کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی با جواب

دبستو – مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : 1-خداوند در قرآن چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده است؟ عبادت، رفتار زیبا، اندیشه ی نیک، گفتار زیبا، مهر و محبت، پرهیزگاری، دیدار خویشان و همسایه داری2  – آیه ی«اقم الصلاة لذکری»نشانگر کدام موضوع در قرآن است؟ عبادت3 خداوند در… ادامه خواندن کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی با جواب

کتاب هدیه های آسمانی پنجم دبستان با جواب

دبستو – مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : 1-خداوند در قرآن چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده است؟ عبادت، رفتار زیبا، اندیشه ی نیک، گفتار زیبا، مهر و محبت، پرهیزگاری، دیدار خویشان و همسایه داری2  – آیه ی«اقم الصلاة لذکری»نشانگر کدام موضوع در قرآن است؟ عبادت3 خداوند در… ادامه خواندن کتاب هدیه های آسمانی پنجم دبستان با جواب