش می‌روی، بیش‌تر بر جای‌اش می‌گذاری.

۸۶. آیا می‌توانید سه روز پشت سر هم را نام ببرید، بدون آن‌که از کلمه‌های شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، و جمعه استفاده کنید؟

۸۷. خانم و آقای ماسترد ۶ دختر دارند، و هر دختر یک برادر. تعداد اعضای خانواده‌ی ماسترد چند نفر است؟

۸۸. یک پزشک و یک راننده‌ی اتوبوس، هر دو، عاشق زن زیبا و جذابی به نام سارا هستند. راننده‌ی اتوبوس باید به یک سفر طولانی برود که یک هفته طول خواهد کشید. وی پیش از رفتن به سفر، هفت سیب را به سارا می‌دهد. چرا؟

۸۹. پدر پوریا سه پسر دارد: سیاوش، پرویز و …………… ؟

۹۰. اتاق نشیمنی که حرکت می‌کند؟

۹۱. کلیدهای زیادی دارد، ولی حتی یک در را هم نمی‌تواند باز کند. آن چیست؟

۹۲. قبل از آن‌که قله‌ی اورست کشف شود، بلندترین قله‌ی روی زمین چه قله‌ای بود؟

۹۳. در خانه‌ی یک طبقه‌ای زندگی می‌کنید که تماما از چوب درخت سرخ‌چوب یا همان ردوود ساخته شده است. پله‌های این خانه چه رنگی است؟

۹۴. آن چیست که فقط متعلق به شما است، ولی سایر آدم‌ها بیش‌تر از شما از آن استفاده می‌کنند؟

۹۵. نه گوشت دارند، و نه پر؛ نه پولک دارند، و نه استخوان. با این حال، به طور کامل، انگشت و شست دارند. آن‌ها چه هستند؟

۹۶. آن چیست که شکسته‌اش بیش‌تر به درد می‌خورد؟

چیستان ۹۷: چگونه می‌تواند مردی زیر دوش باشد، ولی حتی یک تار از موهای‌اش هم خیس نشود؟

۹۸. آن چیست که در روسیه اول است و در فرانسه دوم؟

۹۹. آن چیست که بسیار آسان می‌توانی بلندش کنی، ولی به سختی می‌توانی پرتاب‌اش کنی؟

۱۰۰. مرد کفاشی به رهگذران می‌گوید، کفش‌شان را به طور رایگان واکس می‌زند. ولی در نهایت، رهگذران بدون هیچ زور و اجباری از جانب مرد کفاش، مجبور هستند به وی پول بدهند. چرا؟

۱۰۱. برای بیدار شدن‌ات فریاد می‌زنم و برای خوابیدن‌ات لالایی می‌خوانم. من با تو صحبت می‌کنم، ولی اگر با من صحبت کنی، بقیه فکر می‌کنند دیوانه شده‌ای. من چه هستم؟

۱۰۲. مردی از برج ایفل متنفر بود، ولی هر روز در رستوران طبقه‌ی اول این برج غذا می‌خورد. چرا؟

۱۰۳. بازاری است تو در تو؛ اول چرم ‌فروشان، سپس پرده ‌فروشان، و در دل بازار، یاقوت فروشان قرار دارند. آن چیست؟

۱۰۴. آن کدام جنگ است که اسب‌ها در آسمان‌اش پرواز می‌کنند؟‌

۱۰۵. آن کیست که حتی همه‌ی رئیس جمهورهای دنیا هم کلاه‌شان را برای‌اش بر می‌دارند؟‌

۱۰۶. نام برادر شهردار شهر ‌”‌جان‌”‌ است. ولی جان می‌گوید، هیچ برادری ندارد. چه‌طور ممکن است؟

۱۰۷. بخشی از یک ظرف که هیچ وقت داخل‌اش جا نمی‌شود. آن چیست؟

۱۰۸. آن چیست که ذات‌اش آب است و دشمن‌اش هم آب؟

چیستان ۱۰۹: دو دختر با یکدیگر شام خوردند. سپس هر دو نوشیدنی‌های سرد پر از یخ سفارش دادند. یکی از دخترها پنج لیوان نوشیدنی را پشت سر هم خورد، در حالی که در طول این مدت، دختر دیگر فقط یک لیوان نوشید. دختری که فقط یک لیوان نوشیده بود، در دم جان سپرد، ولی دختر دیگر زنده ماند. همه‌ی این نوشیدنی‌ها مسموم بودند. چه‌طور دختری که نوشیدنی بیش‌تری خورده بود، زنده ماند؟

