جواب سوالات نهاد اندیشه 1

جواب سوالات نهاد اندیشه 1   فصل اول : انسان  1) مهم ترین مسائل مربوط به انسان است؟ الف)فطرتب) خداشناسیج) جهاند) خودشناسی   2 – کدام عبارت زیر دربرگیرنده راه های خداشناسی نیست؟/a>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> الف) گنجینه های فطرت و نهاد را کشف کرد ب) امیال نفسانی را تعدیل نمودج) استعدادهای فطری را به کمال رساندد) استعدادهای… ادامه خواندن جواب سوالات نهاد اندیشه 1

جواب سوالات نهاد

0