۱۱۰. دو برادر در دو طرف یک کوه زندگی می‌کنند، ولی هیچ‌ وقت موفق نشده‌اند هم‌دیگر را ببینند. آنها چه هستند؟

۱۱۱. جسد مردی در حالی داخل خانه‌اش پیدا شد که در یک دست‌اش دستگاه ضبط صوت نوار کاست بود و در دست دیگرش یک تفنگ. پلیس وارد خانه شد، و فورا دستگاه ضبط صوت را روشن کرد: “‌من دیگر انگیزه‌ای برای زندگی ندارد، و نمی‌توانم ادامه دهم‌”‌ و سپس صدای شلیک گلوله به گوش رسید.

پلیس پس از شنیدن این صدای ضبط شده، فورا متوجه شد که هیچ گونه خودکشی رخ نداده، بلکه جنایتی اتفاق افتاده است. پلیس چگونه به چنین مسئله‌ای پی برد؟

۱۱۲. یک بازرس پلیس که فقط چند روز تا شناسایی حلقه قاچاقچیان بین‌المللی نفت فاصله داشت، ناگهان ناپدید شد.

ماموران پلیس پس از آن‌که آخرین محل اقامت وی را شناسایی کردند، یادداشتی را در آن‌جا یافتند که بر روی آن نوشته شده بود:

710 57735 34 5508 51 7718

در حال حاضر، آن‌ها سه مظنون دارند به نام‌های بیل، جان، و تاد.

آیا می‌توانید زبان رمزنویسی شده‌ی بازرس را تشخیص دهید و رئیس قاچاقچیان را شناسایی کنید؟

۱۱۳. جسد مردی که در صبح روز یکشنبه به قتل رسیده بود، در خانه‌اش پیدا شد. همسر مقتول با پلیس تماس گرفت. پلیس از همسر مقتول و کارکنان خانه بازجویی کرد، و هر کدام دلایل و بهانه‌های زیر را آوردند:

همسر مقتول ادعا کرد در لحظه‌ی قتل خوابیده بود؛ پیشخدمت گفت در حال تمیز کردن کمدها بود، باغبان نیز گفت در حال چیدن سبزی بود، خدمتکار نیز ادعا کرد در حال برداشتن نامه‌ها از صندوق پست بود، و آشپز نیز گفت در حال آماده کردن صبحانه بود.

پلیس بلافاصله قاتل را شناسایی و دستگیر کرد. قاتل چه کسی بود و پلیس چگونه وی را شناسایی کرد؟‌

۱۱۴. در خیابان فریمونت یک جنایت رخ داده است. مظنون اصلی این جنایت مردی است به نام شان بیکر. گفته می‌شود مردی در حال راه رفتن در امتداد پیاده‌رو بود که ناگهان از ناحیه‌ی شکم مورد اصابت یک گلوله قرار می‌گیرد.

فرد مظنون دارای موهای قهوه‌ای و چشم‌های آبی است و کت گشادی با برند آرمانی به تن کرده است – درست مثل مشخصات شان بیکر.

شان بیکر در این مورد می‌گوید، “‌در اطراف پارک در حال قدم‌زنی بودم که مردی را دیدم در پیاده‌رو راه می‌رود. ناگهان، فردی از پشت به وی شلیک کرد! من تا آن‌جایی که می‌توانستم با سرعت به سمت خانه دویدم.‌”‌

پلیس از شان بیکر می‌خواد مشخصات آن فرد را بازگو کند.

وی می‌گوید، “‌این فرد سبیل و موی قرمز داشت، و یک کت گشاد با برند آرمانی به تن کرده بود.‌‌”‌

یکی از افسران پلیس معتقد است، شان بیکر دروغ می‌گوید. چرا؟

۱۱۵. یک قاتل به مرگ محکوم شده است. وی باید از میان سه اتاق، یکی را انتخاب کند:

اتاقی پر از زبانه‌های آتش، اتاقی پر از جنایتکارانی که دارای اسلحه‌های آماده‌ی شلیک هستند، یا اتاقی که در آن شیرهایی زندگی می‌کنند که سال‌ها است غذا نخورده‌اند. کدام اتاق امن‌تر است؟

۱۱۶. مردی همسر خود را به وسیله‌ی یک چاقو در خودرو به قتل می‌رساند. هیچ‌کس اطراف‌شان نیست که این شاهد این جنایت باشد.

مرد جسد همسرش را از خودرو بیرون می‌اندازد، و بسیار دقت می‌کند تا هیچ اثر انگشتی از خود بر روی بدن مقتول به جای نگذارد.

سپس، وی چاقو را از بالای صخره به داخل دره‌ای می‌اندازد که هیچ فردی نتواند آن را پیدا کند؛ و در نهایت، به خانه می‌رود.

یک ساعت بعد، پلیس با مرد تماس می‌گیرد و به وی می‌گوید، همسرش به قتل رسیده است و باید فورا در محل وقوع جرم حاضر شود.

به محض آن‌که این مرد به محل مورد نظر می‌رسد، پلیس وی را دستگیر می‌کند. چگونه پلیس قاتل را تشخیص داد؟

۱۱۷. جسدی در پایین یک ساختمان چند طبقه پیدا شد. وضعیت جسد به طور واضح نشان می‌داد که این فرد با نیت خودکشی از یکی از طبقات ساختمان به پایین پریده است.

یک بازرس جنایی مامور رسیدگی به پرونده شد. وی به طبقه‌ی اول ساختمان رفت، و وارد اتاقی شد که جسد در جهت همان اتاق در پایین ساختمان پیدا شده بود.

وی پنجره‌‌ای را که جسد دقیقا در پایین آن افتاده بود، باز کرد و سکه‌ای را به زمین انداخت. سپس به طبقه‌ی دوم رفت و دقیقا همین کارها را تکرار کرد. وی به همین ترتیب تا آخرین طبقه‌ی ساختمان رفت. در نهایت، به پایین برگشت و به همکاران‌اش گفت که این اتفاق یک جنایت بوده و خودکشی نبوده است.

بازرس چگونه متوجه شد که این اتفاق یک جنایت بوده است؟‌

۱۱۸. دختری در مراسم خاکسپاری مادرش حضور یافت، و در آن‌جا با مردی ملاقات کرد.

دختر به شدت در مورد این مرد کنجکاو شد، و تصمیم گرفت اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی وی به دست بیاورد.

همین‌طور که دختر در اطراف می‌چرخید، به یادش آمد که نام یا شماره‌ی مرد را نپرسیده است. سپس، هنگامی که می‌خواست مرد را پیدا کند، متوجه شد که وی آن‌جا را ترک کرده است.

یک هفته بعد، این دختر برای پیدا کردن آن مرد، برادر بزرگ‌تر خود را به قتل رساند. چرا؟

۱۱۹. مرد ثروتمندی داخل کلبه‌ی کوچکی به تنهایی زندگی می‌کرد. این مرد که تقریبا معلول بود، همه چیز را سفارش می‌داد تا برای‌اش به کلبه بیاورند. یک روز پنج‌شنبه، هنگامی که پستچی نامه‌ای را برای مرد آورده بود، متوجه شد در کلبه نیمه باز است. پستچی از میان در کلبه، بدن مرد را دید که روی زمین افتاده و اطراف‌اش پر از خون خشکیده است.

هنگامی که ماموران پلیس به محل رسیدند، شروع به بررسی صحنه کردند. در ایوان خانه دو بطری شیر گرم، روزنامه‌ی دوشنبه، یک کاتالوگ، یک آگهی، و نامه‌ای باز نشده وجود داشت.

ماموران پلیس متوجه‌ی یک فریب‌کاری شدند. آن‌ها به چه کسی مظنون شدند، و چرا؟

۱۲۰. آن چیست که وقتی باران می‌بارد، اشک آن نیز روان می‌شود؟‌

۱. آرایشگر

۲. لغتنامه

۳. موج

۴. زمان

۵. انگور

۶. زیپ

۷. کلید

۸. پوست

۹. حرف “‌الف‌”‌

۱۰. لبخند

۱۱. هیچ کس؛ زیرا آرایشگر شهر سویا یک زن است.

۱۲. قول

۱۳. هیچ کدام دروغ نمی‌گویند؛ رابرت سه خواهر دارد که هر سه پزشک هستند.

۱۴. هم‌چنان ۱۰ ماهی داخل تانکر هستند.

۱۵. هر یک با حریفان مختلفی بازی کرده‌اند.

۱۶. اگر پاسخ‌تان ۵۰۰۰ است، اشتباه کرده‌اید؛ پاسخ صحیح ۴۱۰۰ است.

۱۷. جاده از شهرها و سرزمین‌ها عبور می‌کند، ولی حرکت نمی‌کند.

۱۸. سه پاسخ صحیح وجود دارد؛ ۵۱ و ۱۵، ۴۲ و ۲۴، ۶۰ و ۰۶.

۱۹. پنجمین خواهر نیز با مریم شطرنج بازی می‌کند.

۲۰. حرف “‌ر‌”‌

۲۱. تابوت

۲۲. فاصله‌ی دست جادوگر تا زمین بیش‌تر از ۶۰ سانتی‌متر است؛ یعنی تخم مرغ دست‌کم تا ۶۰ سانتی‌متر سالم می‌ماند.

۲۳. تصویر پسر این مرد.

۲۴. سه دختر. یکی مو بور، دیگری مو قهوه‌ای، و دیگری مو قرمز.

۲۵. این معما با این جمله آغاز می‌شود: شما یک راننده اتوبوس هستید. پاسخ این پرسش می‌تواند رنگ چشم‌های شما باشد.

۲۶. کیبورد

۲۷. قبل از هر کدام، باید کبریت را روشن کرد.

۲۸. بیست دلار

۲۹. انسان؛ در دوران نوزادی چهار دست و پا راه می‌رود، در دوران بزرگسالی روی دو پا، و هنگام پیری با عصا.

۳۰. زیر یک درخت مرطوب

۳۱. فرد مودب‌تر

۳۲. بالون هوای گرم هم‌سو با جهت جریان هوای اطراف‌اش حرکت می‌کند؛ بنابراین، پرچم روی سبد این بالون در هیچ جهتی تکان نمی‌خورد.

۳۳. نامه

۳۴. غلط

۳۵. در (چشمی در)

۳۶. پنجره

۳۷. کبریت

۳۸. ساعت

۳۹. مهره‌های سرباز شطرنج

۴۰. کارت‌های بازی

۴۱. زنگ در

۴۲. دندان

۴۳. موج

۴۴. الک

۴۵. این عدد از اعداد ۱ الی ۹، به ترتیب حروف الفبا، تشکیل شده است.

۴۶. رد پا

۴۷. باد

۴۸. تخمه

۴۹. پله

۵۰. آفتابه

۵۱. خواب

۵۲. شاه فردیناند انسانی مهربان و با تدبیر بود و می‌خواستم فردی جانشین‌اش شود که یقینا قابل اعتماد باشد. وی به جای دانه‌های واقعی، به همه‌ی داوطلبان سنگریزه‌های کوچکی داده بود؛ از این رو، همه‌ی آن‌هایی که به طور کلی گیاهی پرورش داده بودند، قطعا آن سنگریزه‌ها را با دانه‌های واقعی عوض کرده بودند، تا فقط بتوانند در این رقابت برنده شوند. یعنی همه‌ی آن‌ها به جز آن دختر صداقت نداشتند.

۵۳. مرد داخل غرفه بر روی کاغذ نوشت، “‌وزن دقیق تو‌”‌.

۵۴. اکو یا انعکاس صدا

۵۵. موسیقی

۵۶. هیچ

۵۷. حرف “‌ن‌”‌

۵۸. سوراخ

۵۹. شیر

۶۰. پول تقلبی

۶۱. انعکاس تصویر

۶۲. سکوت

۶۳. ناخن

۶۴ . سیگار

۶۵. حوله

۶۶. نقطه

۶۷. نقشه جغرافیایی

۶۸. دندان

۶۹. سوزن

۷۰. دندان‌های انسان

۷۱. مهره‌های شطرنج

۷۲. مردمک چشم

۷۳. معما (چیستان)

۷۴. یک قالب صابون

۷۵. حقیقت

۷۶. آتش

۷۷. وی از در ماشین پیاده می‌شود.

۷۸. سرما

۷۹. داخل فنجان فقط پودر قهوه بود.

۸۰. کشیش

۸۱. پیاز

۸۲. میز

۸۳. کامپیوتر

۸۴. دیوید تازه به دنیا آمده بود.

۸۵. رد پا

۸۶. دیروز، امروز، فردا

۸۷. تعداد اعضای خانواده‌ی ماسترد ۹ نفر است. هر دختر یک برادر دارد، یعنی یک برادر برای تمام دخترها؛ به این ترتیب، ۶ به علاوه‌ی ۱، به علاوه‌ی ۲ می‌شود ۹.

۸۸. زیرا از قدیم می‌گویند، روزی یک سیب میل کنید و پزشک را از خود دور کنید.

۸۹. پوریا

۹۰. اتاق ماشین

۹۱. پیانو

۹۲. قله‌ی اورست

۹۳. این خانه یک طبقه است و پله‌ای ندارد.

۹۴. نام

۹۵. دستکش

۹۶. تخم مرغ

۹۷. شیر آب باز نباشد.

۹۸. حرف “‌ر‌”‌

۹۹. پر

۱۰۰. مرد کفاش یک لنگه از کفش‌های رهگذران را به طور رایگان واکس می‌زند؛ به این ترتیب، بیش‌تر رهگذران برای واکس زدن لنگه‌ی دیگر کفش به وی پول می‌دهند.

۱۰۱. رادیو

۱۰۲. زیرا آن‌جا تنها جایی بود که برج ایفل دیده نمی‌شد.

۱۰۳. انار

۱۰۴. شطرنج

۱۰۵. سلمانی

۱۰۶. شهردار شهر یک زن است.

۱۰۷. درب ظرف

۱۰۸. یخ

۱۰۹. یخ‌های داخل نوشیدنی‌ها حاوی سم بوده‌اند.

۱۱۰. دو چشم که هیچ وقت نمی‌توانند مستقیما همدیگر را ببینند.

۱۱۱. اگر خودکشی اتفاق افتاده بود، دستگاه نوار کاست را از اول پخش نمی‌کرد.

۱۱۲. اگر این اعداد را وارونه کنید، دو جمله‌ی انگلیسی را می‌توانید تشخیص دهید:

BILL IS BOSS HE SELLS OIL

به این معنی که “‌بیل رئیس است. او نفت می‌فروشد.‌”‌

۱۱۳. خدمتکار قاتل بود، زیرا در بسیاری از کشورهای جهان، صبح روز یکشنبه هیچ نامه‌ای به صندوق پست وارد نمی‌شود.

۱۱۴. شان بیکر قطعا نمی‌توانست صورت قاتل را ببیند تا بتواند سبیل وی را تشخیص دهد.

۱۱۵. گزینه‌ی سوم. احتمالا این شیرها مرده باشند.

۱۱۶. مرد بدون آن‌که پلیس آدرس محل وقوع جنایت را بگوید، به آن‌جا رفته بود.

۱۱۷. تمام پنجره‌ها بسته شده بودند.

۱۱۸. آن مرد برای شرکت کفن و دفن کار می‌کرد. دختر دیوانه بود.

۱۱۹. پلیس به فردی مظنون شد که برای مقتول روزنامه می‌آورد. با این‌که شیر و سایر اقلام، به موقع، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آورده شده بودند، روزنامه از روز دوشنبه به بعد آورده نشده بود.

۱۲۰. ناودان

منبع:bamail

 

برچسب ها بازی فکریتست شخصیتسرگرمیمعماپازلچیستانچیستان سخت

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

چيستان هاي سخت همراه با جواب
چيستان هاي سخت همراه با جواب
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *